Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Kehittämispäälikkö

Reijo Prokkola

Tietilastot

Tietilastot-sivulla julkaistaan tieliikennettä kuvaavia tilastoja sekä tilastot liikenne- ja hirvieläinonnettomuuksista.

Tietilasto

Tietilasto (SVT) on vuosittain ilmestyvä perustilasto, joka kuvaa aikasarjoin ja alueittain tiestön ja liikenteen tilaa valtion maantieverkolla. Tilasto kuuluu Suomen virallisen tilaston sarjaan (SVT). Tilaston on tuottanut 1.1.2020 alkaen Tilastokeskus.

Liikennemääräkartat

Väylävirasto julkaisee vuosittain koko maan kattavat liikennemääräkartat valtion ylläpitämiltä teiltä.

Karttoja tarjotaan pääasiassa sähköisessä muodossa. Liikennemäärää kuvataan vuoden keskimääräisellä vuorokausiliikenteellä (KVL) ja sen yksikkö on ajoneuvoa / vuorokausi. Koko maata kuvaavilla kartoilla esitetään valta-, kanta-, seutu- ja yhdysteiden liikennemäärät.

Nopeusraportit

Väylävirasto on seurannut autojen nopeuksien kehitystä vuodesta 1961 alkaen. Autojen nopeustilastot löytyvät näiltä sivuilta.

Liikennemäärät maarajoilla

Fintraffic kerää maarajojen rajanylityspaikoilta ajoneuvojen liikennemäärätietoja. Tietoja kerätään liikenteen automaattisen mittausjärjestelmän (LAM) avulla ja muutamilta rajanylityspaikoilta tiedot saadaan Tullin järjestelmistä.

LAM-kirjat

Finntraffic vastaa LAM-pisteiden (liikenteen automaattinen mittausasema) keräämistä tiedoista ja kokoaa vuosittain keräämistään liikennetiedoista yhteenvetoraportin, LAM-kirjan.

Tieliikenteen kehitys pääteillä

Finntraffic vastaa liikenteen kehityksen raportoinnista. Liikenteen kehitys arvioidaan kuukausitasolla siten, että tarkasteltavan kuukauden liikennemääriä verrataan vertailukuukauden liikennemääriin edelliseltä vuodelta. Kahdentoista kuukauden muutoksessa verrataan viimeisen kahdentoista kuukauden liikennemäärää sitä edeltävään kahteentoista kuukauteen.

Onnettomuusraportit

Onnettomuusraportit perustuvat poliisin kirjaamiin onnettomuustietoihin, joita täydennetään Liikenne- ja viestintäviraston sekä Tilastokeskuksen tiedoilla. Tietojen sisällöstä ja laadusta vastaa Tilastokeskus, josta onnettomuustiedot saadaan kerran kuukaudessa. Aineisto sisältää yksityiskohtaista tietoa onnettomuudesta, onnettomuuden osapuolista ja henkilöistä. Väylävirastossa onnettomuustietoihin liitetään tierekisteristä tapahtumapaikan tie- ja liikenneoloja kuvaavat tiedot. Viimeisin julkaisu on vuodelta 2017 ja uudempia tilastoja löytyy Tilastokeskuksen sivuilta.