Hyppää sisältöön

Aineiston toimitus Digiroad-sovelluksella

Sivuston sisältö:

 • Laitteiden yhteiset ominaisuustiedot ylläpitosvelluksessa
 • Liikennevalo-opastimet
 • Liikennemerkit
 • Sulkulaitteet (muut liikenteenohjaukseen tarkoitetut merkit)
 • Opastusmerkit
 • Pituussuuntaiset merkinnät
 • Poikkisuuntaiset merkinnät
 • Muut tiemerkinnät
 • Reunapaalut (Muut liikenteenohjaukseen tarkoitetut merkit) 

Laitteiden yhteiset ominaisuustiedot ylläpitosovelluksessa

Yhteiset ominaisuustiedot ovat kaikille liikenteenohjauslaitteille samoja.

Osiossa on kuvattu yhteiset ominaisuustiedot, kun ylläpitomenetelmänä on Digiroad-sovellus. Vapaaehtoiset ja pakolliset ominaisuustiedot on esitetty erikseen jokaisen kohdeluokan kohdalla. Sovellus tuottaa automaattisesti osan sijaintiin liittyvistä tarkenteista, minkä vuoksi ylläpitosovellus vaatii vähemmän pakollisia ominaisuustietoja.

Digiroad-sovelluksessa yhteiset ominaisuustiedot kirjataan samalla tavalla jokaiselle liikenteenohjauslaitteiden kohderyhmälle. Yhteiset ominaisuustiedot ovat sijainnin tarkentamiseen sekä aineiston tilan ja elinkaaren hallintaan liittyviä tietoja. Liikenteenohjauslaiteiden kohdeluokan kuvauksessa on täsmennetty erikseen kaikille laitteille tarvittavat pakolliset yhteiset ominaisuustiedot sekä laitekohtaiset ominaisuustiedot.

Kaikille liikenteenohjauslaitteille yhteisiä ominaisuustietoja ovat:

ID on yksilöivä tunnus, jonka aineiston toimittaja voi halutessaan antaa liikenteenohjauslaitteelle. Tunnus voi olla esimerkiksi kunnan katurekisterissä käytössä oleva. Kaikki laitteet tulevat saamaan Digiroad-järjestelmässä automaattisesti myös Digiroad-ID:n, jota voi käyttää samoin kuin aineiston mukana toimitettua ID:tä.

ID:n avulla on mahdollista:

 •     Tunnistaa laitteet samaksi kohteeksi kahdessa useassa eri järjestelmässä

ID-numero (vapaaehtoinen ominaisuustieto)

 •     Tekstikenttä (merkkijono), kunta-id

Id

 Selite

A123Gr-jK567

 Aineiston toimittajan antama id

987654321

 Aineiston toimittajan antama id

 

Määritelmä

Kaistanumero on Väylällä käytössä olevan määritelmän mukainen kaistan suuntaa, sijaintia suhteessa muihin kaistoihin ja kaistan luonnetta kuvaava tunnus.

Kaistanumero tulee toimittaa kaikille kaistakohtaisille liikenteenohjauslaitteille, kuten

 • Portaaleissa kiinni oleville kaistakohtaisille laitteille
 • Kaistakohtaisille tiemerkinnöille. 
 • Laitteille, jotka eivät määrää kaikkia ajoratoja eli esimerkiksi kahdella kolmesta kaistasta vaikuttava laite. 
 • Jalankulun ja pyöräilyn väyliä määrääville laitteille

Esimerkiksi kaistalla olevan kääntymissääntöjä osoittavan tiemerkinnän kaista tulee ilmoittaa, mutta ajosuunnan kaikilla kaistoilla voimassa olevalle nopeusrajoitusmerkille ei tarvitse ilmoittaa kaistatietoa.

Kaistoja hallitaan Digiroad-sovelluksessa ja Digiroad tulee olemaan koko Suomen master-aineisto katuverkolle ja Väylän omistamille teille ja Väylän omistamille järjestelmille. Kaistojen hallinnasta ja kaistatyökalun käytöstä tullaan järjestämään koulutuksia kevään aikana ennen tieliikennelain muutosta.

Pääkaista-aineisto luodaan koko Suomen laajuudella valmiiksi käyttäjille. Pääkaistat luodaan maanteille, sekä katuverkolle. Yksityisteille luodaan kaistamallin mukainen molemmin suuntaisen liikenteen salliva pääkaista. Työkalun avulla käyttäjät voivat lisätä mahdollisia lisäkaistoja haluamilleen tie- ja katuosuuksille.

Työkalu visualisoi kaistojen luomisen kartalle, jotta kaistojen luominen olisi helpompaa. Työkalu osaa numeroida lisätyt kaistat automaattisesti Väylän mallinnuksen mukaan. Käyttäjän täytyy vain osata täyttää kaistalle haluttu tyyppi. Kaistat tullaan visualisoimaan myös liikenteenohjauslaitteiden tietolajeille kohteita lisättäessä. Jatkokehitystyönä Digiroadissa ollaan tekemässä toiminnallisuutta, jolla kaistoja voisi lisätä aineistojen massatoimitusten yhteydessä, esimerkiksi kaistamaalauksia lisättäessä.

 

Kaistanumero (pakollinen kaistakohtaisille laitteille)

 • Koodiarvo (numeerinen kenttä), kaistanro

11  = pääkaista

21  = pääkaista

31 = molempiin suuntiin liikenteen salliva kaista

X2 = ensimmäinen lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella

X3 = ensimmäinen lisäkaista pääkaistan oikealla puolella

X4 = toinen lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella

X5 = toinen lisäkaistan pääkaistan oikealla puolella

X6 = kolmas lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella

X7 = kolmas lisäkaistan pääkaistan oikealla puolella

X8 = neljäs lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella

X9 = neljäs lisäkaista pääkaistan oikealla puolella

 

Kaistatyyppi (vapaaehtoinen)

 • Koodiarvo (numeerinen kenttä), kaistatyyp

1 = Pääkaista

2 = Ohituskaista

3 = Kääntymiskaista oikealle

4 = Kääntymiskaista vasemmalle

5 = Lisäkaista suoraan ajaville

6 = Liittymiskaista

7 = Erkanemiskaista

8 = Sekoittumiskaista

9 = Joukkoliikenteen kaista / taksikaista

10 = Raskaan liikenteen kaista

11 = Vaihtuvasuuntainen kaista

12 = Pyöräkaista

20 = Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä

21 = Jalkakäytävä

22 = Pyörätie

23 = Kävelykatu

24 = Pyöräkatu

Määritelmä

Suuntatieto kuvaa laitteen vaikutusalueen jatkumisen suunnan. Suuntatieto tulee määrittää, jotta liikenteenohjauslaitteen vaikutusalue voidaan päätellä varmasti oikein. Etenkin risteysalueilla olevat laitteet saadaan asemoitua tietojärjestelmässä oikein vain suunnan avulla.

Suunnan voi täsmentää seuraavilla tavoilla:

 •     Ylläpitosovelluksella vaikutusalueen suunnan voi kääntää painikkeella
 •     Massatoimituksessa suuntatieto ilmoitetaan omassa kentässään asteina
   

Tila on ominaisuustieto, jonka avulla hallitaan laiteiden tilapäisyyksiä, suunnittelu ja rakennusvaihetta sekä poistamista. Kaikki laitteet ovat oletuksena pysyviä käytössä olevia laitteita eli vain poikkeustilanteet tulee ilmoittaa.

Alkuvaiheessa keskitytään pysyviin liikenteenohjauslaitteisiin. Viikon tai sitä pidempään voimassa olevat tilapäiset liikennejärjestelyt voi myös toimittaa Digiroadiin.

Tila (pakollinen tilapäisille merkeille)

 • Koodiarvo
 • Tilan avulla voi hallita laitteiden tilapäisyyttä ja esimerkiksi laitteen elinkaaren muutoksia

 

Tila

Selite

1

suunnitteilla

2

rakenteilla

3

Käytössä pysyvästi (oletus, ei tarvitse merkitä erikseen pysyville laitteille)

4

Käytössä tilapäisesti

5

Pois käytössä tilapäisesti

6

Poistuva pysyvä laite

 

Tilapäisesti käytössä olevan laitteet ilmoittaminen

Alkuvaiheessa keskitytään pysyviin liikenteenohjauslaitteisiin. Viikon tai sitä pidempään voimassa olevat tilapäiset liikennejärjestelyt voi myös toimittaa Digiroadiin.

Tilapäisesti käytössä oleva on laite, joka otetaan käyttöön tietyön tai muun poikkeusjärjestelyn seurauksena. Tilapäinen laite poistuu käytöstä, kun poikkeusjärjestelystä palataan normaaliin liikennejärjestelyyn. Tilapäisyyden loppuminen ilmoitetaan loppupäivämäärällä.

Pakolliset tiedot:

 • Laitteen ominaisuustiedot (ks. laitekohtaiset määrittelyt)
 • Loppupäivämäärä

Loppupäivämäärä pitää määrittää aina, kun toimitetaan laite tilapäisesti käytössä olevaksi (ks. Loppupäivämäärä). Loppupäivämäärä on viimeinen päivä, kun tilapäinen laite on voimassa maastossa. Laitteet siirtyvät voimassaolon loputtua poistuneiksi laitteiksi järjestelmässä. Poistuneet laitteet hävitetään järjestelmästä pysyvästi tasaisin väliajoin.

Vapaaehtoiset

 • Alkupäivämäärä:

Alkupäivämäärän voi lisätä halutessaan (ks. Alkupäivämäärä), jolloin laitteen voi ilmoittaa etukäteen järjestelmään tietoon heti, kun alkupäivämäärä voidaan kohtuullisella luotettavuudella ilmoittaa. Jos alkupäivämäärää ei ilmoita, laite astuu voimaan ilmoituksen saapumishetkestä.
     

Tilapäisesti pois käytöstä olevan laitteen ilmoittaminen

Tilapäisesti pois käytöstä oleva laite on pysyvä liikenteen ohjauslaite, joka poistuu käytöstä poikkeusjärjestelyn ajaksi ja palautetaan käyttöön tilapäisyyden loputtua. Pois käytöstä olevat merkit voi rajata sovelluksessa ja asettaa joukkona tilapäisesti pois käytöstä. Tilapäisesti pois käytöstä olevan laitteen voi ilmoittaa vain silloin, jos merkki on jo ilmoitettuna pysyvänä laitteena järjestelmään. Jos laitetta ei ole ilmoitettu vielä järjestelmään, voi sen ilmoittaa suoraan pysyvänä merkkinä ja asettaa alkupäivämäärällä laitteen astumaan voimaan poikkeusjärjestelyn loputtua.

Pakolliset tiedot:

 • Laitteen ominaisuustiedot (ks. laitekohtaiset määrittelyt)
 • Loppupäivämäärä

Loppupäivämäärä pitää määrittää aina, kun toimitetaan laite tilapäisesti pois käytöstä olevaksi (ks. Loppupäivämäärä).  Loppupäivämäärän jälkeen laite palautetaan takaisin pysyväksi laitteeksi

Vapaaehtoiset

 • Alkupäivämäärä:

Alkupäivämäärän voi lisätä halutessaan (ks. Alkupäivämäärä), jolloin laitteen voi ilmoittaa etukäteen järjestelmään tietoon heti, kun alkupäivämäärä voidaan kohtuullisella luotettavuudella ilmoittaa. Jos alkupäivämäärää ei ilmoita, laite astuu voimaan heti.

 

Pysyvästi käytöstä poistuvan laitteen ilmoittaminen

Poistuvalla pysyvällä laitteella tarkoitetaan seuraavia kohteita:

 • Laite poistetaan pysyvästi maastosta ja sitä ei korvata samalle vaikutusalueelle saman sisältöisellä merkillä.
 • Laiteen viestimä tietosisältö oleellisesti muuttuu esimerkiksi nopeusrajoituksen laskemisen yhteydessä (tulee korvata uudella laitteella).
 • Laite poistuu, jos sen sijaintia maastossa muutetaan niin paljon, että sen vaikutusalue muuttuu. Esimerkiksi risteysvälin toiselle puolelle. Laite tulee ilmoittaa uutena ja se saa Digiroadissa uuden ID:n. Kunnan id voi säilyä samana kunnan niin halutessa.

Laitteen fyysinen vaihtaminen uudempaan sisällöltään samaan laitteeseen, uudelleen maalaaminen tai kalvojen vaihto, ei ole tässä tarkoitettua laitteen poistamista. Fyysistä kuntoa voi päivittää aineistoon laitekohtaisiin ominaisuustietoihin. Tällöin laitteen tunnistetiedot pysyvät samana.

