Hyppää sisältöön
Hankesanasto
 • Elinkaarimallilla toteutettavassa hankkeessa yksityinen yritys vastaa julkisen hankkeen toteutuksesta kokonaisuutena ja tyypillisesti huomattavasti tavanomaisia sopimuksia pidemmän ajan. Useimmissa elinkaarihankkeissa yksityisen palvelutuottajan vastuulle kuuluvat hankkeen suunnittelu, rahoitus, toteutus sekä ylläpito. Palvelujakson pituus on useista vuosista kymmeniin vuosiin. Elinkaarimallista käytetään myös nimitystä PPP (Public-Private-Partnership).
 • Hankkeen palveluntuottajan hankintalain mukainen kilpailutusmenettely. Esimerkiksi neuvottelumenettely, jota sovelletaan Hamina–Vaalimaa-hankkeessa, on yksi hankintamenettelytyypeistä.
 • Palveluntuottajan hankkeen sopimusaikana tuottama kokonaispalvelu sisältää moottoritieyhteyden ja siihen liittyvien silta-, risteys yms. rakenteiden sekä rekka-autojen pysäköintialueen suunnittelun, rakentamisen, hoidon ja ylläpidon mukaan lukien nykyisten teiden kunnossapidon sekä kokonaispalveluiden tuottamiseksi tarvittavan rahoituksen järjestämisen.
 • Moottoritie ja hankkeen sisältöön yksilöidyt moottoritiehen liittyvät maantiet mukaan lukien kevyen liikenteen väylät, liityntäpysäköintialueet ja levähdysalueet, joiden kunnossapidosta palveluntuottaja vastaa. Kunnossapitojakso alkaa tien avaamisesta yleiselle liikenteelle ja päättyy sopimuksessa sovittuna ajankohtana.
 • Tieyhtiö eli palveluntuottaja toimii tilaajan sopimuskumppanina ja vastaa moottoritien rakentamisesta, hoidosta ja kunnossapidosta sopimuskauden aikana. Tieyhtiön osakkeenomistajat vastaavat tieyhtiön rahoituksen järjestämisestä.
 • Tilaajan ja palveluntuottajan välillä solmittavaa sopimusta kutsutaan palvelusopimukseksi. Palvelusopimuksella palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan ja tilaaja hankkimaan palvelusopimuksen ja siihen liittyvien muiden sopimusasiakirjojen mukaisen kokonaispalvelun. Palveluntuottaja saa korvauksen toimittamastaan kokonaispalvelusta tilaajan sopimusaikana maksamana palvelumaksuna.
 • Hamina–Vaalimaa -hankkeen palveluntuottajan toiminnassa sovelletaan projektirahoitusmallia.  Projektirahoituksella tarkoitetaan sopimusperusteista kokonaisvaltaista rahoitus- ja vakuusjärjestelyä, jonka avulla hanketta varten perustettu tieyhtiö toteuttaa projektin niin, että projektiriskejä sopimuksin jaetaan ja siirretään projektin rakentamiseen, operointiin ja rahoittamiseen osallistuvien välillä. Tieyhtiö maksaa projektilainat takaisin projektista kertyvillä tulovirroilla. Lainojen takaisinmaksun vakuutena ovat yksinomaan tai pääasiallisesti projektin kassavirta, projektin varallisuus ja hankkeeseen liittyvät sopimukset. Projektiyhtiön omistavat oman pääoman sijoittajat eli sponsorit, jotka eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa projektiyhtiön sitoumuksista ja vastuista.
 • Luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lukuun rakennustyö tehdään ja joka viime kädessä vastaanottaa työntuloksen. Palvelusopimuksen allekirjoittamiseen saakka rakennuttajana toimii Väylä ja sopimuskauden ajan tieyhtiö. 
 • Rakennussuunnittelu kuuluu tien rakentamisvaiheeseen ja kattaa rakentamisessa tarvittavien toteutussuunnitelmien laatimisen. Palveluntuottaja vastaa hankkeen rakennussuunnittelusta.   
 • Nimellinen kokonaisbudjetti hankkeelle, jolla katetaan kaikki Väylän Hamina–Vaalimaa-hankkeesta aiheutuvat kulut koko hankkeen ajalta (sisältäen hankintavaiheen/neuvottelumenettelyn kestoajan sekä sopimusajan).  
