Lisätiedot

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektinjohtaja

Riitta Parviainen

  • 0295 34 3034

Pasila-Riihimäki, 1. vaihe

Käynnissä Uusimaa Kanta-Häme

Pasila-Riihimäki-hankkeessa parannetaan Suomen vilkkaimman rataosuuden toimivuutta. Tavoitteena on tavaraliikenteen erottaminen henkilöliikenteestä ja tärkeimpien liikennepaikkojen vaihdeyhteyksien muuttaminen nopeammin läpiajettaviksi.

Pasila–Riihimäki, 1. vaihe

Hankkeen taustat

Helsinki–Riihimäki-rata on osa Suomen vanhinta, 150 vuotta sitten rakennettua päärataa. Se on junamäärältään Suomen vilkkain rataosuus, jota käyttävät Helsingistä Riihimäen ja Lahden suuntiin liikennöivä lähiliikenne, Tampereen suuntaan ja Lahden oikoradalle suuntautuva kaukoliikenne sekä Pasilan, Vuosaaren, Sköldvikin ja Hangon radalta pääradalle suuntautuva tavaraliikenne.

Rataosan välityskyky on jäänyt liikennemäärien kasvaessa liian pieneksi, mikä on huonontanut junaliikenteen täsmällisyyttä ja tuonut sen alttiiksi häiriöille.

Kaikkiaan tavoitteena on vähentää vilkkaasti liikennöidyn rataosuuden häiriöherkkyyttä sekä tuoda joustoa liikennöintiin.

Hankkeen tavoitteet

Pasila–Riihimäki-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa parannetaan ensisijaisesti liikennepaikkojen toimivuutta ja rakennetaan lisäraide Ainolan ja Purolan välille.

Tavoitteena on vähentää vilkkaasti liikennöidyn rataosuuden häiriöherkkyyttä sekä tuoda joustoa liikennöintiin. Toimenpiteet luovat mahdollisuuden junaliikenteen täsmällisyyden parantamiseen.

Lisäksi tavoitteena on siirtää tavaraliikenne kulkemaan omille raiteilleen erillään henkilöliikenteestä sekä muuttaa tärkeimpien liikennepaikkojen yhteydet nopeammin läpiajettaviksi, mikä parantaa liikenteen hallintaa ja ohjaamista.

Tarkempaa tietoa hankkeeseen sisältyvistä toimenpiteistä on hankkeen sisältö -sivulla. Voit avata hankkeen karttakuvan suuremmassa koossa tästä.

Karttakuva väliltä Pasila–Riihimäki.

Ensimmäisen vaiheen työt

Hankkeen ensimmäisen vaiheen työt painottuivat pääasiassa Järvenpään, Keravan sekä Riihimäen alueelle.

Työt Järvenpään alueella

Ensimmäisen vaiheen rakennusurakat käynnistyivät hankkeessa vuonna 2016. Mittavin urakka sisälsi 5,5 kilometriä pitkän lisäraiteen rakentamisen Ainolan ja Purolan välille radan länsireunaan. 

Samalla osuudella radan itäreunassa nykyisin olevaa lisäraidetta jatkettiin pohjoispäästä noin 1,5 kilometriä Purolan pohjoispuolelle sijoittuvalle uudelle raiteenvaihtopaikalle. Lisäraiteen myötä tavara- ja henkilöliikenne eriytettiin kulkemaan erillisillä raiteillaan. Lisäraide avattiin liikenteelle lokakuussa 2018.

Järvenpään aseman alueella tehtiin Pasila–Riihimäki-hankkeen yhteydessä alikulkukäytäviä sekä rakennettiin uusi laituri, laiturikatos, bussiterminaali ja liityntäpysäköintipaikkoja. Lisäraiteen myötä laiturirakenteet länsireunassa siirtyivät lännemmäksi.

Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen kuului myös meluesteiden rakentaminen Järvenpäässä ja Keravalla. Meluesteiden rakentamisen ensimmäiset työvaiheet käynnistyivät Keravalla huhtikuussa 2019. Rakentaminen eteni pääradan länsipuolelta pohjoisen suuntaan. Meluseinät valmistuivat alkusyksystä 2020.

Työt Riihimäen alueella

Huhtikuussa 2018 hankkeen töiden painopiste siirtyi vahvemmin Riihimäen henkilöratapihan uusimiseen. Valmistelevat työt ratapihalla aloitettiin jo vuoden 2017 lopulla laajentamalla Riihimäen asetinlaitetilaa, jotta ratapihalle saataisiin mahtumaan kaikki tarvittavat turvalaitteet.
Riihimäen aseman palvelutasoa on kohennettu rakentamalla asemalle korotetut laiturit ja uusi hissi, jotka mahdollistavat esteettömän kulun. Lisäksi asemalla uusittiin muun muassa vanhat hissit, laiturikatokset, valaistus ja laiturinäytöt. Työt Riihimäen aseman laiturialueella valmistuvat kokonaisuudessaan vuoden 2020 aikana.

Riihimäen ratapihan uusimisen yhteydessä uusittiin myös 100 vuotta vanha Vantaanjoen ratasilta.

Vuoden 2021 alkupuolella työt Riihimäellä painottuvat asematunneliin. Aseman alikulkutunnelin pinnat uusitaan ja tunnelia jatketaan Peltosaaren suuntaan.

Hankkeessa ratapihan raiteisto uusitaan myös täysin, mikä mahdollistaa nopeiden läpiajavien junien sujuvamman kulkemisen.

Työt Keravan alueella 

Osana hankkeen ensimmäistä vaihetta Keravalla uusitaan raideliikenteen turvallisuuden varmistava asetinlaite kesällä 2021. Asetinlaite valvoo esimerkiksi, että junan käyttämät raideosuudet ovat vapaana ja vaihteet junan kulkutietä turvaavassa asennossa.

Uuden asetinlaitteen käyttöönotolla tulee olemaan vaikutuksia kesän junaliikenteeseen. Liikennevaikutuksista ja työvaiheista tiedotetaan yksityiskohtaisemmin keväällä 2021. Tiedotteen aiheesta pääset lukemaan tästä.
 
Ennakoitavissa olevat muutokset juna-aikatauluissa huomioidaan HSL:n ja VR:n matkahakupalveluissa ja niiden tarjoamissa reittivaihtoehdoissa. Junakuulutuksia ja asemalaitureiden infonäyttöjä hyödynnetään myös matkustajien tiedottamisessa.

Pasila–Riihimäki-hankkeen toinen vaihe on ratasuunnitelmavaiheessa. Lisätietoa hankkeen seuraavista vaiheista voit lukea Pasila–Riihimäki-radan välityskyvyn parantaminen -sivulta.

Hankkeen kustannukset

Pasila–Riihimäki-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutettavien töiden kustannusarvio on 150 miljoonaa euroa.

EU:n logo ja teksti: EU:n osittain rahoittama hanke, Euroopan laajuinen liikenneverkko (TEN-T).

Sisältöjulkaisija