Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Vesa Koistinen

 • 0295 029 179

Sitowise Oy

Projektipäällikkö

Rauno Tuominen

 • 040 700 7321

Vt 15 parantaminen välillä Kotka (Rantahaka) - Kouvola (Tykkimäki)

Tiehanke Suunnitteilla Kymenlaakso

Ilmakuva tieosuudelta.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen laatima tiesuunnitelma valtatien 15 välin Kotka–Kouvola kehittämiseksi on valmistunut lokakuussa 2019. Valtatie 15 on HaminaKotka sataman ja suurteollisuuden kuljetusten sekä Kymenlaakson työmatkaliikenteen pääväylä.  Turvatonta ja ruuhkaista yhteysväliä parannetaan ensi vaiheessa ohituskaistatieksi Leikarista Kiehuvaan tarvittavine tie- ja liittymäjärjestelyineen. Tykkimäen alueella tehdään kaistajärjestelyjä, pohjavesisuojauksia ja jalankulku- ja pyöräilyteitä. Suunnittelualue alkaa valtatien 7 (E18) pohjoispuolella Kotkan Rantahaassa Leikarin eritasoliittymästä (mt 170) ja rajautuu pohjoisessa Käyrälammen eritasoliittymän (vt 6) eteläpuolen ramppien liittymiin Kouvolassa. Tavoitetilanteessa koko yhteysväli on jatkuva, keskikaiteellinen ohituskaistatie, jossa liittymät ovat eritasoliittymiä. Tien rakentamista ja parantamista varten on laadittu Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaan tiesuunnitelma, jossa on määritelty tiejakson parantamiseen liittyvät toimenpiteet ja aluevaraukset. Saman lain mukaan tapahtuva suunnitelman hallinnollinen käsittely on alkanut joulukuussa 2019. Liikenne ja viestintävirasto Traficom antoi tiesuunnitelmasta hyväksymispäätöksen maaliskuussa 2024.

Valtatien parantaminen on tärkeää niin kaikille tienkäyttäjille kuin alueen asukkaille, maanomistajille ja elinkeinonharjoittajille. Tälle sivulle on koottu tiivis tietopaketti hankkeesta ja tiesuunnitelman sisältö. Yksityiskohtaisempaa tietoa hankkeesta saat myös sivun linkeistä.

Aikataulu ja eteneminen

Valtatien 15 tiesuunnitelman laatiminen alkoi kesällä 2017 ja se valmistui lokakuussa 2019. Tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely alkoi joulukuussa 2019 ja sen yhteydessä tiesuunnitelma asetettiin yleisesti nähtäville 7.1 - 5.2.2020 väliseksi ajaksi Kotkan ja Kouvolan kaupungeissa, jolloin siitä saattoi tehdä muistutuksia. Muistutusten perusteella tiesuunnitelmaan tehtiin vähäisiä muutoksia. Muutetut suunnitelmakohdat ovat olleet nähtävillä 20.1.2021-19.2.2021 välisen ajan. Muutossuunnitelmasta tehtyjen muistutusten vuoksi suunnitelmaan on tehty vähäisiä muutoksia. Muutossuunnitelma on esitelty kesäkuussa 2021 kaikille maanomistajille, joita muutokset koskevat.

Liikenne ja viestintävirasto Traficom antoi tiesuunnitelmasta hyväksymispäätöksen maaliskuussa 2024. Tämän jälkeen hyväksymispäätös tiesuunnitelma-asiakirjoineen asetetaan nähtäväksi. Tiesuunnitelmasta muistutuksen tehneillä on mahdollisuus valittaa hyväksymispäätöksestä hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Päätös saa lainvoiman sen jälkeen, kun mahdolliset valitukset on käsitelty. Lainvoimainen tiesuunnitelma antaa tienpitäjälle oikeuden tiealueen haltuunottoon ja tien tekemiseen.

Tavoitteena on, että hanke etenee rakentamisvaiheeseen mahdollisimman nopeasti tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen. Hanke on prioriteetissä 2 valtion väyläverkon investointiohjelmassa vuosille 2025-2032. Korissa olevia hankkeita ei ole aikataulutettu eri vuosille. Vt 15 rakentamistyöt voivat alkaa näillä näkymin aikaisintaan vuonna 2025.

