Hyppää sisältöön

Jonkkunen – Manta tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Masku

Ratasuunnitelma koskee Maskun kunnassa sijaitsevia Jonkkunen, Väliniitty ja Manta tasoristeyksiä.

Jonkkusen tasoristeys.

Hankkeen taustat

Väylävirasto päätti 24.10.18 käynnistää ratasuunnitelman Maskun kunnassa sijaitsevien Jonkkunen – Manta tasoristeysten turvallisuuden parantaminen. Tasoristeykset sijaitsevat Turku–Uusikaupunki– rataosalla ratakilometrivälillä 213+786 (Jonkkunen) - 215+164 (Manta).

Jonkkunen ja Väliniitty kuuluvat parantamisohjelmassa olevien 65 tasoristeykseen joukkoon. Ratasuunnitelma koskee myös Mantan tasoristeystä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Ratasuunnitelman tavoitteena on myös tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan parantaa tai poistaa ja kulku järjestetään korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen Rautateiden infrastruktuuriosajär-jestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014) kriteerit.

Aikataulu

Ratasuunnitelman käynnistämisestä ilmoitettiin 20.12.2018 alueen lehdissä sekä kunnan sähköisellä ilmoitustauluilla. 

Väylävirasto on järjestänyt suunnitteluun liittyvän yleisötilaisuuden Maskussa 8.1.2019 klo 17.30-19.30 Hemmingin koululla. 

Yleisötilaisuuden esittelyaineiston löydät sivuston vasemmasta reunasta.

Yleisötilaisuuden palaute

Yleisötilaisuudessa, esiteltiin tasoristeysten turvallisuuden parantamiseksi ja poistamiseksi korvaavien tieyhteyksien linjauksia.

Yleisötilaisuudessa saadun palautteen perusteella luvattiin tutkia Maskun tasoristeyksen korvaavan tieyhteyden linjaamista radan itäpuolisten tonttien itäpuolelta Pirttilähteentielle, jolloin tie sijoittuisi jyrkän, kallioisen mäenrinteen yläosaan. Tarkoituksena oli osoittaa jokaiselle tontille oma liittymä uudelta tieltä. Mäen pintaprofiili on jyrkkäpiirteinen ja avokallio-osuuksilla jopa pystysuora.

Tutkittaessa vaihtoehtoa tultiin siihen tulokseen että

  • tien sijoittuessa tontin rajojen välittömään läheisyyteen tulee tiepenkereet ulottumaan useita metrejä tonttien puolelle, koska tien tasaus ei voi noudattaa maanpintaa vaan vaatii penkereitä ja louhintaa
  • tien sijoittuessa nykyisen sähkölinjan välittömään läheisyyteen muodostuvat tonttiyhteyksien pituuskaltevuudet noin 12-18 % suuruisiksi (korkeuserot piha-alueisiin 7-11 m ja etäisyydet 50 -60 m), jolloin ne eivät täytä suunnitteluohjeistuksen pituuskaltevuuksia ja ovat turvallisuusriski
  • tien tasauksen laskeminen alaspäin edellyttää syviä louhintoja ja näin levenevää tieaukkoa, joka pirstoo ja pienentää liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä.
  • alueen radan vakavuuden varmistamiseksi on radan molemmin puolin tehtävä radan suuntaisesti vastapenkereet.

Näistä johtuen päädyttiin esittämään tielinjausta radan tuntumaan radan suuntaiseksi Väliniityn tasoristeykselle asti. Tiestä otetaan tonteille liittymät Pirttimäentielle. Linjaus aiheuttaa joitakin muutoksia ja suojauksia yhdyskuntateknisiin rakenteisiin, tie linjataan radan vastapenkereen kohdalle jolloin saadaan tiepenger hyödynnettyä vastapengerrakenteena tämän lisäksi tullaan radan toiselle puolen tekemään vastapenger ja alueen kuivatus varmistettaan rumpurakentein ja ojin.

Tasoristeys Väliniitty muutetaan kevyen liikenteen käyttöön ja ajoneuvoliikenne ohjataan parannettavia tieyhteyksiä pitkin Jonkkusen tasoristeykselle.

Jonkkusen tasoristeys siirretään yleisötilaisuudessa esitetyn palautteen mukaisesti noin 35 m etelään. Tie linjataan kaartaen peltojen kautta jotta saadaan tasoristeyksen edellyttämät odotustasanteet toteutettua ja liitetään Jonkkustentiehen noin 190 m radan itäpuolella. Yhteys pumppaamolle, tontteille sekä Piuhantalontielle varmistetaan sekä maatalousliittymät pelto-osuuksille.

Suunnitelma-aineiston (070219) löydät sivuston vasemmasta reunasta.

 

Ratasuunnitelma oli nähtävillä 11.3.2020 - 14.4.2020 välisen ajan.

Liikenne- ja viestintävirasto on 30.11.2020 päätöksellään TRAFICOM/507549/05.02.03.02/2020 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Jonkkunen-Manta tasoristeysturvallisuuden parantaminen, Masku.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat olleet yleisesti nähtävillä sähköisenä 16.12.2020-22.01.2021 välisen ajan. 

Ratasuunnitelma on lainvoimainen.