Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Hankkeesta vastaava
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

yksikön päällikkö

Janne Ponsimaa

  • 0295 027 746

WSP Finland Oy

projektipäällikkö

Esa Nyrhinen

  • 0400 161 857

Ramboll Finland Oy

suunnittelun projektipäällikkö

Sari Kirvesniemi

  • 040 575 6090

Tilläggsuppgifter om planen på svenska
Ramboll Finland Oy

huvudplanerare

Tero Hakkola

  • 040 555 8497

Vaasan satamatien yleissuunnitelma, Vaasa, Mustasaari

Tiehanke Suunnitteilla Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus jatkaa Vaasan satamatien suunnittelua laatimalla yleissuunnitelman Vaskiluodon sataman ja valtatien 8 välillä. ELY-keskus on tehnyt päätöksen jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta. Yleissuunnittelua jatketaan Vikby-vaihtoehdolla, joka kulkee Myrgrundistä valtatielle 8 Vikbyssä.

Ajankohtaista


Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa keskiviikkona 21.2.2024 klo 17.30-19.30 Sulvan koululla Mustasaaressa (Urheilukuja 3, 65450 Sulva). 

Yleisötilaisuudessa on mahdollisuus tutustua tiesuunnitelmaluonnoksiin, keskustella suunnitelmasta ja antaa siitä palautetta suunnittelijoille. 

Yleissuunnitelmaluonnoksen aineistot löytyvät sivun alalaidasta.
Suunnitelmaluonnoksia voi kommentoida karttapalautekyselyssä 21.2.-17.3.2024 välisenä aikana. Linkki kyselyyn (maptionnaire.com).
 

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on löytää nykyistä toimivampi yhteys Vaasan satamaan ja siten kehittää Vaasan seudun logistista järjestelmää. Tavoitteena on luoda tieyhteys, joka kytkee tehokkaasti toisiinsa Vaasan sataman ja lentoaseman tuntumaan rakentuvan teollisuusalueen sekä yhdistää ne valtakunnan päätieverkkoon, valtateihin 3 ja 8. Lisäksi tavoitteena on sataman ja valtateiden välisen, erityisesti raskaan liikenteen, vähentäminen Vaasan keskustasta.

Hankkeesta on laadittu aiemmin useita selvityksiä ja suunnitelmia. Pohjanmaan liiton ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta on vuosina 2011–2013 laadittu liikennejärjestelmäsuunnitelma, jonka tavoitteena on ollut määritellä alueen liikennejärjestelmän tärkeimmät tavoitteet sekä kehittämistoimet. Vaasan satamatiestä on laadittu myös vuonna valmistunut 2017 ympäristövaikutusten arviointi (YVA), jossa tutkittiin erilaisia valtatien parantamisen vaihtoehtoja ja arvioitiin niiden vaikutuksia. Vaikutusten arvioinnin tulokset on esitetty ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa, johon on linkki sivun alareunan aineistoissa. 

YVA-prosessin ja keväällä 2022 valmistuneen hankearvioinnin perusteella jatkosuunnitteluun valittiin Vikby-vaihtoehto, joka poistaa osan keskustan läpi kulkevasta liikenteestä ja mahdollistaa maankäytön kehittämisen. Vaihtoehdossa viljelysmaita ja olemassa olevaa kylärakennetta pirstoutuu. Haittoja pyritään minimoimaan mm. mahdollisin tilusjärjestelyin.

Karttakuva yleissuunnitteluun valitusta Vaasan satamatien linjauksesta.

Yleissuunnitelma

Jatkosuunnitteluun valitusta vaihtoehdosta laaditaan yleissuunnitelma, joka perustuu liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin. Yleissuunnitelmassa esitetään uuden tieyhteyden linjaus ja siihen liittyvät liikennejärjestelyt. Yleissuunnitteluvaiheessa määritetään tien likimääräinen sijainti sekä kytkennät maankäyttöön ja kaavoitukseen. Lisäksi määritellään liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut, hankkeen vaikutukset, alustava kustannusarvio sekä haittojen torjumisen periaatteet. 

Satamatien linjaus kulkee Myrgrundistä Kotisarantielle ja edelleen Munsmon ja Tölbyn kylien pohjoispuolelta maantielle 673 (Rantatie) ja siitä edelleen itään valtatielle 8 (Porintie). Uuden tielinjauksen pituus Myrgrundintien ja valtatien 8 välillä on noin 12 kilometriä. Maantie suunnitellaan kaksikaistaisena väylänä, jonka nopeusrajoitus on pääsääntöisesti 60 - 80 km/h. Maantien 673 sekä valtatien 8 liittymiin suunnitellaan eritasoliittymät. Osalle matkaa satamatien viereen suunnitellaan jalankulku- ja pyöräilyväylä.

Suunnittelun eteneminen ja aikataulu

Yleissuunnitelman laatiminen on käynnistynyt vuoden 2023 kesällä ja tavoite on, että yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2024 aikana. Hankkeen toteuttamisaikataulu ei ole vielä tiedossa.

Lähiaikoina suunnittelualueella aloitetaan maastomallin mittaaminen ja pohjatutkimusten tekeminen.  

Vuoropuhelu ja tiedottaminen

Alueen asukkailla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Hankkeen vuorovaikutus sisältää eri menetelmin toteutettua tiedottamista, tiedonhankintaa ja osallistumista sekä viranomaisten välistä yhteistyötä. Tavoitteena on, että suunnitteluratkaisuilla ja niiden arvioiduilla vaikutuksilla on mahdollisimman laaja hyväksyttävyys. 

Suunnittelun aikana tullaan järjestämään kaksi kaikille avointa vuorovaikutustilaisuutta. Ensimmäinen tilaisuus järjestetään 21.2.2024.

Suunnittelun aikana tullaan myös julkaisemaan karttapalautekysely, jossa voi tutustua suunnitelmaluonnokseen ja antaa siitä kartalle paikannettavaa palautetta. Kysely on avoinna 21.2.-17.3.2024. Saatua palautetta hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa. 

Yleisötilaisuuksista ja karttapalautekyselystä tullaan tiedottamaan myöhemmin hankkeen aikana hankkeen internetsivuilla ja alueen lehdissä. Suunnittelun etenemistä voi seurata hankkeen verkkosivuilla, jonne tullaan suunnittelun edetessä lisäämään hankkeen suunnitelmaluonnoksia.

Yleissuunnitelmaluonnos 21.2.2024

Yleisötilaisuuden aineistot