Tausta ja tavoitteet

Valtatien 15 parantamistarpeen taustalla on monia tekijöitä. Valtatien kehittämisen merkittävimpiä tavoitteita ovat liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen.

Valtatie palvelee Kymenlaakson keskusten Kotkan ja Kouvolan välistä liikennettä ja erityisesti vilkasta työmatkaliikennettä. Se kytkee toisiinsa TEN T-ydinverkkoon kuuluvat HaminaKotka -sataman ja Kouvolan kehittyvän rautatie- ja maantieterminaalin sekä palvelee laajasti Itä- ja Keski-Suomen vientikuljetuksia satamiin ja terminaaliin. Valtatie 15 toimii siten tärkeänä elinkeinoelämän yhteytenä.

Valtatie 15 on vilkasliikenteinen arkiliikenteen väylä. Sen keskimääräinen arkiliikennemäärä (KAVL) on 6 500 – 10 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus (14–22 %) ja määrä (1 200 – 1 500 ajoneuvoa vuorokaudessa) ovat huomattavan suuria erityisesti satamien liikenteen takia. Henkilöliikenteessä yhteysvälillä korostuvat työ-, opiskelu-, ostos- ja asiointiliikenteen matkat. Liikenteen on ennustettu kasvavan 10-30 % vuoteen 2040 mennessä

Suunnittelualueella on tapahtunut vuosina 2014–2018 yhteensä 140 onnettomuutta, joista henkilövahinkoihin johtaneita oli 39 onnettomuutta. Sujuvuusongelmat johtuvat raskaan liikenteen aiheuttamasta liikenteen jonoutumisesta, henkilöautoliikenteen nopeuden alenemisesta, ohitustarpeista sekä liittymisongelmista pääliittymissä.

Valtatien 15 vilkas liikenne vaikeuttaa asukkaiden ja alueen toimijoiden päivittäistä liikkumista ja aiheuttaa melu- ja viihtyisyyshaittaa lähiasutukselle. Tiellä ei ole kevyen liikenteen väyliä tai leveitä pientareita, joka vaikeuttaa liikkumista pyörällä tai jalan. Valtatien varrella on vedenotolle tärkeitä pohjavesialueita, joille liikenne aiheuttaa pilaantumisriskin.

Tiesuunnittelun tavoitteita:

 • yhteysvälin parantaminen tasalaatuiseksi

 • poikkeavan heikkolaatuisten tieosuuksien ja ajonopeutta alentavien tiekohtien poistaminen

 • turvallisten ohitusmahdollisuuksien lisääminen

 • liikenneturvallisuuden parantaminen

 • työmatkaliikenteelle tärkeiden osuuksien nopeuttaminen

 • liikenteen melu-, terveys- ja ympäristöhaittojen lieventäminen

 • maankäytön kehittymisen tukeminen liikennejärjestelyillä.

Hankkeen sisältö

Tiesuunnitelman laatiminen on valtatietä kehittävien toimenpiteiden yksityiskohtaisten ratkaisujen ja tarkan sijainnin suunnittelua. Sitä on edeltänyt vuonna 2004 laadittu yleissuunnitelma (pdf 21,6 Mt), jossa parantamisratkaisut on suunniteltu periaatetasolla. Yleissuunnitelman periaateratkaisut ovat ohjanneet pääosin tiesuunnittelua, mutta niiden ajantasaisuutta on samalla tarkistettu paikoitellen.

Valtatien parantamisen lähtökohtia ajantasaistettiin vuonna 2016 tehdyssä palvelutasolähtöisessä kehityskäytäväselvityksessä (doria.fi). Siinä arvioitiin aiemmat kehittämisratkaisut tavoitellen kustannustehokkuutta ja käyttäjälähtöisyyttä.  Selvityksessä määriteltiin tavoitetila, joka toimii nimensä mukaisesti tiejakson tavoiteltavana loppuratkaisuna. Tavoitetilanteessa tiejakso parannetaan keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi, jonka pääliittymät ovat eritasoliittymiä ja nopeusrajoitus on pääosin 100 km/h. 

