Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus (yhteysviranomainen)

ylitarkastaja

Petri Hiltunen

  • 0295 022 867

Varsinais-Suomen ELY-keskus (hankkeesta vastaava)

suunnittelupäällikkö

Antti Kärki

  • 0295 022 802

Mt 2200 Kaarinantien kääntö, ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)

Tiehanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

Maantien 2200 Kaarinantien käännön ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset kokoava YVA-selostus on valmistunut elokuussa 2013. Hankkeesta vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualue. Yhteysviranomaisena toimii Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue. 

Hanke sijaitsee Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan alueella. Kyseessä on uusi yhteys Kaarinantieltä (mt 2200) kantatien 40 uuteen eritasoliittymään ja edelleen valtatielle 10 Loukinaisiin. Tieyhteyttä tarkasteltiin viimeksi Turun kehätien parantaminen välillä Kausela-Kirismäki -yleissuunnitelmassa, joka valmistui elokuussa 2010. Kaarinantien kääntö jätettiin pois yleissuunnitelman hyväksymiskäsittelystä, koska Kaarinantien kääntö sijoittuu eteläosaltaan Kaarinan Littoisten osayleiskaavan alueelle, jossa ei ole varausta tieyhteydelle. Lisäksi yleissuunnitteluun sisältyneissä inventoinneissa havaittiin Kaarinantien käännön suunnittelualueella useita liito-oravan elinalueita. Myös Littoistenjärven ympärille rajatun vedenottamon suoja-alueen määräyksissä kielletään uusien, kauttakulkuliikenteelle tarkoitettujen teiden rakentaminen suoja-alueelle

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue teki päätöksen YVA-menettelyn soveltamisesta Kaarinantien kääntöhankkeeseen 16.11.2010. Kaarinantien käännön ympäristövaikutusten arviointimenettelyn jälkeen Kaarinantien käännön toteuttamisedellytyksistä päätetään Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kaavoitustyön yhteydessä. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja kaavoitustyön prosessit sovitetaan aikataulullisesti yhteen. Mikäli Kaarinantien kääntö on kaavoitustyön perusteella mahdollinen, käynnistetään sen osalta yleissuunnitelman laatiminen.

YVA-menettelyn tarkoituksena on tuottaa tietoa hankkeen vaihtoehtojen vaikutuksista. YVA-menettelyssä ei tehdä päätöksiä, vaan arviointiselostus on osa suunnitteluaineistoa, jonka pohjalta tehdään hanketta koskevat päätökset.

Tutkitut vaihtoehdot

YVA-menettelyssä on tutkittu seuraavia vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 0, hanketta ei toteuteta. Vaihtoehdossa on maankäytön edellyttämät yhteydet Avantista Kauselan eritasoliittymään ja Tammen alueen katuverkkoa.
  • Vaihtoehto 0+, nykyisen Kaarinantien ja valtatien 10 osuuden parantaminen sekä lisäksi Avantin yhteyksien parantaminen valtatien 10 suuntaan Kauselaan ja pohjoiseen Vanhalinnan alueelle.
  • Vaihtoehto 1, Kaarinantien käännön toteuttaminen Littoisista Avantin kautta valtatielle 10 Vanhalinnan alueelle. Kaarinantien käännön eteläosassa on Littoisten tunneli.
  • Vaihtoehto 1B, kuten vaihtoehto 1, mutta pohjoisosassa Tammen tunneli.
  • Vaihtoehto 2, uusi yhteys kehätieltä Avantista valtatielle 10 Vanhalinnan alueelle (Kaarinantien käännön pohjoisosa).

Kaikissa vaihtoehdoissa on oletettu, että Turun kehätie (kantatie 40) on parannettu yleissuunnitelman mukaisesti kaksiajorataiseksi eritasoliittymin varustetuksi väyläksi Kauselasta Kirismäkeen lukuun ottamatta Avantin eritasoliittymää ja Kaarinantien kääntöä

YVA-arvointi valmistunut

Ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset kokoava YVA-selostus valmistui elokuussa 2013, minkä jälkeen yhteysviranomaisena toimiva Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat asetti sen nähtäville. Saatujen lausuntojen ja palautteen jälkeen yhteysviranomainen antoi oman lausuntonsa YVA-selostuksesta 4.12.2013. Yhteysviranomaisen lausunnossa suositeltiin liikenteen päästöjen arvioinnin tarkentamista. Päästöjä koskeva täydennys YVAan on laadittu ja yhteysviranomainen on asettanut sen nähtäville 17.2.2014 antamansa lausunnon jälkeen.

Lisätietoa YVA-menettelystä hankkeen YVA-sivulla (ymparisto.fi)