Usein kysyttyjä kysymyksiä (Q&A)

MIKÄ ON HANKKEEN AIKATAULU?
YVA-menettely käynnistyi syksyllä 2021. YVA-menettelyn ensimmäisenä vaiheena laadittiin arviointiohjelma (YVA-ohjelma) keväällä 2022. Se on suunnitelma arvioinnista, menetelmistä ja tiedottamisesta. Varsinainen arviointityö suoritettiin YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella. Tulokset koottiin YVA-selostukseen, joka asetettiin nähtäville toukokuussa 2023. 

YVA-menettelyn pohjalta tutkituista vaihtoehdoista valittiin syksyllä 2023 yleissuunnitteluun vaihtoehto VE 2. Kuitenkin Olkiluodon osalta edetään todennäköisesti YVA-selostuksen vaihtoehdon VE 3 mukaisella maantien 2176 uudella linjauksella. Yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2024 aikana, jonka jälkeen se lähtee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaiseen hyväksymiskäsittelyyn.

MILLOIN HANKE RAKENNETAAN?
Hankkeen rakentamisen aikataulusta ei ole tarkempaa tietoa, mutta rakennusvaihe ajoittuu näillä näkymin aikaisintaan vuosille 2027–2031. Isojen väylähankkeiden käynnistämisestä ja niiden rahoituksesta päätetään eduskunnassa. Hankkeen toteuttaminen ei ole Väyläviraston tai Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toteuttamisohjelmissa. Hankkeen yleissuunnittelun tavoitteena on muodostaa toimenpiteet tieosuuden kehittämiseksi mahdollisesti vaiheittain kohti tavoitetilaa. Suunnitteluvalmiuden nostaminen lisää mahdollisuuksia saada hanke esimerkiksi toteuttamishankkeeksi valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.

KETKÄ SUUNNITTELUA TEKEVÄT TAI TEETTÄVÄT?
Ympäristövaikutusten arvioinnin käynnistää ja siitä vastaa taho, joka suunnittelee hanketta eli alueensa tienpidon viranomainen. Hankkeesta vastaava on tässä hankkeessa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, jossa hanketta johtaa Timo Bäcklund. ELY-keskus teettää maanteiden suunnittelun suunnittelualan yrityksillä eli konsulteilla, tässä hankkeessa suunnittelukonsultteina toimivat Ramboll ja Sitowise yhdessä. 

Yhteysviranomainen on se viranomainen, jolla on vastuu siitä, että ympäristövaikutusten arviointimenettely toteutetaan lain mukaisesti. ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueella (hankkeesta vastaava) ja ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueella (yhteysviranomainen) on erilliset, lakisääteiset viranomaistehtävät. Ympäristöministeriö on tehnyt YVA-lain 10 §:n nojalla 3.6.2021 määräyksen siitä, että tässä hankkeessa yhteysviranomaisena toimii Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue. Yhteysviranomaisen vastuuhenkilönä toimii Asta Asikainen

MIKÄ ON YVA? MITEN YVA-MENETTELY ETENEE?
YVA on ympäristövaikutusten arviointimenettely, jossa arvioidaan tulevien laajamittaisten ja isojen hankkeiden merkittävät ympäristövaikutukset. Menettelyyn voivat osallistua vaikutusalueen asukkaat ja viranomaiset. YVA-menettely perustuu lakiin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017 (YVA-laki).  Laki edellyttää arviointimenettelyn soveltamista tiehankkeissa, joissa rakennetaan vähintään 10 kilometrin pituinen, neli- tai useampikaistainen yhtäjaksoinen uusi tie. 

YVA-menettelyyn kuuluu kaksi päävaihetta. Ensin hankkeesta vastaava laatii arviointiohjelman, jossa esitetään hankkeen toteuttamisvaihtoehdot ja miten ympäristövaikutukset tullaan selvittämään. Seuraavassa vaiheessa hankkeesta vastaava kokoaa selvityksistä saadun tiedon arviointiselostukseen. Selostuksessa kuvataan hankkeen eri vaihtoehtojen merkittävät ympäristövaikutukset ja niiden lieventämiskeinot.

MITEN KAUAN YVA-MENETTELY VIE AIKAA?
Nopeimmillaan YVA-menettelyyn menee noin vuosi. Aikataulu riippuu hankkeesta vastaavasta ja siitä, miten kauan vaadittaviin selvityksiin tarvitaan aikaa. ELY-keskuksen tulee viipymättä kuuluttaa arviointiohjelmasta ja se laitetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi (poikkeustilanteissa 60 päivän ajaksi). Myöhemmin arviointiselostus on puolestaan nähtävillä 30–60 päivää. 

MITÄ TAPAHTUU YVA-MENETTELYN JÄLKEEN?
Yleissuunnitelmaksi viimeisteltävä vaihtoehto valittiin YVA-arviointiselostuksesta saadun perustellun päätelmän jälkeen syksyllä 2023. Tavoitteena oli huolellisen vertailun ja keskustelun kautta saada aikaan laadukas ja yleisesti hyväksyttävä lopputulos. Hankkeesta vastaava Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue valitsi YVA-menettelyn ja vuoropuhelun pohjalta jatkosuunnitteluun vaihtoehdon VE 2. Tästä vaihtoehdosta tehdään lain mukainen yleissuunnitelma.

Hankkeen suunnittelu jatkui yleissuunnitelman laatimisella heti YVA-menettelyn päävaiheiden jälkeen. Yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2024 aikana.

MITEN OLKILUODON UUSI TIEYHTEYS VÄLILLÄ POHJOISKEHÄ–OLKILUODONTIE (OLKITIE) KÄSITELLÄÄN?
Suunnittelualueen lähellä on Rauman kaupungin Pohjoisten kyläalueiden osayleiskaavassa esitetty Olkiluodon uusi tieyhteys välillä Pohjoiskehä–Olkiluodontie (Olkitie). Uusi yhteys ei ole riippuvainen valtatien 8 kehittämisestä. Yhteys voidaan toteuttaa erillisenä hankkeena, ja siksi sitä ei ole otettu mukaan varsinaisiin YVA-menettelyn vaihtoehtoihin. 

Uuden tieyhteyden toteutuminen vaikuttaisi valtatien 8 liikennemääriin, joten yhteyden vaikutuksia arvioitiin YVA-menettelyssä liikenteellisten vaikutusten kannalta. YVA-menettelyssä tarkasteltiin yhteyden toteuttamisen vaikutuksia valtatien 8 liikennemääriin ja esimerkiksi melun leviämiseen. Olkitien suunnittelun tarvetta tarkastellaan yleissuunnitelmavaiheessa.