Usein kysyttyä

Mitä Vt 19 Seinäjoen hankkeessa tehdään?
Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie -projektissa rakennetaan 18,5 kilometrin mittainen, keskikaiteellinen ohituskaistatie uudelle paikalle Ilmajoen Rengonkylästä Seinäjoen Nurmoon.
Mitä hankkeessa tehdään vuonna 2018?

Seinäjoen ohikulkutie saa lopullisen päällysteensä suunnitelmien mukaisesti kesän 2018 aikana.


Päällystystyöt tehdään kahdessa vaiheessa. Toukokuussa aloitettu Routakalliosta Rengoharjulle tehdään viikkojen 21–24 aikana. Juhannuksen aikaan on lyhyt tauko, ja työt jatkuvat viikolla 26 Routakalliosta Nurmon suuntaan. Koko päällystysurakan on tarkoitus valmistua heinäkuun loppuun mennessä. Skanska Infra Oy toteuttaa urakkaan kuuluvan viimeisen päällystekerroksen sopimuksen mukaisesti.

Miksei nopeusrajoitus voi olla 100 km/h päällystystyön ulkopuolisilla alueilla?

 Alennettu nopeusrajoitus 80 km/h on tällä hetkellä voimassa Rengonharjun ja Routakallion välillä, lisäksi päällystystöiden kohdalla nopeusrajoitusta alennetaan tapauskohtaisesti vielä 50 km/h  –-> 30 km/h.

Nopeusrajoitusta on alennettu koko matkalla Rengonharjulta Routakalliolle asti keskikaiteeseen tehtävien kaideaukkojen takia. Nämä aukot tehdään noin 500 m välein ja niiden kautta ohjataan yleistä liikennettä päällystyskohteiden ohi, lisäksi niitä käytetään myös työnaikaiseen asfalttimassojen siirtoon. Keskikaiteeseen tehtävät aukot heikentävät tien turvallisuustasoa joten siitä syystä nopeusrajoitusta on alennettava. Kaideaukot pyritään sulkemaan mahdollisimman nopeasti kun päällystystöiden valmistuttua.

Mikä merkitys ohikulkutiellä on Seinäjoelle?

Ohikulkutie kohentaa elinkeinoelämän kasvuedellytyksiä ja avaa uusia mahdollisuuksia maankäytölle. Lisäksi tiellä on merkittävät vaikutukset liikenneturvallisuuden parantumisen kannalta. Seinäjoen keskusta-alueen läpi kulkee päivittäin 5 600–17 500 autoa, tästä määrästä kymmenesosa on raskasta liikennettä. Ohikulkutie vie vaarallisten kemikaalien kuljetukset keskusta-alueelta pois, rauhoittaa keskusta-aluetta ja lisää asumisviihtyvyyttä. Lisäksi ohikulkutie nopeuttaa ajoaikoja noin 10 minuuttia.

Montako uutta siltaa hankkeeseen sisältyy?

Hankkeeseen on rakennettu kaiken kaikkiaan 25 uutta siltaa. 

Osa katutöistä on tehty yhdessä Seinäjoen kaupungin kanssa, mitä nämä ovat?

Routakallion ja Matalamäen eritasoliittymien yhteydessä on katutöitä, jotka on urakoitu osittain yhdessä Seinäjoen kaupungin kanssa.

Routakallion eritasoliittymän ramppien päällystystöitä tehtiin kesäkuussa ja rampit avattiin liikenteelle elokuussa 2016. Samassa yhteydessä liikenteelle avattiin Seinäjoen kaupungin rakentama Rautatiekatu. Rautatiekatu ulottuu Vuoritien puoleisesta päästä itäiselle ohikulkutielle. Väylä erkanee Tampere–Seinäjoki rautatien kohdalla olevalta Routakallion eritasoliittymältä Kasperin asuinalueen suuntaan.

