Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jarmo Nirhamo

  • 029 534 3596

GRK Infra

Työmaainsinööri

Timo Laitinen

  • 050 434 2978

Sitowise

Tiedottaja

Annika Myrsky

  • 044 427 9055

Vt 1 Veikkolan kohdan meluesteet

Väyläviraston ja Kirkkonummen kunnan yhteishankkeessa parannetaan meluntorjuntaa Vt 1 varressa sijaitsevan Veikkolan kylän kohdalla uusilla meluesteillä. Lisäksi peruskorjataan kaksi tieosuudella olevaa siltaa.

Hankkeessa rakennetaan Veikkolan kylän kohdalle meluseiniä, -kaiteita ja valleja. Lisäksi kaksi hankealueella sijaitsevaa siltaa Perälän risteyssilta ja Veikkolan alikulkukäytävä korjataan.

Kuva 1. Hankealue.

Taustatietoa

Valtatie 1 on vilkkaasti liikennöity. Vuonna 2018 tien arvioitu liikennemäärä oli vuorokaudessa 38 200 ajoneuvoa, josta noin 7 prosenttia oli raskasta liikennettä. Ennusteiden mukaan liikenne tulee kasvamaan 1,6-kertaiseksi vuoteen 2040 mennessä.

Hankkeen sisältö

Hankkeessa rakennetaan uudet melusuojaukset moottoritien eteläpuolelle Veikkolan kylän kohdalle 2,5 kilometrin pituiselle tieosuudelle. Pohjoispuolelle rakennetaan melukaide. Meluesteiden materiaali on ääntä absorboivaa, joten ne eivät heijasta melua tien toiselle puolelle.

Meluesteiden rakentamisen lisäksi Väylävirasto peruskorjaa tieosuuden kaksi siltaa (U-1083 ja U-1084, merkitty kuvaan 1).

Rakentaminen aiheuttaa tilapäistä haittaa liikenteelle, mutta haitat pyritään minimoimaan poikkeusjärjestelyillä ja töiden ajoittamisella. Meluesteet heikentävät paikoittain näkymiä moottoritieltä luontoon.

Maantietoimitus

Tiehankkeesta aiheutuvat korvauskysymykset käsitellään vireillä olevassa maantietoimituksessa. Maantietoimitusta jatketaan nk. näyttökokouksella hankkeen ja melumittausten valmistuttua, arviolta syksyllä 2020. Näyttökokouksessa annetaan ohjeet ja määräaika korvausvaatimusten esittämiselle. Korvauspäätökset annetaan myöhemmin pidettävässä loppukokouksessa. Maantietoimituksessa ei voida määrätä tehtäväksi toimenpiteitä, esim. rakennettavaksi uusia meluesteitä. Hanketta varten maata luovuttaneille tulee postitse kutsu seuraaviin kokouksiin. Maanmittauslaitos tiedottaa kokouksista lehtikuulutuksella sekä maantietoimituksen nettisivuilla.

Tavoitteet

Meluesteet parantavat merkittävästi alueen melutilannetta, erityisesti tien eteläpuolella. Alueen melumallinnusta esitellään tarkemmin yleisötilaisuudessa keväällä 2020. Lisäksi hankkeessa rakennettava riista-aita parantaa liikenneturvallisuutta.

Aikataulu

Meluesteiden rakennussuunnittelu valmistui toukokuussa 2019. Kesäkuussa tehtiin urakkakilpailutus ja rakentaminen alkaa maaliskuussa 2020. Urakka valmistuu syksyllä 2020.

Kustannukset

Meluesteiden rakentamisen kustannusarvio on 6,5 miljoonaa euroa. Kustannukset jaetaan Väyläviraston ja Kirkkonummen kunnan välillä. Väyläviraston tekemän siltojen korjauksen kustannusarvio on 0,7 miljoonaa euroa.

 

Video 1. Havainnevideo suunnittelualueelta hankkeen valmistuttua.

På svenska