Hyppää sisältöön

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)

Lain mukaisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että suurten tai muuten vaikutuksiltaan merkittävien hankkeiden ympäristövaikutukset selvitetään riittävän laajasti ja riittävällä tarkkuudella. Lisäksi menettelyllä varmistetaan se, että ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset vaikuttavat lopulliseen suunnitelmaratkaisuun ja että ne otetaan huomioon hanketta koskevassa päätöksenteossa. YVA-menettelyn tarkoituksena on myös lisätä kaikkien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeen suunnitteluun. 

YVA-menettely kytkeytyy suunnitteluvaiheeseen, jossa vaihtoehdot ovat vielä avoinna ja niihin sekä ympäristövaikutuksia koskeviin ratkaisuihin voi vielä vaikuttaa. Rata- ja tiehankkeissa YVA-menettely toteutetaan yleensä yleissuunnitteluvaiheessa.

YVA-menettelyn yhteydessä syntyvät asiakirjat, arviointiohjelma ja arviointiselostus, ovat nähtävillä mielipiteiden esittämistä ja lausuntojen antamista varten. Kansalaisilla, viranomaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus ottaa kantaa ympäristövaikutusten arviointiin selvitettävien vaihtoehtojen ja vaikutusten osalta.

Arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on hankkeesta vastaavan suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioimiseksi sekä osallistumisen järjestämiseksi. Yhteysviranomainen antaa arviointiohjelmasta lausunnon, joka sisältää myös yhteenvedon muiden antamista lausunnoista ja mielipiteistä. Hankkeesta vastaava arvioi hankkeen vaikutukset ja kokoaa tulokset arviointiselostukseen (YVA-selostus). YVA-selostuksen valmistuttua yhteysviranomainen antaa arviointiselostuksesta perustellun päätelmän, jossa yhteysviranomainen tekee johtopäätökset hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.

YVA-menettely ei pääty selostuksesta annettuun perusteltuun päätelmään, vaan se jatkuu aina suunnitelman viralliseen hyväksymiseen asti. Rata- ja tiesuunnitelmia hyväksyvän viranomaisen on varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla suunnitelmaa hyväksyttäessä.

Arviointimenettely tehdään vain kerran hankkeen suunnittelun aikana. Kun YVA-lain mukainen arviointimenettely on tehty yleissuunnitteluvaiheessa, menettelyä ei enää sovelleta yleissuunnitelman mukaisen rata- tai tiesuunnitelman laatimiseen.

Liikennehankkeista YVA-lain mukaisen menettelyn vaatii aina:

  • moottoriteiden tai moottoriliikenneteiden rakentaminen, 
  • neli- tai useampikaistaisen, vähintään 10 kilometrin pituisen yhtäjaksoisen uuden tien rakentaminen, 
  • tien uudelleenlinjaus tai leventäminen siten, että näin muodostuvan yhtäjaksoisen neli- tai useampikaistaisen tieosan pituudeksi tulee vähintään 10 kilometriä, 
  • kaukoliikenteen rautateiden rakentaminen,
  • lentokenttien rakentaminen, kun pääkiitorata on vähintään 2100 metriä pitkä, 
  • pääosin kauppamerenkulun käyttöön rakennettavat meriväylät, satamat, lastaus- tai purkulaiturit yli 1350 tonnin aluksille, ja 
  • kantavuudeltaan yli 1350 tonnin aluksille rakennettavat kanavat, alusliikenteen sisävesiväylät tai satamat.

Näiden lisäksi arviointimenettelyä sovelletaan yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai hankkeen muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan edellä lueteltujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia, merkittäviä ympäristövaikutuksia.
 

Ympäristövaikutusten arvointimenettelyyn liittyvä lainsäädäntö ja hankelistat:

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (5.5.2017/252), Finlex:

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (11.5.2017/277), Finlex:

YVA-hankkeiden listat ympäristöhallinnon verkkopalvelussa (ymparisto.fi):