Hyppää sisältöön
Usein kysyttyä
 • Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie -projektissa rakennettiin 18,5 kilometrin mittainen, keskikaiteellinen ohituskaistatie uudelle paikalle Ilmajoen Rengonkylästä Seinäjoen Nurmoon.
 •  Alennettu nopeusrajoitus 80 km/h on tällä hetkellä voimassa Rengonharjun ja Routakallion välillä, lisäksi päällystystöiden kohdalla nopeusrajoitusta alennetaan tapauskohtaisesti vielä 50 km/h  –-> 30 km/h.

  Nopeusrajoitusta on alennettu koko matkalla Rengonharjulta Routakalliolle asti keskikaiteeseen tehtävien kaideaukkojen takia. Nämä aukot tehdään noin 500 m välein ja niiden kautta ohjataan yleistä liikennettä päällystyskohteiden ohi, lisäksi niitä käytetään myös työnaikaiseen asfalttimassojen siirtoon. Keskikaiteeseen tehtävät aukot heikentävät tien turvallisuustasoa joten siitä syystä nopeusrajoitusta on alennettava. Kaideaukot pyritään sulkemaan mahdollisimman nopeasti kun päällystystöiden valmistuttua.

 • Ohikulkutie kohentaa elinkeinoelämän kasvuedellytyksiä ja avaa uusia mahdollisuuksia maankäytölle. Lisäksi tiellä on merkittävät vaikutukset liikenneturvallisuuden parantumisen kannalta. Seinäjoen keskusta-alueen läpi kulkee päivittäin 5 600–17 500 autoa, tästä määrästä kymmenesosa on raskasta liikennettä. Ohikulkutie vie vaarallisten kemikaalien kuljetukset keskusta-alueelta pois, rauhoittaa keskusta-aluetta ja lisää asumisviihtyvyyttä. Lisäksi ohikulkutie nopeuttaa ajoaikoja noin 10 minuuttia.

 • Hankkeessa rakennettiin kaiken kaikkiaan 25 uutta siltaa. 

 • Routakallion ja Matalamäen eritasoliittymien yhteydessä on katutöitä, jotka urakoitiin osittain yhdessä Seinäjoen kaupungin kanssa.

  Routakallion eritasoliittymän ramppien päällystystöitä tehtiin kesäkuussa ja rampit avattiin liikenteelle elokuussa 2016. Samassa yhteydessä liikenteelle avattiin Seinäjoen kaupungin rakentama Rautatiekatu. Rautatiekatu ulottuu Vuoritien puoleisesta päästä itäiselle ohikulkutielle. Väylä erkanee Tampere–Seinäjoki rautatien kohdalla olevalta Routakallion eritasoliittymältä Kasperin asuinalueen suuntaan.

  Matalamäen eritasoliittymä ja Rekkaväylä avattiin liikenteelle 30. kesäkuuta. Rekkaväylä on pääkatu, joka yhdistää Kapernaumin ja Roveksen teollisuusalueet suoraan itäiseen ohikulkutiehen Haapamäen radan kohdalla olevan Matalamäen eritasoliittymän kautta. Seinäjoen kaupunki rakensi omajohtoisena urakointina kadun linjaosuuden eritasoliittymään asti.

 • Tietomalli on rakennusprosessin koko elinkaaren aikaisten tietojen kokonaisuus digitaalisessa muodossa. Tämän kolmiulotteisen tietokonemallin tarkoituksena on koota kaikki tarvittava tieto yhteen, jotta tiedon hyödyntäminen on helppoa. Kukin yksittäinen tieto tallennetaan vain yhteen kertaan ja sitä voi hyödyntää koko suunnittelu- ja toteutusketju aina ylläpitoon saakka. Seinäjoen itäisen ohikulkutien projektissa pyritään mahdollisimman kustannustehokkaaseen suunnitteluun ja toteutukseen muun muassa tietomallintamisen avulla.

  Hankkeen kakkosvaiheessa mallinnettiin kaikki rakentamisen kannalta oleelliset pintarakenteet Takamäen eritasoliittymän kohdalta Nurmoon asti. Mallinnettaviin kohteisiin kuuluivat niin päällysrakenteiden pintojen mallintamiset, kantavien rakenteiden, massanvaihtokaivantojen ja kallioleikkauksien pintojen mallintamiset kuin Nurmon eritasoliittymän mallintamisen.


 • Uusi valtatien linjaus Rengonharjulta Kuortaneentielle (Vt 18) otettiin käyttöön liikenteelle marraskuussa 2015. Koko itäinen ohikulkutie otettiin liikenteelle vuoden 2016 marraskuun lopussa. Lopullinen päällystekerros Rengonkylän ja Mäki-Hakolantien väliselle osuudelle tehtiin vuonna 2018.

 • Koko ST- eli suunnittele ja toteuta –urakan kustannus on noin 73,4 miljoonaa euroa.

 • Hankkeelle on haettu kaikkiaan 12 ympäristölupaa; Routakallion kiviaineksen murskaus- ja louhinta, Kirveksen kiviaineksen murskaus- ja louhinta, renkaiden käyttö meluvalleissa, Avin vesilain mukainen lupa Seinäjoen ylittävän sillan rakentamiseen, vesilain mukainen lupa sillan rakentaminen Kyrkösjärjen täyttökanavan yli, liito-orava ja lepakkokohteiden seuranta, ympäristölupa tuhkien ja epäkurantin kipsin käyttöön meluvallien rakenteissa, pintavesien tarkkailuohjelma, Routakallion maa-aineksen ottolupa, lentotuhkien ympäristölupa, betonimurskeiden ympäristölupa sekä jätteenpolton pohjakuonien mineraaliaineksen hyödyntäminen maanrakentamisessa.

 • Ohitustien kunnossapito on ELY-keskuksen vastuulla, kuten muidenkin valtion teiden. Palautetta tien kunnossapidosta voi antaa tienkäyttäjän linjan kautta, p. 0200 2100.