Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Hanna Kauppila

  • 0295 027 723

WSP Finland

Projektipäällikkö

Viljo Heikkinen

  • 040 566 7034

Valtatien 8 parantaminen välillä Boholmintie – Kruunupyyntie, Kruunupyy, Kokkola

Tiehanke Suunnitteilla Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen ”Valtatien 8 parantaminen välillä Boholmintie – Kruunupyyntie, Kruunupyy, Kokkola”. Suunnitelmaa laaditaan yhdessä Kokkolan kaupungin ja Kruunupyyn kunnan kanssa. Suunnittelu on aloitettu loppuvuodesta 2023 ja tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä. Hankkeen toteuttamisajankohdasta ei ole vielä tietoa.

Tiestön nykytila ja ongelmat

Valtatien 8 yhteysväli Vaasa–Kokkola on osa Turun ja Oulun välistä länsirannikon satamakaupunkien runkoyhteyttä. Valtatie 8 (E8) kuuluu EU:n TEN-T kattavaan verkkoon sekä Ytterjeppo - Kokkola osuudella maanteiden pääväyläverkkoon (palvelutasoluokka 1). Valtatiellä on suuri merkitys länsirannikon raskaalle vientiteollisuudelle ja satamakuljetuksille. Valtatie 8 on tärkeä etelä-pohjoissuuntainen erikoiskuljetusreitti. Valtatien 8 vuorokausiliikenne (KVL 2022) suunnitteluosuudella on 5 926 ajoneuvoa ja raskaan liikenteen määrä 841 ajoneuvoa (noin 14 %).

Lisääntyvä liikennemäärä, suuri raskaan liikenteen osuus, korkea liittymätiheys ja puutteelliset liittymäjärjestelyt heikentävät valtatien 8 liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. Ohitusmahdollisuuksien puuttuessa mm. runsaan vastaantulevan liikenteen takia koko liikennevirran nopeustaso laskee hitaimman ajoneuvon mukaiseksi.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee valtatiellä 8 Kruunupyyn kunnan ja Kokkolan kaupungin alueella välillä maantie 7497 (Boholmintie) - Kruunupyyntie. Suunnittelukohde alkaa Boholmintie liittymästä ja päättyy noin 8 kilometriä pohjoisempana Kruunupyyntien liittymän pohjoispuolelle. Suunnittelukohteen sijainti on esitetty alla olevalla kartalla kahdella vihreällä viivalla.

Kuvassa on esitetty aiemmin tekstissä kuvattu tiesuunnitelmakohteen sijainti. Lisäksi kartassa on esitetty Kruunuportin asemakaavan sijainti. Asemakaava sijaitsee Kokkolan kaupungissa Kruunupyyn kunnan rajalla valtatien 8 ja rautatien välissä.

Suunnitelman sisältö

Boholmintien pohjoispuolelle valtatielle 8 suunnitellaan keskikaiteellinen 2+2 ohituskaistaosuus ja Kruunuportin asemakaava-alueen kohdalle suunnitellaan porrastettu tasoliittymäpari valtatielle 8. Lisäksi Kruunupyyntien liittymä valtatielle 8 parannetaan. Kokkolan kaupunki suunnittelee samaan aikaan Kruunuportin asemakaava-alueen katujärjestelyjä, jotka liittyvät valtatien 8 liikennejärjestelyihin. 

Kuvassa on esitetty aiemmin tekstissä kuvattu tiesuunnitelma-alueen sekä asemakaava-alueen sijainti. Kruunuportin asemakaava-alue sijaitsee Kokkolan kaupungin alueella Kruunupyyn kunnan rajalla valtatien 8 ja rautatien välissä.

Vaikutukset

Esitetyt toimenpiteet parantavat liikenneturvallisuutta, valtatien 8 liikenteen sujuvuutta sekä tukevat alueen maankäyttöä.

Suunnitteluprosessi

Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettu loppuvuodesta 2023 ja se valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä. Tiesuunnitelman laadinnassa käytetään avointa ja vuorovaikutteista suunnittelutapaa. Suunnittelutyön aikana ollaan yhteydessä alueen asukkaisiin, maanomistajiin ja muihin osallisiin. 

Kun tiesuunnitelma valmistuu, se lähetetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaiseen käsittelyyn, jolloin tiesuunnitelma asetetaan nähtäville kuukauden ajaksi ja tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri sidosryhmiltä. Tämän jälkeen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tekee tiesuunnitelmaa koskevan hyväksymispäätöksen. Tavoitteena on, että hankkeen toteutus on mahdollista aloittaa lähivuosina. Toteutusaikataulu riippuu rahoituksen järjestymisestä.