Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Kari Komi

  • 0295 024 691
  • kari.komi[at]ely-keskus.fi

Valtatien 9 (Rantaväylän) parantaminen välillä Pumperi - Aholaita, Jyväskylä aluevaraussuunnitelma

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt aluevaraussuunnitelman laatimisen valtatielle 9 Jyväskylän kohdalla.  Aluevaraussuunnitelman tavoitteena on parantaa valtatien 9 (Rantaväylä) liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta Jyväskylän kohdalla. Suunnittelussa pyritään löytämään ratkaisut, joilla turvataan valtatien 9 merkittävä rooli valtakunnan pääväylänä sekä tärkeänä Jyväskylän sisäisenä ajoneuvoyhteytenä.  
 
Valtatiellä tavoitellaan tasaista matkanopeutta sekä matka-aikojen ennakoitavuutta. Tavoitenopeutena suunnittelualueella on 80 km/h ja Jyväskylän keskustan kohdalla 70 km/h. Suunnitteluvälin pitkän aikavälin tavoitteena on myös, että kaikki liittymät ovat eritasoliittymiä ja tieosuus on kokonaisuudessa 2+2 keskikaiteellinen valtatie.

Suunnittelutilanne

Keski-Suomen ELY-keskus on yhdessä Jyväkylän kaupungin kanssa aloittanut laatimaan aluevaraussuunnitelmaa valtatielle 9 välille Pumperi - Aholaita (Rantaväylä) Jyväskylän keskustan kohdalle. Aluevaraussuunnitelmassa selvitetään valtatien 9 tavoitetilanteen ratkaisut Keljon Pumperin ja Aholaidan valtatien 4 liittymän välillä noin 5 kilometrin matkalla Samalla tarkennetaan Jyväskylän kaupungin Rantaväylän varren maankäytön tavoitetilan ratkaisujen vaikutuksia valtatien parantamiseen. 

Suunnitelmassa tutkitaan yhtenäisen 2+2 kaistaisen maantien jatkamista Keljon Pumperinmäestä Aholaidan (vt4) eritasoliittymään saakka. Samalla tutkitaan  Jyväskylän kävely- ja pyöräily-yhteyksien parantamista Keljon ja Jyväskylän keskustan välillä, Rantaväylän kuivatusta sekä melusuojaustarpeita.

Aluevaraussuunnitelmassa tutkitaan:
Ristonmaan eritasoliittymän täydentäminen Tampereen suunnan rampeilla
Mattilanniemen eritasoliittymän ratkaisut
Satamakadun eritasoliittymän ratkaisut
Aluevaraussuunnitelma tehdään yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa. Suunnitelmassa esitetyt ratkaisut otetaan huomioon kaupungin yleiskaavaehdotuksessa ja tilavaraukset viedään jatkossa 

Nykytilanne ja ongelmat

Valtatie 9 on tärkeä osa valtakunnallista ja kansainvälistä itä - länsisuuntaista poikittaisyhteyttä. Valtatie 9 on osa TEN-T kattavaa verkkoa ja päätieasetuksen mukainen I luokan pääväylä. Valtatien 9 liikennemäärä suunnittelualueella on 17 475 - 33 657 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen määrä on 1 104 – 1 608 ajon./vrk. Keskimääräinen arkivuorokausiliikennemäärä on 18 236 - 36 597 ajoneuvoa ja keskimääräinen kesävuorokausiliikennemäärä on 19 047 - 37 019 ajoneuvoa. 

Valtatiellä 9 on jouduttu alentamaan nopeusrajoitusta tasoliittymien ja korkean liikennemäärän johdosta, mistä johtuen nopeusrajoitus vaihtelee suunnittelualueella useaankin kertaan. Suunnittelualueella on useita liittymiä ja liittymäväli on pieni. Valtatie 9 on erittäin häiriöherkkä ja onnettomuus Rantaväylällä säteilee laajalle seudun liikennejärjestelmään. Suunnittelualueen alussa valtatie 9 erkanee yhdellä kaistalla oikealle kohti pohjoista (keskusta/Kuopio) ja maantie 6018 jatkaa kahdella kaistalla suoraan. Ristonmaan eritasoliittymästä puuttuu ramppi etelään suuntaan ja yhteys kiertää katuverkon kautta. Erkaneminen valtatieltä 9 pohjoisesta tullessa Vaasankadulle on vasemmalta ajokaistalta. 

Valo-ohjatut tasoliittymät pysäyttävät valtatien liikennettä aika-ajoin ja liittymät ovat ylikuormittuneita, mikä heikentää valtatien sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. Maankäytön kehittyminen ja liikenteen kasvu heikentävät liittymien toimivuutta ja turvallisuutta entisestään.

Jatkosuunnittelu ja toteutus

Aluevaraussuunnitelma ei ole liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen suunnitelma vaan esisuunnittelutasoinen. Suunnitelmaa ei aseteta nähtäville vaan vuorovaikutus sen osalta tapahtuu kaavoituksen yhteydessä ja seuraavassa suunnitteluvaiheessa (LjMTL:n mukainen tiesuunnitelma).

 

Hankekortti

 

 

  • Suunnitteilla

Liitteet