Vt 9 Jännevirran silta

Käynnissä

Jännevirran silta on Kuopion ja Siilinjärven rajalla olevan valtatie 9:n silta, joka ylittää Saimaan syväväylän Jännevirran kylän kohdalla. Hankkeessa rakennetaan uusi kiinteä silta, vanhan sillan ollessa elinkaarensa päässä. Uusi silta varmistaa sujuvan ja turvallisen liikennöinnin maantie- ja vesiliikenteelle sekä kevyen liikenteen kulkijoille.

Yhteystiedot

Liikennevirasto

Projektipäällikkö

Hannu Nurmi

  • 029 5343574
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Liikennevirasto

Projekti-insinööri

Jetro Matilainen

  • 029 5343573
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Kreate Oy

Työmaapäällikkö

Mika Huhtala

  • 0400 6911569
  • etunimi.sukunimi@kreate.fi

Kreate Oy (työmaahan liittyvissä ongelmatilanteissa viikonloppuisin)

Työmaainsinööri

Arttu Niskanen

  • 050 5925833
  • etunimi.sukunimi@kreate.fi

Valtatie 9 Jännevirran silta

Jännevirran silta on Kuopion ja Siilinjärven rajalla olevan valtatie 9:n silta, joka ylittää Saimaan syväväylän Jännevirran kylän kohdalla. Valtatie 9 on tärkeä Joensuu–Kuopio -välinen tie.

Nykyinen silta on tullut elinkaarensa päähän, ja uusi silta varmistaa sujuvan ja turvallisen liikennöinnin. Uuden sillan ajorata on leveämpi, ja sillalle tulee lisäksi neljän metrin levyinen kevyen liikenteen väylä.

Uusi kiinteä Jännevirran silta rakennetaan salmen yli nykyisen sillan eteläpuolelle. Syväväylä siirretään sillan keskiaukkoon. Valtatien linjauksen ja tasauksen parantamista tehdään noin 3 kilometrin matkalla sillan molemmilla puolilla. Lisäksi hankkeessa parannetaan yksityisteiden liittymiä ja kevyen liikenteen järjestelyjä sekä uusitaan tie- ja katuvalaistusta. 

Hankkeen virtuaalimalli

(video Ely-keskus)

Hankkeen taustat

Nykyinen vuonna 1951 valmistunut silta on vanha, painorajoitettu ja avattava silta. Matalan alikulkukorkeuden vuoksi siltaa joudutaan avaamaan vesiliikenteelle yli 500 kertaa vuodessa. Avaukset aiheuttavat sekä valtatielle että vesiväylälle merkittäviä häiriöitä ja viivytyksiä. Kääntösillan koneisto on alkuperäinen ja käyttövarmuudeltaan epäluotettava.

Nykyinen silta ei täytä erikoiskuljetusten tavoitetieverkon vaatimuksia korkeus- ja leveysmittojen sekä kantavuuden osalta. Lisäksi sillalla oleva vain 1,75 metriä leveä kevyen liikenteen väylä on turvaton jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on turvallisempi ja sujuvampi liikennöinti niin maantie- kuin vesiliikenteessä. Kiinteä 25 metriä korkean alikulkukorkeuden omaava silta poistaa maantie- ja vesiliikenteen häiriöt, kun sillan avauksia ei enää tarvita. Lisäksi pelastusajoneuvot pääsevät jatkossa viivytyksettä Jännevirran yli, ja elinkeinoelämän kuljetukset eivät joudu painorajoitusten vuoksi käyttämään kiertotietä.
 
Valtatien leventäminen ja linjauksen ja tasauksen parantaminen vähentävät onnettomuuksia ja lisäävät liikenteen sujuvuutta. Sillalle rakennetaan myös nykyistä leveämpi, 4 metrin levyinen kevyen liikenteen väylä, mikä parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta.
 
Syväväylän linjauksen muuttuessa navigointiolosuhteet paranevat, ja kaikki vesiliikenne pääsee viivytyksettä sillan alitse.
 
Rakennettavat melusuojaukset noin 1,7 km:n pituudella vähentävät tieliikenteestä aiheutuvaa meluhaittaa.

Hankkeen eteneminen ja kustannukset

Rakennustyöt käynnistyivät lokakuun puolivälissä 2016. Rakennusurakan alkuvaiheessa työt keskittyvät sillan perustusten tekemiseen ja siltapenkereiden rakentamiseen.

Uusi silta otetaan käyttöön liikenteelle elokuun 2018 loppuun mennessä, ja kokonaisuudessaan hanke valmistuu marraskuussa 2018.

Kiertotien käyttöönotto sillan molemmassa päässä
Kuopion puoleisessa päässä otettiin kiertotie käyttöön marraskuussa 2016. Kiertotie kulkee nykyisen valtatien viertä eikä siten pidennä maantieliikenteen ajoreittiä. Joensuun puoleinen kiertotie otetaan käyttöön toukokuussa 2017. Kiertotiet eivät aiheuta haittaa liikenteelle.

Liikennevalo-ohjaus käyttöön tammikuussa 2017
Liikennevalo-ohjaus on otettu käyttöön sillan Joensuun puoleisessa päässä, valtatiellä 9. Liikennevalo-ohjaus parantaa liikenneturvallisuutta, kun louhintatöistä syntyviä louhekuormia joudutaan siirtämään valtatien yli. Liikennevalo-ohjauksen tuoma katkos liikenteelle on noin puoli minuuttia kerrallaan silloin, kun louhekuormia siirretään valtatien yli. Liikennevalo-ohjaus on käytössä noin vuoden ajan.

Ajankohtaisista liikennejärjestelyistä ja hankkeen etenemisestä kerrotaan hankkeen Facebook-sivuilla.

Hankkeen kustannukset
Hanke on osa liikenneväylien korjausvelkaohjelmaa 2016–2018. Hankkeen arvioidaan toteutuvan noin 35 miljoonan euron rahoituksella. Kokonaiskustannuksista Jännevirran sillan osuus on noin kaksi kolmasosaa.

Hankkkeen pääurakoitsijana toimii Kreate Oy.

Sivu päivitetty 31.10.2018