Hyppää sisältöön

Turvallisuus rautatieliikenteessä

Väylävirasto varmistaa omalla toiminnallaan, että rautatieliikenne on turvallista. Pääasiallisena tehtävänä Väylävirastolla on varmistaa, että rataverkko vastaa sille asetettuja laatu- ja turvallisuusvaatimuksia ja että ratatyöt sekä rautatieliikenteenohjaus hoidetaan turvallisesti.

Kuva rautatiestä.

Rautatieturvallisuuden varmistaminen perustuu Väyläviraston turvallisuusperiaatteisiin.

Väylävirastolla on rautatietoiminnan turvallisuusjohtamisjärjestelmä, joka määrittelee, miten Väylävirasto rataverkon haltijana varmistaa turvallisuuden vastuullaan olevassa toimintaympäristössä. Järjestelmä kattaa kaikki rautatieturvallisuuden osa-alueet: junaliikenteen ja vaihtotöiden turvallisuuden, radalla tehtävien töiden turvallisuuden, tasoristeysturvallisuuden, liikenteenohjauksen turvallisuuden ja järjestelmä- ja kyberturvallisuuden. Väylävirastolla on Liikenne- ja viestintäviraston myöntämä turvallisuuslupa. Liikenne- ja viestintävirasto valvoo Väyläviraston toimintaa säännöllisesti.

Rautatieturvallisuutta säätelevät monet kansalliset ja EU-säädökset. Väylävirasto on mukana säädöstyössä tuoden työhön mukaan suomalaisia turvallisuusnäkemyksiä. Rautatiemääräyksistä Suomessa vastaa Liikenne- ja viestintävirasto, ja Väyläviraston vastuulla on antaa tarkemmat ohjeistukset toiminnasta ja turvallisuudesta valtion rataverkolla.

Väyläviraston ohjeluettelo

Jatkuvaa seurantaa ja yhteistyötä

Väylävirasto seuraa ja kehittää rautatieturvallisuuden tilaa jatkuvan parantamisen periaatteella. Tapahtuneet vaaratilanteet ja onnettomuudet kootaan tietokantaan ja tiedoista tehdään turvallisuusanalyysiä. Vuosittain tehdään erillisiä turvallisuusselvityksiä tapahtumista, jotka ovat luonteeltaan joko vakavia tai toistuvia. Selvitysten ja analyysien tuloksena toimintaa, toimintatapoja ja ohjeistuksia kehitetään niin Väylävirastossa kuin koko rautatiealallakin.

Väylävirasto tekee turvallisuustyössä ja turvallisuusanalyyseissä laajaa yhteistyötä eri sidosryhmien (mm. rautatieliikenteen harjoittajat) ja palvelutuottajien (mm. urakoitsijat, kunnossapitäjät) kanssa. Tavoitteena on varmistaa, että koko rautatieala kehittää turvallisuutta yhteistyössä. Teemme tiivistä yhteistyötä myös Liikenne- ja viestintäviraston ja Onnettomuustutkintakeskuksen kanssa.

Väylävirasto julkaisee vuosittaiset rautateiden turvallisuuskertomukset julkaisuissaan.
 

Toimintasuunnitelmassa määritetään keskeiset toimenpiteet

Väylävirasto huomioi rautatieturvallisuuden vuosittaisessa toimintasuunnitelmassaan. Turvallisuutta varmistavat ja lisäävät toimenpiteet kohdistuvat mm. Väyläviraston vastuulla olevan radan ja sen laitteiden kunnossapitoon ja rakentamiseen sekä ohjeiden ja toimintatapojen kehittämiseen. Rautatieturvallisuustyössä huomioidaan myös työturvallisuus sekä tie- ja meriliikenne yhteisten synergiahyötyjen saamiseksi.

Häiriöihin ja onnettomuuksiin varautuminen

Turvallisuustyön lisäksi Väylävirasto varautuu myös mahdollisiin onnettomuuksiin ja muihin häiriöihin. Tätä varten Väylävirastolla on erilliset ohjeistukset. Väylävirasto myös pitää omia ja osallistuu muiden toimijoiden kanssa rautatieympäristöä koskeviin onnettomuusharjoituksiin.