Hyppää sisältöön

Kehä III parantaminen, 3. vaihe

Tiehanke Valmistunut Uusimaa

Hankkeessa parannettiin useilla toimenpiteillä Kehä III:n liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Töitä tehtiin Vantaan kaupungin alueella Askiston kohdalla sekä Vantaankoski–Pakkala-välillä vuosina 2021–2023. 

  • Rakentaminen alkaa 3/2021
  • Vantaankoski–Pakkala-välin työt valmistuvat 11/2021
  • Askiston kohdan työt valmistuvat 8/2023

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2021–2023
Kustannukset
38 500 000 €
Vastuutahot
Väylävirasto
Vantaan kaupunki
Tavoitteet
  • Sujuvampi ja turvallisempi liikenne  
  • Parantuneet joukkoliikenteen toimintaedellytykset sekä kävelyn ja pyöräilyn yhteydet 
  • Vähentynyt tieliikenteen melu 
  • Hanke tukee pääkaupunkiseudun poikittaisliikennettä ja parantaa Vantaalla sijaitsevien työpaikka- ja palvelukeskittymien saavutettavuutta

Hankkeen taustat

Kehä III on osa kansainvälistä E18-tietä, joka yhdistää Etelä-Suomen kaupungit, satamat sekä lentoasemat. Tie toimii merkittävänä väylänä sekä kotimaiselle että kansainväliselle liikenteelle ja elinkeinoelämän kuljetuksille. Kehä III on myös tärkeä väylä pääkaupunkiseudun poikittaisliikenteelle.

Askiston kohdalla tämänhetkinen liikennemäärä on hieman alle 48 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tien pohjarakenne kaipasi kunnostamista. Myös liittymäjärjestelyjä sekä jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä oli kehitettävä. Askiston kohdalla oli myös huonokuntoisia siltoja. Tieliikenteen melu häiritsi Askiston omakotitaloaluetta sekä läheisiä luonnonsuojelualueita.

Vantaankosken ja Pakkalan välillä liikkuu enimmillään noin 76 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Määrästä noin kymmenen prosenttia on raskaita ajoneuvoja. Liikennemäärän on ennustettu kasvavan lähes 89 000 ajoneuvoon vuorokaudessa vuoteen 2030 mennessä ja ylittävän 100 000 ajoneuvon rajan vuoteen 2050 mennessä. Vilkkaasti liikennöity tieosuus ruuhkautui arkipäivän vilkkaimpina tunteina.

Kehä III:n perusparannuksen toinen vaihe toteutettiin vuosina 2013–2015. Tällöin rakennettiin muun muassa kolmannet kaistat Lahdenväylän ja Porvoontien väliselle osuudelle. Hankkeessa parannettiin merkittävästi liikenteen sujuvuutta myös Helsinki–Vantaan lentoaseman ympäristössä. Tätä ennen Kehä III:lla on 2000-luvulla tehty mittavia parannuksia muun muassa Tikkurilan ja Pakkalan välisellä osuudella sekä Vantaankosken ja lentoaseman välillä.  

 

alt=""

 

 

 

 

 

Hankkeen sisältö

Askiston kohdalla nykyiset tasoliittymät korvattiin uudella eritasoliittymällä. Kehä III:n rinnakkaistieksi rakennettiin uusi katu, joka toimi kiertotienä hankkeen aikana. Tien pohjarakenne korjattiin perusteellisesti kunnostamalla etelänpuoleisen ajoradan vaurioitunut paalulaatta. Sänkiniityn sillat sekä Hämeenkylän läntiset risteyssillat (Vihdintien sillat) uusittiin. Vihdintien lännenpuoleisia ramppeja parannettiin.

Askiston kohdalla parannettiin myös melusuojausta rakentamalla Kehä III:n pohjoisen ajoradan viereen 3,5 metriä korkea meluseinä, joka suojaa Tulvaniityntien varrella sijaitsevia omakotitaloja tieliikenteen melulta. Joukkoliikenteen nopeutta ja toimintavarmuutta parannettiin rakentamalla eritasoliittymän yhteyteen erilliset rampit linja-autoille sekä kehittämällä pysäkkijärjestelyjä ja jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä. Työt kestivät noin kolme vuotta ja niitä tehtiin Espoon ja Vantaan rajalta Vihdintielle saakka noin 2,5 kilometrin matkalla.

