Yhteystiedot

Asiantuntija, vaikutusten arviointi

Hanna Sandell

  • +358 50 470 6382

Asiantuntija, liikennetalous

Taneli Antikainen

Liikenneväylien hankearviointi

Väylähankkeiden arviointiin käytetään hyöty-kustannusanalyysia ja vaikuttavuuden arviointia. Hankearvioinnilla varmistetaan parhaan hankevaihtoehdon eteneminen suunnittelussa. Viimekädessä hankearvioinnin tuottama tieto tukee päätöstä hankkeen toteuttamisesta. Tie-, rata- ja vesiväylähankkeiden arviointi on ohjeistettu liikennemuotokohtaisissa ohjeissa. Kaikkien liikennemuotojen ohjeistuksen taustalla on ns. Liikenneväylien hankearvioinnin yleisohje, jossa esitetään kaikille liikennemuodoille yhteiset arvioinnin pääperiaatteet. Hyöty-kustannuslaskelmissa käytetyt yksikköarvot on esitetty omissa julkaisuissa.

Rahassa mitattavia vaikutuksia lasketaan hyöty-kustannusanalyysillä

Hyöty-kustannusanalyysissa arvioidaan hankkeen rakentamiskustannusten ja hankkeiden toteuttamisesta seuraavien rahamääräisten nettohyötyjen muutosta. Laskelmassa otetaan huomioon  mm. vaikutukset

  • matka-aikaan,
  • onnettomuuksiin,
  • meluun,
  • päästöihin sekä
  • ajoneuvon, aluksen ja junan käyttökustannuksiin.

Arvioinnissa vaikutusten arvioidut määrät kerrotaan eri kustannuslajeille määritetyillä yksikköarvoilla, jotka on johdettu markkinoilta saatujen tai arvotettujen hintojen perusteella.
Kannattavuuslaskelmassa arvioidaan hankkeen ja sen vertailuvaihtoehdon välistä eroa. Jos säästöt ovat investointia suuremmat, on hyöty-kustannussuhde (HK-suhde) yli yhden ja hanke on rahamääräisten vaikutusten osalta kannattava. HK-suhteen jääminen alle yhden ei kuitenkaan välttämättä merkitse hankkeen kannattamattomuutta, koska HK-suhde ei ota huomioon kaikkia hankkeen vaikutuksia. Vastaavasti HK-suhteen ollessa yli yhden, ei hanke ole välttämättä kannattava, koska sillä voi olla merkittäviä laskelman ulkopuolelle jääviä haittoja.

Tavoitteet ja vaikutukset puntarissa

Vaikuttavuuden arvioinnilla kuvataan missä määrin hankevaihtoehdot tai hanke tuottaa eri vaikutuksia. Vaikuttavuuden arvioinnissa vaikutuksia voidaan arvioida hyöty-kustannusanalyysia laajemmin, koska arvioitavana voivat olla kaikki päätöksenteon kannalta oleelliset vaikutukset.

Arvioinnissa hankkeen vaikutuksia suhteutetaan ns. vaikutuspotentiaalin, joka kuvaa kuinka paljon hankkeella olisi mahdollista aikaansaada vaikutusta parhaassa ja huonoimmassa tapauksessa. Vaikuttavuuden arviointi kuvaa myös, onko vaikutus halutun suuntainen vai onko se tavoitteen vastainen.