Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Anna Elf

  • 0295 029 395

Sitowise Oy

projektipäällikkö

Martti Kokoi

  • 044 368 0683

Valtatien 25 parantaminen välillä Langansböle - Västerbacka

Tiehanke Suunnitteilla Uusimaa

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) laatii tiesuunnitelmaa valtatien 25 parantamiseksi Langansbölen ja Västerbackan välillä Raaseporissa. Suunnitelma liittyy valtatien 25 parantamiseen välillä Hanko-Mäntsälä.

Suunnitelman lähtökohdat

Valtatie 25 on suunnitteluosuudella liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukainen maanteiden pääväylä ja kuuluu palvelutasoluokkaan I. Valtatie 25 on Länsi-Uudenmaan pääyhteys pääkaupunkiseudun suuntaan ja merkittävin poikittaisyhteys Länsi- ja Keski-Uudellamaalla lähellä pääkaupunkiseutua. 

Valtatie on suunnitteluosuudella vilkasliikenteinen (KVL 9 900-10 700 ajon/vrk) ja raskaan liikenteen määrä on noin 10 %. Tiellä kulkee erityisen paljon VAK-kuljetuksia. Valtatie kuuluu suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoon (SEKV), jolla on leveys- ja korkeusvaatimuksena 7 metriä.

Nykyisellään valtatie 25 on suunnittelujaksolla kaksikaistainen sekaliikennetie, joka ei täytä pääväylien palvelutasotavoitteita. Ongelmia on erityisesti laatutasossa, sujuvuudessa sekä turvallisuudessa. Tien nopeusrajoitus vaihtelee 80-60 km/h. Tieosuudella on runsaasti tasoliittymiä ja myös suoria kiinteistöliittymiä. Hanke sijaitsee tärkeällä reunamuodostuma- ja pohjavesialueella ja pohjavedensuojauksessa on puutteita.

Rataosa Karjaa-Hanko (142) on noin 50 km pitkä ja yksiraiteinen. Sillä on sekä henkilö- että tavaraliikennettä. Raaseporin tasoristeys sijaitsee maantiellä 11507 Hanko-Karjaa radan kilometrillä 166+920. Junaliikenteen nopeusrajoitus on Raaseporin tasoristeyksen kohdalla 120 km/h. Tasoristeys on varustettu puolipuomilaitoksella ja risteyksessä on tasoristeyksen ennakko- ja lähestymismerkit. Raaseporin tasoristeyksen keskivuorokausiliikenne (KVL) on noin 90 ajon/vrk. Tasoristeyksen kautta kulkee yli 10 koulukuljetusta viikoittain.

Suunnitelman tavoitteet

Valtatien 25 tavoitetilana Tammisaaren itäpuolelta kantatien 51 liittymään ja tästä edelleen Lohjan suuntaan on jatkuva keskikaiteellinen ohituskaistatie, jolla on vain eritasoliittymiä. 

Suunnitelmassa esitettävien ratkaisuiden tavoitteena on pitkämatkaisen tavara- ja henkilöliikenteen sekä työ- ja asiointimatkojen matka-ajan ja sujuvuuden sekä liikenneturvallisuuden parantaminen. Ympäristöllisenä tavoitteena on tien haitallisten vaikutusten pienentäminen ja maankäytöllisenä tavoitteena nykyisen ja suunnitellun maankäytön kehittymisen mahdollisuuksien turvaaminen.

Suunnittelukohde sisältää Langansbölen, Horsbäckin ja Västerbackan eritasoliittymät, Raaseporin tasoristeyksen poistamisen sekä Langansböle-Västerbacka ohituskaistaparin.

Kuvassa suunnitelmassa esitettävät toimenpiteet. 

Suunnitelman sisältö

Suunnittelualue ulottuu lounaasta Langansbölen kohdalta koilliseen Västerbackan kohdalle. Valtatien tarkastelujakson pituus on noin 7 km. Nykyiset tasoliittymät poistetaan ja jaksolle esitetään kolme uutta eritasoliittymää. Lisäksi tiejaksolle toteutetaan tarvittavat korvaavat tiejärjestelyt valtatien 25 nykyisten tasoliittymien poistamiseksi, valtatien keskikaiteellinen ohituskaistapari ja tarvittava pohjavesi- ja melusuojaus. 

Suunnittelualueeseen kuuluu myös Raaseporin tasoristeyksen poistaminen ja uusi radan alikulkusilta.

Suunnitelmassa esitettävät toimenpiteet voidaan toteuttaa myös vaiheittain, mikä huomioidaan tiesuunnitelmassa. Osa toimenpiteistä sisältyy Väyläviraston investointiohjelmassa 2024-2031 esitettyyn valtatien 25 Hanko-Mäntsälä parantamisen 1.vaiheen toimenpiteisiin.

Suunnittelun eteneminen, aikataulu ja osallistumismahdollisuudet

Suunnittelun aloittamisesta on kuulutettu 28.2.2023 (ely-keskus.fi). Suunnittelu on käynnistynyt maastotöillä ja tiesuunnittelukonsultiksi on valittu kesäkuussa 2023 Sitowise Oy. Suunnittelun aikana käydään vuoropuhelua alueen asukkaiden, elinkeinotoiminnan harjoittajien ja muiden osallisten kanssa. Vuoropuhelutilaisuuksista tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Tiesuunnitelman ensimmäinen vuorovaikutustilaisuus alueen yrittäjille järjestetään 25.10.2023 klo 14-16 Uudenmaan ELY-keskuksessa, osoite Opastinsilta 12 B, 2. krs, 00520 Helsinki.

Hankkeeseen liittyviä linkkejä

Valtatie 25 yhteysväli Hanko-Mäntsälä
Väyläverkon investointiohjelma

Ajankohtaista

Tiesuunnitelman ensimmäinen vuorovaikutustilaisuus alueen yrittäjille järjestetään 25.10.2023 klo 14-16 Uudenmaan ELY-keskuksessa, osoite Opastinsilta 12 B, 2. krs, 00520 Helsinki.

Ensimmäinen kaikille avoin esittelytilaisuus järjestetään alkuvuodesta 2024. Tilaisuuden ajankohdasta tiedotetaan lähempänä tarkemmin.