Ensimmäisen vaiheen kehittämishankkeen (tiesuunnitelman laajuus) toimenpiteitä:

 • Leikari—Ylänummi: Keskikaiteellinen ohituskaistatie, Leikarin eritasoliittymän parantaminen, Ylänummella nykyinen tiejärjestely ja tasoliittymä 80 km/h, muutoin 100 km/h, yksityistiejärjestelyt, meluntorjunta, Tavastilantielle jalankulku- ja pyöräilytien jatkaminen.
 • Ylänummi—Uronlampi: Keskikaiteellinen ohituskaistatie, Juurikorven ja Uronlammen uudet eritasoliittymät, uusi rinnakkainen maantie Ylänummi—Juurikorpi—Uronlampi osin Ylänummentietä parantaen vt 15:n länsipuolelle, yksityistiejärjestelyt, meluntorjunta.
 • Uronlampi—Inkeroinen: Keskikaiteellinen ohituskaistatie pääosin uudelle tielinjalle nykyisen syrjäytyvän valtatien jäädessä rinnakkaiseksi maantieksi, Marinkylän liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Uronlammen levähdysalueiden parantaminen, yksityistiejärjestelyt, meluntorjunta.
 • Inkeroinen—Keltakangas: Keskikaiteellinen ohituskaistatie, Inkeroisten porrastettu tasoliittymä (80 km/h) ja kevyen liikenteen alikulku, Keltakankaalle 2018 valmistuva eritasoliittymä (100 km/h), Huovilantien eritasoliittymä. Uusi jalankulku- ja pyöräilytie Inkeroistentien varteen vt 15:lta Päätien ja Haminanväylän liittymään ja liittymän muuttaminen kiertoliittymäksi. Uudesta jalankulku- ja pyöräilytiestä laaditaan erillinen tiesuunnitelma. Melusuojaukset Inkeroinen –Teininkallio, yksityistiejärjestelyt
 • Keltakangas—Kiehuva: Keskikaiteellinen ohituskaistatie, Rautakorvessa ja Kiehuvassa porrastetut tasoliittymät (80 km/h) ja Kiehuvassa kevyen liikenteen alikulku. Rinnakkainen maantie Keltakangas – Rautakorpi pääosin valtatien itäpuolelle Hasunkulmankujaa ja Hevosmäentietä parantaen, yksityistiejärjestelyt, melusuojaukset.
 • Kiehuva—Tykkimäki: Tykkimäen alueen liittymien lisäkaistajärjestelyt Tehontie—Karjalankatu, pohjavesisuojaukset, meluntorjunta, kevyen liikenteen järjestelyt.
 • Lisäksi joukkoliikenteelle toimivat pysäkit.

Myöhemmin toteutetaan Ylänummen kohta sekä Kiehuvan ja Tehontien väli keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi ja samalla tehdään Ylänummen, Inkeroisten, Rautakorven ja Kiehuvan eritasoliittymät. Tiesuunnitelman sisältö on esitetty omalla alasivulla.

Vuoropuhelu

Suunnittelua on toteutettu vuorovaikutuksessa asukkaiden, tienkäyttäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Vuosien 2017-2019 aikana on järjestetty useita keskustelu- ja yleisötilaisuuksia, joissa ratkaisujen suunnitteluun on päässyt osallistumaan. Kaikki tiesuunnitelman laatimisen aikana pidetyt ja tulevat vuoropuhelutilaisuudet ovat esitetty alla. 

 • 1. yleisötilaisuus 18.–19.10.2017 Keltakankaan ABC:llä ja 19.10.2017 Tavastilan koululla.
  • Käynnistettiin hankkeen vuorovaikutus. Kerrottiin hankkeen sisällöstä, lähtökohdista, etenemisestä ja vaikutusmahdollisuuksista.
    
 • Työpaja 18.12.2017 Tehtaanmäen koululla Inkeroisissa.
  • Käsittelyssä oli tiesuunniteluonnoksen ratkaisut ja parannusehdotukset sekä kiinteistövaikutusten arviointi. Ryhmätyöskentelyn aikana kartoille dokumentoidaan kirjoittaen ja piirtäen esiin tulleet asiat.
    
