Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Soili Katko

  • 0295 024 010

FCG Finnish Consulting Group Oy

Projektipäälikkö

Tuomas Miettinen

  • 044 702 8395

Jyväskylän läntinen kehätie välillä vt 18 (Ruoke) – vt 4 (Lintukangas)

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

 

Valtateiden 18 ja 4 välinen liikenne kulkee tällä hetkellä Jyväskylän kaupunkialueen (Rantaväylä) tai yhdystien 16685 (Ruokkeentie) läpi. Rantaväylä välittää pitkänmatkaista, seudullista ja paikallista liikennettä, ja sillä on suuri merkitys sekä elinkeinoelämän kuljetuksille että henkilöliikenteelle. Se on kuitenkin usein ruuhkainen ja erittäin herkkä liikenteen häiriöille. Oikaisu Ruokkeentien kautta on noin 10 km lyhyempi, joten se houkuttelee erityisesti raskasta liikennettä. Ruokkeentien läpikulkuliikenne aiheuttaa haittaa tien varren asutukselle ja valtatien 4 puoleinen osuus tiestä on erittäin ruuhkainen, koska alueella on Palokan kaupallisten palveluiden keskittymä ja runsaasti asutusta.

Kartta suunnittelualueesta


 

 

 

 

Jyväskylän kaupunki on merkinnyt yleiskaavoihinsa kokonaan uuden tieyhteyden valtateiden 18 ja 4 välille Ruoke-Lintukangas (Läntinen kehätie). Läntisen kehätien varteen on myös kaavoitettu uusia asuinalueita, erityisesti valtatien 4 puoleisessa päädyssä. Uudet maankäytön alueet ovat riippuvaisia läntisestä kehätiestä ja Ruokkeentien liikenteen vähentyessä tien varren maankäytön kehittämisen edellytykset paranevat.

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt toimenpidesuunnitelman läntisen kehätien rakentamiseksi. Suunniteltavan tien pituus on noin 8 km. Toimenpidesuunnitelma on esisuunnitelma, jossa esitetään seututietasoisen maantien vaatimat likimääräiset tilavaraukset sekä kytkennät nykyiseen ja tulevaan maankäyttöön. Lisäksi arvioidaan hankkeen vaikutuksia mm. liikenteeseen, ihmisiin, ympäristöön ja maankäyttöön sekä selvitetään tien rakentamiskustannukset. 


Läntisen kehätien keskeiset tavoitteet:

•    Tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuuden parantaminen Jyväskylän seudulla
•    Liikenneturvallisuuden parantaminen
•    Maankäytön kehittämisen mahdollisuuksien tukeminen
•    Liikennehaittojen vähentäminen Rantaväylältä ja Ruokkeentieltä


Suunnitelmaa laativana konsulttina toimii FCG Finnish Consulting Group Oy. 

Suunnittelutilanne 


Suunnittelu on aloitettu keväällä 2021 lähtötietojen keräämisellä sekä erillisen luontoselvityksen teettämisellä. Suunnitelma valmistuu vuoden 2023 aikana.

Suunnittelua ohjaa hankeryhmä, johon kuuluu asiantuntijoita eri organisaatioista:
•    Keski-Suomen ELY keskus (L ja Y)
•    Väylävirasto
•    Jyväskylän kaupunki
•    Keski-Suomen liitto
•    Keski-Suomen museo

Suunnitelma valmistuu vuoden 2023 aikana.
 

Palautteet
 

Avoin vuorovaikutus ja viestintä tärkeä osa suunnittelua. Suunnittelua varten on avattu palautekanava, jonka kautta toivotaan mielipiteitä, kommentteja tai muuta suunnittelussa huomioitavia asioita.
Palautekanavaan pääset tästä linkistä.
 

Jatkosuunnittelu ja toteutus


Suunnittelun jatkamisesta seuraavaan suunnitteluvaiheeseen ei ole tietoa. Myöskään toteutusaikataulusta ei ole tietoa.