Usein kysyttyä

Mitä hankkeessa tehdään?

 Uusi kiinteä Jännevirran silta rakennetaan salmen yli nykyisen sillan eteläpuolelle ja syväväylä siirretään sillan keskiaukkoon. Uuden sillan alikulkukorkeus on 25 m. Valtatien linjauksen ja tasauksen parantamista tehdään noin 3 km:n matkalla sillan molemmilla puolin. Lisäksi hankkeessa parannetaan yksityisteiden liittymiä ja kevyen liikenteen järjestelyjä sekä uusitaan tie- ja katuvalaistusta.

Mikä on hankkeen aikataulu?

Liikennevirasto ja Kreate Oy allekirjoittivat hankkeen urakkasopimuksen 10.10.2016, ja rakennustyöt käynnistyivät lokakuun puolivälissä. Rakentaminen kestää noin kaksi vuotta, joten hanke valmistuu syksyllä 2018.

Millaisia parannuksia hankkeella tavoitellaan?
Nykyinen silta on tullut elinkaarensa päähän ja uusi silta varmistaa sujuvan ja turvallisen liikennöinnin. Uuden sillan ajorata on leveämpi ja sillalle tulee lisäksi 4 metrin levyinen kevyen liikenteen väylä. Nykyinen vuonna 1951 valmistunut silta on vanha, painorajoitettu ja avattava silta. Matalan alikulkukorkeuden vuoksi siltaa joudutaan avaamaan vesiliikenteelle yli 500 kertaa vuodessa. Avaukset aiheuttavat sekä valtatielle että vesiväylälle merkittäviä häiriöitä ja viivytyksiä. Kääntösillan koneisto on alkuperäinen ja käyttövarmuudeltaan epäluotettava.
Mitä tapahtuu purettaville rakennuksille?
Tielinjauksen alle jäävät rakennukset on purettu kiinteistönomistajien luvalla. Vanhan päiväkodin rakennus on jätetty työmaan käyttöön ja puretaan vasta hankkeen valmistuttua. Lossarin talo on myyty paikalliselle yrittäjälle ja se on kasattu uudelleen.
Miten hanke vaikuttaa päivittäiseen liikenteeseen?
Kiertotie otettiin käyttöön Kuopion puoleisessa päässä marraskuussa 2016. Kiertotie kulkee nykyisen valtatien viertä eikä siten pidennä maantieliikenteen ajoreittiä. Alueella on voimassa 40–50 km/h nopeusrajoitus. Kevyelle liikenteelle kiertotie ei aiheuta muutoksia. Joensuun puoleinen kiertotie otetaan puolestaan käyttöön vuonna 2017. Rakennustyöt eivät aiheuta pitkäaikaisia katkoja vesiliikenteelle eivätkä tieliikennekatkoja koko hankkeen aikana.
Mitkä ovat hankkeen kustannukset?
Hanke on osa liikenneväylien korjausvelkaohjelmaa 2016–2018. Hankkeen arvioidaan toteutuvan noin 35 miljoonan euron rahoituksella. Kokonaiskustannuksista Jännevirran sillan osuus on noin kaksi kolmasosaa.
Kuinka paljon hanke työllistää kaikkiaan?
Hankkeen työllisyysvaikutus työmaalla on noin 150 henkilötyövuoden verran, välillisten vaikutusten myötä noin 400 henkilötyövuotta.
Sivu päivitetty 02.02.2017