 • Maanomistajatapaamiset ja maastokävelyt Leikari-Ylänummi ja Keltakangas-Rautakorpi 19.2.2019.
  • Käytiin asukkaiden kanssa keskustelua Leikari-Ylänummi välin yksityistiejärjestelyistä sekä Keltakangas-Rautakorpi välin rinnakkaisen maantien ja yksityistiejärjestelyjen sijainnista.
    
 • Suunnittelijoiden vastaanotto 20.2. 2018 Mylsänportissa Rautakorvessa.
  • Käsittelyssä tarkentunut tiesuunnitelman luonnos. Suunnittelijat päivystivät Mylsänportissa, jonne oli mahdollista tulla vapaavalintaisena ajankohtana keskustelemaan suunnittelukysymyksistä. 
    
 • Maastokävely ja työpaja Myllykosken MYPA-talolla 26.9.2018.
  • Maastopäivä, jossa pohdittiin tiesuunnitelman ja kiinteistöjärjestelyjen ratkaisuja maastossa keskittyen haastaviin kohteisiin ja suunnitelman viimeistelyyn. Maastokävelyssä oli 7 tapaamispaikkaa ja lisäksi pidettiin kokoava työpaja MYPA-talolla päivän päätteeksi. Suunnittelun maastokäynnin ja työpajan tiedote (pdf).
    
 • Keskustelutilaisuus Rautakorven alueesta 9.1.2019 klo 17.30-, Mylsänportin huoltoaseman kokoustila.
  • Tilaisuudessa keskusteltiin uusista tiejärjestelyvaihtoehdoista Rautakorven liittymäalueella ja tulevalle rinnakkaistielle etelän suunnasta Aitomäentielle. Tapaamisen perusteella tuleva rinnakkaistie päätettiin sijoittaa aikaisempaa lähemmäs valtatietä 15 Karjalankulman ja Rautakorven välillä.
    
 • 2. yleisötilaisuus keskiviikkona 18.9.2019 klo 17.30-19.30 Myllykosken seuratalolla (osoite: Myllykoskentie 3 C, 46800 Myllykoski).

Ajankohtaista

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on lähettänyt tiesuunnitelman hallinnolliseen käsittelyyn joulukuussa 2019. Suunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä 7.1-5.2.2020 välisen ajan Kotkassa kaupungintalolla, osoitteessa Kustaankatu 2, 48100 Kotka ja Kouvolassa Tekniikka ja ympäristötalossa, osoitteessa Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. 

Suunnitelmasta tehtyjen muistutusten takia suunnitelmaan on tehty vähäisiä muutoksia ja muutetut tiesuunnitelman kohdat ovat olleet nähtävillä 20.1.2021-19.2.2021 välisen ajan. Muutossuunnitelmasta tehtyjen muistutusten takia suunnitelmaan on tehty vähäisiä muutoksia. Muutossuunnitelma on esitelty kesäkuussa 2021 kaikille maanomistajille, joita muutokset koskevat.

Seuraavaksi Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) tekee Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen esityksestä tiesuunnitelmasta hyväksymispäätöksen vuoden 2022 aikana.  Hyväksymispäätös tiesuunnitelma-asiakirjoineen asetetaan nähtäville. Tiesuunnitelmasta muistutuksen tehneillä on mahdollisuus valittaa hyväksymispäätöksestä hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Päätös saa lainvoiman sen jälkeen, kun mahdolliset valitukset on käsitelty. Lainvoimainen tiesuunnitelma antaa tienpitäjälle oikeuden tiealueen haltuunottoon ja tien tekemiseen.

Tavoitteena on, että hanke etenee rakentamisvaiheeseen mahdollisimman nopeasti tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen. Hanke on sijoitettu koriin 1A valtion väyläverkon investointiohjelmassa vuosille 2022-2029. Korissa olevia hankkeita ei ole aikataulutettu eri vuosille. Vt 15 rakentamistyöt voivat alkaa näillä näkymin aikaisintaan vuonna 2024, sillä valtion vuoden 2023 alustavassa budjettiesityksessä ei ole uusia alkavia hankkeita.

Seuraa hanketta

Hankkeella on oma Facebook-sivu, joilla jaetaan tietoa hankkeen ajankohtaisista asioista ja keskustellaan vapaamuotoisesti hankkeen etenemisestä. 

Hankkeen Facebook-sivuja voit tykätä ja seurata alla olevassa linkissä: