Hyppää sisältöön

Lisätiedot

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektinjohtaja

Riitta Parviainen

  • 0295 34 3034

Helsinki–Riihimäki-hanke

Käynnissä Uusimaa Kanta-Häme

HelsinkiRiihimäki-hankkeessa parannetaan Suomen vilkkaimman rataosuuden toimivuutta. Tavoitteena on tavaraliikenteen erottaminen henkilöliikenteestä ja tärkeimpien liikennepaikkojen vaihdeyhteyksien muuttaminen nopeammin läpiajettaviksi.

Helsinki–Riihimäki-hanke

Hankkeen tavoitteet ja vaikutukset

Helsinki–Riihimäki-rata on osa Suomen vanhinta, reilu 150 vuotta sitten rakennettua päärataa. Se on myös junamääriltään Suomen vilkkain rataosuus, jota käyttävät Helsingistä Riihimäen ja Lahden suuntiin liikennöivä lähiliikenne, Tampereen suuntaan ja Lahden oikoradalle suuntautuva kaukoliikenne sekä Pasilan, Vuosaaren, Sköldvikin ja Hangon radalta pääradalle suuntautuva tavaraliikenne.

Rataosa on osittain kaksiraiteinen, jonka vuoksi sen välityskyky on jäänyt liikennemäärien kasvaessa liian pieneksi. Tämä on heikentänyt junaliikenteen täsmällisyyttä ja tuonut sen alttiiksi häiriöille. Hankkeen tavoitteena on parantaa rataosan välityskykyä sekä häiriönsietokykyä rakentamalla lisäraiteita.

Hankkeen valmistuessa kokonaisuudessaan Helsinki–Riihimäki-rataosuus on täydeltä matkaltaan vähintään neliraiteinen. Tämä parantaa radan toimintavarmuutta ja mahdollistaa lähiliikenteen junavuorojen lisäämisen Helsinki–Riihimäki-rataosuudella sekä edistää tavaraliikenteen kilpailukykyä.

Kaikkiaan tavoitteena on vähentää vilkkaasti liikennöidyn rataosuuden häiriöherkkyyttä sekä tuoda joustoa liikennöintiin.

Hankkeeseen kuuluvat työt pähkinänkuoressa

Vaiheittain toteutettavassa Helsinki–Riihimäki-hankeessa on tähän mennessä rakennettu lisäraide Järvenpäähän Ainolan ja Purolan välille. Ensimmäisten toteutettujen töiden joukkoon on sisältynyt lisäksi asemaseutujen ja ratapihojen parannustöitä Järvenpäässä ja Riihimäellä. Kesällä 2021 Keravalla otettiin myös käyttöön uusi, junien turvallista liikennöintiä valvova asetinlaite.

Seuraavaksi hankkeessa rakennetaan lisäraiteet Kerava–Ainola ja Purola–Jokela välille, jolloin Keravan ja Jokelan välille muodostuu noin 20 kilometriä pitkä neliraiteinen rataosuus. Tavaraliikenneraiteita rakennetaan Keravalta Lahden oikoradan suuntaan sekä Hyvinkää–Riihimäki välille. Lisäksi toteutetaan muutoksia laiturialueisiin ja asemien kulkuyhteyksiin sekä muutoksia siltoihin, turva- ja sähköratalaitteisiin sekä meluntorjuntaan.

Hankkeen kolmannessa toteutusvaiheessa on suunniteltu rakennettavan lisäraiteet edelleen Jokelasta Riihimäelle. Kolmannen vaiheen ratasuunnitelmaa viimeistellään parhaillaan palautteiden pohjalta. Ratasuunnitelma valmistuu hallinnolliseen käsittelyyn arviolta helmikuussa 2022. Lisätietoa voit lukea täältä: https://vayla.fi/pasila-riihimaki. 

Toteutetut työt hankkeessa

Hankkeessa jo toteutetut työt painottuivat pääasiassa Järvenpään, Keravan sekä Riihimäen alueelle.

Työt Järvenpään alueella

Ensimmäisinä Järvenpäässä toteutetut rakennusurakat käynnistyivät vuonna 2016. Mittavin urakka sisälsi 5,5 kilometriä pitkän lisäraiteen rakentamisen Ainolan ja Purolan välille radan länsireunaan. 

Samalla osuudella radan itäreunassa olevaa lisäraidetta jatkettiin pohjoispäästä noin 1,5 kilometriä Purolan pohjoispuolelle sijoittuvalle uudelle raiteenvaihtopaikalle. Lisäraiteen myötä tavara- ja henkilöliikenne eriytettiin kulkemaan erillisillä raiteillaan. Lisäraide avattiin liikenteelle lokakuussa 2018.

Järvenpään aseman alueella tehtiin alikulkukäytäviä sekä rakennettiin uusi laituri, laiturikatos, bussiterminaali ja liityntäpysäköintipaikkoja. Lisäraiteen myötä laiturirakenteet länsireunassa siirtyivät lännemmäksi.

Hankkeessa on rakennettu myös meluesteitä Järvenpäässä ja Keravalla. Ensimmäiset työvaiheet käynnistyivät Keravalla huhtikuussa 2019 ja rakentaminen eteni pääradan länsipuolelta pohjoisen suuntaan. Meluseinät valmistuivat alkusyksystä 2020.

Työt Riihimäen alueella

Huhtikuussa 2018 hankkeen töiden painopiste siirtyi Järvenpäästä vahvemmin Riihimäen henkilöratapihan uusimiseen. Valmistelevat työt ratapihalla aloitettiin jo vuoden 2017 lopulla laajentamalla Riihimäen asetinlaitetilaa, jotta ratapihalle saataisiin mahtumaan kaikki tarvittavat turvalaitteet.

Riihimäen aseman palvelutasoa on kohennettu rakentamalla asemalle korotetut laiturit ja uusi hissi, jotka mahdollistavat esteettömän kulun. Lisäksi asemalla uusittiin vanhat hissit, laiturikatokset, valaistus ja laiturinäytöt. Työt Riihimäen aseman laiturialueella valmistuvat kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana. Vuonna 2021 työt Riihimäellä ovat painotteet erityisesti asematunneliin. Aseman alikulkutunnelin pinnat uusitaan ja tunnelia jatketaan Peltosaaren suuntaan.

Ratapihan raiteisto uusitaan täysin, mikä mahdollistaa nopeiden läpiajavien junien sujuvamman kulkemisen. Hankkeen yhteydessä on uusittu myös 100 vuotta vanha Vantaanjoen ratasilta.

Työt Keravan alueella 

Meluestetöiden lisäksi Keravalla on tähän mennessä uusittu raideliikenteen turvallisuuden varmistava asetinlaite kesällä 2021. Asetinlaite valvoo esimerkiksi, että junan käyttämät raideosuudet ovat vapaana ja vaihteet junan kulkutietä turvaavassa asennossa.

Hankkeen kustannukset

Helsinki–Riihimäki-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutettavien töiden kustannusarvio on 150 miljoonaa euroa.

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.

Sisältöjulkaisija