Hyppää sisältöön

Hämeenkyrönväylän hankealueen ylivuototilanteeseen kehitetty jo useita ratkaisuja

Väylävirasto ja Destia ovat tehneet useita suojaustoimenpiteitä vesien valumien vähentämiseksi.

Silttiverho Valkjärvellä

Hämeenkyrönväylän hankkeelle on laadittu erillinen työnaikaisten vesien tarkkailu- ja hallintasuunnitelma, jossa on määritelty, milloin ja mitä ojavesistä mitataan. Vettä ja sen laatua seurataan aktiivisesti ja olemme tehneet korjaustoimenpiteitä saatujen mittaustulosten mukaisesti. Silmämääräistä seurantaa tehdään viikoittain ja lisäksi tarvittavia mittauksia kuukausittain ja aina sääolosuhteiden vaatiessa. ELY-keskuksen ympäristövastuualueen viranomaisilla ja Hämeenkyrön kunnan ympäristöviranomaisella on pääsy vesienhallintasuunnitelmiin sekä kuukausittain tehtäviin mittaustuloksiin. 

Talven 2021-2022 aikana hankealueella olleet runsaat sateet ovat aiheuttaneet paljon vesien valumista ja ylivuotoa. Tilanne on hankala ja hankealueella tehdään paljon töitä tilanteen korjaamiseksi. Jokaiseen ylivuototilanteeseen reagoidaan ja ratkaisuja on jo kehitetty useita, jotta tilanne saadaan hallintaan.
 

Useita ratkaisuja kehitetty ylivuototilanteen korjaamiseksi

Hankealueella vesiä viivytetään työnaikaisilla viivästysaltailla. Rakennustöistä aiheutuva kiintoaineksen irtoaminen ja kulkeutuminen vesistöihin estetään laskeuttamalla hienoainesta altaissa ennen kuin vedet kulkeutuvat laskuojiin ja sitä myöten vesistöihin. Laskuojissa on lisäksi useita suodatuspatoja tehostamassa toimenpiteitä, jotta hienoainesta ei kulkeudu veden mukana. 
 
Turkkilanjärven ojan rumpusillan ympärys on verhoiltu louheella saven valunnan estämiseksi koko tiealueen laajuisesti sekä kohdilla, joissa liitytään nykyiseen kasvillisuuteen. Sekä Valkjärveen että Ahrolantien sillan alapuolelle on asennettu kesäkuussa silttiverhot, minkä lisäksi Pappilanjoessa silttiverho on ollut käytössä työsillan ja sillan paalutusten sekä louhetäytön aikana.  
 
Silttiverho on työnaikainen rakenne, joka estää hienoaineksen leviämisen ympäröiviin vesistöihin. Kangas asennetaan kellukkeisiin ja painotetaan alapäästään siten, että kankaan helma putoaa vesistön pohjaan. Silttiverhoon kuuluu myös yläpäässä oleva vaijeri, joka ottaa vastaan tuulen ja aaltojen aiheuttamia vaakavoimia. Kokonaisuus on tiivis verhomainen rakenne, joka estää hienoaineksen kulkeutumisen vesistöön. 
 
Väylävirasto ja Destia vakuuttavat, että suojaustoimenpiteitä tehdään koko hankkeen alueella ja tilannetta seurataan jatkuvasti.