Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Liikenne ja infrastruktuuri, Uudenmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Anna Elf

  • 0295 021 395

Plaana Oy

Projektipäällikkö

Toivo Kämäräinen

  • 040 837 7423

Valtatien 4 liittymäjärjestelyt välillä Vuorenkyläntie (mt 6134) – Oravakivensalmi, Hartola, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Väylävirasto ovat aloittaneet tiesuunnitelman laatimisen hankealueen yksityistiejärjestelyistä. 
 
Suunnitelmalla muutetaan tiesuunnitelmassa ”Vt 4 Hartola-Oravakivensalmi” esitettyjä liittymä- ja rinnakkaistiejärjestelyjä Vuorenkyläntien ja Oravakivensalmen välillä ja suunnitelman tavoitteena on tieosuuden yksityisteiden liittymien turvallisuuden parantaminen.

Muutostarve kohdistuu erityisesti liittymien vähentämiseen entisestään. Valtatielle jäisi liittymiä hiukan harvemmin, mutta jäävät liittymät toteutettaisiin riittävillä kääntymiskaistoilla siten, että sivutielle kääntyminen on turvallista. Harvempi liittymäväli sujuvoittaa myös valtatieliikennettä ja tasoittaa erityisesti raskaan liikenteen matkanopeutta. Suunnitelmassa selvitetään myös syrjään jäävän nykyisen valtatien hyödyntäminen edelleen tietarkoituksiin, siten että valtatielle muodostuisi maantietasoinen rinnakkaistie ohituskaistaosuuden matkalle.

Muutokset kohdistuvat seuraaviin kohtiin (toimenpiteet etelästä pohjoiseen):

  • Lohiniementien liittymän sulkeminen ja liikenteen ohjaaminen rakennettavaa rinnakkaistietä pitkin Vuorenkyläntielle. Vuorenkyläntien ja valtatien liittymään rakennetaan vasemmalle kääntymiskaista etelän suunnasta tultaessa, jolloin kääntyminen valtatieltä on nykyistä turvallisempaa.
  • Töllinmäentien liittymään toteutetaan väistötila.
  • Saukkolanmäentien ja Koivurinteentien liittymät yhdistetään rakennettavalla rinnakkaistieyhteydellä. Samoin kohdalla länsipuolen maatalousliittymät kootaan yhteen.
  • Rantatöyryntien ja Huuperintien liittymä porrastetaan, eli nelihaaraliittymän sijaan kohdalla olisi kaksi kolmihaaraliittymää. Liittymiin toteutetaan vasemmalle kääntymiskaistat. Kääntyminen sivutielle tai sivutieltä on turvallisempaa.
  • Leppäniementien liittymä katkaistaan ja rakennetaan korvaavana yhteytenä tieyhteys Rantatöyryntielle.
  • Nykyinen valtatie jää edelleen maantietarkoituksiin ja sille rakennetaan jatkoyhteys Ansiontien jatkeelle. Näin ohituskaistaosuuden matkalle syntyy rinnakkainen maantie, jota voi hyödyntää paikallisliikenne, kävelijät ja pyöräilijät ja yhteys toimii myös valtatien varareittinä. Valtio huolehtii rinnakkaistien kunnossapidosta. Maantienä toteuttaminen edellyttää rinnakkaistieltä hiukan parempaa laatutasoa, mistä syntyy lisäaluetarpeita.
  • Mattilanlammentien liittymä katkaistaan ja liikenne ohjataan rakennettavaa rinnakkaistieyhteyttä pitkin etelään Luolantielle. Rusintielle toteutetaan vasemmalle kääntymiskaista etelän suunnasta.
  • Suursyväntien ja Vuorenpääntien liittymäjärjestelyä siirretään hiukan etelämmäs, millä parannetaan liittymän liikennöitävyyttä.

Esitetyt suunnitelmaratkaisut pidentävät joiltain osin rinnakkaistieyhteyksiä, mutta liittyminen valtatielle ja valtatieltä saadaan ohjattua liittymiin, joihin rakennetaan erilliset kaistajärjestelyt. Kohdakkain olevien liittymien porrastaminen parantaa liikenneturvallisuutta, kun liikenteen konfliktipisteitä eli mahdollisia onnettomuuskohtia on liittymässä vähemmän.

Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin hankkeen Facebook-sivulla etäyleisötilaisuudessa 14.9.2021. Tilaisuuden esitykset löydät Yleisötilaisuudet-sivulta.

Suunnitelmaluonnoksiin toivotaan kommentteja 26.9.2021 mennessä.

Kuulutus suunnitelmaluonnosten esittelystä ELY-keskuksen sivulla.

Kommentteja ja parannusehdotuksia voi toimittaa osoitteeseen: [email protected]  

Suunnitelmaluonnokset

Kartoilla on esitetty harmaalla taustavärillä voimassa olevasta tiesuunnitelmasta muutetut osat ja vihreällä kesän aikana saadun palautteen perusteella tehdyt muutokset.

 

Lisätiedusteluihin ja kysymyksiin vastaavat: 

Anna Elf, puh. 0295 021 395
Toivo Kämäräinen, puh. 040 837 7423