Vantaankosken ja Pakkalan väliselle osuudelle toteutettiin kolmannet kaistat, millä parannettiin liikenteen sujuvuutta ja varauduttiin tien kasvaviin liikennemääriin. Eritasoliittymien erkanevat ja liittyvät rampit sekä Kehä III:n linja-autopysäkit muutettiin liittymään uusiin kolmansiin kaistoihin. Lisäksi korjattiin Nuolitien länsipuolella sijaitsevan sillan penkereen painuma.

Kehä III:n ali kulkevan Päijännetunnelin kohdalle tehtiin pohjavesisuojaus. Myös Vantaankosken ja Pakkalan välillä parannettiin joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyjä sekä kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä. Työt kestivät noin vuoden. Kehä III:n kanssa risteäviä katuyhteyksiä (Nuolitie ja Ansatie) ei toteutettu tämän hankkeen yhteydessä. Myös alun perin purettavaksi suunniteltu Viinikkalan risteyssilta jää paikoilleen. 

Hankkeen tavoitteet

Sujuvampi ja turvallisempi liikenne  

Uudet rampit ja katuyhteydet paransivat Kehä III:n ja sen rinnakkaisväylien sujuvuutta ja turvallisuutta. Tien pohjarakenteen kunnostaminen auttoi säilyttämään tien liikennöintikelpoisena. Vantaankosken ja Pakkalan välillä ruuhkat vähenevät, kun kolmannet kaistat rakennettiin. Parannuksilla varauduttiin myös tien kasvaviin liikennemääriin. Elinkeinoelämälle tärkeällä reitillä tiekuljetusten ennakoitavuus parani ja matka-aika lyheni.  

Joukkoliikenteen toimintaedellytykset sekä kävelyn ja pyöräilyn yhteydet paranevat 

Pysäkkijärjestelyjen kehittäminen nosti joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja helpotti matkustajien kulkemista pysäkeille ja sieltä pois. Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien kohentaminen paransi Kehä III:n läheisyydessä liikkuvien turvallisuutta.  

Tieliikenteen melu vähenee 

Melusuojauksen parantaminen Askiston kohdalla vähensi tieliikenteestä aiheutuvan melun haittavaikutuksia Askiston asuinalueelle ja läheisille luonnonsuojelualuille. Alueiden viihtyisyys parani.  

Hanke tukee pääkaupunkiseudun poikittaisliikennettä ja parantaa Vantaalla sijaitsevien työpaikkojen ja palvelujen saavutettavuutta

Lisäkaistojen rakentaminen Vantaankosken ja Pakkalan välille tukee Aviapoliksen ympäristön kehittymistä. Lisäkaistojen tuoma helpotus ruuhkiin pienentää myös liikenteestä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Kokonaisuudessaan Kehä III:n parannushanke vaikuttaa pääkaupunkiseudun poikittaisliikenteen sujuvuuteen.   

Hankkeen eteneminen ja kustannukset

Rakentaminen käynnistyi maaliskuussa 2021. Vantaankoski–Pakkala-välillä tehtävät työt valmistuivat lokakuussa 2021. Askistossa työt ajoittuivat vuosille 2021–2023. Ensimmäisten kahden vuoden aikana työt painottuivat tien pohjan kunnostamiseen. Vihdintien siltatyöt aloitettiin huhtikuussa 2021, ja ne kestivät noin kaksi vuotta. Hankkeeseen kuului myös suurjännitelinjojen sekä kaasuputkien siirtotöitä, jotka toteutettiin elo–syyskuussa 2021.  

Hanke valmistui kokonaisuudessaan elokuussa 2023.

Hankkeen kustannusarvio oli 38,5 miljoonaa euroa, sisältäen Väyläviraston ja Vantaan kaupungin osuuden. Toteutuneet kustannukset olivat Väyläviraston osalta 29,1 miljoonaa euroa ja Vantaan osalta 8,9 miljoonaa euroa eli yhteensä 38 miljoonaa euroa. ELY:n, Fintrafficin ja HSY:n rahoitusosuus hankkeen töistä on ollut noin 1,5 miljoonaa euroa.

Ajankohtaista hankkeessa

Ajankohtaista hankkeessa

Kuvia hankkeen etenemisestä