Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Minna Immonen

  • 0295 024 685

Plaana Oy

Projektipäällikkö

Hilkka Piippo

  • 040 518 0373

Vt 9 Orivesi - Jyväskylä

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi Pirkanmaa

Valtatielle 9 välille Orivesi - Jyväskylä ollaan laatimassa toimenpideselvitystä.  Toimenpideselvitys on esisuunnitelma, jossa esitetään Orivesi-Jyväskylä välin kehittämisratkaisu, jolla parannetaan liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta, ennustettavuutta ja matka-aikaa sekä edistetään kestävän liikkumisen mahdollisuuksia. Lisäksi toimenpidesuunnitelmassa kuvataan, kuinka liikenteen aiheuttamia haittavaikutuksia torjutaan. 

Valtatie 9 parannetaan keskikaiteellisena jatkuvana ohituskaistatienä Oriveden ja Korpilahden välillä, nelikaistaisena tienä Korpilahden ja Muuramen välillä sekä moottoritienä Muuramen ja Jyväskylän väillä. Liittymät suunnitellaan eritasoliittyminä ja valtatielle toteutetaan rinnakkaistiejärjestelyt.

Hankkeen yhteydessä laaditaan myös valtatien 9 aluevaraussuunnitelmat Muuramen ja Korpilahden taajamien kohdalle. Aluevaraussuunnitelma on yksi kaavoituksen taustaselvityksistä ja siinä suunnitellaan esitys maantiealueen tilavarauksista asemakaavoihin.
 

Suunnittelualueen kuvaus

Suunnittelualue alkaa Orivedeltä kantatien 58 eritasoliittymästä ja päättyy Jyväskylään valtatien 18/23 eritasoliittymään. Valtatiejakson pituus on noin 103 km. Valtatie 9 on tärkeä kansainvälinen yhteys ja merkittävä länsi itäsuuntainen poikittaisyhteys. Valtatie 9 kuuluu TEN-T kattavaan verkkoon. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa maanteiden ja rautateiden pääväyliksi valtatie 9 on määritetty suunnittelualueella pääväylien palvelutasoluokkaan I. Valtatie 9 on osa erikoiskuljetusten verkkoa.

Yhteysvälillä Orivesi - Jämsä valtatien 9 keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on 5459 - 6318, Jämsä ja Korpilahden välillä 7074 - 8517 sekä Korpilahden ja Jyväskylän välillä 10 445 - 25 653 ajoneuvoa. Yhteysvälillä on paljon turvallisuus ja sujuvuuspuutteita. Valtatien liittymäjärjestelyt ovat puutteellisia ja valtatien 9 suuresta liikennemäärästä johtuen liittyminen valtatien liikennevirtaan on ajoittain vaikeaa ja turvatonta.

Valtatiellä ei ole riittävästi ohituspaikkoja eikä kattavaa rinnakkaistieverkkoa. Raskasliikenne jonouttaa paikoitellen muuta liikennettä, kun turvallisia ohituspaikkoja ei ole riittävästi. Rinnakkaistien puuttuessa paikallinen ja hidas liikenne käyttää valtatietä myös lyhyillä matkoilla.

Yhteysvälillä ei ole riittäviä ja turvallisia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä ja risteämiset valtatieliikenteen kanssa ovat puutteellisia. Myös linja-autopysäkki- ja liityntäpysäköintijärjestelyt ovat monin paikoin puutteellisia.
 

Suunnittelutilanne
 

Suunnitelmaluonnoksista on pyydetty palautetta tienkäyttäjiltä, lähialueen asukkailta ja muilta sidosryhmiltä internetkyselyllä syksyllä 2021. Saadut palautteet on pyritty mahdollisuuksien mukaan huomioimaan tässä vaiheessa suunnittelua. Liikennejärjestelyjä tullaan tarkentamaan vielä toteutukseen tähtäävässä jatkossuunnittelussa.  Toimenpideselvityksessä esitetyt ratkaisut, kuten eritasoliittymien paikat ja rinnakkaistien linjaukset voivatkin jatkosuunnittelussa muuttua, kun suunnittelun taso tarkentuu ja tehdään pohjatutkimuksia ja erillisselvityksiä. Kun suunnittelu jollain kohdalla jatkuu, tullaan suunnittelusta erikseen tiedottamaan ja suunnitteluun on mahdollista vaikuttaa.

 

Kommentteja ja palautetta voi edelleen esittää koko toimenpideselvityksen laadinnan ajan suunnittelijoille ja ELY-keskuksille. Myös myöhemmin tulleet palautteet huomioidaan osana suunnittelua sekä jatkosuunnittelussa. 

Toimenpidekartat ovat katsottavissa täältä: Trimble Connect

Toimenpideselvitys on esisuunnitelma, ja valtatien 9 tavoitetilanteen ratkaisut määritellään siinä yleispiirteisellä tasolla. Toimenpideselvitys ei ole liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen suunnitelma, vaan kyseessä on yleispiirteinen esiselvitys. Toimenpideselvityksessä esitetyt toimenpiteet toteutuvat vaiheittain ja ratkaisut tarkentuvat ja vahvistuvat kaavoituksen kautta sekä jatkosuunnittelussa yleis- ja tiesuunnitelmissa.

Toimenpideselvitys valmistuu syksyllä 2022.

Aluevaraussuunnitelma ei ole myöskään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen suunnitelma, vaan kyseessä on esisuunnitelma. Aluevaraussuunnitelma on kaavoitusta varten laadittava taustaselvitys, jossa suunnitellaan maantien tarvitsemat tilatarpeet asemakaavoihin.

Muuramen kohdan suunnittelu toteutetaan yhteistyössä Muuramen kunnan kanssa. Suunnitelma kohdistuu Muuramen eritasoliittymän ja Teollisuustien välille.

Korpilahden kohdan suunnittelu toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa. Suunnitelma kohdistuu nykyisen asemakaava-alueen kohdalle.

Muuramen ja Korpilahden kohdan aluevaraussuunnitelmat valmistuvat kesän ja syksyn aikana 2022.