Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Hannu Nurmi

 • 029 5343574

Väylävirasto

Projekti-insinööri

Jetro Matilainen

 • 029 5343573

Kreate Oy

Työmaapäällikkö

Mika Huhtala

 • 0400 6911569

Kreate Oy (työmaahan liittyvissä ongelmatilanteissa viikonloppuisin)

Työmaainsinööri

Arttu Niskanen

 • 050 5925833

Vt 9 Jännevirran silta

Vesiväylähanke Tiehanke Valmistunut Pohjois-Savo

Jännevirran silta on Kuopion ja Siilinjärven rajalla olevan valtatie 9:n silta, joka ylittää Saimaan syväväylän Jännevirran kylän kohdalla. Valtatie 9 on tärkeä Joensuu–Kuopio -välinen tie. Sen liikennemäärä on noin 7 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on noin kuusi prosenttia. Liikennemäärien on arvioitu kasvavan 22 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Valtatie 9 Jännevirran silta

Jännevirran silta on Kuopion ja Siilinjärven rajalla olevan valtatie 9:n silta, joka ylittää Saimaan syväväylän Jännevirran kylän kohdalla. Valtatie 9 on tärkeä Joensuu–Kuopio -välinen tie. Sen liikennemäärä on noin 7 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on noin kuusi prosenttia. Liikennemäärien on arvioitu kasvavan 22 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Hankkeen taustat ja uusi silta lukuina

Uudella sillalla haluttiin varmistaa sujuva ja turvallinen liikennöinti syväväylän yli ja itse syväväylällä. Uuden sillan ajoradasta tehtiin edellistä leveämpi. Kevyen liikenteen kulkijoiden turvallisuutta parannettiin kasvattamalla kevyen liikenteen väylä 1,75 metristä neljään metriin.

Rakentaminen aloitettiin loppuvuodesta 2016, ja ajoneuvoliikenne pääsi sillalle syyskuussa 2018. Uusi syväväylä otettiin käyttöön marraskuussa 2018.

Ilmakuva Jännevirran sillalta.

(Kuva: Jetro Matilainen)

Uusi kiinteä Jännevirran silta kulkee nyt salmen yli vanhan sillan eteläpuolella. Syväväylä siirrettiin uuden sillan keskiaukkoon. Valtatien linjauksen ja tasauksen parantamista tehtiin noin kolmen kilometrin matkalla sillan molemmilla puolilla. Lisäksi hankkeessa parannettiin yksityisteiden liittymiä ja kevyen liikenteen järjestelyjä ja uusittiin tie- ja katuvalaistusta. 

Uusi silta on muotoiltu sopimaan pehmeäpiirteiseen järvimaisemaan, ja teräsrakenteen sinivihreä sävy istuu kauniisti ympäröivään luontoon ja vesistöön. Näyttävä silta on hieno maamerkki Jännevirran salmella.

Uusi silta lukuina

 • Suomen kuudenneksi pisin silta
 • kiinteä liittopalkkisilta
 • kokonaispituus 577 metriä
 • hyötyleveys 15,25 metriä
 • alikulkukorkeus purjehduskauden yläveden tasosta 24,5 metriä
 • uutta suorempaa vesiväylää 2,5 km
 • uusia kevyen liikenteen väyliä 4,8 km
 • meluesteitä noin 2 km:n matkalla

Lue hankkeen loppuesitteestä lisää mm. Jännevirran salmen ylittämisen historiasta.

Vanha silta oli liikenteen pullonkaula

Jännevirran vanha silta oli kaikkien valtatiellä 9 kulkevien kannalta auttamatta vanhentunut: vuonna 1951 valmistunut silta oli painorajoitettu, avattava silta. Matalan alikulkukorkeuden vuoksi siltaa jouduttiin avaamaan vesiliikenteelle 400-500 kertaa vuodessa. Avaukset aiheuttivat sekä valtatielle että vesiväylälle merkittäviä häiriöitä ja viivytyksiä. Kääntösillan koneisto oli alkuperäinen ja käyttövarmuudeltaan epäluotettava.

Vanha silta ei myöskään täyttänyt erikoiskuljetusten tavoitetieverkon vaatimuksia korkeus- ja leveysmittojen sekä kantavuuden osalta. Rakenteellisten vaurioiden vuoksi vanhalle sillalle asetettiin keväällä 2015 pysyvä paino- ja nopeusrajoitus. Tästä johtuen yli 65 tonnin kuljetukset joutuivat käyttämään huomattavan pitkää kiertotietä. Valtatie 9 muodosti pullonkaulan, joka ruuhkautti koko lähialueen liikenneverkon.

Sillan kapea, vain 1,75 metriä leveä kevyen liikenteen väylä oli lisäksi turvaton jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Silta kesäisenä aurinkoisena päivänä.

Hankkeen valmistuminen helpotti kaikkea liikennöintiä merkittävästi

Hankkeen tavoitteena oli turvallisempi ja sujuvampi liikennöinti niin maantie- kuin vesiliikenteessä. Kiinteä 25 metriä korkean alikulkukorkeuden omaava silta poistaa maantie- ja vesiliikenteen häiriöt, kun sillan avauksia ei enää tarvita. Lisäksi pelastusajoneuvot pääsevät nyt viivytyksettä Jännevirran yli, eivätkä elinkeinoelämän kuljetukset joudu painorajoitusten vuoksi käyttämään kiertotietä.

Valtatien leventäminen ja linjauksen ja tasauksen parantaminen vähentävät onnettomuuksia ja lisäävät liikenteen sujuvuutta. Uuden sillan neljämetrinen kevyen liikenteen väylä paransi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta.

Joukkoliikenteen sujuvuus parani ajonopeuden nostamisen ansiosta sekä vanhan sillan avauksista johtuvien odotusten poistuttua. Linja-autopysäkkejä järjesteltiin uudelleen, ja lähtöpysäkeille rakennettiin katokset sekä yhteydet kevyen liikenteen väylille.

Syväväylän linjauksen muututtua navigointiolosuhteet paranevat, ja kaikki vesiliikenne pääsee viivytyksettä sillan alitse.

Rakennettavat melusuojaukset noin kahden kilometrin pituudella vähentävät tieliikenteestä aiheutuvaa meluhaittaa.

Rakentaminen eteni vaativasta ja mielenkiintoisesta etapista toiseen

Rakennustyöt käynnistyivät lokakuun puolivälissä 2016. Rakennusurakan alkuvaiheessa työt keskittyivät sillan perustusten tekemiseen ja siltapenkereiden rakentamiseen.

Kiertotien käyttöönotto sillan molemmissa päissä
Kuopion puoleisessa päässä otettiin kiertotie käyttöön marraskuussa 2016. Joensuun puoleinen kiertotie otettiin käyttöön toukokuussa 2017.

Liikennevalo-ohjaus käyttöön tammikuussa 2017
Liikennevalo-ohjaus otettiin käyttöön sillan Joensuun puoleisessa päässä, valtatiellä 9, ja oli käytössä noin vuoden ajan.

Syväväylän ruoppaustöitä tehtiin vaiheittain syyskuusta 2017 toukokuulle 2018. Uusi syväväylä otettiin käyttöön marraskuussa 2018.

Yksi näyttävimmistä ja suurta mielenkiintoa herättänyt työvaihe oli uuden sillan keskilohkon nosto paikoilleen tammikuussa 2018.

Sillan kansi valettiin toukokuussa 2018.

Sillan kansi valettiin toukokuussa 2018.

Ilmakuva sillalta.

Silta avattiin liikenteelle 20.9.2018, kevyen liikenteen väylä puolestaan 2.10.2018. Hanke valmistui aikataulussaan marraskuussa 2018.

Kesällä 2019 tehdään viimeiset pienet viimeistelytyöt, kuten istutukset.

Hankkeen taloudelliset vaikutukset

Jännevirran siltahanke oli osa liikenneväylien korjausvelkaohjelmaa 2016–2018. Hankkeen toteuttamiseen oli osoitettu valtion budjetissa 45 miljoonaa euroa. Hanke kuitenkin toteutui noin 30 prosenttia alhaisemmalla kustannuksella, ja toteuttamiseen riitti noin 31 miljoonan euron kustannusvaraus. Itse sillan kustannus oli 55 prosenttia koko hankkeen kustannuksista.

Hankkeen työllisyysvaikutus työmaalla oli noin 150 henkilötyövuotta.

Hankkeen pääurakoitsijana toimi Kreate Oy.