 • Tiesuunnitelman laatiminen on tien eri osien yksityiskohtaista suunnittelua ja mitoittamista. Tiesuunnitelmassa määritetään tien tarkka sijainti ja muut yksityiskohdat, kuten liittymät tiehen, mahdolliset uudet kulkuyhteydet sekä melusuojaukset. Tiesuunnitelma laaditaan, käsitellään ja hyväksytään maantielakia noudattaen. Hyväksytty tiesuunnitelma antaa tienpitäjälle oikeuden tiealueen haltuunottoon ja tien tekemiseen. Tämä hanke sisältää ”Vt 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina-Vaalimaa” sekä ”Vt 7 Vaalimaan rekkaliikenteen odotusalue, Virolahti” tiesuunnitelmat.
 • Tiesuunnitelman täydennyksessä tehdään tiesuunnitelma-aineistoon tarkennuksia, jotka ovat lisätietoa rakennussuunnitelman laatimiselle. Tiesuunnitelman täydennys ei sisälly tiesuunnitelman hallinnolliseen prosessiin.
 • Hankkeen palveluntuottaja eli hankkeen toteuttamista varten perustettava erillinen osakeyhtiö.
 • E18 Hamina–Vaalimaa -hankkeessa tilaajana on Väylä. Hankkeen tilaaja valmistelee hankinnan määrittämällä toimivuus-, laatu- ja palvelutasokriteerit, valitsee toteuttajan ja tekee elinkaarisopimuksen sekä valvoo sopimuksen toteutumista. Tilaaja tekee palvelusopimuksen palveluntuottajan kanssa.
 • Tien yleissuunnittelussa selvitetään yleisesti hankkeen vaihtoehdot, määritetään tien likimääräinen sijainti ja kytkennät nykyiseen sekä tulevaan maankäyttöön, liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut, hankkeen vaikutukset ja alustava kustannusarvio sekä ympäristöhaittojen periaatteet. Tien yleissuunnitelma on maantielakiin ja -asetukseen perustuva lakisääteinen suunnitelma.
 • Hamina–Vaalimaa-hankkeessa sovellettava hankintamenettely, joka sopii monimutkaisille sopimuksille ja joka mahdollistaa vuoropuhelun hankkeen sisältöön ja ehtoihin liittyen hankintamenettelyn aikana. 
 • Neuvottelumenettelyn ensimmäinen vaihe, jossa tarjoajaehdokkaat voivat tutustua hankkeeseen ja hankintamalliin harkitakseen osallistumista varsinaiseen tarjouskilpailuun. Esivalintaan osallistuvien pitää osana osallistumishakemustaan toimittaa hankintailmoituksessa vaaditut tiedot. Tilaaja valitsee tarjouskilpailuun kaikki ne tahot, jotka täyttävät vähimmäisvaatimukset. 
 • Neuvottelumenettelyn toinen vaihe, jonka aikana tarjoajat toimittavat alustavat tarjouspyynnöt. Ensimmäisissä tarjouksissa arvioidaan tarjoajien suorituskyky hankkeen toteutuksessa ja tarjousten arviointi on laadullinen.
 • Neuvottelumenettelyn kolmas vaihe, jonka aluksi tarjoajat toimittavat tarkennetun tarjouspyynnön ja päätteeksi jättävät lopullisen tarjouksensa. Lopullisessa tarjouspyynnössä lukitaan hankkeen tekniset ja kaupalliset reunaehdot, joista tilaaja päättää tarjousvaiheessa 2 käytävien neuvotteluiden jälkeen. 
 • Neuvottelumenettelyn viimeinen vaihe, johon valitaan paras tarjoaja toisen tarjouskierroksen tarjousten perusteella. Parhaan tarjoajan valinnassa painotetaan hintaa tietyllä teknisellä ja kaupallisella laajuudella, josta on sovittu aiemmin markkinavuoropuhelun aikaisissa neuvotteluissa. Paras tarjoaja -vaiheen aikana tilaaja ja tarjoaja viimeistelevät palvelusopimuksen ja muut yksityiskohdat sekä allekirjoittavat lopuksi palvelusopimuksen. 
 • Sopimusaika alkaa palvelusopimuksen allekirjoittamishetkestä ja jatkuu normaalisti kunnossapitojakson loppuun. Se koostuu investointi- ja kunnossapitojaksosta. 

Logo.