 

Poistuvien laitteiden käytännöt:

 • Poistettavat laitteet voi toimittaa etukäteen loppupäivämäärä-tiedon avulla
 • Laitteet merkitään aineistoon aina ensin poistetuiksi ja siivotaan järjestelmästä vuoden vaihteessa. Kunta ei siis voi epähuomioissa poistaa kaikkia laitteitaan, vaan ne pystytään palauttamaan.
 • Ylläpitosovelluksessa laitteiden poistaminen tapahtuu valitsemalla laite ja "poista". Ylläpitosovelluksessa on myös mahdollista muokata vanhan merkin osoittamaa arvoa, mutta arvon muuttaminen vaihtaa merkin Digiroad-ID-numeron, jolloin merkistä tulee järjestelmän näkökulmasta uusi.  Kunnan ID voi säilyä samana.
 • Kuntarajapinnan ja aineistotoimituksen avulla laitteiden poistamiseen tarvitaan kunta-id, jonka tulee olla sama kuin jolla laite on alun perin ilmoitettu Digiroadiin. Toinen vaihtoehto on poistaa laite Digiroadissa annetun id:n avulla. Kuntarajapinnassa olemassa olevan laitteen tietosisältöä ei ole mahdollista muuttaa, vaan vanha laite tulee aina poistaa ja toimittaa tilalle uusi laite.

 

Pysyvästi käytössä olevan laitteen ilmoittaminen

Pysyvällä tarkoitetaan liikenteenohjauslaitteita, jotka edustavat pitkäkestoista liikennesuunnitelmaa ja eivät ole asetettu poikkeusjärjestelyn tai tilapäisyyden takia. Pysyvä liikenteenohjauslaite on voimassa toistaiseksi, kunnes tien pitäjä muuttaa sitä. Laitteet ovat oletuksena pysyvästi käytössä olevia Tietoa ei tarvitse erikseen ilmoittaa tai valita ylläpitosovelluksessa.

 

Alkupäivämäärä tarkoittaa ensimmäistä päivää, kun laite on asetettu ja maastossa voimassa.

 • Tieto on vapaaehtoinen: Jos alkupäivämäärää ei toimita, laite asetetaan voimassa olevaksi heti kun se tallennetaan järjestelmään.
 • Alkupäivämäärän avulla tilapäiset ja pysyvät laitteet voi ilmoittaa järjestelmään etukäteen heti, kun alkupäivämäärä voidaan suhteellisen tarkasti todeta ja laiteen asettamisesta on tehty hallinnollinen päätös.

Alkupäivämäärä (vapaaehtoinen tieto)

 • Päivämäärä (merkkijono), alku_pvm
 • Kuvaa ensimmäistä päivää, jolloin liikenteenohjauslaite on asetettuna ja maastossa voimassa.

 

alku_pvm

Selite

01.06.2020

Laitteen ensimmäinen voimassaolopäivä muodossa pp.kk.vvvv

Määritelmä

Loppupäivämäärä tarkoittaa viimeistä päivää, jolloin tilapäinen tai pysyvä laite on voimassa. Tieto on pakollinen tieto, jos laite on asetettu tilapäisesti käyttöön tai tilapäisesti pois käytöstä.

Loppupäivämäärän jälkeen;

 • Tilapäisesti käytössä olevat laitteet merkitään käytöstä poistuneiksi automaattisesti ja siivotaan järjestelmästä vuoden lopussa
 • Tilapäisesti pois käytöstä olevat laitteet palautuvat järjestelmään käytössä oleviksi pysyviksi laitteiksi automaattisesti
 • Pysyvät laitteet, joille on asetettu loppupäivämäärä, siirretään automaattisesti käytöstä poistuneiksi ja siivotaan järjestelmästä vuoden lopussa

Loppupäivämäärä (pakollinen tieto, jos laite on tilapäinen)

 • Päivämäärä (merkkijono), loppu_pvm  
 • Kuvaa viimeistä päivää, jolloin laitteen tilapäisyys on voimassa

 

loppu_pvm 

Selite

02.06.2020 

Laitteen viimeinen voimassaolopäivä muodossa pp.kk.vvvv

Liikennevalo-opastimet

Liikennevalot ovat liikenteenohjaukseen tarkoitettuja pysyviä tai tilapäisiä valo-opastimia.

Laitteet on jaettu seuraaviin ryhmiin:

 • Ajoradan valo-opastimet (valo-opastin)
 • Nuolivalo-opastimet
 • Joukkoliikenneopastimet
 • Polkupyöräopastimet
 • Jalankulkijaopastimet
 • Ajokaistaopastimet

Liikennevalot muodostetaan ajoradan poikkileikkauksella kohtaan, jossa liikennevalot sijaitsevat. Yhteen muodostettuun pisteeseen voidaan sijoittaa useita yksittäisiä laitteita. Esimerkiksi yhdessä pisteessä voi sijaita ajoradan valo-opastimet, nuolivalo-opastimet ja joukkoliikenteenopastin.

Erilliset laitteet lisätään niille laaditun liikennevalo-opastimen numeron avulla. Tieliikennelaissa 279/2018 liikennevalot on määritelty toiminnallisuuksiensa mukaisesti kiinteisiin ja vilkkuviin valoihin. Tieto vilkkuvasta liikennevalosta on dynaamista tietoa, johon Digiroad-järjestelmä ei tällä hetkellä pysty vastaamaan. Tämän vuoksi suorasta lain mukaisesta liikennevalojen numeroinnista joudutaan poikkeamaan.

Digiroadiin tulee toimittaa Pysyvät liikennevalo-opastimet. Pysyvällä liikennevalo-opastimella tarkoitetaan laitetta, joka ei liity tilapäisjärjestelyihin, kuten tietöihin. Digiroadiin voi halutessaan toimittaa myös tilapäiset laitteet, jotka vaikuttavat maastossa viikon (7 päivää) tai pidempään.

Liikennevalolle muodostetaan pistemäinen kohde, johon voi liittää useamman yksittäisen laitteen. Liikennevalo-opastin muodostetaan aina ajoradan tai väylän poikkileikkaukseen. Kohdan tulee olla sama, jossa liikennevalot sijaitsevat.

 • Pistemäinen kohde, 2,5 D geometria.

Liikennevalot muodostetaan siis keskilinjageometrialle, mutta niille voi halutessaan tallentaa tarkan maastosijainnin. Mahdollinen kaistatieto tulee liikennevalo-opastimelle ominaisuustietona.

Ajoradan valo-opastimet (valo-opastin)

 • Ajoradan valo-opastimella tarkoitetaan ns. normaalia kolmen valon opastinta (punainen, keltainen, vihreä)
 • Yksittäiselle valo-opastimelle voi antaa useita erilaisia ominaisuustietoja
 • Digiroad-sovelluksen käyttöliittymän avulla opastimelle valitaan vaikutussuunta
 • Massatoimituksessa vaikutussuunta päätellään koordinaattien ja suuntatiedon avulla.

Nuolivalo-opastimet

 • Nuolivalo-opastimille on omat kohteensa vasemmalle ja oikealle kääntyville
 • Yksittäiselle nuolivalo-opastimelle voi antaa useita erilaisia ominaisuustietoja
 • Digiroad-sovelluksen käyttöliittymän avulla opastimelle valitaan vaikutussuunta
 • Massatoimituksessa vaikutussuunta päätellään koordinaattien ja suuntatiedon avulla.

Joukkoliikenneopastimet

 • Joukkoliikenneopastimia ei sidota keskilinjageometriaan, mikäli ne sijaitsevat maastossa kohdassa, jolla ei ole linkkigeometriaa
 • Joukkoliikenneopastin sijoitetaan massatoimituksessa maastokoordinaateilla oikeaan sijaintiin
 • Digiroad-sovelluksen avulla joukkoliikenneopastimet voi myös käyttöliittymässä sijoittaa irti keskilinjageometriasta
 • Vaikutussuunta päätellään käyttöliittymän, koordinaattien tai suunta-tiedon avulla.

Polkupyöräopastimet

 • Polkupyöräopastimet voidaan sijoittaa joko ajoradan keskilinjageometriaan sidottuna tai jalankulun ja pyöräilyn väylän geometrialle kohtaan, jossa mahdollinen pyörätien jatke tai muu ylityskohta sijaitsee
 • Yksittäiselle opastimelle voi antaa useita erilaisia ominaisuustietoja
 • Polkupyöräopastimille on omat kohteensa valo-opastimelle nuolivalolla tai ilman.

Jalankulkijaopastimet

 • Jalankulkijaopastimet voidaan sijoittaa joko ajoradan keskilinjageometriaan sidottuna tai jalankulun ja pyöräilyn väylän geometrialle kohtaan, jossa  suojatie tai muu ylityskohta sijaitsee
 • Yksittäiselle opastimelle voi antaa useita erilaisia ominaisuustietoja.

Ajokaistaopastimet

 • Ajokaistaopastimet sijoitetaan keskilinjageometrialle ja niille annetaan ominaisuustietona vaikuttava kaista
 • Yksittäiselle opastimelle voi antaa myös useita erilaisia ominaisuustietoja.

Valo-opastimen numero  (Pakollinen tieto)

 • Koodiarvo, (kokonaisluku), asetus_num
 • Ilmoitetaan opastimen tyyppi

Koodi

Selite

1

Valo-opastin

4.1

Nuolivalo oikealle

4.2.

Nuolivalo vasemmalle

5

Kolmio-opastin

8

Joukkoliikenneopastin

9.1

Polkupyöräopastin

9.2

Polkupyörän nuolivalo

10

Jalankulkijan opastin

11

Ajokaistaopastin

 

Opastimen suunta (pakollinen)

 • Numeerinen kenttä, vaikutussuunta astelukuna, suunta
 • Astelukuna ilmoitettava lukuarvo opastimen vaikutussuunnasta
 • Ilmoitetaan suunta johon valo-opastin vaikuttaa, ei suuntaa johon opastimen valot osoittavat
   

Opastimen suhteellinen sijainti, (vapaavalintainen)

 • Koodiarvo (kokonaisluku), s_sijainti
 • Suhteellinen sijainti -tiedon avulla täsmennetään laitteen sijainti kadun poikkileikkauksella. Suhteellisen sijainnin oletuksena on pylväs ajoradan tai kävelyn ja pyöräilyn väylän oikeassa reunassa. Jos kenttä on tyhjä, laite saa tarkenteeksi arvon 1.

Koodi

Selite

1

Ajoradan oikea puoli (ajosuuntaan nähden), oletus

2

Ajoradan vasen puoli (ajosuuntaan nähden)

3

Kaistojen yläpuolella

4

Keskisaareke tai liikenteenjakaja

 

Opastimen rakennelma  (vapaavalintainen)

 • Koodiarvo (kokonaisluku), rakennelma
 • Rakennelma-tiedon avulla voidaan täsmentää rakennelma, jossa laite on kiinni

Koodi

Selite

 

Ei tiedossa, null

1

Pylväs

2

Seinä

3

Silta

4

Portaali

5

Puoliportaali

6

Puomi tai muu esterakennelma

7

Muu

Alituskorkeus (vapaavalintainen)

 • Numeerinen kenttä (kokonaisluku), korkeus
 • Korkeudella tarkoitetaan ajoradan yläpuolella sijaitsevan laitteen alituskorkeutta
 • Arvo ilmoitetaan senttimetreinä.

Arvo

Selite

352

Korkeus senttimetreinä tien pinnasta laitteen alareunaan (3,52 cm)

427

Korkeus senttimetreinä tien pinnasta laitteen alareunaan (4,27 m)

 

Äänimerkki (vapaavalintainen)

 • Koodiarvo (kokonaisluku), a_merkki
 • Äänimerkillä tarkoitetaan mitä tahansa valo-ohjaimen yhteydessä olevaa ääneen perustuvaa lisäohjausta. Esimerkiksi jalankulkijan valon ääniopaste ja tasoristeyksen varoitusääni ovat äänimerkkejä.

Koodi

Selite

 

Ei tiedossa (null)

1

Ei

2

Kyllä

 

Ajoneuvon tunnistus (vapaavalintainen)

 • Koodiarvo, (kokonaisluku), tunnistus
 • Ilmoitetaan onko opastimen vaikutussuunnassa lähestyvän ajoneuvon tunnistavia laitteita.

 

Koodi

Selite

 

Ei tiedossa (null)

1

Silmukka

2

Infrapunailmaisin

3

Tutka eli mikroaaltoilmaisin

4

Muu

 

Painonappi (vapaavalintainen)

 • Koodiarvo, (kokonaisluku), painonappi
 • Ilmoitetaan onko jalankulkijan tai polkupyöräilijän opastimien vaikutusalueella painonappia.
   

