Hyppää sisältöön

Hyrynsalmen rautatieliikennepaikka, tasoristeysjärjestelyt, ratasuunnitelma; Hyrynsalmi

Hyrynsalmen rautatieliikennepaikan tasoristeysjärjestelyjen ratasuunnitelma

Väylävirasto on kuuluttanut aloittavansa ratasuunnittelun Hyrynsalmen rautatieliikennepaikalla. Kuulutus julkaistiin Väyläviraston verkkosivuilla 28.7.2021. Ratasuunnitelmassa radan eri osille laaditaan yksityiskohtaiset suunnitelmat, joiden perusteella rata voidaan myöhemmässä vaiheessa rakentaa.

Ratasuunnitelmaa esiteltiin yleisötilaisuudessa Hyrynsalmella, jolloin osanottajilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä. Yleisötilaisuus järjestettiin lähitapahtumana torstaina 04.11.2021 klo 16.00–18.00 Hyrynsalmen kunnanviraston valtuustosalissa. Kunnanviraston osoite on Laskutie 1, 89400 Hyrynsalmi. Kutsu yleisötilaisuuteen julkaistiin Väyläviraston verkkosivuilla 25.10.2021.

Hyrynsalmen rautatieliikennepaikan tasoristeysjärjestelyjä koskeva ratasuunnitelma asetettiin nähtäville 21.4.2022 Väyläviraston kuulutussivuilla. Suunnitelma-aineiston nähtävilläoloaika oli 21.4.2022-23.5.2022.

Ajankohtaista

 • Hyrynsalmen rautatieliikennepaikan tasoristeysjärjestelyjen ratasuunnitelmaa esiteltiin vuorovaikutustilaisuudessa Hyrynsalmella 04.11.2021. Suunnitelmaluonnokset julkaistiin hankkeen verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen, ja niistä pyydettiin mielipiteitä.

 

 • Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Hyrynsalmen rautatieliikennepaikka, tasoristeysjärjestelyt, ratasuunnitelma, Hyrynsalmi. Kuulutus suunnitelman nähtävilläolosta on julkaistu 21.4.2022. Suunnitelma-aineisto pidettiin yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla 21.04.2022-23.05.2022 välisen ajan.

 

 • Liikenne- ja viestintävirasto on 30.11.2022 päätöksellään TRAFICOM/561504/05.02.03.02/2022 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Hyrynsalmen rautatieliikennepaikka, tasoristeysjärjestelyt, ratasuunnitelma; Hyrynsalmi. Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen suunnitelman hyväksymispäätöksestä 19.12.2022. Hyväksymispäätöksen kuulutuksen nähtävilläoloaika oli 19.12.2022-25.01.2023.

 

 • Ratasuunnitelma on saanut lainvoimaisuuden 8.2.2023.
Usein kysytyt kysymykset (UKK)
 • "Hyrynsalmen rautatieliikennepaikka ja tasoristeysjärjestelyt" on osa Kontiomäki–Pesiökylä-radan perusparannushanketta.

 • Ennen rautatien rakentamista on laadittava ja hyväksyttävä ratalain edellyttämä ratasuunnitelma. Ratasuunnitelmaa ohjaa siis ratalaki, jonka perusteella suunnitelman laatiminen etenee.

  Suunnittelun aloittamisesta kuulutetaan tietoverkossa sekä ilmoitetaan suunnittelualueella kuntien tietoverkossa ja alueella ilmestyvässä sanomalehdessä. Suunnittelualueen asukkaisiin voidaan tämän lisäksi ottaa yhteyttä muilla tavoin, esimerkiksi kirjeitse. Aloituskuulutus antaa oikeuden tutkimuksiin ja mittauksiin suunnittelualueella.

  Täältä löydät lisää tietoa hankkeiden suunnitteluvaiheista.

 • Ratasuunnitelma on radan eri osien yksityiskohtaista suunnittelua ja mitoittamista. Ratasuunnitelman perusteella voidaan luotettavasti määritellä radan ja asemien tilavaraukset suojavyöhykkeineen sekä rakentamisen aikana, että lopputilanteessa. Ratasuunnitelmaa edeltää yleissuunnitelma tai muu esiselvitys, jossa hankkeen perusratkaisuja on jo selvitetty.

  Suunnitelmassa arvioidaan myös rautatien vaikutukset esim. luontoon, meluun, tärinään, pohjaveteen, ihmisiin ja rakennuksiin, sekä esitetään ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen radan rakentamisen tai junaliikenteen haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi. Ratasuunnitelmaan liitetään selvitys siitä, miten siinä on otettu huomioon liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja alueellisen liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteet, ellei niitä ole käsitelty aikaisemmin yleissuunnitelmassa.

  Suunnittelun aikana hanketta esitellään yleisölle esimerkiksi asukastilaisuudessa. Hanketta esitellään ja siitä tiedotetaan myös hankesivuilla ja alueen lehdessä. Ratasuunnitelmavaihe on oikea aika perehtyä ja vaikuttaa suunnitteluratkaisuihin. Suunnittelun aikaisessa vuorovaikutuksessa on mahdollisuus antaa yksityiskohtaista tietoa paikallisista olosuhteista suunnittelijoille.

