Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

tienpidon suunnittelun asiantuntija

Mikko Laitinen

  • 0295 026 736

Vt 5 kehittäminen välillä Palokangas-Humalajoki

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Savo

Valtatie 5 Helsingistä Sodankylään on valtakunnallisesti tärkeä itäisen Suomen pääväylä. Se kuuluu myös osana yleiseurooppalaiseen TEN-liikenneverkkoon.

Suunnittelukohde Palokangas – Humalajoki sijaitsee pääosin Leppävirran kunnassa. Rinnakkaistie- ja liittymäjärjestelyt ulottuvat hieman Humalajoen pohjoispuolelle, Kuopion kaupungin alueelle. Hanke alkaa noin 10 km Leppävirran taajaman pohjoispuolelta, Palokankaalta, maantien 531 (Lempyy - Palokangas) liittymästä ja päättyy pohjoisessa Humalajoelle, nykyiseen moottoritiehen. Tarkasteltavan valtatieosuuden pituus on noin 18 kilometriä.
 
Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus käynnisti marraskuussa 2010 hankkeen tiesuunnitelman laatimisen ja suunnitelma valmistui vuonna 2012. Suunnittelu rahoitettiin Euroopan Unionin EAKR-rahoituksella. Suunnitelmaa ajantasaistetaan parhaillaan, minkä jälkeen se toimitetaan hyväksymiskäsittelyyn.

Lähtökohdat ja nykytilanne

Nykyinen valtatie on kapea sekä mäkinen ja mutkainen sekaliikennetie. Tien leveys on 8,0 – 8,5 metriä. Päällysteen leveys on 7,5 metriä. Tien linjaus ja tasaus eivät täytä valtatielle asetettuja vaatimuksia. Edellä mainitut tekijät heikentävät liikenneturvallisuutta sekä ohitusmahdollisuuksia.

Oravikosken taajamassa ja Paukarlahden kylässä on runsaasti tienvarsiasutusta. Oravikoskella ja Paukarlahdessa on erillinen kevyen liikenteen väylä. Muualla kevyen liikenteen asema on turvaton johtuen kapeista tien pientareista.

Liikenteen suunnittelujaksolla ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä 20 %, jolloin liikennemäärä on noin 6500 autoa vuorokaudessa.

Hankkeen sisältö 

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta luomalla laatutasoltaan yhtenäinen, mahdollisimman häiriötön ja päätien vaatimukset täyttävä tieosuus. Tavoitteena on myös, että liikenteen ympäristölle aiheuttamat haitalliset vaikutukset on minimoitu. Valtatie 5 suunnitellaan yleissuunnitelman mukaisesti kapeana keskikaiteellisena moottoritienä. Uusi tie suunnitellaan koko matkalla nykyisen vitostien länsipuolelle. Tien mitoitusnopeus on 100 km/h.

Valtatielle suunnitellaan Palokankaan, Oravikosken ja Humalamäen eritasoliittymät. Eritasoliittymät varustetaan linja-autopysäkein, joille järjestetään sujuvat yhteydet ja liitännäispysäköintimahdollisuus. Valtatien suunnitteluun kytkeytyvät maantiet ja yksityistiet yhdistetään moottoritiehen rinnakkaistieksi jäävän nykyisen Viitostien ja suunniteltavien eritasoliittymien kautta.

Meluhaittaa torjutaan suunnitelmalla meluesteitä noin 4,6 km:n pituudella. Hirvieläinonnettomuuksien estämiseksi suunnitellaan riista-aidat.

Hankkeen vaikutukset

Pääosa liikenteestä (ennuste v. 2030 on 6500 ajoneuvoa vuorokaudessa) siirtyy käyttämään uutta tietä. Nykyiselle tielle jää vain paikallisen maankäytön synnyttämää liikennettä, noin 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Joukkoliikenteessä suurin osa pikavuoroliikenteestä siirtynee uudelle tielle.

Uuden tielinjauksen myötä kevyen liikenteen liikenneturvallisuus paranee.

Uudesta tiestä aiheutuu maastossa liikkujille ja maatalousliikenteelle este. Estevaikutus on pyritty minimoimaan paikalliselle liikenteelle järjestetyillä valtatien eritasossa risteävillä yhteyksillä.

Valtatielinjauksen muuttaminen nykyisestä vaikuttaa myönteisesti Oravikosken ja Paukarlahden kylien laajentamis- ja kehittämismahdollisuuksiin.

Luonnonolot muuttuvat tien rakentamisen myötä tiekäytävän kohdalla sekä tien lähiympäristössä. Tien rakentamisen myötä myös maastonmuodot tulevat muuttumaan niiltä osin, joilla tehdään maa- tai kallioleikkauksia, pengertäyttöjä tai läjityksiä. Avoimilla pelto-osuuksilla tiellä on visuaalinen estevaikutus, koska penkereiden ja mahdollisen melusuojauksen vuoksi näköyhteys puolelta toiselle estyy ja kulttuurimaisemakokonaisuus niin ikään häiriintyy. Rakentaminen tulee muuttamaan pysyvästi tien lähialueen vesitaloutta, koska pintavesien virtaukset muuttuvat tai osittain estyvät korkeussuhteiden muutosten seurauksena

Uusi tie, eritasoliittymät sekä rinnakkaistie- ja yhdystiejärjestelyt aiheuttavat vaikutuksia n. 60 kiinteistön alueelle. Tyypillisesti vaikutukset kohdistuvat metsäalueisiin ja peltoihin. Valtatien rakentaminen aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia kolmeen kiinteistöön, jotka sijaitsevat lähellä uutta tietä.

Liikennemelu ja tärinä eivät aiheuta kohtuutonta haittaa vakituiselle asutukselle, loma-asutukselle tai virkistyskäytölle. Yleisesti ottaen ihmisten elinolot ja viihtyvyys paranevat.