Koodi

Selite

 

Ei tiedossa (null)

1

Ei

2

Kyllä

 

Lisätieto (vapaavalintainen)

 • Vapaa tekstikenttä (merkkijono), lisatieto
 • Lisätietokenttä on vapaa tekstikenttä, johon voi toimittaa tietoja esimerkiksi laitteen huoltoon tai muuhun huomioitavaan liittyen.

Kaista (vapaavalintainen)

 • Koodiarvo, (kokonaisluku), kaistanro
 • Kaista annetaan yksittäiselle laitteelle, joka ei vaikuta kaikilla kaistoilla.

Kaistatyyppi

 • Koodiarvo, kaista_tyyppi
 • Kaistalle annettava koodiarvo, joka kuvaa kaistan tyyppiä.

Maastosijainti (vapaavalintainen)

 • koordinaatit, (merkkjono), maastosijainti
 • Yksittäisen laitteen tarkat maastokoordinaatit.

Kunta ID (vapaavalintainen)

 • Merkkijono, kunta_ID
 • Kunnan omassa järjestelmässä olevan laitteen identifiointitunnus.
 • Pysyvät valo-ohjaimet säilyvät samana kohteena järjestelmässä siihen asti kunnes
  • Liikennevalo-ohjaus poistuu pysyvästi esimerkiksi liikenneympyrän seurauksena
  • Liikennevalo-opastin siirtyy.
 • Tilapäiset valo-opastimet säilyvät samana kohteena järjestelmässä siihen asti kunnes
  • Tilapäinen valo-ohjain otetaan pois käytöstä (ks. loppu_pvm)
  • Tilapäinen liikennevalo-opastin siirtyy.
 • Laitteen elinkaaren muutoksia voi hallita elinkaari-ominaisuustiedon avulla (ks. Elinkaari).

Ylläpitosovelluksella tietomalli on pakollisten ominaisuustietojen osalta suppeampi.

 

Muuttuja

Tietotyyppi

Selite

Toimittaminen

id

kokonaisluku

Digiroadissa kohtelle annettava id (automaattinen)

 

geometria

point geometry

Kohteen geometria

pakollinen

suunta

kokonaisluku

Laitteen vaikutussuunta tiestöä pitkin asteina

pakollinen

tiennimi

merkkijono (str)

Tiennimi, jolla laite sijaitsee

ehdollinen, lisättävä jos ei suuntaa

asetusnumero

kokonaisluku (int)

Koodiarvo, joka kuvaa laitteen tyyppiä esimerkiksi jalankulkijan opastin (nyk. numero, ent.  asetusnumero)

pakollinen

kaistanro

kokonaisluku (int)

Osoittaa millä kaistalla laite on

vapaavalintainen

kaistatyyp

kokonaisluku (int)

Koodiarvo, joka kuvaa kaistan tyyppiä

vapaavalintainen

kunta_id

merkkijono (str)

Kunnan järjestelmässä oleva laitteen identifiointitunnus

vapaavalintainen

s_sijainti

kokonaisluku (int)

Koodiarvo 1-3 kuvaa liikenteenohjauslaite ryhmän suhteellisen sijainnin

vapaavalintainen

rakennelma

kokonaisluku (int)

Koodiarvo 1-5 kuvaa missä yksittäinen laite on kiinni

vapaavalintainen

korkeus

kokonaisluku (int)

Laitteen korkeus ajoväylän pinnasta cm

vapaavalintainen

tunnistus

kokonaisluku (int)

Ilmoittaa onko opastimessa lähestyvän ajoneuvon tunnistavien laitteita

vapaavalintainen

painonappi

kokonaisluku (int)

Koodiarvo, joka kuvaa onko jalankulkijan ja polkupyötäilijän opastimissa painonappi

vapaavalintainen

a_merkki

kokonaisluku (int)

Koodiarvo null. 1,2 kuvaa onko laitteessa ääni

vapaavalintainen

tila

kokonaisluku

Laitteen elinkaarta, kuten tilapäisyyttä tai poistamista kuvaava koodiarvo

pakollinen, jos tilapäinen

maastosijainti

kokonaisluku (int)

Opastimen maastokoordinaatit

vapaavalintainen

alku_pvm

merkkijono (str)

Ensimmäinen päivä, jolloin laitteelle asetettu elinkaaren tila astuu voimaan maastossa arvion mukaan muodossa pp.kk.vvvv

vapaavalintainen

loppu_pvm

merkkijono (str)

Viimeinen päivä, jolloin laitteelle asetettu elinkaaren tila astuu voimaan maastossa arvion mukaan muodossa pp.kk.vvvv

pakollinen, jos tilapäinen

Liikennemerkit

Liikennemerkit ovat 2D pisteitä (point geometry, X,Y).

Liikennemerkkien sijainti tarkennetaan:

 1. Maastokoordinaateilla
 2. Suunta- tai Tiennimitiedolla
 3. Kaistanumerolla
 4. Suhteellisella sijainnilla

Jos samassa rakenteessa on toistensa päällä kiinni useita merkkejä, annetaan niille identtinen maastokoordinaatti. 

Lisäkilpi on osa päämerkkiä ja ilmoitetaan päämerkin ominaisuustietona. Yhdellä päämerkillä voi olla maksimissaan kolme lisäkilpeä.

Kaksipuoliset merkit, joissa samassa rakenteessa samalla korkeudella on useampi merkki eri ajosuuntiin, tallennetaan omina kohteinaan. Molemmille merkeille annetaan sama sijaintitieto, mutta suuntatiedon avulla tarkennetaan kumpaan ajosuntaan kukin merkki on voimassa.

Liikennemerkin numero (pakollinen)

 • Koodiarvo (merkkijono), asetus_num
 • Liikennemerkin numero on liikennemerkin tarkempi tunniste, joka tulee suoraan tieliikennelaista. Liikennemerkin numeron avulla täsmennetään liikennemerkin tarkempi luonne yhdessä arvo-tiedon kanssa. Kuvalliset tarkennukset liikennemerkeistä löytyvät määritelmät-osiosta.
 • Tieliikennelain ja tieliikenneasetuksen aikaisilla laitteilla on erilaiset numerot ja asetusnumerot. Laitteet ilmoitetaan aina uuden tieliikennelaki 728/2019 mukaisella numerolla.
 • Uusien numeroiden  ja vanhojen asetusnumeroiden vastaavuudet voi tarkistaa vertailutaulukosta.

 

Koodi

Selite

c32

Nopeusrajoitusmerkin numero

 

a16

Jalankulkijoita -varoitusmerkin numero

 

Vanha (vapaavalintainen)

 • Koodiarvo, (kokonaisluku), vanha
 • Annetaan vain vanhoille tieliikenneasetuksen mukaisille liikennemerkeille
 • Vanhan tieliikenneasetuksen mukaiset liikennemerkit ilmoitetaan tieliikennelaki 728/2018 mukaisilla numeroilla
 • Kaikki laitteet ovat oletuksena uusia, eli jos kentän jättää tyhjäksi, tulkitaan laite uuden tieliikennelaki 728/2018 mukaiseksi 

Koodi

Selite

null

"ei", tulkitaan aina uudeksi merkiksi

 

361

"kyllä", tulkitaan vanhaksi merkiksi

 

 

Arvo (pakollisuus riippuu merkistä)

 • Numeerinen kenttä (kokonaisluku), arvo
 • Arvo on liikennemerkin sisältämän tiedon tarkenne, kuten nopeusrajoituksen raja. Arvo on pakollinen tieto vain niille liikennemerkeille, joilla on erillinen arvo. Arvo-kentän tulee sisältää vain numeroita. Mittayksiköitä osoittavia kirjaimia, kuten m ja t, ei tule kirjata erikseen.

Esimerkki:

 • 60 km/h nopeusrajoitusmerkin arvo on: 60
 • Painorajoitus 24 t arvo on: 24000

Arvo

Selite

 

Null, laitteella ei ole erillistä arvoa

60

Nopeusrajoitus merkin osoittama nopeusrajoitus

24000

24t -painorajoitus

 

Päämerkin teksti

 • Vapaa tekstikenttä (merkkijono), p_teksti
 • Liikennemerkin sisältämä tekstimuotoinen tieto, joka ei ole kyseisen numeron tai asetusnumeron liikennemerkille vakio. Esimerkiksi C45 Pakollinen pysäyttäminen tullitarkastusta varten -merkin tekstiä "tulli" ei tarvitse toimittaa, koska se on C45- merkissä aina sama.
   

Kaistanumero

 • Numeerinen kenttä (kokonaisluku), kaistanro
 • Pakollinen liikennemerkeille, jotka vaikuttavat vain yhdellä kaistalla
 • Kaistanumeroinnissa käytetään Väylän luomaa määritelmää kaistojen numeroinnille.
   

Kaistan tyyppi

 • Koodiarvo (kokonaisluku), kaistatyyp
 • Kertoo kaistan tyypin
 • Kaistojen tyypeissä käytetään Väylän luomaa määritelmää kaistojen tyypeille
   

Suhteellinen sijainti (vapaavalintainen)

 • Koodiarvo (kokonaisluku), s_sijainti
 • Suhteellisen sijainnin avulla täsmennetään tarkemmin laitteen sijainti kadun poikkileikkauksella. Suhteellisen sijainnin oletuksena on pylväs ajoradan oikeassa reunassa. Jos kenttä on tyhjä, laite saa tarkenteeksi arvon 1.

 

Koodi

Selite

 

Null, ei tiedossa

1

Väylän oikea puoli (ajosuuntaan nähden)

2

Väylän vasen puoli (ajosuuntaan nähden)

3

Kaistan yläpuolella

4

Keskisaareke tai liikenteenjakaja

5

Pituussuuntan ajosuuntaan nähden

6

Tie tai katuverkon ulkopuolella, esimerkiksi parkkialueella tai piha-alueella

 

Rakenne (vapaavalintainen)

 • Koodiarvo (kokonaisluku), rakenne
 • Rakennelma-tiedon avulla voi täsmentää tarkemmin rakennelman, jossa laite on kiinni

 

Koodi

Selite

 

Ei tiedossa, null

1

Pylväs

2

Seinä

3

Silta

4

Portaali

5

Puoliportaali

6

Puomi tai muu esterakennelma

7

Muu

 

Yleinen kuntoluokka (vapaavalintainen)

 • Koodiarvo (kokonaisluku), kunto
 • Kunto on luokkamuuttuja, jota kunnat voivat halutessaan käyttää liikennemerkkien kalvon, maalin ja muiden rakenteen fyysistä kuntoa kuvaavien muuttujien seurantaan

 

Koodi

Selite

 

 

Null, ei tiedossa

 

1

Erittäin huono

Ei enää hyväksyttävissä oleva kunto. Aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia niin tienpitäjälle kuin tienkäyttäjille.

2

Huono

Korjausta vaativa kunto. Tämä on kestävän tienpidon kannalta oikea ylläpito- ja peruskorjaustoimenpiteiden toteutushetki.

3

Tyydyttävä

Tyydyttävä kunto. Tarvitaan yleensä kunnon tehostettua seurantaa, ja yksittäisiä ylläpitotoimia saattaa olla perusteltua tehdä.

4

Hyvä

Hyvä kunto, vaikka normaalia kulumista esiintyy jo. Ylläpitotarpeita ei ole.

5

Erittäin hyvä

Uutta vastaava kunto. Ylläpitotarpeita ei ole.

 

 

Vauriotyyppi (vapaavalintainen)

 • Koodiarvo (kokonaisluku), vaurio
 • Vauriotyyppi on luokkamuuttuja, jonka tarkoituksena on tarjota mahdollisuus laitteiden kunnon tarkempaan selitykseen.

 

Koodi

Selite

 

Null, ei tiedossa

1

Ruostunut

 

2

Kolhiintunut

 

3

Maalaus vaurioitunut

4

Muu vaurio

 

Korjauksen kiireellisyys (vapaavalintainen)

 • Koodiarvo (kokonaisluku), korjaus
 • Kiireellisyysluokka kuvaa sitä, kuinka pian liikennemerkin vaurio tulisi korjata

Koodi

Selite

 

Null, ei tiedossa

1

Erittäin kiireellinen

2

Kiireellinen

3

Jokseenkin kiireellinen

4

Ei kiireellinen

 

Arvioitu jäljellä oleva käyttöikä (vapaavalintainen)

 • Vuosiluku (kokonaisluku), arvio_aika
 • Arvio vuodesta, jolloin kohteen elinkaari tulee päätökseen

 

Koodi

Selite

 

Null, ei tiedossa

2025

Arvio vuodesta, jolloin merkin käyttöikä tulee päätökseen

 

Koko (vapaavalintainen)

 • Koodiarvo (kokonaisluku), koko
 • Koko on luokkamuuttuja, joka kuvaa liikennemerkin kokoa

 

Koodi

Selite

 

Null, ei tiedossa

1

Pienikokoinen merkki

2

Normaalikokoinen merkki

3

Suurikokoinen merkki

 

Korkeus (vapaavalintainen)

 • Numeerinen kenttä (kokonaisluku), korkeus
 • Korkeus tarkoittaa tien pinnasta laitteen alareunaan mitattua korkeutta

 

Kalvon tyyppi (vapaavalintainen)

 • Koodiarvo (kokonaisluku), kalvo
 • Kalvon tyyppi on koodiarvo, joka kuvaa heijastavuutta. Suurempi arvo kertoo suuremmasta paluuheijastavuudesta.

 

Koodi

Selite

 

Null, ei tiedossa

1

R1 luokan kalvo

2

R2 luokan kalvo

3

R3 luokan kalvo

 

Lisätieto (vapaavalintainen)

 • Vapaa tekstikenttä (merkkijono), lisatieto
 • Lisätietokenttä on vapaa tekstikenttä, johon voidaan kirjata muita tietoja liikennemerkistä. Esimerkiksi tieto elektronisesta näytöstä voidaan ilmoittaa lisätietokentässä.
   

Kunnan ID

 • Merkkijono
 • Kunnan omassa järjestelmässä oleva identifiointitunnus liikennemerkille.

 

Lisäkilpi (vapaavalintainen)

 • Koodiarvo (merkkijono), 1_kilpi, 2_kilpi, 3_kilpi
 • Lisäkilpi-tietoon täydennetään päämerkin lisäkilven numero. Lisäkilpiä voi antaa järjestelmässä kolme. Jos lisäkilvessä on määre, kuten kellonaika tai etäisyys, ilmoitetaan se lisäkilven teksti -kentässä. Samoin jos teksti ei ole vakio, tulee erikseen ilmoittaa lisäkilven teksti. Lisäkilven ominaisuustiedot annetaan samalla numerolla kuin kilpi. Esimerkiksi 1_kilpi kalvon ominaisuustieto on 1_kalvo.

 

Lisäkilvet H1-H26

Koodi

Selite

H1

Kohde risteävässä suunnassa

H2.1

Kohde nuolen suunnassa, oikea

H2.2

Kohde nuolen suunnassa, vasen

H2.3

Kohde nuolen suunnassa, suoraan

H3

Vaikutusalueen pituus

H4

Etäisyys kohteeseen

H5

Etäisyys pakolliseen pysäyttämiseen

H6

Vapaa leveys

H7

Vapaa korkeus

H8

Sähköjohdon korkeus

H9.1

Vaikutusalue molempiin suuntiin

H9.2

Vaikutusalue molempiin suuntiin

H10

Vaikutusalue nuolen suuntaan

H11

Vaikutusalue päättyy

H12.1

Henkilöauto

H12.2

Linja-auto

H12.3

Kuorma-auto

H12.4

Pakettiauto

H12.5

Matkailuperävaunu

H12.6

Matkailuauto

H12.7

Invalidin ajoneuvo

H12.8

Moottoripyörä

H12.9

Mopo

H12.10

Polkupyörä

H12.11

Moottorikelkka

H12.12

Traktori

H12.13

Vähäpäästöinen ajoneuvo

H13.1

Pysäköintitapa

H13.2

Pysäköintitapa

H14

Kielto ryhmän A vaarallisten aineiden kuljetukselle

H15

Kielto ryhmän B vaarallisten aineiden kuljetukselle

H16

Tunneliluokka

H17.1

Voimassaoloaika arkipäivisin maanantaista perjantaihin

H17.2

Voimassaoloaika arkilauantaisin

H17.3

Voimassaoloaika, sunnuntai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä tai kirkollinen juhlapäivä

H18

Aikarajoitus

H19.1

Pysäköintiajan alkamisen osoittamisvelvollisuus, keltainen

H19.2

Pysäköintiajan alkamisen osoittamisvelvollisuus, sininen

H20

Maksullinen pysäköinti

H21

Latauspaikka

H22.1

Etuajo-oikeutetun liikenteen suunta

H22.2

Etuajo-oikeutetun liikenteen suunta

H23.1

Kaksisuuntainen pyörätie (B5 tai B6 päämerkkinä)

H23.2

Kaksisuuntainen pyörätie (D5-D7 päämerkkinä)

H24

Tekstillinen lisäkilpi

H25

Huoltoajo sallittu

H26

Hätäpuhelin ja sammutin

 

Lisäkilven teksti

 • Vapaa tekstikenttä (merkkijono), 1_teksti, 2_teksti, 3_teksti
 • Lisäkilven tietosisältöä tarkentava teksti, kuten kellonaika, etäisyys tai muu teksti. Tulee täyttää esimerkiksi lisäkilven H4, H24 ja muiden vastaavien kohdalla. Ominaisuustieto liitetään oikeaan lisäkilpeen käyttämällä samaa etunumeroa: Esimerkiksi 1_kilpi kalvon ominaisuustieto on 1_teksti.
 • Kaksikielisyyden voi ilmaista vapaassa tekstikentässä.

 

Lisäkilven koko

 • Koodiarvo (merkkijono), 1_koko, 2_koko, 3_koko
 • Lisäkilven koko on koodiarvo, joka kuvaa lisäkilven koon. Lisäkilven koot noudattavat samaa luokittelua kuin päämerkin. Ominaisuustieto liitetään oikeaan lisäkilpeen käyttämällä samaa etunumeroa: Esimerkiksi 1_kilpi kalvon ominaisuustieto on 1_koko.

 

Lisäkilven kalvon tyyppi

 • Koodiarvo (kokonaisluku), 1_kalvo, 2_kalvo 3_kalvo
 • Lisäkilven kalvon tyyppi on koodiarvo, joka kuvaa lisäkilven kalvon tyypin. Lisäkilven kalvot noudattavat samaa luokittelua kuin pääkilvet. Ominaisuustieto liitetään oikeaan lisäkilpeen käyttämällä samaa etunumeroa: Esimerkiksi 1_kilpi kalvon ominaisuustieto on 1_kalvo.

 

Lisäkilven Väri

 • Koodiarvo (kokonaisluku), 1_vari, 2_vari, 3_vari
 • Lisäkilven väri on koodiarvo, joka kuvaa lisäkilven kalvon värin. Lisäkilven väri määräytyy päämerkin värin perusteella. Ominaisuustieto liitetään oikeaan lisäkilpeen käyttämällä samaa etunumeroa: Esimerkiksi 1_kilpi kalvon ominaisuustieto on 1_vari.

 

Koodi

Selite

null

Ei tiedossa

1

Sininen

2

Keltainen

Elinkaarta hallitaan tila-ominaisuustiedon avulla (ks. Yhteiset ominaisuustiedot)

Pysyvät liikennemerkit säilyvät samana kohteena järjestelmässä siihen asti kunnes:

 • Liikennemerkki poistetaan maastosta
 • Liikennemerkkiä siirretään
   

Merkille voi vaihtaa ominaisuustietoja, kuten arvoa tai kuntoa niin, että merkillä säilyy sama Digiroad ID.

Tilapäiset liikennemerkit säilyvät samana kohteena järjestelmässä siihen asti kunnes:

 • Tilapäinen merkintä otetaan pois käytöstä (ks. Loppupäivämäärä) ja poistetaan maastosta
 • Viikon ja sitä pidemmät tilapäisyydet tulee ilmoittaa.

Ylläpitosovelluksella tietomalli on pakollisten ominaisuustietojen osalta suppeampi.

Muuttuja

Tietotyyppi

Selite

Toimittaminen

vauriotyyppi

kokonaisluku (int)

Koodiarvo 1-4, joka kuvaa laitteen vauriota

vapaavalintainen

vanha

kokonaisluku (int)

Vanhan lain mukainen asetusnumero tallennettuna, mikäli vanhan lain mukainen liikennemerkki

vapaavalintainen

tila

kokonaisluku

laitteen tila tai elinkaarta, kuten tilapäisyyttä tai poistamista kuvaava koodiarvo

pakollinen, jos tilapäinen

tiennimi

merkkijono (str)

tien nimi, jolla laite on ja sen vaikutusalue alkaa

pakollinen, jos ei suuntaa

suunta

kokonaisluku (int)

laitteen vaikutussuunta tiestöä pitkin asteina1-360

ehdollinen

s_sijainti

kokonaisluku (int)

koodiarvo 1-5 kuvaa laitteen sijaintia

vapaavalintainen

p_teksti

merkkijono (str)

Päämerkin teksti, jos sisältää muuta kuin vakiomuotoista tekstiä

 

loppu_pvm

merkkijono (str)

viimeinen päivä, jolloin laitteelle asetettu elinkaaren tila astuu voimaan maastossa arvion mukaan muodossa pp.kk.vvvv

pakollinen, jos tilapäinen

lisatieto

merkkijono (str)

vapaa tekstikenttä

vapaavalintainen

kunto

kokonaisluku (int)

koodiarvo 1-5 kuvaa laitteen kuntoa

vapaavalintainen

kunta_id

merkkijono (str)

kunnan järjestelmässä oleva laitteen identifiointitunnus

vapaavalintainen

korkeus

kokonaisluku (int)

vapaata alituskorkeus senttimetreinä (cm)

vapaavalintainen

korjauksen kiireellisyys

kokonaisluku (int)

Koodiarvo 1-4, joka kuvaa laitteen korjauksen kiireellisyyttä

vapaavalintainen

koko

kokonaisluku (int)

koodiarvo, joka kuvaa liikennemerkin kokoa

vapaavalintainen

kalvo

kokonaisluku (int)

koodiarvo 1-3, kuvaa kalvon heijastavuutta

vapaavalintainen

kaistatyyp

kokonaisluku (int)

kaistan tyyppiä kuvaava koodiarvo

pakollinen, jos kaistakohtainen

kaistanro

kokonaisluku (int)

osoittaa millä kaistalla laite on. kaistatieto on pakollinen tieto silloin kun merkki ei ole voimassa kaikilla kaistoilla.

pakollinen, jos kaistakohtainen

id

kokonaisluku (str)

Digiroadissa kohteelle annettava id (automaattinen)

pakollinen

geometria

point geometry

kohteen geometria

pakollinen

asetus_num

merkkijono (str)

koodiarvo, joka kuvaa laitteen tarkan tyypin

pakollinen

arvo

kokonaisluku (int)

liikennemerkin arvo, kun se on numeerinen

pakollinen osalle merkeistä

arvio_aika

kokonaisluku (int)

Arvio vuodesta, jolloin laitteen elinkaari tulee päätökseen

vapaavalintainen

alku_pvm

merkkijono (str)

ensimmäinen päivä, jolloin laitteelle asetettu elinkaaren tila astuu voimaan maastossa arvion mukaan muodossa pp.kk.vvvv

 

3_vari

kokonaisluku (int)

lisäkilven värin tyypin kertova koodiarvo

vapaavalintainen

3_teksti

merkkijono (str)

lisäkilven sisällön tarkenne, esim etäisyys tai teksti, jos ei vakio

vapaavalintainen

3_koko

kokonaisluku (int)

lisäkilven koon kertova koodiarvo 1-3

vapaavalintainen

3_kilpi

merkkijono (str)

koodiarvo, joka kuvaa lisäkilven luokan. lisäkilpiä voi asettaa kolme

vapaavalintainen

3_kalvo

kokonaisluku (int)

lisäkilven kalvon tyypin kertova koodiarvo 1-3

vapaavalintainen

2_vari

kokonaisluku (int)

lisäkilven värin tyypin kertova koodiarvo

vapaavalintainen

2_teksti

merkkijono (str)

lisäkilven sisällön tarkenne, esim etäisyys tai teksti, jos ei vakio

vapaavalintainen

2_koko

kokonaisluku (int)

lisäkilven koon kertova koodiarvo 1-3

vapaavalintainen

2_kilpi

merkkijono (str)

koodiarvo, joka kuvaa lisäkilven luokan. lisäkilpiä voi asettaa kolme

vapaavalintainen

2_kalvo

kokonaisluku (int)

lisäkilven kalvon tyypin kertova koodiarvo 1-3

vapaavalintainen

1_vari

kokonaisluku (int)

lisäkilven värin tyypin kertova koodiarvo

vapaavalintainen

1_teksti

merkkijono (str)

lisäkilven sisällön tarkenne, esim etäisyys tai teksti, jos ei vakio

vapaavalintainen

1_koko

kokonaisluku (int)

lisäkilven koon kertova koodiarvo 1-3

vapaavalintainen

1_kilpi

merkkijono (str)

koodiarvo, joka kuvaa lisäkilven numeroa (ent. asetusnumero)
lisäkilpiä voi asettaa kolme

vapaavalintainen

1_kalvo

kokonaisluku (int)

lisäkilven kalvon tyypin kertova koodiarvo 1-3

vapaavalintainen

Sulkulaitteet (muut liikenteenohjaukseen tarkoitetut merkit)

Sulkulaitteet ovat muut liikenteenohjaukseen tarkoitetut merkit -ryhmän laitteita, joiden tarkoituksena on sulkea ajokaistan, jalkakäytävän tai pyöräilyn väylän yhteys. 