  Valmistuneen ratasuunnitelman nähtäville laittamisesta kuulutetaan erikseen. Ratasuunnitelma pidetään yleisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Nähtävillä olosta kuulutetaan tietoverkossa sekä ilmoitetaan kuntien tietoverkossa ja alueella ilmestyvässä sanomalehdessä. Nähtävilläoloajan aikana on mahdollista tehdä suunnitelmasta muistutus.
   

 • Hyrynsalmen rautatieliikennepaikan ja tasoristeysjärjestelyjen ratasuunnitelma sisältää: 

  –kolmen tasoristeyksen turvallisuuden parantamisen suunnitelmat (Hiihtolatu HYS /06, Hyrynsalmi kuormausalue HYS /07, Hyrynsalmi Berliini HYS /08)

  –Kajaani-Hyrynsalmentien alikulkusillan uusimisen ja uudelleensijoittamiseen liittyvän suunnittelun

  –alikulkusillan uusimiseen liittyvien teiden suunnittelun sekä

  –latu- ja moottorikelkkareittien uudelleenlinjauksen

 • Hyrynsalmella on Kontiomäki–Pesiökylä-hankkeen yhteydessä syntynyt keskustelua raakapuun kuormauspaikkaan liittyen. Hankkeeseen ei ole sisällytetty Hyrynsalmen nykyisen raakapuun kuormausalueen siirtämistä tai laajentamista.

  Valtion hankkeelle myöntämässä valtuudessa on määritelty ne asiat, mitä hankkeessa voidaan toteuttaa. Hankkeen toteutuspäätöksessä Hyrynsalmen raakapuun kuormauspaikan siirtämistä ei ole mainittu, joten sitä ei voida tähän hankkeeseen sisällyttää. Lisäksi Hyrynsalmen raakapuun kuormauspaikka on tällä hetkellä osoitettu maakuntakaavassa nykyiselle paikalleen. 
   

 • Väylävirasto järjesti Hyrynsalmen kunnan kanssa ennakkoon asukastilaisuuden 21.5.2021, jossa esiteltiin ratasuunnitelman alustavaa sisältöä koskien Hyrynsalmea, ja kuntalaisille varattiin mahdollisuus esittää hankkeeseen liittyviä kysymyksiä. 

  Ratasuunnitteluun kuuluu vuoropuhelu, ja suunnitelmasta voi antaa palautetta. Järjestämme 4.11.2021 yleisötilaisuuden Hyrynsalmella, jossa suunnitelmaluonnoksia esitellään tarkemmin. Kutsu tilaisuuteen on julkaistu Väyläviraston sivuilla osoitteessa https://vayla.fi/-/kutsu-vuorovaikutukseen-hyrynsalmen-rautatieliikennepaikka-tasoristeysjarjestelyt-ratasuunnitelma-hyrynsalmi

  Kontiomäki–Pesiökylä, radan parantaminen -hankkeen verkkosivuilta https://vayla.fi/kontiomaki-pesiokyla löytyy myös palautelomake, jonka kautta voi antaa palautetta hankkeesta.     
   

 • Ratasuunnitelman laatiminen on käynnistetty Väyläviraston julkaiseman kuulutuksen myötä. Ratasuunnitelmassa radan eri osille laaditaan yksityiskohtaiset suunnitelmat, joiden perusteella rata voidaan myöhemmässä vaiheessa rakentaa.

  Ratasuunnitelmaa esitellään yleisötilaisuudessa Hyrynsalmella torstaina 4.11.2021, jolloin osanottajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Yleisötilaisuus järjestetään lähitapahtumana Hyrynsalmella. Kutsu tilaisuuteen on julkaistu Väyläviraston sivuilla osoitteessa https://vayla.fi/-/kutsu-vuorovaikutukseen-hyrynsalmen-rautatieliikennepaikka-tasoristeysjarjestelyt-ratasuunnitelma-hyrynsalmi

 • Ratasuunnitelman aikaisia yleisiä tutkimustehtäviä ovat esimerkiksi mittaus, maastoon merkitseminen, kartoitus ja maa- ja kallioperän tutkimus. Tutkimustyöt pyritään suorittamaan niin, että tutkimuksista aiheutuisi maanomistajalle mahdollisimman vähän haittaa. Tutkimustöissä tulee ensisijaisesti huomioida turvallisuusnäkökulma radan läheisyydessä työskennellessä. Junaradan välittömässä läheisyydessä saavat työskennellä vain siihen pätevyyden saaneet henkilöt. 

  Myös Hyrynsalmen rautatieliikennepaikan tasoristeysjärjestelyihin kuuluu suunnittelijan tekemiä tutkimuksia. Tällä kyseisellä hankkeella tehdään maastomittauksia, pohjatutkimuksia ja melumittauksia. Suunnitelmia tullaan esittelemään hankkeen aikana järjestettävässä asukastilaisuudessa, joka pidetään 4.11.2021.
   

Hyrynsalmen kartta tasoristeyspalvelussa

Linkki tasoristeyspalveluun, jossa näkymä on tarkennettu valmiiksi Hyrynsalmen alueelle.

Voit tarvittaessa sulkea Selite-ikkunan laajentaaksesi kartan näkymää näytöllä.