Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Antti Koski

  • 029 534 3546

Kehä III parantaminen, 3. vaihe

Tiehanke Käynnissä Uusimaa

Hankkeessa parannetaan useilla toimenpiteillä Kehä III:n liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Töitä tehdään Vantaan kaupungin alueella Askiston kohdalla sekä Vantaankoski–Pakkala-välillä vuosina 2021–2023. 

  • Rakentaminen alkaa 3/2021
  • Vantaankoski–Pakkala-välin työt valmistuvat 11/2021
  • Askiston kohdan työt valmistuvat 12/2023

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2021–2023
Kustannukset
38 500 000 €
Vastuutahot
Väylävirasto
Vantaan kaupunki
Tavoitteet
  • Sujuvampi ja turvallisempi liikenne  
  • Joukkoliikenteen toimintaedellytykset sekä kävelyn ja pyöräilyn yhteydet paranevat 
  • Tieliikenteen melu vähenee 
  • Hanke tukee pääkaupunkiseudun poikittaisliikennettä ja parantaa Vantaalla sijaitsevien työpaikka- ja palvelukeskittymien saavutettavuutta

Hankkeen taustat

Kehä III on osa kansainvälistä E18-tietä, joka yhdistää Etelä-Suomen kaupungit, satamat sekä lentoasemat. Tie toimii merkittävänä väylänä sekä kotimaiselle että kansainväliselle liikenteelle ja elinkeinoelämän kuljetuksille. Kehä III on myös tärkeä väylä pääkaupunkiseudun poikittaisliikenteelle.

Askiston kohdalla tämänhetkinen liikennemäärä on hieman alle 48 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tien pohjarakenne kaipaa kunnostamista. Myös liittymäjärjestelyjä sekä jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä on kehitettävä. Askiston kohdalla on myös huonokuntoisia siltoja. Tieliikenteen melu häiritsee Askiston omakotitaloaluetta sekä läheisiä luonnonsuojelualueita.

Vantaankosken ja Pakkalan välillä liikkuu enimmillään noin 76 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Määrästä noin kymmenen prosenttia on raskaita ajoneuvoja. Liikennemäärän on ennustettu kasvavan lähes 89 000 ajoneuvoon vuorokaudessa vuoteen 2030 mennessä ja ylittävän 100 000 ajoneuvon rajan vuoteen 2050 mennessä. Vilkkaasti liikennöity tieosuus ruuhkautuu arkipäivän vilkkaimpina tunteina.

Kehä III:n perusparannuksen toinen vaihe toteutettiin vuosina 2013–2015. Tällöin rakennettiin muun muassa kolmannet kaistat Lahdenväylän ja Porvoontien väliselle osuudelle. Hankkeessa parannettiin merkittävästi liikenteen sujuvuutta myös Helsinki–Vantaan lentoaseman ympäristössä. Tätä ennen Kehä III:lla on 2000-luvulla tehty mittavia parannuksia muun muassa Tikkurilan ja Pakkalan välisellä osuudella sekä Vantaankosken ja lentoaseman välillä.  
 

 

alt=""

 

 

 

 

 

Hankkeen sisältö

Askiston kohdalla nykyiset tasoliittymät korvataan uudella eritasoliittymällä. Kehä III:n rinnakkaistieksi rakennetaan uusi katu, joka toimii kiertotienä hankkeen aikana. Tien pohjarakenne korjataan perusteellisesti kunnostamalla etelänpuoleisen ajoradan vaurioitunut paalulaatta. Sänkiniityn sillat sekä Hämeenkylän läntiset risteyssillat (Vihdintien sillat) uusitaan. Vihdintien lännenpuoleisia ramppeja parannetaan.

Askiston kohdalla parannetaan myös melusuojausta rakentamalla Kehä III:n pohjoisen ajoradan viereen 3,5 metriä korkea meluseinä, joka suojaa Tulvaniityntien varrella sijaitsevia omakotitaloja tieliikenteen melulta. Joukkoliikenteen nopeutta ja toimintavarmuutta parannetaan rakentamalla eritasoliittymän yhteyteen erilliset rampit linja-autoille sekä kehittämällä pysäkkijärjestelyjä ja jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä. Työt kestävät noin kolme vuotta ja niitä tehdään Espoon ja Vantaan rajalta Vihdintielle saakka noin 2,5 kilometrin matkalla.

