Jonkkunen – Manta tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Masku

Ratasuunnitelma koskee Maskun kunnassa olevia Jonkkunen, Väliniitty ja Manta tasoristeyksiä.

Jonkkusen tasoristeys

Hankkeen taustat

Liikennevirasto päätti 24.10.18 käynnistää ratasuunnitelman Maskun kunnassa sijaitsevien Jonkkunen – Manta tasoristeysten turvallisuuden parantaminen. Tasoristeykset sijaitsevat Turku–Uusikaupunki– rataosalla ratakilometrivälillä 213+786 (Jonkkunen) - 215+164 (Manta).

Jonkkunen ja Väliniitty kuuluvat parantamisohjelmassa olevien 65 tasoristeykseen joukkoon. Ratasuunnitelma koskee myös Mantan tasoristeystä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Ratasuunnitelman tavoitteena on myös tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan parantaa tai poistaa ja kulku järjestetään korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen Rautateiden infrastruktuuriosajär-jestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014) kriteerit.

Aikataulu

Ratasuunnitelman käynnistämisestä on ilmoitettu 20.12.2018 alueen lehdissä sekä kuntien sähköisellä ilmoitustauluilla. Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Väylävirasto (ent. Liikennevirasto) on järjestänyt suunnitteluun liittyvän yleisötilaisuude Maskussa 8.1.2019 klo 17.30-19.30 Hemmingin koululla. 

Yleisötilaisuuden esittelyaineiston löydät sivuston vasemmasta reunasta.

 

 

Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §). Kunta kuuluttaa nähtävillä olosta erikseen.

Sivu päivitetty 17.01.2019