Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Iiris Terävä

  • 0295 021 119

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Merja Sivonen

  • 0400 876 465

Valtatie 4, Vestonmäen ohituskaistaosuuden keskikaiteellistaminen sekä yksityistiejärjestelyt, tiesuunnitelma, Joutsa, Toivakka

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Suunnittelualue käsittää Vestonmäen ohituskaistaosuuden, joka sijaitsee valtatiellä 4 n. 35 km Jyväskylästä etelään. Etelässä suunnittelualueen rajauksena toimii nykyinen Riihijärven ohituskaistaosuus, ja pohjoisessa Kekälelammentien liittymä. Suunnittelualue sijoittuu Joutsan ja Toivakan kuntarajan molemmin puolin. Suunnittelualueella sijaitsee n. 2,1 km pitkä Vestonmäen ohituskaistaosuus, joka on keskikaiteeton. Suunnittelualueen kokonaispituus on n. 4 km.

Suunnittelualueella valtatie 4 on pääosin 2+1 kaistainen kaiteeton ohituskaistatie. Liittymät ovat tasoliittymiä. Valtatien keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä suunnittelualueella on noin 5900 ajon./vrk, josta raskasta liikennettä on noin 17 %.

Kartta.

 

Tavoitteet

Suunnitteluhankkeen ensisijaisena tavoitteena on liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen. Valtatiellä tavoitellaan tasaista matkanopeutta sekä matka-aikojen ennakoitavuutta. Valtatien 4 tavoitenopeutena on 100 km/h.  Tavoitteena on löytää ratkaisu, millä parannetaan turvallisuutta sekä turvataan valtatien 4 merkittävä rooli valtakunnan pääväylänä.

Aikaisemmat suunnitelmat

Vestonmäen kohta on osa lainvoimaista tiesuunnitelmaa "Valtatien 4 parantaminen välillä Savenaho – Vestonmäki, Leivonmäki ja Toivakka, Tiesuunnitelma” (saanut 10.7.2009 lainvoiman), joka on osittain toteutettu. Tiesuunnitelma on vanha, eivätkä siinä esitetyt ratkaisut ole enää nykyohjeistuksen mukaisia, mistä johtuen laaditaan uusi tiesuunnitelma.

Vestonmäen kohta on osana vuonna 2023 valmistunutta Vt 4 parantaminen Lusi-Kanavuori –toimenpideselvitystä (Raportteja 40/2023), jossa on laajemmin selvitetty toimenpiteitä, joilla varmistetaan valtatielle 4 asetetun tavoitetilanteen toteutuminen.

Lähtötilanne ja tarve

Nykytilanteessa osituskaistaosuus on keskikaiteeton eikä ohituskaistaosuuden kohdalla ole valaistusta. Suunnittelualueella on useita yksityisteiden tasoliittymiä, joista yksi on nelihaaraliittymä (Soimaharjuntie). Yksityisteiden tasoliittymiä on myös ohituskaistaosuudella. Suunnittelualueella on linja-autopysäkkejä, joihin ei ole turvallisia yhteyksiä valtatien suuntaisesti tai valtatien poikki. Suunnittelualueella ei valtatielle 4 ole osoitettua varareittiä, eikä (varareittikelpoista)rinnakkaistieyhteyttä.

Hankekuvaus ja tavoitteet

Vestonmäen kohdalla on nykyinen keskikaiteeton ohituskaista, joka keskikaiteellisestaan, poistetaan suorat yksityistieliittymät ohituskaistan kohdalta ja tutkitaan nykyisen Soimaharjuntien nelihaaraliittymän parantamismahdollisuutta. Ohituskaistaosuuden kaiteellistaminen aiheuttaa tarpeen laajemmalle yksityistieverkoston tarkastelulle, jolloin tarkastellaan myös rinnakkaistieyhteyden järjestelyjä osuudella. Suunnitellaan riista-aita sekä tarvittavat melunsuojaukset.

Suunnittelussa varaudutaan valtatielle 4 asetetun tavoitetilanteen mukaisiin ratkaisuihin (2+2 kaistaa) mm. rakenteiden ja varusteiden sijoittamisessa, tilavarauksissa sekä geometrian suunnittelussa, sekä huomioidaan valtatielle 4 laaditun toimenpideselvityksen ratkaisuesitykset liittymäjärjestelyistä.

Suunnittelutilanne

Suunnittelun aloituskuulutus on julkaistu 12.10.2023 Valtion liikenneväylien suunnittelu palvelussa osoitteessa www.vayliensuunnittelu.fi.

https://vayliensuunnittelu.fi/s/zcvz/aloituskuulutus

Suunnitelmaluonnoksia on esitelty vuorovaikutustilaisuudessa 19.3.2024 klo 17.30–19.00 Toivakan kunnan kirjastolla osoitteessa Iltaruskontie 4A, 41660 Toivakka. Tilaisuutta oli mahdollista seurata myös Teams yhteyden välityksellä. Kutsu vuorovaikutustilaisuuteen julkaistiin 11.3.2024 verkkosivuilla osoitteessa www.vayliensuunnittelu.fi, Keskisuomalaisessa 12.3.2024 sekä Joutsan Seutu -lehdessä 13.3.2024. Tilaisuuden esittelyaineisto sekä suunnitelmaluonnos on tutustuttavissa verkkosivuilla osoitteessa Valtion liikenneväylien suunnittelu (vayliensuunnittelu.fi).

Tavoitteena on, että tiesuunnitelma valmistuu keväällä 2025. Suunnitelman valmistuttua se asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi, jona aikana suunnitelmasta voi jättää muistutuksia. Nähtävillä olosta kuulutetaan Valtion liikenneväylien suunnittelu verkkosivuilla osoitteessa https://www.vayliensuunnittelu.fi/ ja paikallisissa sanomalehdissä. Kommentteja on mahdollista esittää koko suunnittelun ajan.

Toteutus

Hanke on esitetty Väyläviraston investointiohjelmassa vuosille 2023–2031 korissa 1A.