Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Lapin ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Juha Tapio

  • 0295 037 260

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Keijo Heikkilä

  • 0295343582

Finnmap Infra Oy

Niko Janhunen

  • 0407638134

Vt 4 parantaminen välillä Napapiiri-Apukka, Rovaniemi

Tiehanke Suunnitteilla Lappi

Valtatien 4 parantaminen välillä Napapiiri-Apukka

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Väylävirasto suunnittelevat valtatien 4 parantamista Rovaniemen pohjoispuolella. Parannettava tiejakso alkaa maantien 951 (Lentokentäntie) liittymän eteläpuolelta ja päättyy Apukkaan. Tieosuudelle laaditaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukainen yleissuunnitelma. Suunnitelman laatii Finnmap Infra Oy. Hanke on saanut EU-rahoitusta Verkkojen Eurooppa-ohjelmasta.

Ajankohtaista

Yleissuunnitelman ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin 22.5.2024 klo 18–20  Napapiirillä Tontun Klubitalolla (Joulumaantie 20, Rovaniemi). 

 

Hankkeen lähtökohdat

Valtatie 4 on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä, joka kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-T-liikenneverkkoon. Tie on Rovaniemen seudun päätie, joka välittää asiointi- ja työmatkaliikenteen lisäksi päivittäistavara- ja matkailuliikennettä muualle Suomeen ja aina Ruotsiin ja Norjaan asti. Lapin alueelle suuntautuvat investoinnit ja matkailun kasvu lisäävät valtatien merkitystä entisestään.

Tiejakson Napapiiri–Apukka merkittävimmät ongelmat ovat tasoliittymien ruuhkautuminen työmatkaliikenteen aikaan sekä heikentynyt liikenneturvallisuus.

 

Yleissuunnitelman tavoitteet ja aikataulu

Yleissuunnittelun tavoitteena on tuottaa tarvittavat alustavat yleissuunnitelmavaihtoehdot valtatien 4 kehittämiseksi sekä laatia valitusta vaihtoehdosta yleissuunnitelma. Kehittämisvaihtoehdot sisältävät Lentokentäntien liittymän muuttamisen eritasoliittymäksi, Napapiiri-Apukka yhteysvälin leventämisen, geometrian parantamisen, liittymien parantamisen sekä varalaskupaikan suunnittelun.

Hanke on saanut EU-rahoitusta Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta, jonka tavoitteena mm. liikenneinfran kehittäminen. Hanke kuuluu Suomen huoltovarmuutta ja turvallisuutta tukeviin sotilaallisen liikkuvuuden hankkeisiin, joiden tarkoituksena on parantaa yleiseurooppalaista TEN-T-liikenneverkostoa.

Yleissuunnitelman laatiminen käynnistyi toukokuussa 2024. Vuoden 2024 aikana käydään neuvotteluja sidosryhmien kanssa, tutkitaan toteutusvaihtoehtoja ja tehdään maastoinventointeja, kuten luontoselvityksiä ja pohjatutkimuksia.

 

Yleissuunnitelmavaiheen vuorovaikutus

Alueen asukkailla, maanomistajilla, yrittäjillä ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Hankkeesta ja sen vaihtoehdoista kerätään näkemyksiä koko suunnittelun ajan.

Vuorovaikutus sisältää eri menetelmin toteutettua tiedottamista, tiedonhankintaa ja osallistumista sekä viranomaisten välistä yhteistyötä. Vuorovaikutuksen tarkoituksena on saada hankkeen osalliset mukaan tavoitteiden määrittelyyn sekä suunnittelu- ja arviointiprosessiin. Tähän pyritään avoimella tiedottamisella ja osallistumismahdollisuuksien tarjoamisella. Tavoitteena on, että valitulla yleissuunnitelmaratkaisulla on mahdollisimman laaja hyväksyttävyys.

Yleissuunnitelman laatimisen aikana järjestetään vuorovaikutustilaisuuksia. Ensimmäinen tilaisuus pidettiin 22.5.2024 klo 18–20 Napapiirillä Tontun Klubitalolla (Joulumaantie 20, Rovaniemi). Tilaisuudessa esiteltiin hankkeen lähtökohtia ja tavoitteita. Seuraavista tilaisuuksista tiedotetaan mm. tällä hankesivulla ja hankkeen postituslistalla.

1. yleisötilaisuuden palautteet pyydetään toimittamaan 31.5.2024 mennessä https://vayliensuunnittelu.fi/s/3h4v/suunnittelu .

 

Ilmoittaudu postituslistalle

Hankkeelle on perustettu postituslista, jonka kautta tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja osallistumistilaisuuksista. Ilmoittaudu postituslistalle täyttämällä yhteystietosi tälle lomakkeelle.

Sähköpostilistalle ilmoittautuneiden yhteystietoja ja muita yleissuunnitelman laatimiseen liittyviä henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Asetus (EU) 2016/679) mukaisesti. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon: ely-keskus.fi/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely.