Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Seinäjoki

projektipäällikkö

Teppo Leppäaho

  • 050 3509 897

Insinööritoimisto Kolmostie Oy

Mika Latvamäki

  • 040 727 9577

Valtatien 8 parantaminen välillä Edsevö – Lepplax, Pedersöre

Tiehanke Suunnitteilla Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Pedersören kunta ovat käynnistäneet keväällä 2021 valtatien 8 tiesuunnitelman laatimisen välillä Edsevö – Lepplax. Ohituskaistaosuus on esitetty myös Pohjanmaan maakuntakaavassa. Tiesuunnitelma valmistuu vuonna 2023. Hankkeen toteuttamisajankohdasta ei ole vielä tietoa.

Suunnittelualue ja tiestön nykytila 

Valtatie 8 kuuluu pääväyläasetuksen mukaiseen pääväyläverkkoon (palvelutasoluokka I) sekä TEN-T kattavaan verkkoon. Valtatie 8 (E8) on länsirannikon tärkeä tieyhteys ja merkittävä etelä-pohjoissuuntainen erikoiskuljetusten ja vaarallisten aineiden kuljetusreitti. 

Suunnittelukohde sijaitsee valtatiellä 8 Pedersören kunnan alueella välillä Edsevö – Lepplax. Suunnittelukohde alkaa Edsevön eritasoliittymän pohjoispuolelta jatkuen Lepplaxin tien liittymän eteläpuolelle. Tieosuuden pituus on noin viisi kilometriä.

Suunnittelukohteen sijainti (vihreä viiva).

Hankkeen tavoitteena on parantaa valtatien liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Lisäksi tavoitteena on selkeyttää alueen väyläverkkoa ja parantaa jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä. Hankkeessa toteutetaan ohituskaistaosuudet samaan kohtaan sekä etelä- että pohjoissuuntaan. Tällöin osuudella on liikenteen käytössä kaksi kaistaa molempiin suuntiin (2+2 kaistainen). Lisäksi tehdään liikenneturvallisuutta parantavia liittymäjärjestelyitä sekä rakennetaan korvaavia yhteyksiä.

Suunnittelualueella valtatie 8 on nykyään kaksikaistainen (1+1) valtatie, jonka nopeusrajoitus on 80 - 100 kilometriä tunnissa. Liikennemäärä suunnittelualueella on noin 5500 - 5800 ajoneuvoa vuorokaudessa (keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2020), josta raskaan liikenteen osuus on suuri n. 860 ajoneuvoa vuorokaudessa (noin 15 %). Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee poikittaisyhteytenä kantatie 68 sekä valtatien 8 ja kantatien 68 eritasoliittymä (nk. Edsevön eritasoliittymä). 

Lisääntyvä liikennemäärä, suuri raskaan liikenteen osuus, korkea liittymätiheys ja puutteelliset liittymäjärjestelyt heikentävät valtatien liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Ohitusmahdollisuuksien puuttuessa mm. runsaasta vastaantulevasta liikenteestä johtuen koko liikennevirran nopeustaso laskee hitaimman ajoneuvon mukaiseksi. Tilannetta pahentaa tienvarren tehokas maataloustoiminta, joka aiheuttaa paljon maatalousliikennettä myös valtatielle 8. 

Puutteelliset liittymäjärjestelyt aiheuttavat jatkuvia vaaratilanteita kääntyvien ja suoraan ajavien kesken. Sivutieltä valtatielle liittyminen on paikoin hankalaa vilkkaassa liikenteessä. Tämä aiheuttaa ongelmia logistiikan toimivuuden lisäksi myös henkilöautoliikenteen sujuvuudelle sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuudelle. Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta heikentää nykytilassa myös alikulkujen puute.

Suunnitelman sisältö ja aikataulu

Tiesuunnitelma käsittää 2+2 kaksikaistaisen ohituskaistaosuuden rakentamisen valtatielle 8. Hankkeessa tehdään myös liittymäjärjestelyitä eli katkaistaan liittymiä, yhdistellään paikallista liikennettä turvallisiin tasoliittymiin ja rakennetaan korvaavia yhteyksiä. Korvaavat yhteydet sisältävät myös kaksi alikulkua valtatien 8 alitse.

Suunnitelman laatimisessa huomioidaan alueen ympäristövaikutukset tutkimalla liikenteen aiheuttamat meluvaikutukset sekä vaikutukset ympäristöarvoihin.

Tiesuunnitelmassa esitetään tiestön parantamisratkaisut vaikutuksineen ja kustannusarvioineen ja se toimii lähtökohtana myöhemmin laadittavalle rakennussuunnitelmalle. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä muiden viranomaisten ja kansalaisten kanssa. Tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2023 aikana.  Suunnittelukonsulttina toimii hankkeessa Insinööritoimisto Kolmostie Oy.

Ajankohtaista

Suunnitelma tullaan asettamaan nähtäville kevään 2023 aikana.

Yleisötilaisuudessa 2022 esillä olleet suunnitelmaluonnokset:

Hankkeen vaikutukset

Parannettujen väyläjärjestelyjen vaikutukset ovat alustavasti seuraavat:

  • Valtatien liikenteen sujuvuus paranee
  • Liikenneturvallisuus paranee, kun vastakkaisten ajosuuntien liikennevirrat on erotettu keskikaiteella ja jäljelle jäävät tasoliittymät muutetaan turvallisiksi. Ohituskaista vähentää riskiohituksia myös laajemmalla alueella, kun tienkäyttäjillä on tiedossa lähestyvä turvallinen ohituskaista-alue. Lisäksi valtatien alikulut ja ohituskaistaosuudelle rakennettavat riista-aidat parantavat liikenneturvallisuutta 
  • Maisemakuva muuttuu uusien eritasoliittymien / tiepenkereiden vuoksi.
  • Joillekin kiinteistönomistajille tulee kiertohaittaa nykytilanteeseen verrattuna, joskin liittyminen valtatielle sujuvoituu samalla. 

Suunnitteluprosessi

Suunnitelman laatiminen on aloitettu keväällä 2021.  Tiesuunnitelman laadinnassa käytetään avointa ja vuorovaikutteista suunnittelutapaa. Suunnittelutyön aikana ollaan yhteydessä alueen asukkaisiin, maanomistajiin ja muihin osallisiin. 

Kun tiesuunnitelma valmistuu, se lähetetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaiseen käsittelyyn, jolloin tiesuunnitelma asetetaan nähtäville kuukauden ajaksi ja tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri sidosryhmiltä. Tämän jälkeen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tekee tiesuunnitelmaa koskevan hyväksymispäätöksen. Tavoitteena on, että hankkeen toteutus on mahdollista aloittaa lähivuosina. Toteutusaikataulu riippuu rahoituksen järjestymisestä.