Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Vesa Koistinen

  • 0295 029 179

Uudenmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Anna Elf

  • 0295 021 395

AFRY Finland Oy

Osastopäällikkö

Petteri Hulkko

  • 040 764 2162

Valtatien 6 parantaminen välillä Koskenkylä - Kouvola

Tiehanke Suunnitteilla Uusimaa Kymenlaakso

Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskukset ovat käynnistäneet toimenpideselvityksen laatimisen valtatien 6 välille Koskenkylä-Kouvola, Loviisa, Lapinjärvi ja Kouvola. Toimenpideselvityksessä määritellään tavoitetila valtatielle sekä vaiheittain toteuttamisen polku.

Valtatie 6 välillä Koskenkylä-Kouvola on TEN-T kattavan verkon osa ja se kuuluu pääväyläasetuksen palvelutasoluokkaan I. Yhteysvälille on tavoitteena turvata pitkämatkaisen liikenteen hyvä ja tasainen matkanopeus. Lisäksi turvallisia ohitusmahdollisuuksia on oltava säännöllisin välein. Tavoitenopeutena valtatiellä 6 on 100 km/h. Pitkän aikavälin tavoitteeksi on esitetty, että kaikki tasoliittymät poistetaan ja yhteydet toteutetaan eritasoliittymien kautta.

Tarkasteltavan yhteysvälin tavoitetila on alustavasti asetettu vuoteen 2050. Esitys tavoitetilaksi on asetettu työn hankeryhmässä, johon kuuluvat Väylävirasto sekä Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskukset. Tavoitteeksi on esitetty jatkuva ohituskaistatie 2+1 koko tiejaksolle. Lisäksi jaksolla voi olla lyhyitä 1+1-kaistaisia osuuksia. Ajosuunnat erotellaan keskikaiteella. Liittymät toteutetaan eritasoliittyminä. Tiejaksolla on maanteistä ja kaduista koostuva kattava rinnakkaistieverkko. Kattava rinnakkaistieverkko mahdollistaa mahdollisimman häiriöttömän varareittijärjestelmän ja hitaan liikenteen erottamisen valtatieliikenteestä.

Suunnittelualueen kuvaus

Toimenpideselvityksen alue alkaa etelässä Koskenkylän eritasoliittymästä ja ulottuu pohjoisessa Hevossuon uuteen suunniteltuun eritasoliittymään. Hevossuolla toimenpideselvitys liittyy yleissuunnitelmaan: Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla. Toimenpideselvityksessä tarkasteltavan yhteysvälin pituus on noin 51 kilometriä.

Valtatie 6 on tärkeä yhteys pääkaupunkiseudun ja itäisen Suomen välillä ja kyseinen osuus kuuluu kattavaan TEN-T verkkoon.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa maanteiden ja rautateiden pääväyliksi valtatie 6 välillä Koskenkylä-Kouvola on määritetty pääväylien palvelutasoluokkaan I ja siten myös osaksi runkoverkkoa. Valtatie 6 on osa suurten erikoiskuljetusten verkkoa Liljendalin eritasoliittymästä (maantien 1671 liittymästä) pohjoiseen. Maantiet 170 ja 11888 valtatien 6 rinnalla Koskenkylän ja Liljendalin välillä ovat myös osa suurten erikoiskuljetusten verkkoa.

Koskenkylä-Koria välillä valtatien 6 keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä (KVL2021) vaihtelee 5500-6100 ajoneuvon välillä. Raskaan liikenteen osuus on noin 11-15 %. Tieosuuden liikenne koostuu pääosin pitkämatkaisesta liikenteestä, jossa korostuu pitkämatkainen raskas liikenne ja viikonlopun vapaa-ajan liikenne.