Sulkulaitteisiin kuuluvat:

 1. Sulkupuomi (I1)
 2. Sulkuaita (I2.1, I2.2)
 3. Sulkupylväs (I3.1, I3.2, I3.3)
 4. Sulkukartio (I4)

Digiroadiin tulee toimittaa pysyvät sulkulaitteet. Pysyvällä sulkulaitteella tarkoitetaan laitetta, joka ei liity tilapäisjärjestelyihin, kuten tietöihin. Pysyvällä sulkulaitteella ei ole erillistä temporaalista määritelmää.  

Sulkulaitteet ovat 2,5 D pisteitä (point geometry, X,Y,Z).

Sijainti täsmennetään:

 1. Maastosijainnin koordinaateilla
 2. Kaistanumerolla ja tyypillä
 3. Tiennimellä

Sulkulaite sulkee oletuksena ajoradan molempiin ajosuuntiin ja sijaitsee kaistan keskellä. Jos vain osa kaistoista tai toinen ajosuunta on suljettu, tulee ilmoittaa myös kaistatieto (ks. yhteiset ominaisuustiedot)

Tien pituussuuntaan asetetut sulkulaitteet ilmoitetaan seuraavilla tiedoilla:

 • Ajosuuntaan nähden ensimmäisen sulkulaitteen sijaintitiedot
 • Kaista
 • Suhteellinen sijainti (2 tai 3)
 • Sulkulaitteiden sulkeman tien osan pituus metreinä (pituus)
 • Lukumäärä (vapaaehtoinen)

Ominaisuustietojen selitteet

Sulkulaitteen numero (pakollinen)

 • Tekstimuotoinen koodiarvo, asetus_num
 • Sulkulaitteen numero kuvaa sulkulaitteisiin luokiteltujen muiden liikenteenohjauksen tarkoitettujen merkkien tarkemman luonteen

 

Koodi

Selite

I1

Sulkupuomi

I2.1

Sulkuaita

I2.2

Sulkuaita nuoliohjaimella

I3.1

Sulkupylväs, ajokaistan vasen reuna

I3.2

Sulkupylväs, ajokaistan oikea reuna

I3.3

Sulkupylväs, suora

I4

Sulkukartio

 

Avattava yhteys (pakollinen)

 • Numeerinen koodiarvo (kokonaisluku), avat_yht
 • Suljettu yhteys tarkoittaa, että laitetta ei voi tarvittaessa siirtää tai avata. Suljettuihin yhteyksiin kuuluvat esimerkiksi kiinteät maahan asennetut pollarit, sekä puomit, joita ei ole mahdollista avata.
 • Avattava yhteys kuvaa puomia tai muuta laitetta, jonka vaikutusalueella oleva tienosa on ajokelpoinen ja laitteen voi tarvittaessa avata (lukituksen poisto) tai siirtää pois edestä, kuten sulkukartion.

 

Koodi

Selite

1

Suljettu yhteys

2

Avattava yhteys

 

Suhteellinen sijainti, (vapaavalintainen)

 • Koodiarvo (kokonaisluku), s_sijainti
 • Suhteellinen sijainti -tiedon avulla täsmennetään tarkemmin laitteen sijainti kadun poikkileikkauksella. Suhteellinen sijainti on oletuksena kaistan keskellä. Jos kenttä on tyhjä, laite saa tarkenteeksi arvon 1.

 

Koodi

Selite

1

Kaistan tai ajoradan keskellä

2

Ajoradan tai kaistan oikea reuna (ajosuuntaan nähden), ei sulje ajorataa vaan estää siirtymisen viereiselle kaistalle

3

Ajoradan tai kaistan vasen reuna (ajosuuntaan nähden), ei sulje ajorataa vaan estää siirtymisen viereiselle kaistalle

 

Pituus (pakollinen pituussuunnassa kaistan sulkevalle sulkulaitteelle)

 • Numeerinen kenttä (kokonaisluku), pituus
 • Pituus tarkoittaa etäisyyttä maastossa, jolla vierekkäiset sulkulaitteet sulkevat yhteyden. Pituutta voi käyttää tien pituussuunnassa sulkevien sulkulaitteiden jonon ilmoittamiseen. Pituus ilmoitetaan ensimmäisestä asetetusta sulkulaitteesta viimeiseen. Mittayksikkö on metri (m).

Määrä (vapaavalintainen)

 • Numeerinen kenttä (kokonaisluku), maara
 • Määrä-tiedon avulla voidaan täsmentää yksittäisten laitteiden lukumäärä. Esimerkiksi jos usealla sulkukartiolla on suljettu yksi kaista, ja kartioiden määrä halutaan tietoon.

Lisätieto (vapaavalintainen)

 • Vapaa tekstikenttä (merkkijono), lisatieto
 • Lisätietokenttä on vapaa tekstikenttä, johon voi toimittaa muita tietoja esimerkiksi laitteen huoltoon tai muuhun liittyen

Laitteen elinkaarta hallitaan tila-ominaisuustiedon avulla (katso yhteiset ominaisuustiedot)

Pysyvät sulkulaitteet säilyvät samana kohteena järjestelmässä siihen asti kunnes:

 • Sulkulaite poistetaan maastosta kokonaan ja ajo avataan
 • Sulkulaite siirretään tien pituussuunnassa niin paljon, että sulkulaitteen sulkema osuus muuttuu oleellisesti, esimerkiksi siirrettäessä risteyksen toiselle puolelle

Tilapäiset sulkulaitteet säilyvät samana kohteena järjestelmässä siihen asti kunnes:

 • Tilapäinen sulkulaite otetaan pois käytöstä (katso loppupäivämäärä)
 • Tilapäinen sulkulaite siirtyy tien pituussuunnassa niin paljon, että alkuperäinen vaikutuksen kohde (esimerkiksi suojatie tai risteys) ei ole enää sulkulaitteen vaikutusalueella. Sulkulaitteen siirtyessä sen sijaintitiedot tulee päivittää.

Digiroad-sovelluksella tietomalli on pakollisten ominaisuustietojen osalta suppeampi

 

Muuttuja

Tietotyyppi

Selite

toimittaminen

geometria

geometry (point)

Kohteen geometria

pakollinen

tien_nimi

merkkijono (str)

Tiennimi, jolla laite sijaitsee

pakollinen

asetus_num

merkkijono (str)

Koodiarvo, joka kuvaa laitteen tyyppiä esim. puomi tai pollari

pakollinen

s_sijainti

kokonaisluku (int)

 

vapaavalintainen

avat_yht

kokonaisluku (int)

Koodiarvo 1-2 kuvaa onko sulkulaite mahdollista avata vai ei

pakollinen

id

merkkijono (str)

Kunnan järjestelmässä oleva laitteen identifiointitunnus

vapaavalintainen

pituus

kokonaisluku (int)

Pituus maastossa, jolla vierekkäiset laitteet sulkevat yhteyden

ehdollinen

maara

kokonaisluku (int)

Yksittäisten laitteiden määrä, esimerkiksi sulkukartioiden lukumäärä

vapaavalintainen

lisatieto

merkkijono (str)

Vapaa tekstikenttä

vapaavalintainen

tila

kokonaisluku

Laitteen tilaa, kuten tilapäisyyttä tai poistamista kuvaava koodiarvo

pakollinen, jos väliaikainen

alku_pvm

merkkijono (str)

Ensimmäinen päivä, jolloin laitteelle asetettu elinkaaren tila astuu voimaan maastossa arvion mukaan muodossa pp.kk.vvvv

vapaavalintainen

loppu_pvm

merkkijono (str)

Viimeinen päivä, jolloin laitteelle asetettu elinkaaren tila astuu voimaan maastossa arvion mukaan muodossa pp.kk.vvvv

pakollinen, jos väliaikainen

Opastusmerkit

Opastusmerkit ovat tieliikennelaissa osa liikennemerkkejä, mutta muodostavat Digiroadissa oman kokonaisuutensa opastusmerkkien erityispiirteiden vuoksi.

Opastusmerkkeihin kuuluvat: 

    Opastusmerkit (F1- F57.2)
    Palvelukohteiden opastusmerkit (G1-G42)

Digiroadiin tulee toimittaa:

    Pysyvät opastusmerkit, joilla tarkoitetaan laitteita, jotka eivät liity tilapäisjärjestelyihin, kuten tietöihin.

Digiroadiin voi halutessaan toimittaa:

    Tilapäiset laitteet, jotka vaikuttavat maastossa viikon (7 päivää) tai pidempään. Tilapäisiä opastusmerkkejä ei ole välttämätöntä toimittaa Digiroadiin.

Muodostaminen ja sijainti

Opastusmerkit ovat 2,5 D pisteitä (point geometry, X,Y,Z).

Opastusmerkkien sijainti täsmennetään:

 1. Maastosijainnin koordinaateilla
 2. Kaistanumerolla
 3. Suunta tai tiennimi -tiedolla
 4. Suhteellinen sijainti -tiedolla

Tekstien ja numeroiden kirjaussäännöt:

Opastaulujen suuntien osoittama nimistö ja muut tekstit kirjataan listaksi myötäpäivään luettuna. Kirjaaminen aloitetaan suoraan menevästä kaistasta ja jatketaan myötäpäivään.

Esimerkki F3

 • Opastustaulun erilliset tekstikohteet erotellaan puolipisteellä.
 • Opasnuolia käyttävissä merkeissä kirjaaminen aloitetaan suoraan menevästä ja jatketaan myötäpäivään ympäri:

Paikkala; Mallila; Testimaa

 • Allekkain tai vierekkäin olevat samaan suuntaan olevat tiedot erotetaan toisistaan pilkulla. Kirjaaminen aloitetaan ylhäältä alas ja vasemmalta oikealle.

 • Taulussa oleva teksti ja tekstiin liittyvä numero, kuten kilometrimäärä kohteeseen: teksti ja numero erotetaan toisistaan pilkulla:
  Helsinki, 64; Hyvinkää, 14.
 • Opastaulussa olevat muut taulut, kuten esimerkissä tienumeroita osoittavat opastaulut, ovat omia kohteitaan ja ilmoitetaan sisempi opaste -ominaisuustietona.

Opastusmerkkiyhdistelmien toimittaminen

 1. Päällekkäisten (F3) fyysisesti samassa rakenteessa kiinni olevien merkkien vienti tapahtuu ilmoittamalla merkit identtisellä sijaintitiedolla. Opasmerkkiyhdistelmien tietomalli ei kuvaa taulun ulkomuotoa maastossa, vaan pelkästään sen informaatiosisältöä.
 2. Sisäkkäisten merkkien ilmoittaminen tapahtuu siten, että esimerkiksi suunnistustaulun sisällä olevat muut opasteet ilmoitetaan kenttään: sisäkkäinen opaste ja sisäkkäisen opasteen teksti. Sisäkkäisiä opasteita voi Digiroadissa antaa 9 kappaletta yhdelle opastusmerkille


Esimerkki F1.2

 

Esimerkiksi F1.2 suunnistustauluun: F1.2 on taulun pohja, jolle annetaan ominaisuustietona nuolikuvion osoittamat tekstit. Opastaulussa olevat lisämerkit, kuten esimerkiksi valtatienumerot F29 tallennetaan F1.2 taulun ominaisuustietona. Sisäkkäisille tauluille tulee ilmoittaa opasteen teksti tai numerot (merkin osoittama tienumero tai tiennimi) omana ominaisuustietonaan.

