Hyppää sisältöön

Valtatien 5 parantaminen välillä Palokangas–Humalajoki

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Savo

 

Valtatie 5 Helsingistä Sodankylään on valtakunnallisesti tärkeä itäisen Suomen pääväylä. Se kuuluu myös osana yleiseurooppalaiseen TEN-liikenneverkkoon.

Suunnittelukohde Palokangas–Humalajoki sijaitsee pääosin Leppävirran kunnassa. Suunnittelualue alkaa noin 10 km Leppävirran taajaman pohjoispuolelta, Palokankaalta, maantien 531 (Lempyy–Palokangas) liittymän pohjoispuolelta. Suunniteltava n. 18 km pituinen tieosuus päättyy pohjoisessa Humalajoelle, nykyiseen moottoritiehen. Rinnakkaistie- ja liittymäjärjestelyt ulottuvat hieman Humalajoen pohjoispuolelle, Kuopion kaupungin alueelle.


Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus käynnisti marraskuussa 2010 hankkeen tiesuunnitelman laatimisen ja suunnitelma valmistui vuonna 2012. Suunnittelu rahoitettiin Euroopan Unionin EAKR-rahoituksella. Suunnitelmaa ajantasaistetaan parhaillaan ja tiesuunnitelma toimitetaan hyväksymiskäsittelyyn alkuvuonna 2024.
 

Lähtökohdat ja nykytilanne

Nykyinen valtatie on liikennemäärään suhteutettuna kapea, mäkinen ja mutkainen. Tien linjaus ja tasaus eivät täytä valtatielle asetettuja vaatimuksia. Edellä mainitut tekijät heikentävät liikenneturvallisuutta sekä ohitusmahdollisuuksia. Oravikosken taajamassa ja Paukarlahden kylässä on runsaasti tienvarsiasutusta. Oravikoskella ja Paukarlahdessa on erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä.

Valtatiejakson keskimääräinen vuorokausiliikenne on n. 6 600 ajoneuvoa. Liikenteen ennustetaan kasvavan vuoteen 2050 mennessä 15 %, jolloin liikennemäärä on noin 7 600 autoa vuorokaudessa.
 

Hankkeen sisältö 

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta suunnittelemalla laatutasoltaan yhtenäinen, mahdollisimman häiriötön ja päätien vaatimukset täyttävä tieosuus. Tavoitteena on myös minimoida liikenteen ympäristölle aiheuttamat haitalliset vaikutukset. Valtatie 5 suunnitellaan yleissuunnitelman mukaisesti kapeana keskikaiteellisena moottoritienä. Uusi tie suunnitellaan koko matkalla nykyisen vitostien länsipuolelle. Tien mitoitusnopeus on 100 km/h.

Valtatielle suunnitellaan Oravikosken ja Humalamäen eritasoliittymät. Eritasoliittymät varustetaan linja-autopysäkein, joille järjestetään sujuvat yhteydet ja liityntäpysäköintimahdollisuus. Valtatien suunnitteluun kytkeytyvät maantiet ja yksityistiet yhdistetään moottoritiehen rinnakkaistieksi jäävän nykyisen Viitostien ja suunniteltavien eritasoliittymien kautta.

Meluhaittaa torjutaan toteuttamalla meluesteitä noin 4,6 km:n pituudella. Hirvieläinonnettomuuksien estämiseksi suunnitellaan riista-aidat.

 

Hankkeen vaikutukset

Hanke parantaa merkittävästi valtatieosuuden liikenteen välityskykyä ja liikenneturvallisuutta. Pääosa liikenteestä siirtyy käyttämään uutta tietä. Nykyiselle tielle jää vain paikallisen maankäytön synnyttämää liikennettä, arviolta noin 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Joukkoliikenteessä suurin osa pikavuoroliikenteestä siirtynee uudelle tielle. Uuden tielinjauksen myötä kevyen liikenteen turvallisuus paranee.

Työ- ja asiointimatkojen sujuvuuden paraneminen parantaa seudullisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja luo uusia kehittymismahdollisuuksia. Hanke tukee suunnittelualueen yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehittämismahdollisuuksia. Moottoritien rakentamisella varmistetaan valtatiejakson liikenteen sujuvuus pitkälle tulevaisuuteen. Nykyisen valtatien jäädessä rinnakkaisväyläksi paranee Oravikosken taajaman ja Paukarlahden kylän liikenneverkon toimivuus ja turvallisuus. 

Luonnonolot muuttuvat tien rakentamisen myötä tiekäytävän kohdalla sekä tien lähiympäristössä. Tien rakentaminen vaikuttaa maastonmuotoihin niiltä osin, missä tehdään maa- tai kallioleikkauksia, pengertäyttöjä tai läjityksiä. Liikennemelu ja tärinä eivät aiheuta kohtuutonta haittaa vakituiselle asutukselle, loma-asutukselle tai virkistyskäytölle. Yleisesti ottaen ihmisten elinolot ja viihtyvyys paranevat.