Hyppää sisältöön

Lupa tasoristeyksen rakentamiseen ja siirtämiseen

Uuden tasoristeyksen saa rakentaa vain runkoverkon ja TEN-verkon ulkopuoliselle rataverkolle. Erityisistä syistä saa uuden tasoristeyksen rakentaa runkoverkon ja TEN-verkon sellaiselle rataosalle, jolla radan suurin sallittu nopeus on pysyvästi enintään 50 kilometriä tunnissa.

Runkoverkolla ja TEN-verkolla olevan tasoristeyksen paikkaa voidaan siirtää, jos siirrolla voidaan merkittävästi parantaa tasoristeyksen turvallisuutta taikka muusta erityisestä syystä (ratalaki 28a §). Tasoristeyksen rakentamiseen tai siirtämiseen valtion rataverkolla on oltava Väyläviraston lupa. Väylävirasto voi antaa teknisiä määräyksiä lupahakemuksen sisällöstä.

Lupa voidaan myöntää tienpitäjälle, jos se on tarpeen välttämätöntä kulkuyhteyttä varten ja tasoristeyksen turvallisuus varmistetaan turvalaitteilla tai muilla järjestelyillä. Lupaa ei tarvita, jos tasoristeys sisältyy liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Jos tasoristeyksen käyttö lisääntyy merkittävästi tai sen käyttötarkoitus muuttuu, tienpitäjän on haettava lisääntyvään tai muuttuvaan käyttöön oikeuttava Väyläviraston lupa.

Työnaikaista tarvetta varten tai muusta erityisestä syystä Väylävirasto voi myöntää luvan tilapäisen tasoristeyksen rakentamiseen, jos siitä ei aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle. Väylävirasto voi liittää lupapäätökseen tasoristeyksen rakentamista, uudenlaista käyttöä, kunnossapitoa ja poistamista sekä tasoristeykseen liittyvää tietä koskevia ehtoja.

Ennen tasoristeysluvan myöntämistä Väyläviraston on kuultava niitä rautatieliikenteen harjoittajia, jotka liikennöivät kyseisellä rataosuudella.

Luvat myönnetään hakemuksesta.

Hakemus voi olla vapaamuotoinen ja siitä tulee ilmetä mm:

 • hakijan yhteystiedot
 • tarkka sijainti rataosa ja ratakilometri (km+m), raiteiden numerot)
 • tasoristeyksen / ylityspaikan sijainti raiteistokaaviossa
 • tasoristeyksen käyttöaika (tilapäiset tasoristeykset)
 • tasoristeyksen kautta kulkevaksi suunniteltu liikennemäärä ja millä kulkuneuvoilla kuljetaan
 • kuinka turvallisuus varmistetaan, turvallisuussuunnitelma
 • suunnitellut kansirakenteet, suunnitelma tasoristeyksen toteuttamiseksi
 • tarkka perustelu tasoristeyksen tarpeelle

Tasoristeyslupamaksu on 980€. Tasoristeyslupahakemus tulee lähettää Väyläviraston kirjaamoon, [email protected]

Väyläviraston omien hankkeiden tilapäiset työnaikaiset tasoristeykset

Väyläviraston omissa hankkeissa ei tarvitse hakea työnaikaista tilapäistä tasoristeyslupaa.

Näissä tapauksissa riittää ilmoitusmenettely, mutta Väylävirasto voi antaa tasoristeyksen rakentamista ja käyttöä koskevia ohjeita.

Ilmoituksen liitteenä tulee olla:

 • tasoristeyksen / ylityspaikan sijainti raiteistokaaviossa, sijainti rataosa ja ratakilometri (km+m)
 • tasoristeyksen käyttöaika
 • kuinka turvallisuus varmistetaan, turvallisuussuunnitelma
 • suunnitellut kansirakenteet
 • tasoristeyksen kautta kulkevaksi suunniteltu liikennemäärä ja millä kulkuneuvoilla kuljetaan

Ilmoitus tulee lähettää Väyläviraston kirjaamoon, [email protected]

Moottorikelkkatasoristeys

Väylävirasto voi myöntää luvan ylittää rautatie tasoristeyksessä moottorikelkalla tai muulla maastoajoneuvolla vain runkoverkon ja TEN-verkon ulkopuoliselle rataosalle. Erityisistä syistä voidaan ylityslupa myöntää runkoverkon ja TEN-verkolla olevan tasoristeyksen yhteyteen. (ratalaki 28c §).

Ylityslupa voidaan myöntää vain, jos lupaehdoin varmistetaan, että maastoajoneuvon käyttö ei vahingoita rataa tai rautatiealueen rakenteiden toimivuutta, haittaa radanpitoa eikä vaaranna liikenneturvallisuutta. Tarvittaessa ylityslupa voidaan myöntää määräaikaisena.

Lisätietoja vayla.fi-sivuilla ja muualla verkossa