Ominaisuustietojen selitteet

Liikennemerkin numero (Pakollinen ominaisuustieto)

 • Koodiarvo (merkkijono), asetus_num
 • Pääopasteen liikennemerkin numero on koodiarvo, joka kuvaa opastusmerkin alinta taulua. Pääopaste voi olla mikä tahansa opastusmerkki tai palvelukohteiden opastusmerkki: Esimerkiksi jos valtatienumerotaulu F29 on ainoa rakenteessa oleva merkki, on se silloin pääopaste. Jos valtatienumerotaulu F29 taas on jonkin muun taulun sisään merkittynä, on se silloin sisempi opaste. Opastusmerkit (F1- F57.2) & Palvelukohteiden opastusmerkit (G1-G42)

 

Luokka

Selite

F3

Pääopasteen luokka

 

Teksti (pakollinen ominaisuustieto)

 • Avoin tekstikenttä (merkkijono), p_teksti
 • Pääopasteen teksti on tekstiä tai numeroita, jotka on suoraan kirjattu luokka, pääopaste-ominaisuuteen ilmoitettuun tauluun. Taulussa voi olla lisäksi sisempiä opastauluja ja ne ilmoitetaan erillisinä ominaisuustietona.
 • Kaksikielisyyden voi ilmoittaa samaan tekstikenttään.

 

Teksti

Selite

Paikkala; Mallila, 20; Testimaa

Opasmerkkiin kirjattu teksti kirjaussääntöjen mukaisesti

 

Sisempi opaste (vapaavalintainen)

 • Koodiarvo (merkkijono), sisempi_opas
 • Pääopasteen yhteydessä oleva sisäkkäisen opasteen liikennemerkin numero
 • Pääopasteen teksti on tekstiä tai numeroita, jotka on suoraan kirjattu luokka, pääopaste-ominaisuuteen ilmoitettuun tauluun. Taulussa voi olla lisäksi sisempiä opastauluja ja ne ilmoitetaan erillisenä ominaisuustietona.

 

Luokka

Selite

F29

Sisäkkäisenopasteen luokka

 

Sisempi opaste, teksti (vapaavalintainen)

 • Avoin tekstikenttä (merkkijono), sisempi_teksti
 • Pääopasteen yhteydessä oleva sisäkkäisen opasteen teksti

Teksti

Selite

7

Sisäkkäiseen opastusmerkkiin kirjattu teksti kirjaussääntöjen mukaisesti

 

Suhteellinen sijainti (vapaavalintainen)

 • Koodiarvo (kokonaisluku), s_sijainti
 • Suhteellinen sijainti -tiedon avulla täsmennetään tarkemmin laitteen sijainti kadun poikkileikkauksella. Suhteellinen sijainti -tiedon oletuksena on pylväs ajoradan oikeassa reunassa. Jos kenttä on tyhjä, laite saa tarkenteeksi arvon 1. Kaikki merkit ovat oletuksena.

Koodi

Selite

1

Väylän oikea puoli (ajosuuntaan nähden)

2

Väylän vasen puoli (ajosuuntaan nähden)

3

Kaistojen yläpuolella

4

Keskisaareke tai liikenteenjakaja

5

Pituussuuntaan ajosuuntaan nähden

 

Rakenne (vapaavalintainen)

 • Koodiarvo (kokonaisluku), rakenne
 • Rakennetiedon avulla voidaan täsmentää tarkemmin rakennelman, jossa laite on kiinni.

Koodi

Selite

 

Ei tiedossa, null

1

Pylväs

2

Seinä

3

Silta

4

Portaali

5

Puomi tai muu esterakennelma

6

Muu

 

Kunto (vapaavalintainen)

 • koodiarvo (kokonaisluku ), kunto
 • Voidaan käyttää liikennemerkkien kalvon, maalin ja muiden rakenteen fyysistä kuntoa kuvaavien muuttujien seurantaan.

Koodi

Selite

1

Erittäin huono

2

Huono

3

Tyydyttävä

4

Hyvä

5

Erittäin hyvä

 

Kalvon tyyppi (vapaavalintainen)

 • Vapaa tekstikenttä (merkkijono), kalvo
 • Tarkentaa laitteen kalvoon liittyviä tietoja

Koodi

Selite

R1

R1 luokan kalvo

R2

R2 luokan kalvo

R3

R3 luokan kalvo

 

Lisätieto (vapaavalintainen)

 • Vapaa tekstikenttä (merkkijono), lisatieto
 • Mahdollistaa vapaavalintaisten lisätietojen ylläpidon, kuten tiedon laitteen elektronisesta näytöstä

Elinkaarta hallitaan tila-ominaisuustiedon avulla

Pysyvät opasmerkit säilyvät samana kohteena järjestelmässä siihen asti kunnes,

 • Opasmerkki poistetaan maastosta
 • Opasmerkki siirtyy

Tilapäisiä opasmerkkejä voi hallita samaan tapaan kuin muitakin liikennemerkkejä.

Ylläpitosovelluksella tietomalli on pakollisten ominaisuustietojen osalta suppeampi

Muuttuja

Tietotyyppi

Selite

Toimittaminen

geometria

point geometry (double)

Kohteen geometria

pakollinen

suunta

kokonaisluku (int)

Laitteen vaikutussuunta tiestöä pitkin asteina

ehdollinen

tiennimi

merkkijono (str)

Tiennimi, jolla laite sijaitsee ja sen vaikutusalue alkaa

ehdollinen

asetus_num

kokonaisluku (int)

Koodiarvo, joka kuvaa laitteen tarkempaa tietosisältöä

pakollinen

teksti

merkkijono (str)

Pääopasteen tekstit suoraan menevän kaistastan tiedoista alkaen myötäpäivään kirjattuna

pakollinen

sisempi_opas

merkkijono (str)

Sisemmän opasmerkin tekstit suoraan menevän kaistastan tiedoista alkaen myötäpäivään kirjattuna

vapaavalintainen

sisempi_teksti

merkkijono (str)

Sisemmän opasmerkin tekstit suoraan menevän kaistastan tiedoista alkaen myötäpäivään kirjattuna

vapaavalintainen

arvo

kokonaisluku (int)

Liikennemerkin arvo, kun se on numeerinen

ehdollinen

kaistanro

kokonaisluku (int)

Osoittaa millä kaistalla laite on. Kaistatieto on pakollinen tieto silloin kun merkki ei ole voimassa kaikilla kaistoilla.

pakollinen, jos kaistakohtainen

kaistatyyp

kokonaisluku (int)

Kaistan tyyppiä kuvaava koodiarvo

vapaavalintainen

id

merkkijono (str)

Kunnan järjestelmässä oleva laitteen identifiointitunnus

vapaavalintainen

sijainti_t

kokonaisluku (int)

Koodiarvo kuvaa sijainnin, jossa laite on maastossa

vapaavalintainen

rakenne

kokonaisluku (int)

Koodiarvo kuvaa rakenteen, jossa laite on kiinni

vapaavalintainen

kunto

kokonaisluku (int)

Koodiarvo 1-5 kuvaa laitteen kuntoa

vapaavalintainen

kalvo

merkkijono (str)

Vapaa tekstikenttä

vapaavalintainen

lisatieto

merkkijono (str)

Vapaa tekstikenttä

vapaavalintainen

tila

kokonaisluku

Laitteen elinkaarta, kuten tilapäisyyttä tai poistamista kuvaava koodiarvo

pakollinen, jos tilapäinen

alku_pvm

merkkijono (str)

Ensimmäinen päivä, jolloin laitteelle asetettu elinkaaren tila astuu voimaan maastossa arvion mukaan muodossa pp.kk.vvvv

vapaavalintainen

loppu_pvm

merkkijono (str)

Viimeinen päivä, jolloin laitteelle asetettu elinkaaren tila on voimassa maastossa arvion mukaan muodossa pp.kk.vvvv

pakollinen, jos tilapäinen

    

Pituussuuntaiset merkinnät

729/2018 84 § Tiemerkinnällä tarkoitetaan maalaamalla tai muilla menetelmillä tienpintaan tehtyä merkintää, jota käytetään liikenteen ohjaamiseen joko yksin tai yhdessä liikennemerkkien kanssa.

Pituussuuntaiset merkinnät muodostavat Digiroadissa yhden tietolajin. Merkinnän tarkempi luonne tarkennetaan pituussuuntaisen  merkinnän numero -ominaisuustiedossa käyttäen K-alkuisia koodeja. K-alkuiset koodit ovat samat, kuin tieliikennelain liitteen 4. tunnisteet.  

Kaikki pituussuuntaiset merkinnät ovat kaistakohtaisia ja viivamaisia kohteita.

Pituussuuntaisiin merkintöihin kuuluvat:

 • K1 Keskiviiva
 • K2 Ajokaistaviiva
 • K3 Sulkuviiva
 • K4 Varoitusviiva
 • K5 Sulkualue
 • K6 Reunaviiva

Digiroadiin tulee toimittaa:

 • Pysyvät pituussuuntaiset merkinnät
 • Pysyvällä pituussuuntaisella merkinnällä tarkoitetaan laitetta, joka ei liity tilapäisjärjestelyihin, kuten tietöihin.

Digiroadiin voi halutessaan toimittaa:

 • Tilapäiset pituussuuntaiset merkinnät
 • Tilapäiset pituussuuntaiset tiemerkinnät säilyvät samana kohteena järjestelmässä siihen asti kunnes merkintä otetaan pois käytöstä (katso: loppupäivämäärä) ja poistetaan maastosta.

Pituussuuntaiset merkinnät ovat 2D murtoviivoja (polyline geometry). 

Sijainti täsmennetään:

 1. Maastosijainnin 2D murtoviivan koordinaateilla
 2. Kaistanumerolla

Pituussuuntaisten tiemerkintöjen numero (pakollinen)

 • Koodiarvo (merkkijono), asetus_num
 • Täsmentää merkinnän tarkemman määritelmän ja on sama kuin tieliikennelain 729/2018 määräysliitteessä.

Koodi

Selite

K1

Keskiviiva 

K2

Ajokaistaviiva 

K3

Sulkuviiva

K4

Varoitusviiva

K5

Sulkualue

K6

Reunaviiva

 

Suhteellinen sijainti (pakollinen)

 • Numeerinen koodiarvo (kokonaisluku), s_sijainti
 • Täsmentää tarkemmin laitteen sijainnin tien pituussuunnassa

Koodi

Selite

1

Ajoradan molemmissa reunoissa

2

Kaistan oikeassa reunassa ajosuuntaan nähden

3

Kaistan vasemmassa reunassa ajosuuntaan nähden

4

Kaistan molemmin puolin

 

Kunto (vapaavalintainen)

 • Numeerinen koodiarvo (kokonaisluku), kunto
 • Luokkamuuttuja, jota voidaan käyttää merkinnän maalin ja muiden ominaisuuksien fyysistä kuntoa kuvaavien muuttujien seurantaan.

Koodi

Selite

1

Erittäin huono

2

Huono

3

Tyydyttävä

4

Hyvä

5

Erittäin hyvä

 

Merkinnän materiaali (vapaavalintainen)

 • Pudotusvalikko
  • maali,

  • kylmämassa,

  • kuumamassa.

 • Täsmentää tiemerkintään käytetyn materiaalin tietoja.

Herätemerkinnät (vapaavalintainen)

 • Numeerinen koodiarvo (kokonaisluku), koholla
 • Täsmentää, onko merkintää tehostettu herätemerkinnöillä.

Koodi

Selite

 

Ei tiedossa (null)

1

Ei

2

Kyllä

 

Merkinnän pituus (vapaavalintainen)

 • Numeerinen kenttä (kokonaisluku), pituus
 • Täsmentää senttimetreinä (cm) merkinnän tien pituussuunnassa liittyviä tietoja.

Merkinnän leveys (vapaavalintainen)

 • Numeerinen kenttä (kokonaisluku), leveys
 • Täsmentää senttimetreinä (cm) merkinnän tietoja tien poikkisuunnassa (poikkileikkaus).

Koholla (vapaavalintainen)

 • Numeerinen koodiarvo (kokonaisluku), koholla
 • Täsmentää, onko merkintä koholla tien pinnasta.

Koodi

Selite

 

Ei tiedossa (null)

1

Ei

2

Kyllä

 

Rouhittu (vapaavalintainen)

 • Numeerinen koodiarvo (kokonaisluku), rouhittu
 • Täsmentää, onko merkinnälle rouhittu alustaan syvennys.

Koodi

Selite

 

Ei tiedossa (null)

1

Ei

2

Kyllä

 

Lisätieto (vapaavalintainen)

 • Avoin tekstikenttä (merkkijono), lisatieto
 • Mahdollistaa vapaavalintaisten lisätietojen ylläpidon esimerkiksi laitteen huoltoon tai muuhun huomioitavaan liittyen.

