Kehä III parantaminen, 3. vaihe

Suunnitteilla

Hankkeessa Kehä III Askiston kohdan sujuvuutta parannetaan eritasoliittymällä. Samalla korjataan huonokuntoinen pohjarakenne. Vantaankoski-Pakkala välille rakennetaan kolmannet kaistat sekä parannetaan joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyjä ja kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä uudessa tilanteessa.

Kehä III parantamisen 3. vaihe

Kehä III on osa kansainvälistä E18-tietä. E18-tie yhdistää Etelä-Suomen kaupungit, satamat sekä lentoasemat ja toimii siten merkittävänä väylänä sekä kotimaiselle että kansainväliselle liikenteelle ja elinkeinoelämän kuljetuksille. Kehä III on myös tärkeä väylä pääkaupunkiseudun poikittaisliikenteelle.

Hankealueen nykytilanne

Kehä III on Askiston kohdalla kaksiajoratainen, 2+2-kaistainen kaupunkialueen pääväylä. Suunnitteluosuudelle sijoittuvat Askistontien ja Tavastkullantien liittymät ovat tasoliittymiä, joissa vasemmalle kääntyminen on estetty. Liikennemäärä Askiston kohdalla on noin 47750 ajoneuvoa/vrk (KVL).

Vantaankoski-Pakkala -välillä Kehä III on tällä hetkellä  2+2 -kaistainen. Nopeusrajoitus tiejaksolla on 80 km/h. Tiejakso on erittäin vilkkaasti liikennöity. Nykyinen liikennemäärä on enimmillään 75 800 ajon. /vrk ja liikenne-ennusteen mukaan liikennemäärät kasvavat vuoteen 2030 mennessä 88 600 ajon. /vrk ja vuoteen 2050 mennessä 101 600 ajon. /vrk. Raskaiden ajoneuvojen osuus kokonaisliikennemäärästä on noin 10%. Nykytilanteessa Kehä III:n palvelutaso arkipäivän vilkkaimpana tuntina on 2+2 -kaistaisella osuudella erittäin huono ja tästä aiheutuva jonoutuminen ulottuu hankealueen ulkopuolelle.

Hankkeen tavoitteet

Askistossa kehä III parannetaan 1,5 km matkalla kaksiajorataisena kaupungin pääväylänä. Kehä III linjaus säilyy suunnittelualueella nykyisellään, mutta tasaukseen tehdään muutoksia riittävien päätöksentekonäkemien saavuttamiseksi. Askiston nykyiset tasoliittymät korvataan eritasoliittymällä. Järjestelyjä yhdistämään rakennetaan uusi katuyhteys, joka samalla täydentää Kehä III rinnakkaistieyhteyksiä. Katu toimii Kehä III:n korjauksen ajan Kehä III:n kiertotienä.

Eteläisellä ajoradalla oleva paalulaatta sekä Sänkiniityn sillat uusitaan ja korjataan. Samassa yhteydessä uusitaan myös huonokuntoinen Hämeenkylän läntinen risteyssilta (mt 120 Vihdintien silta) ja parannetaan maantien 120 lännen puoleisia ramppeja.

Vantaankoski-Pakkala välillä hankealueelle toteutetaan kolmannet kaistat Kehä III:lle.
Hankealueella olevien eritasoliittymien erkanevat ja liittyvät rampit sekä Kehä III:n linja-auto pysäkit muutetaan liittymään uusiin kolmansiin kaistoihin. Pysäkkiyhteydet järjestellään uutta tilannetta vastaaviksi ja kevyen liikenteen esteettömyysvaatimukset täyttäviksi. Kehä III:n suuntaisen kevyen liikenteen yhteyttä muokataan Kehä III:n leventämisen vaatimalla tavalla. Mahdollisesti toteutetaan Vantaan kaupungin Kehä III risteäviä katuyhteyksiä hankkeen yhteydessä; Nuolitie ja Ansatie.

Hankkeen vaikutukset

  • Hankkeella turvataan Kehä III liikennöintikelpoisuus Askistossa.
  • Kehä III: ja rinnakkaisväylien sujuvuus ja turvallisuus paranevat. 
  • Joukkoliikenteen toimintaedellytykset ja palvelutaso paranevat.
  • Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet paranevat.
  • Tieliikenteestä aiheutuva melu vähenee melunsuojaustoimenpiteiden ansiosta.
  • Ruuhkautumisen vähentäminen vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin niitä vähentävästi.
  • Vantaakoski-Pakkala -välillä Kehä III levennetään nykyisellä paikallaan ja voimassa olevan tie- tai liikennealueen puitteissa eikä toimenpiteillä ole vaikutusta tieympäristöön tai yhdyskuntarakenteeseen
  • Hankkeen toteuttaminen edesauttaa alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä elinkeinoelämän kehittymistä.
  • Tiekuljetusten ennakoitavuus paranee ja matka-aika lyhenee.

Hankkeen aikataulu

Tiesuunnitelmat sekä Askiston kohdan että Vantaankoski-Pakkalan osalta on hyväksytty ja lainvoimaisia. Rakennussuunnittelu on käynnissä ja valmistuu maaliskuussa 2020. Jonka jälkeen hanke on toteutusvalmis.

Hankkeen kustannukset

Kehä III:n parantamisen 3. vaiheen alustava kustannusarvio on 46  M€. Vantaan kaupunki osallistuu hankkeeseen.

Kustannukset tasossa (MAKU 130; 2010=100). Tarkka kustannusjako on sopimatta. Alustava arvio kustannusjaosta: valtio 29 M€, Vantaan kaupunki 17 M€.

Kustannukset jakaantuvat kohteittain:

Kustannusarvio Askiston kohdan rakentamiskustannuksista on 30 M€. Tästä valtion osuus on 21 M€ ja Vantaan osuus 9 M€.

Vantaankoski-Pakkala -välin lisäkaistojen osalta hankkeen kustannusarvio on 8,18 M€.  Vantaan katujen alustava kustannusarvio noin 8 M€. Hankkeen hyöty-kustannussuhde lisäkaistojen osalta on 7,66.

reaktionapit
Sivu päivitetty 25.10.2019