Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Loimaan eritasoliittymä
Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Timo Bäcklund

  • 0295 022 782

Riista-aidat
Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Matti Kiljunen

  • 0295 022 796

Vt 9 Loimaa

Tiehanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

Loimaan eritasoliittymä ja Lammenpuiston alikulku

Valtatien 9 ja maantien 213 risteyssilta on huonokuntoinen ja Loimaan eritasoliittymän rampeissa on toimivuusongelmia. Rampeille ei voida ilman suurempaa parannusta pidentää liittymis- ja erkaantumiskaistoja. Myös ramppien geometria on tiukka. Hankkeessa uusitaan valtatien 9 ja maantien 213 risteyssilta aikaisempaa leveämpänä ja risteyssillalle tulee lisäkaistoja. Ramppien geometriaa parannetaan nykyistä väljemmiksi ja pidemmiksi.

Yleiskartta Loimaan eritasoliittymän parantamisen ja Lammenpuiston alikulun rakentamisen ratkaisuista.Jalankulkijat ja pyöräilijät oikaisevat nykyisin valtatien 9 yli tasossa, mikä on erittäin vaarallista. Liikennemäärä Loimaan kohdalla on noin 6200 ajon./vrk:ssa. Hankkeen yhteydessä rakennetaan valtatien 9 alittava Lammenpuiston jalankulun ja pyöräilyn alikulkukäytävä. Alikulun yhteyteen rakennetaan myös linja-autoliikennettä palvelevat pysäkit, joita on mahdollista kehittää Loimaan terminaalityyppisiksi pysäkeiksi palvelemaan saatto- ja liityntäliikennettä. Lammenpuiston alikulkukäytävä palvelee erityisesti taajama- ja työpaikka-alueen kevyen liikenteen tarvetta päästä turvallisesti valtatien 9 yli. Alueella on suuria asuntoalueita, joilla on liikennöintitarpeita valtatien toiselle puolelle mm. koulu-ja urheilukeskukseen ja kauppapalveluihin.  Lammenpuisto alikulun yhteydessä rakennettaan myös siihen liittyviä kevyen liikenteen väyliä. Lammenpuiston alikulku on osa valtatien 9 turvallisuuden parantamista.

Loimaan eritasoliittymän parantamisen ja Lammenpuiston alikulun tiesuunnitelma on valmistunut vuonna 2017. Hankkeen parantamistyöt on aloitettu vuonna 2018. Loimaan eritasoliittymä (vt 9/mt 213) uusitaan ja järjestelyitä parannetaan perusväylänpidon lisärahoituksella. Koko hankkeen kustannusarvio on n. 5 M€ ja Loimaan kaupunki osallistuu kustannuksiin.

Riista-aita maksaa itsensä takaisin 1,5 vuodessa säästyneinä onnettomuuskustannuksina.

Riista-aitojen rakentaminen välille Niinijoki-Koskenranta

Tiesuunnitelma on hyväksytty Väylävirastossa. Rakentaminen välillä Niinijoki - Koskenranta aloitettiin vuonna 2018 ja valmistui kesällä 2020. Tässä yhteydessä kunnostettiin myös vanha riista-aitaosuus.

Liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parannetaan estämällä paikallisesti hirvieläinten kulku valtatien yli. Jäljelle jäävä kulku ohjautuu tapahtumaan paremmissa näkemäolosuhteissa avoimessa maastossa. Ihmisten kannalta riista-aitojen rakentamisella ei ole merkittäviä paikallisiakaan haittavaikutuksia elinolosuhteisiin ja liikkumiseen.

Riista-aitojen hyöty-kustannussuhde on valtatiellä 9 hyvin korkea, sillä hirvieläinonnettomuuksia tapahtuu tiellä paljon. Riista-aita maksaakin itsensä takaisin 1,5 vuodessa säästyneinä onnettomuuskustannuksina.

Rakentamisvaiheen sivuille: