Usein kysyttyjä kysymyksiä (Q&A)

MIKÄ ON HANKKEEN AIKATAULU?
YVA-menettely käynnistyi syksyllä 2021. YVA-selostus valmistuu tämän hetkisen arvion mukaan loppukesästä 2023, jolloin se on myös nähtävillä ja kommentoitavana. Tieratkaisujen yleissuunnitelma laaditaan YVA-menettelyssä valitun ratkaisun perusteella. Yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2023 aikana. 

MILLOIN HANKE RAKENNETAAN?
Hankkeen rakentamisen aikataulusta ei ole tarkempaa tietoa, mutta toteutus voisi tulla kyseeseen arviolta aikaisintaan vuonna 2030. Isojen väylähankkeiden käynnistämisestä ja niiden rahoituksesta päätetään eduskunnassa. Hankkeen toteuttaminen ei ole Väyläviraston tai Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toteut-tamisohjelmissa. Hankkeen yleissuunnittelun tavoitteena on muodostaa toimenpiteet tieosuuden kehittämiseksi mahdollisesti vaiheittain kohti tavoitetilaa. Suunnitteluvalmiuden nostaminen lisää mahdollisuuksia saada hanke esimerkiksi toteuttamishankkeeksi valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.

KETKÄ SUUNNITTELUA TEKEVÄT TAI TEETTÄVÄT?
Ympäristövaikutusten arvioinnin käynnistää ja siitä vastaa taho, joka suunnittelee hanketta eli alueensa tienpidon viranomainen. Hankkeesta vastaava on tässä hankkeessa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, jossa hanketta johtaa Timo Bäcklund. ELY-keskus teettää maanteiden suunnittelun suunnittelualan yrityksillä eli konsulteilla, tässä hankkeessa suunnittelukonsultteina toimivat Ramboll ja Sitowise yhdessä. 

Yhteysviranomainen on se viranomainen, jolla on vastuu siitä, että ympäristövaikutusten arviointimenettely toteutetaan lain mukaisesti. ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueella (hankkeesta vastaava) ja ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueella (yhteysviranomainen) on erilliset, lakisääteiset viranomaistehtävät. Ympäristöministeriö on tehnyt YVA-lain 10 §:n nojalla 3.6.2021 määräyksen siitä, että tässä hankkeessa yhteysviranomaisena toimii Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue. Yhteysviranomaisen vastuuhenkilönä toimii Asta Asikainen

MIKÄ ON YVA? MITEN YVA-MENETTELY ETENEE?
YVA on ympäristövaikutusten arviointimenettely, jossa arvioidaan tulevien laajamittaisten ja isojen hankkeiden merkittävät ympäristövaikutukset. Menettelyyn voivat osallistua vaikutusalueen asukkaat ja viranomaiset. YVA-menettely perustuu lakiin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017 (YVA-laki).  Laki edellyttää arviointimenettelyn soveltamista tiehankkeissa, joissa rakennetaan vähintään 10 kilometrin pituinen, neli- tai useampikaistainen yhtäjaksoinen uusi tie. 

YVA-menettelyyn kuuluu kaksi päävaihetta. Ensin hankkeesta vastaava laatii arviointiohjelman, jossa esitetään hankkeen toteuttamisvaihtoehdot ja miten ympäristövaikutukset tullaan selvittämään. Seuraavassa vaiheessa hankkeesta vastaava kokoaa selvityksistä saadun tiedon arviointiselostukseen. Selostuksessa kuvataan hankkeen eri vaihtoehtojen merkittävät ympäristövaikutukset ja niiden lieventämiskeinot.

MITEN KAUAN YVA-MENETTELY VIE AIKAA?
Nopeimmillaan YVA-menettelyyn menee noin vuosi. Aikataulu riippuu hankkeesta vastaavasta ja siitä, miten kauan vaadittaviin selvityksiin tarvitaan aikaa. ELY-keskuksen tulee viipymättä kuuluttaa arviointiohjelmasta ja se laitetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi (poikkeustilanteissa 60 päivän ajaksi). Myöhemmin arviointiselostus on puolestaan nähtävillä 30–60 päivää. 

MITÄ TAPAHTUU YVA-MENETTELYN JÄLKEEN?
Yleissuunnitelmaksi viimeisteltävä vaihtoehto valitaan YVA-arviointiselostuksesta saadun perustellun päätelmän jälkeen arviolta kesällä 2023. Tavoitteena on huolellisen vertailun ja keskustelun kautta saada aikaan laadukas ja yleisesti hyväksyttävä lopputulos. Sen ja arvioinnin tulosten perusteella hankkeesta vastaava tekee lopullisen valinnan yleissuunnitelmaan etenevästä vaihtoehdosta (tai mahdollisesti YVA-menettelyssä tarkasteltujen vaihtoehtojen yhdistelmästä). Hankkeen suunnittelu jatkuu yleissuunnitelman laatimisella heti YVA-menettelyn päävaiheiden jälkeen. Tavoitteena on, että yleissuunnitelma on valmis alkuvuodesta 2024. 

MITEN OLKILUODON UUSI TIEYHTEYS VÄLILLÄ POHJOISKEHÄ–OLKILUODONTIE (OLKITIE) KÄSITELLÄÄN?
Suunnittelualueeseen läheisesti liittyvänä on Rauman kaupungin Pohjoisten kyläalueiden osayleiskaavassa esitetty Olkiluodon uusi tieyhteys välillä Pohjoiskehä–Olkiluodontie (Olkitie). Uuden tieyhteyden toteutuminen vaikuttaa valtatien 8 liikennemääriin. Hanke ei liity suoraan valtatien 8 kehittämiseen, joten se ei kuuluu valtatiehankkeen YVA-menettelyyn. Olkiluodon uuden yhteyden vaikutuksia arvioidaan YVA-menettelyssä liikenteellisten vaikutusten kannalta eli mitä vaikutuksia sen toteuttamisella on valtatien 8 liikennemääriin ja sitä kautta esimerkiksi melun leviämiseen. Uusi yhteys ei ole riippuvainen valtatien 8 kehittämisestä. Yhteys voidaan toteuttaa erillisenä hankkeena, ja siksi sitä ei ole otettu mukaan varsinaisiin YVA-menettelyn vaihtoehtoihin. Olkitien suunnittelun tarvetta tarkastellaan yleissuunnitelmavaiheessa.