Matalamäen eritasoliittymä ja Rekkaväylä avattiin liikenteelle 30. kesäkuuta. Rekkaväylä on pääkatu, joka yhdistää Kapernaumin ja Roveksen teollisuusalueet suoraan itäiseen ohikulkutiehen Haapamäen radan kohdalla olevan Matalamäen eritasoliittymän kautta. Seinäjoen kaupunki rakensi omajohtoisena urakointina kadun linjaosuuden eritasoliittymään asti.

Rakentamisessa hyödynnetään tietomallintamista, mitä sillä tarkoitetaan?

Tietomalli on rakennusprosessin koko elinkaaren aikaisten tietojen kokonaisuus digitaalisessa muodossa. Tämän kolmiulotteisen tietokonemallin tarkoituksena on koota kaikki tarvittava tieto yhteen, jotta tiedon hyödyntäminen on helppoa. Kukin yksittäinen tieto tallennetaan vain yhteen kertaan ja sitä voi hyödyntää koko suunnittelu- ja toteutusketju aina ylläpitoon saakka. Seinäjoen itäisen ohikulkutien projektissa pyritään mahdollisimman kustannustehokkaaseen suunnitteluun ja toteutukseen muun muassa tietomallintamisen avulla.

Hankkeen kakkosvaiheessa mallinnettiin kaikki rakentamisen kannalta oleelliset pintarakenteet Takamäen eritasoliittymän kohdalta Nurmoon asti. Mallinnettaviin kohteisiin kuuluivat niin päällysrakenteiden pintojen mallintamiset, kantavien rakenteiden, massanvaihtokaivantojen ja kallioleikkauksien pintojen mallintamiset kuin Nurmon eritasoliittymän mallintamisen.


Milloin tie valmistuu?

Uusi valtatien linjaus Rengonharjulta Kuortaneentielle (Vt 18) otettiin käyttöön liikenteelle marraskuussa 2015. Koko itäinen ohikulkutie otetaan liikenteelle vuoden 2016 marraskuun lopussa. Lopullinen päällystekerros Rengonkylän ja Mäki-Hakolantien väliselle osuudelle tehdään vuonna 2018.

Mitkä ovat hankkeen kustannukset?

Koko ST- eli suunnittele ja toteuta –urakan kustannus on noin 73,4 miljoonaa euroa.

Tien rakentamisessa on käytetty uusiomateriaaleja, muun muassa renkaita meluvalleihin ja lentotuhkaa pohjarakenteisiin. Montako ympäristölupaa hankkeelle on haettu?

Hankkeelle on haettu kaikkiaan 12 ympäristölupaa; Routakallion kiviaineksen murskaus- ja louhinta, Kirveksen kiviaineksen murskaus- ja louhinta, renkaiden käyttö meluvalleissa, Avin vesilain mukainen lupa Seinäjoen ylittävän sillan rakentamiseen, vesilain mukainen lupa sillan rakentaminen Kyrkösjärjen täyttökanavan yli, liito-orava ja lepakkokohteiden seuranta, ympäristölupa tuhkien ja epäkurantin kipsin käyttöön meluvallien rakenteissa, pintavesien tarkkailuohjelma, Routakallion maa-aineksen ottolupa, lentotuhkien ympäristölupa, betonimurskeiden ympäristölupa sekä jätteenpolton pohjakuonien mineraaliaineksen hyödyntäminen maanrakentamisessa.

Mistä saan lisätietoa hankkeesta?
Tietoa saa hankkeen verkkosivuilta ja yhteystiedoista löytyviltä henkilöiltä. Kannattaa seurata myös hankkeen Facebook-sivua, kuvapäivityksiämme Flickr -palvelussa ja hankkeen YouTube-soittolistaa.
Kuka huolehtii tien ylläpidosta sen valmistuttua?

Ohitustien kunnossapito on ELY-keskuksen vastuulla, kuten muidenkin valtion teiden. Palautetta tien kunnossapidosta voi antaa tienkäyttäjän linjan kautta, p. 0200 2100.

reaktionapit
Sivu päivitetty 23.05.2018