Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Janne Wikström

 • 029 534 3600

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Juha-Pekka Hämäläinen

 • 029 534 3563

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Tiehanke Valmistunut Päijät-Häme

 • Suunnittelu
 • Hankeosan 2 rakentaminen alkaa 2017
 • Hankeosan 1A ja 1B rakentaminen alkaa 2018
 • Valmistuminen
 • Kehätie avattiin liikenteelle 8.12.2020
 • 2021 Lahden puolen viimeistelytöitä
 • 2023 Viimeinen päällystekerros
 • 2025-2026 urakoiden takuuajat päättyvät

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2017-2023
Yhteistyökumppanit
Destia, VALTARI-allianssi (Skanska Infra ja AFRY Finland), Suomen Maastorakentajat
Kustannukset
275 000 000 €
Vastuutahot
Väylävirasto
Lahti
Hollola
Tavoitteet
 • Sujuvampi ja turvallisempi liikenne
 • Elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämisen edellytysten parantaminen
 • Viihtyisämpi asuinympäristö ja pohjaveden pilaantumisen ehkäiseminen

Hankkeen taustat

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankekokonaisuuteen kuului valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Väylävirasto, Lahden kaupunki ja Hollolan kunta solmivat lähes 50 vuotta vireillä olleen hankkeen toteuttamissopimuksen keväällä 2017.

Valtatie 12 on valtakunnallinen itä-länsisuuntainen päätie. Uusi väylä parantaa turvallisuutta ja edistää maankäytön tehostamista niin Lahdessa kuin Hollolassa.

Työt maantiellä 167 käynnistyivät keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta työt alkoivat keväällä 2018. Tavoiteaikataulun mukaisesti valtatie 12 avattiin liikenteelle vuoden 2020 lopulla. Viimeistelytöitä tehtiin vuonna 2021 ja viimeinen päällystekerros vuonna 2023.

alt≈""

 

   

Hankekokonaisuus koostui kahdesta eri hankeosasta


Hankekokonaisuus koostui kahdesta eri hankeosasta ja se toteuttiin kolmena urakkana.

Hankeosassa 1A eli Lahden eteläisen kehätien Hollolan päässä valtatie 12 parannettiin uudessa maastokäytävässä Soramäen ja Okeroisten välillä kaksikaistaiseksi sekä rakennettiin muun muassa 17 siltaa.

Hankeosa 1B eli Lahden eteläisen kehätien eteläpään urakka alkoi Okeroisten eritasoliittymän itäpuolelta ja päättyi hankealueen rajalle Joutjärven eritasoliittymään. Teknisesti haastavaan hankeosaan sisältyi muun muassa useiden eritasoliittymien sekä kahden tunnelin rakentaminen.

Hankeosassa 2 eli Mt 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen Uudenmaankatu levennettiin nelikaistaiseksi Renkomäen ja Launeen välillä. Lisäksi uusittiin alueen alikulkukäytäviä ja siltoja.

Infograafi kuvaa Vt12 Lahden eteläinen kehätie hankekokonaisuutta. Siinä on kuvattuna karttaan hankkeeseen kuuluneet sillat, tunnelit, alikulut ja eritasoliittymät. Lisäksi infograafissa on kirjoitettuna auki edellisen kappaleen tiivistelmät hankeosista sekä hankkeen tavoitteista.

 

Hankkeen tavoitteet

Sujuvampi ja turvallisempi liikenne

Valtatien 12 siirtäminen kulkemaan eteläisempää reittiä parantaa merkittävästi liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta, koska se ohjaa liikenteen pois Lahden ja Hollolan keskusta-alueilta.

Maantien 167 parantaminen nelikaistaiseksi reilun kolmen kilometrin matkalla varmistaa sujuvan siirtymisen Lahden eteläisen kehätien ja Lahden itäpuolella kulkevan valtatien 12 välillä. 

Elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämisen edellytysten parantaminen

Eteläisellä kehätiellä saavutetaan merkittäviä säästöjä kuljetuskustannuksissa, koska nykyisen tien liikennevalojen aiheuttamat pysähdykset jäävät pois. Turvallisemman ja sujuvamman liikenteen myötä myös kuljetusten herkkyys häiriöille pienenee.

Kehätie edistää Nostavan logistiikka-alueen kehittymistä ja luo toimivat, tehokkaat kulkuyhteydet Kujalan ja Lotilan teollisuus- ja logistiikka-alueille.

Maankäytön kehittämisen näkökulmasta Lahden eteläinen kehätie tehostaa Lahden asemanseudun, Askon alueen, Sopenkorven sekä Hollolan keskustan kehittämistä.

Viihtyisämpi asuinympäristö ja pohjaveden pilaantumisen ehkäiseminen

Nykyinen valtatie 12 sijoittuu keskelle Lahden kaupungin keskustaa ja Hollolan kunnan tiivisti rakennettua kaupunkimaista aluetta. Asumisviihtyisyys paranee, kun läpikulkuliikenne ohjataan pois kaupunkimaisilta alueilta, ja liikennemelu, päästöt ja ruuhkaisuus vähenevät liikennemäärien pienentyessä nykyisen valtatien 12 ympäristössä.

Valtatien 12 siirto uudelle eteläisemmälle reitille pienentää pohjaveden pilaantumisriskiä erittäin tärkeällä Salpausselän pohjavesialueella.

Hankkeen eteneminen ja kustannukset

Hankekokonaisuus kuului Suomen hallituksen kevään 2016 kehysriihessä päättämiin lähivuosina käynnistettäviin liikennehankkeisiin. Lopullisen päätöksen rahoituksesta tekivät eduskunta sekä Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan valtuustot.

Hankkeen kokonaiskustannuksen oli arvioidun mukaisesti 275 miljoonaa euroa. Vt 12 Lahden eteläisen kehätien osalta investointikustannuksen oli 258 miljoonaa euroa ja Mt 167 Lahden eteläisen sisääntulotien 17 miljoonaa euroa. Valtion rahoitusosuus oli 72 % (198 miljoonaa euroa) ja Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan yhteinen rahoitusosuus 28 % (77 miljoonaa euroa).

Ajankohtaista hankkeessa

Ajankohtaista hankkeessa