Yhteysvälillä on turvallisuus- ja sujuvuuspuutteita. Suunnittelualueella on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin 5,2 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa ja 1,0 kuolemaan johtanut onnettomuus vuodessa. Onnettomuusmäärät ovat vähentyneet vuodesta 2017 alkaen. Eläinonnettomuuksia on tapahtunut erityisesti Kymenlaakson puolella. Liljendalin lähistöllä on ollut paljon kohtaamisonnettomuuksia. Risteämis- ja kääntymisonnettomuuksia on ollut erityisesti suunnittelualueen keskivaiheilla.

Liittymätiheys on suuri koko yhteysvälillä, keskimäärin yli 2 kpl/km. Soiniityn kohdalla Uudenmaan ja Kymenlaakson rajalla liittymätiheys on erityisen suuri, yli 4 kpl/km. Ohjearvo valtateille on 2 kpl/km. Suuri liittymätiheys ja vilkkaat tasoliittymät aiheuttavat häiriötä valtatien liikenteelle hidastaen suoraan ajavaa liikennettä. Nopeuden vaihtelu on suurta etenkin raskaan liikenteen osalta, mikä lisää liikenteen päästöjä.

Valtatie on kyseisellä yhteisvälillä nykyisin leveäkaistainen tie. Tämä aiheuttaa haasteita ajamiseen ja vähentää liikenneturvallisuutta ohitustilanteissa. Raskaan liikenteen suuri määrä lisää ohitustarvetta. Lisäksi selkeä rinnakkaistieverkko puuttuu. Rinnakkaistieverkon epäselkeyden ja suuren liittymätiheyden vuoksi paikallinen ja hidas liikenne käyttävät valtatietä myös lyhyillä matkoilla.

Jalankulku- ja pyöräväylät ovat alueella harvassa, sijoittuen lähinnä taajamien kohdalle, jossa ne palvelevat paikallista liikkumista sekä toimivat yhteyksinä linja-autopysäkeille. Lapinjärven kohdalla on ainoa pidempi jalankulku- ja pyöräily-yhteys valtatien varrella. Linja-autopysäkki- ja liityntäpysäköintijärjestelyt ovat osittain puutteellisia.

Valtatie 6 välillä Koskenkylä Kouvola, toimenpideselvitys. Karttaan on merkitty kyseinen tieosuus.

Suunnittelutilanne

Alustava esitys tavoitetilaksi määriteltiin työpajassa alkusyksystä 2022 ja sitä on tarkennettu sen jälkeisessä suunnittelussa.

Toimenpideselvityksestä järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus 30.11.2022. Tilaisuudessa esitellään alustavia toimenpide-ehdotuksia (eritasoliittymät, ohituskaistajaksot, rinnakkaistiejärjestelyt). Katso yleisötilaisuuden kutsu ELY-keskuksen verkkosivulta. 

Yleisötilaisuuden jälkeenkin voi esittää kommentteja ja palautetta voi antaa suunnittelijoille ja ELY-keskuksille koko suunnitteluprosessin ajan. Myös myöhemmin tulleet palautteet huomioidaan osana suunnittelua sekä jatkosuunnittelussa. Yleisötilaisuudessa esitetyistä kysymyksistä ja vastauksista laaditaan kooste, joka on luettavista myöhemmin tältä sivulta.

Valtatien 6 tavoitetilanteen ratkaisut määritellään toimenpideselvityksessä yleispiirteisellä tasolla. Luonnoskartat valtatien 6 toimenpiteistä (eritasoliittymät, ohituskaistajaksot sekä rinnakkaistiejärjestelyt) on katsottavissa oheisista liitteistä. 

Toimenpideselvitys ei ole liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen suunnitelma, vaan kyseessä on yleispiirteinen esiselvitys. Toimenpideselvityksessä esitetyt toimenpiteet toteutuvat vaiheittain ja ratkaisut tarkentuvat ja vahvistuvat kaavoituksen kautta sekä jatkosuunnittelussa yleis- ja tiesuunnitelmissa. Jatkosuunnitteluun tai toteutukseen ei ole tällä hetkellä rahoitusta tai aikataulua.

Toimenpideselvitys valmistuu alkuvuodesta 2023.