Laitteen elinkaaren muutoksia hallitaan tila-ominaisuustiedon avulla (katso:tila).

Pysyvät pituussuuntaiset tiemerkinnät säilyvät samana kohteena järjestelmässä siihen asti kunnes:

 • Merkintä poistuu maastosta
 • Merkinnän sijainti maastossa muuttuu.

Tilapäiset pituussuuntaiset tiemerkinnät säilyvät samana kohteena järjestelmässä siihen asti kunnes:

 • Tilapäinen merkintä otetaan pois käytöstä (katso: loppupäivämäärä) ja poistetaan maastosta
 • Tilapäisiä pituussuuntaisia merkintöjä ei ole pakollista toimittaa, mutta se on mahdollista.

Digiroad-sovelluksella tietomalli on pakollisten ominaisuustietojen osalta suppeampi

Muuttuja

Tietotyyppi

Selite

Toimitus

asetus_num

merkkijono (str)

Koodiarvo, joka kuvaa laitteen tarkkaa määritelmää, esimerkiksi K1=keskiviiva

pakollinen

geometria

geometry polyline

Kohteen geometria viivamaisena tietona maastosijainnissa

pakollinen

kaistanro

kokonaisluku (int)

Osoittaa millä kaistalla laite on. Kaistatieto on pakollinen tieto silloin kun merkki ei ole voimassa kaikilla kaistoilla.

pakollinen, jos kaistakohtainen

kaistatyyp

kokonaisluku (int)

Kaistan tyyppiä kuvaava koodiarvo

vapaavalintainen

s_tarkenne

kokonaisluku (int)

Koodiarvo, joka täsmentää merkinnän sijainnin suhteessa kaistoihin

pakollinen

id

merkkijono (str)

Kunnan järjestelmässä oleva laitteen identifiointitunnus

vapaavalintainen

kunto

kokonaisluku (int)

Koodiarvo 1-5 kuvaa laitteen kuntoa

vapaavalintainen

materiaali

merkkijono (str)

Avoin tekstikenttä

vapaavalintainen

pituus

kokonaisluku (int)

Merkinnän koko suhteessa tien pituussuuntaan senttmetreinä

vapaavalintainen

leveys

kokonaisluku (int)

Merkinnän koko suhteessa tien leveyssuuntaan (poikkileikkaukseen) senttmetreinä

vapaavalintainen

koholla

kokonaisluku (int)

Koodiarvo null, 1, 2

vapaavalintainen

rouhittu

kokonaisluku (int)

Koodiarvo null, 1, 2

vapaavalintainen

lisatieto

merkkijono (str)

Avoin tekstikenttä

vapaavalintainen

tila

kokonaisluku

Laitteen tilaa, kuten tilapäisyyttä tai poistamista (elinkaari) kuvaava koodiarvo

pakollinen, jos tilapäinen

alku_pvm

merkkijono (str)

Ensimmäinen päivä, jolloin laitteelle asetettu tila astuu voimaan maastossa arvion mukaan muodossa pp.kk.vvvv

vapaavalintainen

loppu_pvm

merkkijono (str)

Viimeinen päivä, jolloin laitteelle asetettu tila on voimassa maastossa arvion mukaan muodossa pp.kk.vvvv

pakollinen, jos tilapäinen

Poikkisuuntaiset merkinnät

Poikkisuuntaiset merkinnät ovat luonteeltaan viivoja muistuttavia, tien leveyssuunnassa halkaisevia laitteita. Poikkisuuntaiset merkinnät ovat Digiroadissa pistemäisiä kohteita, joiden tarkempi määritelmä on tarkennettu poikkisuuntaisen merkinnän numero-ominaisuustiedolla. Poikkisuuntainen merkintä voi halkaista tien leveyssuunnassa koko ajoradan tai ainoastaan kaistan leveydeltä. Kaistakohtaiselle merkinnälle tulee täsmentää kaistatieto.

Poikkisuuntaisiin merkintöihin kuuluvat: 

 1. L1 Pysäytysviiva
 2. L2 Väistämisviiva
 3. L3 Suojatie
 4. L4 Pyörätien jatke (L4.1, L4.2, L4.3)
 5. L5 Töyssy (L5.1, L5.2)
 6. L6 Heräteraidat

Digiroadiin tulee toimittaa:

 • Pysyvät poikkisuuntaiset merkinnät
 • Pysyvällä poikkisuuntaisella merkinnällä tarkoitetaan laittetta, joka ei liity tilapäisjärjestelyihin, kuten tietöihin

Digiroadiin voi halutessaan toimittaa:

 • Tilapäiset poikkisuuntaiset merkinnät
 • Tilapäiset poikkisuuntaiset tiemerkinnät säilyvät samana kohteena järjestelmässä siihen asti kunnes merkintä otetaan pois käytöstä (katso: loppu päivämäärä) ja poistetaan maastosta

Poikkisuuntaiset merkinnät ovat 2D pisteitä (point geometry). 

Sijainti täsmennetään:

 • Maastosijainnin koordinaateilla
 • Tiennimellä
 • Kaistanumerolla, jos ei voimassa koko ajoradalla

Liikennemerkin numero (pakollinen)

 • Koodiarvo (merkkijono), asetus_num
 • Täsmentää merkinnän tarkemman määritelmän ja on sama kuin tieliikennelain 729/2018 määräysliitteessä

 

Koodi

Selite

L1

Pysäytysviiva

L2

Väistämisviiva

L3

Suojatie

L4

Pyörätien jatke

L5

Töyssy

L6

Heräteraidat

 

Kunto (vapaavalintainen)

 • Numeerinen koodiarvo (kokonaisluku), kunto
 • Luokkamuuttuja, jota kunnat voivat halutessaan käyttää merkinnän maalin ja muiden ominaisuuksien fyysistä kuntoa kuvaavien muuttujien seurantaan

Koodi

Selite

1

Erittäin huono

2

Huono

3

Tyydyttävä

4

Hyvä

5

Erittäin hyvä

 

Merkinnän materiaali (vapaavalintainen)

 • Avoin tekstikenttä (merkkijono), materiaali
 • Täsmentää tiemerkintään käytetyn materiaalin tietoja
   

Merkinnän pituus (vapaavalintainen)

 • Numeerinen kenttä (kokonaisluku), pituus
 • Täsmentää senttimetreinä (cm) merkinnän tien pituussuunnassa liittyviä tietoja
   

Merkinnän leveys (vapaavalintainen)

 • Numeerinen kenttä (kokonaisluku), leveys
 • Täsmentää senttimetreinä (cm) merkinnän tietoja tien poikkisuunnassa (poikkileikkaus)

 

Koholla (vapaavalintainen)

 • Numeerinen koodiarvo (kokonaisluku), koholla
 • Täsmentää, onko merkintä koholla tien pinnasta

Koodi

Selite

 

Ei tiedossa (null)

1

Ei

2

Kyllä

 

Rouhittu (vapaavalintainen)

 • Numeerinen koodiarvo (kokonaisluku), rouhittu
 • Täsmentää, onko merkinnälle ruohittu alustaan syvennys

Koodi

Selite

 

Ei tiedossa (null)

1

Ei

2

Kyllä

 

Lisätieto (vapaavalintainen)

 • Avoin tekstikenttä (merkkijono), lisatieto
 • Mahdollistaa vapaavalintaisten lisätietojen ylläpidon esimerkiksi laitteen huoltoon tai muuhun huomioitavaan liittyen

Laitteen elinkaaren muutoksia hallitaan tila-ominaisuustiedon avulla (katso:tila).

Pysyvät poikkisuuntaiset tiemerkinnät säilyvät samana kohteena järjestelmässä siihen asti kunnes:

 • Merkintä poistuu maastosta
 • Merkinnän sijainti maastossa muuttuu

Tilapäiset poikkisuuntaiset tiemerkinnät säilyvät samana kohteena järjestelmässä siihen asti kunnes:

 • Tilapäinen merkintä otetaan pois käytöstä (katso: loppupäivämäärä) ja poistetaan maastosta
 • Tilapäisiä poikittaissuuntaisia merkintöjä ei ole pakollista toimittaa, mutta halutessaan se on mahdollista

Digiroad-sovelluksella tietomalli on pakollisten ominaisuustietojen osalta suppeampi

Muuttuja

Tietotyyppi

Selite

Toimitus

geometria

point geometry

Kohteen geometria pistemäisenä tietona maastosijainnissa

pakollinen

tiennimi

merkkijono (str)

Tiennimi, jolla laite sijaitsee

ehdollinen

asetus_num

merkkijono (str)

Koodiarvo, joka kuvaa laitteen tarkkaa tyyppiä, esimerkiksi L1 Pysäytysviiva

pakollinen

kaistanro

kokonaisluku (int)

Osoittaa millä kaistalla laite on. kaistatieto on pakollinen tieto silloin kun merkki ei ole voimassa kaikilla kaistoilla

pakollinen, jos kaistakohtainen

kaistatyyp

kokonaisluku (int)

Kaistan tyyppiä kuvaava koodiarvo

vapaavalintainen

id

merkkijono (str)

Kunnan järjestelmässä oleva laitteen identifiointitunnus

vapaavalintainen

kunto

kokonaisluku (int)

Koodiarvo 1-5 kuvaa laitteen kuntoa

vapaavalintainen

materiaali

merkkijono (str)

Vapaa tekstikenttä

vapaavalintainen

pituus

kokonaisluku (int)

Merkinnän koko suhteessa tien pituussuuntaan cm

vapaavalintainen

leveys

kokonaisluku (int)

Merkinnän koko suhteessa tien leveyssuuntaan (poikkileikkaukseen) cm

vapaavalintainen

koholla

kokonaisluku (int)

Koodiarvo ei tiedossa, ei, kyllä (null, 1, 2)

vapaavalintainen

rouhittu

kokonaisluku (int)

Koodiarvo ei tiedossa, ei, kyllä (null, 1, 2)

vapaavalintainen

lisatieto

merkkijono (str)

Vapaa tekstikenttä

vapaavalintainen

tila

kokonaisluku

Laitteen tilaa, kuten tilapäisyyttä tai poistamista (elinkaari) kuvaava koodiarvo

pakollinen, jos väliaikainen

alku_pvm

merkkijono (str)

Ensimmäinen päivä, jolloin laitteelle asetettu tila astuu voimaan maastossa arvion mukaan muodossa pp.kk.vvvv

vapaavalintainen

loppu_pvm

merkkijono (str)

Viimeinen päivä, jolloin laitteelle asetettu tila on voimassa maastossa arvion mukaan muodossa pp.kk.vvvv

pakollinen, jos väliaikainen

Muut tiemerkinnät

729/2018 84 § Tiemerkinnällä tarkoitetaan maalaamalla tai muilla menetelmillä tienpintaan tehtyä merkintää, jota käytetään liikenteen ohjaamiseen joko yksin tai yhdessä liikennemerkkien kanssa.

Muut tiemerkinnät muodostavat Digiroadissa yhden tietolajin. Ne ovat luonteeltaan pisteenomaisia tai pieniä paikallisia merkintöjä. Merkintöjen tarkempi luonne tarkennetaan liikennemerkin numero-ominaisuustiedon avulla M-sarjan koodiarvolla.

Kohdeluokkaan kuuluvat kaikki M-sarjan merkinnät:

 • M1-M19

Digiroadiin tulee toimittaa:

 • Pysyvät muut tiemerkinnät
 • Pysyvällä pituussuuntaisella merkinnällä tarkoitetaan laitetta, joka ei liity tilapäisjärjestelyihin, kuten tietöihin

Digiroadiin voi halutessaan toimittaa:

 • Tilapäiset muut merkinnät
 • Tilapäiset muut tiemerkinnät säilyvät samana kohteena järjestelmässä siihen asti kunnes merkintä otetaan pois käytöstä (katso: loppupäivämäärä) ja poistetaan maastosta

Muut merkinnät ovat 2D pisteitä (point geometry). 

Sijainti täsmennetään:

 • Maastosijainnin koordinaateilla
 • Tiennimellä tai suuntatiedolla
 • Kaistanumerolla
 • Sijaintitarkenteella

Kaistojen ulkopuolella sijaitsevien maalausten, kuten erillisen parkkialueen parkkiruutujen sijainnin voi täsmentää antamalla sijaintitarkenteen 6: tie tai katuverkon ulkopuolella.

