Hyppää sisältöön
  • Hankkeen aikana rakennetaan Kehä I:lle uusi eritasoliittymä (Laajalahdensolmu) Turvesuontien kohdalle. Yhteys Kurkijoentieltä sekä Ruukinrannantieltä Kehä I:lle poistuu jo hankkeen alussa. Lisäksi Laajalahden ja Ruukinrannan kohdalla Kehä I leikataan enimmillään noin 7 metriä syvään leikkaukseen. Hanketta toteutetaan Raide-Jokeri-hankkeen kanssa samaan aikaan. Rakennustyöt maastossa alkavat lokakuussa 2019. Arvioitu valmistumisaika on loppuvuodesta 2021.

  • Hankkeen tavoitteena on tehdä Kehä I:n liikenteestä sujuvampaa ja ruuhkattomampaa, vähentäen liikenteen päästöjä sekä lyhentäen ajoaikoja. Hanke myös mahdollistaa Raide-Jokerin toteuttamisen.

  • Rakennustyöt aiheuttavat poikkeusjärjestelyjä liikenteelle koko hankkeen ajaksi ja liikenne tullaan ohjaamaan poikkeusreitille Laajalahden kohdalla. Poikkeusreitti tulee sijaitsemaan nykyisen Kehä I:n linjauksen välittömässä läheisyydessä ja se tulee olemaan suhteellisen muuttomaton koko hankkeen ajan.

  • Hanke sujuvoittaa Kehä I:n liikennettä Laajalahdessa, mikä heijastuu laajemmin myös koko läntisen Kehä I:n ruuhkiin niitä vähentäen. Hanke myös mahdollistaa Raide-Jokerin toteuttamisen, mikä valmistuessaan parantaa alueen joukkoliikenneyhteyksiä huomattavasti. Hankkeen yhteydessä rakennetaan runsaasti meluesteitä, mikä parantaa meluntorjuntaa alueella. Hankkeen yhteydessä myös lisätään kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä, kun kävely- ja pyöräteitä parannetaan nykyisestä.

  • Ympäristöasiat on huomioitu hankkeen suunnittelussa keskeisenä osana. Liito-oravien yhteydet säilytetään suojaamalla nykyistä puustoa rakentamisen aikana. Uusia keinotekoisia hyppypuita asennetaan hankkeen yhteydessä turvaamaan ja parantamaan liito-oravien liikkumista. Hankkeen yhteydessä ei toimita Laajalahden Natura-alueella. Elfvikin vanhojen metsien suojelualuetta Rata-Jokerin linjaus hieman kaventaa, mutta suojeltujen puiden säilyttämiseen kiinnitetään erityishuomiota. Kaikki asemakaavassa ja suunnitelmassa säilytettäviksi merkityt puut, pensaat ja pensasaidat säilytetään ja käydään maastokatselmuksessa urakoitsijan kanssa läpi vielä rakentamisen alussa. Lisäksi kaavamääräysten mukaan erityisen meluavia töitä kuten paalutuksia ei tehdä kesäaikaan.

  • Kaikki poikkeusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä valitun urakoitsijan kanssa. Työnaikaiset jalankulku- ja pyöräilyreitit merkitään selkeästi maastoon ja työmaaliikenne pyritään pitämään pois katuverkosta.

  • Kehä I:n parantamishanke toteutetaan yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Tämän hankkeen kustannukset ovat noin 30 miljoonaa euroa, josta Espoon kaupunki maksaa 1/3. HSY:n ja Raide-Jokeri-hankkeen erilliset rakentamisurakat huomioituna kokonaiskustannukset ovat noin 36 miljoonaa euroa.