Hyppää sisältöön

Väyläviraston julkaisut 2023

1/2023: Rataosuuden Imatra–Joensuu tarveselvitys
2/2023: Karjalan selvitykset – Joensuusta länteen -rataosuuksien tarveselvitys
3/2023: Joensuusta itään ja pohjoiseen -tarveselvitys
4/2023: Lielahti–Lakiala-kaksoisraiteen YVA – Ympäristövaikutusten arviointiohjelma5/2023: Karjalan selvityskokonaisuus – Ratojen kehittämiskokonaisuuksien ja peruskorjausten hankearviointi
6/2023: Karjalan selvityskokonaisuus – Koontiselvitys
7/2023: Sorateiden painorajoitusten käyttö ELY-keskuksissa – Selvitystyö
8/2023: Etelä-Suomen radanpidon raiteiden tarveselvitys 2022
9/2023: Kunnossapitoselvitys toiminta- ja käyttövarmuudesta, kunnossapidettävyydestä sekä turvallisuudesta (RAMS)
10/2023: Talvirengastyypin vaikutus liikenneturvallisuuteen – Tutkimustiedon päivitys
11/2023: Ehdotus tieliikenteen automaation toteutussuunnitelmaksi
12/2023: Väyläviraston hankintojen ympäristökriteerit – Esiselvitys
13/2023: Energiatehokkuus väylänpidossa – Nykytilaselvitys
14/2023: Tarkastelu nopeusrajoitusten vaikutuksista maantieverkolla
15/2023: Luontokato ja väyläverkot – Väylänpidon monimuotoisuusvaikutukset ja kehittämistarpeet
16/2023: Arvio rakentamisen ajankohdan ja rakennusteknologian kehityksen vaikutuksesta väylärakentamisesta aiheutuviin päästöihin
17/2023: Komposiitti- ja pohjainratapölkkyjen vaikutus liikennetärinään Pori–Mäntyluoto-rataosalla – Vuosien 2020 ja 2021 tärinä- ja ratarakenteen mittaukset
18/2023: Kehittämisselvitys automaattisesta liikennevalvonnasta maanteillä
19/2023: Väyläviraston tilinpäätös 2022
20/2023: Kilometripylväät ja niiden edeltäjät – Selvitys maanteiden etäisyysmerkkien historiasta
21/2023: Ympäristötuoteselosteiden käyttöönotto osana vähäpäästöisiä päällystehankintoja
22/2023: Tutkimus routalevyn asennussyvyydestä
23/2023: Toteumatiedon automaattinen mittaaminen, raportointi ja analysointi päällystystöissä – Kehitystyön taustaraportti
24/2023: Suojattomat tienkäyttäjät – Taustaselvitys
25/2023: Public Mobile Radio Networks Suitability for ETCS Traffic
26/2023: Tampereen kaupunkiseudun ratakapasiteettiselvitys
27/2023: Ilmastonmuutokseen sopeutuminen väylänpidossa – Nykytilaselvitys
28/2023: Tienpidon turvallisuuskertomus 2022
29/2023: Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2024–2031
30/2023: Päällysteen nastarengaskulumiskestävyyden ja RC-prosentin vaikutus urautumisnopeuteen
31/2023: Keravan–Porvoon rautatieympäristöjen kulttuuriperintöinventointi – 
Rataosuudet Kerava–Sköldvik ja Olli–Porvoo