Liikennemerkin numero (pakollinen):

 • Koodiarvo (merkkijono), asetus_num
 • Täsmentää merkinnän tarkemman määritelmän ja on sama kuin tieliikennelain 729/2018 määräysliitteessä

Koodi

Selite

M1

Ajokaistanuoli

M2

Ajokaistan vaihtamisnuoli

M3

Pysäköintialue

M4

Keltainen reunamerkintä

M5

Pysäyttämisrajoitus

M6

ohjausviiva

M7

Jalankulkija

M8

Pyöräilijä

M9

Väistämisvelvollisuutta osoittava ennakkomerkintä

M10

“STOP”-ennakkomerkintä

M11

“P”-merkintä

M12

Invalidin ajoneuvo

M13

“BUS”-merkintä

M14

“TAXI”-merkintä

M15

Lataus

M16

Nopeusrajoitus

M17

Tienumero

M18

Risteysruudutus

M19

Liikennemerkki

 

Tiemerkinnän esittämän liikennemerkin luokka (pakollinen, jos tiemerkintä esittää liikennemerkkiä)

 • Tekstimuotoinen koodiarvo (merkkijono), m_merkki
 • Jos tiemerkintä esittää liikennemerkkiä, toimitetaan liikennemerkkiä vastaava luokka ks. liikennemerkit. Tietoa ei tarvitse antaa, jos tiemerkintä ei esitä liikennemerkkiä.
 • Pakollinen kohteelle M19

Tiemerkinnän tai tiemerkinnän esittämän liikennemerkin arvo (pakollinen, jos merkinnällä on arvo)

 • Avoin tekstikenttä (merkkijono), m_teksti
 • Tiemerkinnän mahdollinen tarkenne, kuten nopeusrajoituksen arvo tai tienumero

Käännös (Pakollinen, jos liikennemerkin numero M1 tai M2)

 • Koodiarvo (kokonaisluku), kaannos
 • Käännös tarkoittaa ajosuuntaa, johon nuolen mukaan kaistalta on mahdollista edetä

 

Koodi

Selite

1

Suoraan

2

Oikealle

3

Oikealle ja suoraan

4

Vasemmalle

5

Vasemmalle ja suoraan

 

Suhteellinen sijainti, (vapaavalintainen)

 • Koodiarvo (kokonaisluku), s_tarkenne
 • Täsmentää tarkemmin laitteen sijainnin tien tai kadun poikkileikkauksella. Sijainnin oletus on ajoradan keskellä. Jos kentän jättää täyttämättä, saa laite arvon 1.

 

Koodi

Selite

1

Kaistan keskellä

2

Ajoradan tai kaistan vasemmalla puolella (ajosuuntaan nähden)

3

Ajoradan tai kaistan oikealla puolella (ajosuuntaan nähden)

6

Tie- tai katuverkon ulkopuolella, esimerkiksi erillinen parkkialue

 

Kunto (vapaavalintainen)

 • Numeerinen koodiarvo (kokonaisluku), kunto
 • Luokkamuuttuja, jota kunnat voivat halutessaan käyttää merkinnän maalin ja muiden ominaisuuksien fyysistä kuntoa kuvaavien muuttujien seurantaan

 

Koodi

Selite

1

Erittäin huono

2

Huono

3

Tyydyttävä

4

Hyvä

5

Erittäin hyvä

 

Määrä (vapaavalintainen)

 • Tekstimuotoinen koodiarvo (merkkijono), maara
 • Tarkentaa merkinnän osien lukumäärän, kuten parkkiruudutuksen yksittäisten ruutujen määrän

Merkinnän materiaali (vapaavalintainen)

 • Avoin tekstikenttä (merkkijono), materiaali
 • Täsmentää tiemerkintään käytetyn materiaalin tietoja

Merkinnän pituus (vapaavalintainen)

 • Numeerinen kenttä (kokonaisluku), pituus
 • Täsmentää senttimetreinä (cm) merkinnän tien pituussuunnassa liittyviä tietoja

Merkinnän leveys (vapaavalintainen)

 • Numeerinen kenttä (kokonaisluku), leveys
 • Täsmentää senttimetreinä (cm) merkinnän tietoja tien poikkisuunnassa (poikkileikkaus)

Koholla (vapaavalintainen)

 • Numeerinen koodiarvo (kokonaisluku), koholla
 • Täsmentää, onko merkintä koholla tien pinnasta

Koodi

Selite

 

Ei tiedossa (null)

1

Ei

2

Kyllä

 

Rouhittu (vapaavalintainen)

 • Numeerinen koodiarvo (kokonaisluku), rouhittu
 • Täsmentää, onko merkinnälle ruohittu alustaan syvennys

Koodi

Selite

 

Ei tiedossa (null)

1

Ei

2

Kyllä

 

Lisätieto (vapaavalintainen)

 • Avoin tekstikenttä (merkkijono), lisatieto
 • Mahdollistaa vapaavalintaisten lisätietojen ylläpidon esimerkiksi laitteen huoltoon tai muuhun huomioitavaan liittyen

Laitteen elinkaaren muutoksia hallitaan tila-ominaisuustiedon avulla (katso:tila).

Muut tiemerkinnät säilyvät samana kohteena järjestelmässä siihen asti kunnes:

 • Merkintä poistuu maastosta eikä tilalle tule merkitykseltään samaa kohdetta kunnostuksen yhteydessä
 • Merkinnän sijainti muuttuu

Tilapäiset poikkisuuntaiset tiemerkinnät säilyvät samana kohteena järjestelmässä siihen asti kunnes:

 • Tilapäinen merkintä otetaan pois käytöstä (katso: loppupäivämäärä) ja poistetaan maastosta
   

Tilapäisiä poikittaissuuntaisia merkintöjä ei ole pakollista toimittaa, mutta halutessaan se on mahdollista

Tietomalli

Digiroad-sovelluksella tietomalli on pakollisten ominaisuustietojen osalta suppeampi

Muuttuja

Tietotyyppi

Selite

Toimitus

geometria

geometry polyline

Kohteen geometria pistemäisenä tietona maastosijainnissa

pakollinen

suunta

kokonaisluku (int)

Laitteen vaikutussuunta tiestöä pitkin asteina

ehdollinen

tien_nimi

merkkijono (str)

Tiennimi, jolla laite sijaitsee

ehdollinen

asetus_num

merkkijono (str)

Koodiarvo, joka kuvaa laitteen tyyppiä, esimerkiksi ajokaistanuoli

pakollinen

kaistanro

kokonaisluku (int)

Osoittaa millä kaistalla laite on. Kaistatieto on pakollinen tieto silloin, kun merkki ei ole voimassa kaikilla kaistoilla.

pakollinen, jos kaistakohtainen

kaistatyyp

kokonaisluku (int)

Kaistan tyyppiä kuvaava koodiarvo

vapaavalintainen

id

merkkijono (str)

Kunnan järjestelmässä oleva laitteen identifiointitunnus

vapaavalintainen

m_merkki

merkkijono (str)

Liikennemerkin luokka, jos maalaus esittää liikennemerkkiä

ehdollinen

m_arvo

kokonaisluku (int)

Maalauksen arvo, esimerkiksi nopeusrajoitus 60

ehdollinen

kaannos

kokonaisluku (int)

Koodiarvo, joka kuvaa mihin suuntaan kaistalta on mahdollista maalauksen mukaan kääntyä

ehdollinen

maara

kokonaisluku (int)

Täsmenne kuinka monta maalausta on yhdessä pisteessä, esimerkiksi parkkiruutujen maalausten määrä

vapaavalintainen

kunto

kokonaisluku (int)

Koodiarvo 1-5 kuvaa laitteen kuntoa

vapaavalintainen

materiaali

merkkijono (str)

Avoin tekstikenttä

vapaavalintainen

pituus

kokonaisluku (int)

Merkinnän koko suhteessa tien pituussuuntaan cm

vapaavalintainen

leveys

kokonaisluku (int)

Merkinnän koko suhteessa tien leveyssuuntaan (poikkileikkaukseen) cm

vapaavalintainen

koholla

kokonaisluku (int)

Koodiarvo null, 1, 2

vapaavalintainen

rouhittu

kokonaisluku (int)

Koodiarvo null, 1, 2

vapaavalintainen

lisatieto

merkkijono (str)

Vapaa tekstikenttä

vapaavalintainen

tila

kokonaisluku

Laitteen tilaa, kuten tilapäisyyttä tai poistamista kuvaava koodiarvo

pakollinen, jos tilapäinen

alku_pvm

merkkijono (str)

Ensimmäinen päivä, jolloin laitteelle asetettu tila astuu voimaan maastossa arvion mukaan muodossa pp.kk.vvvv

vapaavalintainen

loppu_pvm

merkkijono (str)

Viimeinen päivä, jolloin laitteelle asetettu tila on voimassa maastossa arvion mukaan muodossa pp.kk.vvvv

pakollinen, jos tilapäinen

Reunapaalut

Reunapaalut ovat Digiroadissa tietomalliltaan viivamainen kohde reunapaalujen suuren määrän vuoksi.

Reunapaaluihin kuuluvat:

 • I12.1 Reunapaalu ajoradan vasemmalla puolella
 • I12.2 Reunapaalu ajoradan oikealla puolella

 

Digiroadiin tulee toimittaa:

 • Pysyvät reunapaalut
 • Pysyvällä reunapaalulla tarkoitetaan laitetta, joka ei liity tilapäisjärjestelyihin, kuten tietöihin.

Digiroadiin voi halutessaan toimittaa:

 • Tilapäiset reunapaalut, jotka säilyvät samana kohteena järjestelmässä siihen asti kunnes reunapaalu otetaan pois käytöstä (katso: loppupäivämäärä) ja poistetaan maastosta
 • Tila-ominaisuustiedon avulla voidaan hallita reinapaalun tilapäisyyttä

Reunapaalut merkitään 2D murtoviivalla (polyline geometry).  Muodostaminen aloitetaan ensimmäisestä laitteesta ja lopetetaan viimeiseen laitteeseen.

Sijainti täsmennetään:

 1. Maastosijainnin 2D murtoviivan koordinaateilla

Reunapaalulla ei ole suhteellinen sijainti -ominaisuutta tai kaistatietoa, sillä laitteen numero kertoo automaattisesti sijainnin suhteessa ajorataan. Yksittäisten laitteiden määrän ja välityksen voi halutessaan täsmentää ominaisuustiedoissa.

Reunapaalujen numero (pakollinen)

 • Koodiarvo (merkkijono), asetus_num
 • Täsmentää merkinnän tarkemman määritelmän

Koodi

Selite

I12.1

Reunapaalu ajoradan vasemmalla puolella

I12.2

Reunapaalu ajoradan oikealla puolella

 

Määrä (vapaavalintainen)

 • Numeerinen kenttä (kokonaisluku), maara
 • Täsmentää yksittäisten laitteiden lukumäärän
 • Reunapaalujen määrän ilmoittaminen onnistuu vain Digiroadin ylläpitosovelluksen avulla
 • Sovelluksella aktivoidaan ensin haluttu matka, johon määrä-tieto päivitetään

Välitys (vapaavalintainen)

 • Numeerinen kenttä (kokonaisluku), valitys
 • Täsmentää kahden yksittäisen reunapaalun välimatkan metreinä
 • Reunapaalujen välitys-tiedon ilmoittaminen onnistuu vain Digiroadin ylläpitosovelluksen avulla
 • Sovelluksella aktivoidaan ensin haluttu matka, johon välitys-tieto päivitetään

Muuttuja

Tietotyyppi

Selite

Toimitus

geometria

geometry polyline

Kohteen geometria viivamaisena tietona maastosijainnissa

pakollinen

asetus_num

merkkijono (str)

Koodiarvo, joka kuvaa laitteen tyyppiä, esimerkiksi I12.1 reunapaalu ajoradan vasemmalla puolella

pakollinen

id

merkkijono (str)

Kunnan järjestelmässä oleva laitteen identifiointitunnus

vapaavalintainen

kunto

kokonaisluku (int)

Koodiarvo 1-5 kuvaa laitteen kuntoa

vapaavalintainen

lisätieto

merkkijono (str)

Vapaa tekstikenttä

vapaavalintainen

tila

kokonaisluku

Laitteen tilaa, kuten tilapäisyyttä tai poistamista kuvaava koodiarvo

pakollinen, jos tilapäinen

alku_pvm

merkkijono (str)

Ensimmäinen päivä, jolloin laitteelle asetettu tila astuu voimaan maastossa arvion mukaan muodossa pp.kk.vvvv

vapaavalintainen

loppu_pvm

merkkijono (str)

Viimeinen päivä, jolloin laitteelle asetettu tila on voimassa maastossa arvion mukaan muodossa pp.kk.vvvv

pakollinen, jos tilapäinen