Hyppää sisältöön

Hämeenkyrönväylän hankealueen ylivuototilanteeseen kehitettiin useita ratkaisuja

Väylävirasto ja Destia ovat tehneet useita suojaustoimenpiteitä vesien valumien vähentämiseksi.

Silttiverho Valkjärvellä

Hämeenkyrönväylän hankkeelle laadittiin erillinen työnaikaisten vesien tarkkailu- ja hallintasuunnitelma, jossa määriteltiin, milloin ja mitä ojavesistä mitataan. Vettä ja sen laatua on seurattu aktiivisesti ja korjaustoimenpiteitä tehty saatujen mittaustulosten mukaisesti. Silmämääräistä seurantaa tehtiin viikoittain ja lisäksi tarvittavia mittauksia kuukausittain ja aina sääolosuhteiden vaatiessa. ELY-keskuksen ympäristövastuualueen viranomaisilla ja Hämeenkyrön kunnan ympäristöviranomaisella on pääsy vesienhallintasuunnitelmiin sekä kuukausittain tehtyihin mittaustuloksiin. 

Talven 2021-2022 aikana hankealueen runsaat sateet aiheuttivat paljon vesien valumista ja ylivuotoa. Tilanne oli hankala ja hankealueella tehtiin paljon töitä tilanteen korjaamiseksi. Jokaiseen ylivuototilanteeseen reagoitiin ja ratkaisuja kehitettiin useita, jotta tilanne saadaan hallintaan.
 

Useita ratkaisuja ylivuototilanteen korjaamiseksi

Hankealueella vesiä viivytettiin työnaikaisilla viivästysaltailla. Rakennustöistä aiheutunut kiintoaineksen irtoaminen ja kulkeutuminen vesistöihin estettiin laskeuttamalla hienoainesta altaissa ennen kuin vedet kulkeutuvat laskuojiin ja sitä myöten vesistöihin. Laskuojiin asennettiin lisäksi useita suodatuspatoja tehostamaan sitä, että hienoainesta ei kulkeudu veden mukana. 
 
Turkkilanjärven ojan rumpusillan ympärys verhoiltiin louheella saven valunnan estämiseksi koko tiealueen laajuisesti sekä kohdissa, joissa liitytään nykyiseen kasvillisuuteen. Sekä Valkjärveen että Ahrolantien sillan alapuolelle asennettiin kesäkuussa 2022 silttiverhot, minkä lisäksi Pappilanjoessa silttiverho oli käytössä työsillan ja sillan paalutusten sekä louhetäytön aikana.  
 
Silttiverho on työnaikainen rakenne, joka estää hienoaineksen leviämisen ympäröiviin vesistöihin. Kangas asennettiin kellukkeisiin ja painotettiin alapäästään siten, että kankaan helma putoaa vesistön pohjaan. Silttiverhoon kuuluu myös yläpäässä oleva vaijeri, joka ottaa vastaan tuulen ja aaltojen aiheuttamia vaakavoimia. Kokonaisuus on tiivis verhomainen rakenne, joka estää hienoaineksen kulkeutumisen vesistöön. 
 
Väylävirasto ja Destia tekivät suojaustoimenpiteitä koko hankkeen alueella ja tilannetta seurataan koko hankkeen keston ajan.