32/2023: Tietotilinpäätös 2022
33/2023: Harjavallan liikennepaikan hankearviointi
34/2023: Tiemerkintöjen koneellisten ja visuaalisten kuntoarvomittausten vertailu 2022
35/2023: Keravan liikennepaikan ratakapasiteettiselvitys
36/2023: Ilmastoselvitys – Ilmastovastuulliset periaatteet väyläsuunnitteluun
37/2023: Tampere–Jyväskylä liikenteelliset vaihtoehdot – Osa 2: Tekninen toteutettavuus ja kustannukset
39/2023: Väyläomaisuuden suorituskykymittareiden kehittäminen – Raportti
40/2023: T-OMHA / Kävely- ja pyöräilyväylien kunnonhallinta – Projektiraportti 2
41/2023: T-OMHA Liikennemerkkien kunnonhallinta – Projektiraportti 2
42/2023: Tampereen henkilöratapiha – Perkiön kalustonseisotusselvitys
43/2023: Mt 192 Kustavintien silta – Hankearviointi
44/2023: Tulevaisuuden muutosten hallinta väylänpidossa – Tarkastelukehikko ja analyysi muutosten vaikutuksista
45/2023: EU-taksonomia väylänpidossa – Selvitys EU-taksonomian vaikutuksista Väyläviraston toimintaan
46/2023: Vaihteiden kehitystyö
47/2023: Maanteiden toiminnallisten luokkien päivitystarpeiden tarkastelu
48/2023: Rataverkon raakapuun kuormauspaikkaverkon tilanne tilanne- ja tulevaisuuskuva -selvityksen päivitys 2023
49/2023: Väyläviraston rautateiden turvallisuuskertomus 2022
50/2023: Ratarakenteen vesipitoisuuden vaikutus pysyvien siirtymien muodostumiseen
51/2023: Väyläviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus – Valtakunnallinen raportti – talvi 2023
52/2023: Vaikutusten arviointi valtion väyläverkon investointi- ja suunnitteluohjelman laadinnassa
53/2023: Iisalmi–Kontiomäki-radan peruskorjaus ja kehittäminen – Selvitys ja hankearviointi
54/2023: Kouvola–Kuopio-radan peruskorjaus- ja kehittämistarpeiden selvitys ja hankearviointi
55/2023: Rautateiden verkkoselostus 2025
56/2023: Ratarakenteen pitkäaikainen kuormituskäyttäytyminen liikkuvan junakuormituksen alaisuudessa – Kirjallisuuskatsaus
57/2023: Väylänpidon ohjelmien ympäristövaikutukset – Keskeisten vaikutusten tunnistaminen ja arviointi
58/2023: Tarkastelu nopeusrajoitusten vaikutuksista maantieverkolla
59/2023: Ohutpäällysteisen tierakenteen rasittumisen vertailututkimus 2022 – Kuormituskokeet 92- ja 75-tonnisilla ajoneuvoyhdistelmillä
60/2023: Asfalttikiviaineksen mineraalikoostumus
61/2023: Sahanpurun käyttö maanteiden liukkaudentorjunnassa – Raportti tiekokeista talvikaudelta 2022–2023
62/2023: Havaintovirheet tasoristeyksissä
63/2023: Rautatieturvalaitteiden rajapintaharmonisointi – Eurooppalainen yhteistyö EULYNX
64/2023: Turun satamaraiteen esisuunnittelun hankearvio
65/2023: Tavaravaunun telityypin vaikutus rataan kohdistuviin kuormituksiin
66/2023: Rantaradan kuivatuksen parannuskohteiden seurantamittaukset
67/2023: ERTMS/ETCS-järjestelmäversiosuunnitelma
68/2023: Vähäliikenteisten teiden tienpidon rahoituksen vaikuttavuus
69/2023: Tilannekuva maankäytön, elinkeinoelämän ja väyläverkkojen tarpeista – Esiselvitys
70/2023: Kiihtyvyysanturimittaukset raskaan liikenteen monitoroinnissa
71/2023: Liikenneväylien korjausvelka 2023
72/2023: Tien urautuminen kesällä ja talvella 2017–2022 – Väliraportti 2
73/2023: Talviajan liikenneturvallisuuden kehitys v. 2015–2022
74/2023: Valtion vesiväyläverkon kokonaiskuva
75/2023: Kävely- ja pyöräilyväylien talvikunnossapidon digitalisaation hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen
76/2023: Kuivatuksen kunnossapidon digitaalisen hallinnan kehittäminen – Projektin raportti 2023
77/2023: Maantiet kaupunkialueilla – Kehittämisselvitys eri näkökulmien yhteensovittamisesta
78/2023: Optisten MD30-kelianturien kokeilu Mäntsälän urakassa – Talvikausi 2022–23
79/2023: Paalulaatta tärinän torjunnassa – Vaimennus- ja alusrakenteena
80/2023: Rataverkon kokonaiskuva
81/2023: Kasvillisuuden hallinta ja torjunta-aineille vaihtoehtoiset menetelmät radanpidossa – Esiselvitys
82/2023: Väyläviraston sillat 31.12.2022 – Sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto; Osa 1: Tiesillat; Osa 2: Rautatiesillat
83/2023: Rautateiden meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2023–2028 – EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen toimintasuunnitelma
84/2023: Maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2023–2028 – EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen toimintasuunnitelma
85/2023: Väyläviraston suunnitteluohjelma vuosille 2024–2027
86/2023: Sisävesi- ja rannikkorakenteiden jääkuormat
87/2023: Kokemäki–Rauma-henkilöliikenteen tekninen selvitys
88/2023: Turun–Uudenkaupungin ja Raision–Naantalin rataosuuksien kulttuuriperintöinventointi
90/2023: Väyläviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus – Valtakunnallinen raportti – kesä 2023
91/2023: Riihimäki–Tampere kohtauspaikkojen liikenteellinen selvitys