Vantaankosken ja Pakkalan väliselle osuudelle toteutetaan kolmannet kaistat, millä parannetaan liikenteen sujuvuutta ja varaudutaan tien kasvaviin liikennemääriin. Eritasoliittymien erkanevat ja liittyvät rampit sekä Kehä III:n linja-autopysäkit muutetaan liittymään uusiin kolmansiin kaistoihin. Lisäksi korjataan Nuolitien länsipuolella sijaitsevan sillan penkereen painuma.

Kehä III:n ali kulkevan Päijännetunnelin kohdalle tehdään pohjavesisuojaus. Myös Vantaankosken ja Pakkalan välillä parannetaan joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyjä sekä kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä. Työt kestävät noin vuoden. Kehä III:n kanssa risteäviä katuyhteyksiä (Nuolitie ja Ansatie) ei toteuteta tämän hankkeen yhteydessä. Myös alun perin purettavaksi suunniteltu Viinikkalan risteyssilta jää paikoilleen. 
 

Hankkeen tavoitteet

Sujuvampi ja turvallisempi liikenne  

Uudet rampit ja katuyhteydet parantavat Kehä III:n ja sen rinnakkaisväylien sujuvuutta ja turvallisuutta. Tien pohjarakenteen kunnostaminen auttaa säilyttämään tien liikennöintikelpoisena. Vantaankosken ja Pakkalan välillä ruuhkat vähenevät, kun kolmannet kaistat rakennetaan. Parannuksilla varaudutaan myös tien kasvaviin liikennemääriin. Elinkeinoelämälle tärkeällä reitillä tiekuljetusten ennakoitavuus paranee ja matka-aika lyhenee.   

Joukkoliikenteen toimintaedellytykset sekä kävelyn ja pyöräilyn yhteydet paranevat 

Pysäkkijärjestelyjen kehittäminen nostaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja helpottaa matkustajien kulkemista pysäkeille ja sieltä pois. Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien kohentaminen parantaa Kehä III:n läheisyydessä liikkuvien turvallisuutta.  

Tieliikenteen melu vähenee 

Melusuojauksen parantaminen Askiston kohdalla vähentää tieliikenteestä aiheutuvan melun haittavaikutuksia Askiston asuinalueelle ja läheisille luonnonsuojelualuille. Alueiden viihtyisyys paranee.  

Hanke tukee pääkaupunkiseudun poikittaisliikennettä ja parantaa Vantaalla sijaitsevien työpaikkojen ja palvelujen saavutettavuutta

Lisäkaistojen rakentaminen Vantaankosken ja Pakkalan välille tukee Aviapoliksen ympäristön kehittymistä. Lisäkaistojen tuoma helpotus ruuhkiin pienentää myös liikenteestä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Kokonaisuudessaan Kehä III:n parannushanke vaikuttaa pääkaupunkiseudun poikittaisliikenteen sujuvuuteen.   

Hankkeen eteneminen ja kustannukset

Kaikki hankkeeseen liittyvät tiesuunnitelmat ovat lainvoimaisia. Rakennussuunnittelu on valmistunut ja hankkeen urakkakilpailutus päättynyt. Rakentaminen käynnistyy maaliskuussa 2021.

Vantaankoski–Pakkala-välillä tehtävät työt valmistuvat marraskuun 2021 loppuun mennessä. Askistossa työt ajoittuvat vuosille 2021–2023. Ensimmäisten kahden vuoden aikana työt painottuvat tien pohjan kunnostamiseen. Vihdintien siltatyöt aloitetaan vuoden 2021 aikana, ja ne kestävät noin kaksi vuotta. Hankkeeseen kuuluu myös suurjännitelinjojen sekä kaasuputkien siirtotöitä, jotka toteutetaan elo–syyskuussa 2021.  

Hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Hankkeen kustannusarvio on 38,5 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 30 miljoonaa euroa ja Vantaan kaupungin 8,5 miljoonaa euroa. Kustannukset jakautuvat seuraavasti: Askiston kohdan kustannusten osuus on arviolta 31,5 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 23 miljoonaa euroa ja Vantaan kaupungin osuus 8,5 miljoonaa euroa. Vantaankoski–Pakkala-välin lisäkaistojen osalta kustannusarvio on seitsemän miljoonaa euroa.

Ajankohtaista hankkeessa

Ajankohtaista hankkeessa

Kuvia hankkeen etenemisestä