Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Timo Bäcklund

  • 0295 022 782

Ramboll Finland Oy (tiesuunnittelu)

projektipäällikkö

Satu Rajava

  • 040 5171 432

Vt 2 Porin keskustan kohta

Valtatie 2 välittää Porin keskustan kohdalla sekä Porin satamien, että lounaisrannikon suuntaisen valtatie 8:n tavara- ja henkilöliikennettä osana TEN kattavaa verkkoa. Vt 2 ja vt 8 nelikaistaistaminen Porin keskustassa jäi toteutumatta edellisessä parannushankkeessa 1988. Tiejakson ensisijainen ongelma on liittymien häiriöalttius sekä liittymävälien ruuhkautuminen. Myös ramppijärjestelyissä ja meluntorjunnassa on puutteita. Hankkeen tavoitteena on yhteen sovittaa kahden valtatien merkittävästi kasvanut liikenne Porin ydinkeskustan laajentuneeseen maankäyttöön.
Valokuva valtatien 2 liikenteestä Porin keskustan kohdalla.Valtatie 2 Porin keskustan kohdalla on yksiajoratainen lukuun ottamatta Laanin eritasoliittymän kohtaa. Nykyisin osuudella on neljä eritasoliittymää sekä yksi tasoliittymä (Tikkula). Tieosuus on erittäin vilkasliikenteinen; keskustan kohdalla 19500 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Mäntyluodon suuntaan noin 13700 ajoneuvoa. Raskasta liikennettä on 7–10%.

Ensisijainen ongelma on liittymien häiriöalttius sekä liittymävälien ruuhkautuminen. Myös ramppijärjestelyissä ja meluntorjunnassa on puutteita. Tiejaksolla on tapahtunut viiden vuoden aikana (2015-2019) 19 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista yksi on johtanut kuolemaan. Keskustan maankäytön tehostuminen Laani–Tikkula alueella on aiheuttanut palvelunkäyttäjille päätieverkon saavutettavuusongelman.

Hankkeen tavoitteena on yhteen sovittaa kahden valtatien kasvava liikenne Porin ydinkeskustan laajentuneeseen maankäyttöön. Valtatie rakennetaan nelikaistaiseksi Tiilimäen ja Korven eritasoliittymien välillä. Nykyiset eritasoliittymät parannetaan. Tikkulan suuntaisliittymä täydennetään perusverkon eritasoliittymäksi ja valtatie alitetaan Tikkulan ja Eteläväylän kiertoliittymien välisellä uudella katuyhteydellä. Alueen nykyisiä melusuojauksia täydennetään.

Parannustoimenpiteillä liikenteen turvallisuus ja sujuvuus paranevat merkittävästi ja sen myötä paranee tavara- ja satamaliikenteen täsmällisyys. Katuverkon läpiajoliikenne vähenee ja palvelujen saatavuus paranee Tikkulassa. Melulle altistuvien määrä vähenee, mutta edelleen tien lähialueille jää melulle altistuvia henkilöitä. Meluntorjuntarakenteet muuttavat myös kaupunkimaisemaa.
  
Tiesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt vuoden 2019 aikana. Tiesuunnitelma valmistuu keväällä 2022. Hanke on toteuttamisvalmiudessa arviolta noin vuoden kuluttua tiesuunnitelman valmistumisesta. Hankkeen alustava kustannusarvio on n. 30 M€.

Suunnittelun eteneminen ja aikataulu

Tiesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt vuoden 2020 aikana. 

Tiesuunnitelmaa varten tehtävät maastotutkimukset ovat käynnistyneet vuoden 2020 loppupuoliskolla. Kevättalvella 2021 järjestetään kaikille avoin vuorovaikutustilaisuus, jonka yhteydessä suunnitelmaluonnoksia on mahdollista kommentoida. Suunnittelusta ja tilaisuuksista tiedotetaan alueen lehdissä ja näillä hankesivuilla.

Tiesuunnitelma valmistuu keväällä 2022. Hanke on toteuttamisvalmiudessa noin vuoden kuluttua tiesuunnitelman valmistumisesta.

Postituslista

Hankkeelle on perustettu postituslista, jonka kautta tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja osallistumistilaisuuksista. Postituslistalle ilmoittautuneille lähetetään sähköpostiviestillä tietoa ajankohtaisista asioista, kuten tiedotteista, nettisivuille päivitetyistä aineistoista ja tilaisuuksista.

Ilmoittaudu postituslistalle täyttämällä yhteystietosi linkistä avautuvalle lomakkeelle.

Henkilötietoja käsitellään hankkeessa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Asetus (EU) 2016/679) mukaisesti. Rekisterinpitäjänä toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.  

Lue lisää tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä (ely-keskus.fi).