Hyppää sisältöön

Valtatien 4 liittymäjärjestelyt välillä Vuorenkyläntie (mt 6134) – Oravakivensalmi, Hartola, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Väylävirasto laativat yhteistyössä tiesuunnitelman hankealueen yksityistiejärjestelyistä. 

Tietoa tiesuunnitelmasta

Liikenne- ja viestintävirasto hyväksyi 11.5.2022 päätöksellään tiesuunnitelman. Päätös (www-versio) ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus olivat nähtävillä sähköisessä muodossa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) tietoverkossa 25.5.2022 - 1.7.2022 välisen ajan. Kuulutus nähtäville asettamisesta julkaistiin ELY-keskuksen verkkosivuilla 25.5.2022 www.ely-keskus.fi/kuulutukset. Huom! valitse ELY-keskukseksi Uusimaa.

Päätöksessä on annettu Uudenmaan ELY-keskuksen vastineet suunnitelmasta saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin.

Hyväksymispäätöksellä suunnitelmassa esitetyt alueet voitiin ottaa haltuun ja aloittaa suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden rakentaminen. Rakentaminen toteutettiin käynnissä olevan urakan yhteydessä.

Suunnitelman taustat ja sisältö

Suunnitelmalla muutetaan tiesuunnitelmassa ”Vt 4 Hartola-Oravakivensalmi” esitettyjä liittymä- ja rinnakkaistiejärjestelyjä Vuorenkyläntien ja Oravakivensalmen välillä ja suunnitelman tavoitteena on tieosuuden yksityisteiden liittymien turvallisuuden parantaminen.

Muutostarve kohdistuu erityisesti liittymien vähentämiseen entisestään. Valtatielle jää liittymiä hiukan harvemmin, mutta jäävät liittymät toteutetaan riittävillä kääntymiskaistoilla siten, että sivutielle kääntyminen on turvallista. Harvempi liittymäväli sujuvoittaa myös valtatieliikennettä ja tasoittaa erityisesti raskaan liikenteen matkanopeutta. Suunnitelmassa esitetään myös syrjään jäävän nykyisen valtatien hyödyntäminen edelleen tietarkoituksiin, siten että valtatielle muodostuu maantietasoinen rinnakkaistie ohituskaistaosuuden matkalle. Tälle osuudelle ohjataan kävely, pyöräily sekä mopo- ja maatalousliikenne.

Muutokset kohdistuvat seuraaviin kohtiin (toimenpiteet etelästä pohjoiseen):

  • Lohiniementien liittymä suljetaan ja liikenne ohjataan rakennettavaa rinnakkaistietä pitkin Vuorenkyläntielle. Vuorenkyläntien ja valtatien liittymään rakennetaan vasemmalle kääntymiskaista etelän suunnasta tultaessa, jolloin kääntyminen valtatieltä on nykyistä turvallisempaa.
  • Töllinmäentien liittymään toteutetaan väistötila ja linja-autopysäkit.
  • Rantatöyryntien ja Huuperintien liittymä porrastetaan, eli nelihaaraliittymän sijaan kohdalla on kaksi kolmihaaraliittymää. Liittymiin toteutetaan vasemmalle kääntymiskaistat ja linja-autopysäkit. Kääntyminen sivutielle tai sivutieltä on turvallisempaa.
  • Leppäniementien liittymä katkaistaan. Jatkossa kulkeminen tapahtuu Rantatöyryntien ja Leppäniementien pohjoisemman liittymän kautta. Rantatöyryntien päähän toteutetaan kääntöpaikka. 
  • Nykyinen valtatie jää edelleen maantietarkoituksiin ja sille rakennetaan jatkoyhteys Ansiontieltä pohjoiseen. Näin ohituskaistaosuuden matkalle syntyy rinnakkainen maantie, jota voi hyödyntää paikallisliikenne, kävelijät ja pyöräilijät ja yhteys toimii myös valtatien varareittinä. Valtio huolehtii rinnakkaistien kunnossapidosta. Maantienä toteuttaminen edellyttää lisälunastustarpeita.
  • Mattilanlammentien liittymä katkaistaan ja liikenne ohjataan rakennettavaa rinnakkaistieyhteyttä pitkin etelään Luolantielle. Mattilanlammentieltä rakennetaan lisäksi yksityistieyhteys pohjoiseen Rusintielle. 
  • Suursyväntien ja Vuorenpääntien liittymäjärjestelyä siirretään hiukan etelämmäs, millä parannetaan liittymän liikennöitävyyttä. Liittymään toteutetaan vasemmalle kääntymiskaista pohjoisen suunnasta.
  • Suvirannantien liittymään toteutetaan väistötila.

Esitetyt suunnitelmaratkaisut pidentävät joiltain osin rinnakkaistieyhteyksiä, mutta liittyminen valtatielle ja valtatieltä saadaan ohjattua liittymiin, joihin rakennetaan erilliset kaistajärjestelyt. Kohdakkain olevien liittymien porrastaminen parantaa liikenneturvallisuutta, kun liikenteen konfliktipisteitä eli mahdollisia onnettomuuskohtia on liittymässä vähemmän.

Tieoikeudet rakennettaville yksityisteille määrätään tietoimituksessa, johon Maanmittauslaitos kutsuu osalliset erikseen. 

Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin hankkeen Facebook-sivulla etäyleisötilaisuudessa 14.9.2021. Tilaisuuden esitykset löydät Yleisötilaisuudet-sivulta.

Jatkotoimenpiteet

Uudenmaan ELY-keskus hakee hyväksymispäätöksen mukaisesti vireille maantietoimituksen suunnitelmassa esitettyjen alueiden haltuun ottamiseksi. Maanmittauslaitos kutsuu erillisellä kutsulla osalliset toimituksen aloituskokoukseen. 

Lisätiedusteluihin ja kysymyksiin vastaa: 

Anna Elf, puh. 0295 021 395, [email protected]