Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Hannu Moilanen

 • 0295 029 191

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

ympäristöasiantuntija

Suvi Nirkko

 • 0295 029 063

Maantien 14748 (Ylijärventien) parantaminen soratienä hyödyntäen alueen sivukivivarantoja, Lappeenranta

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Karjala

Hankkeen taustaa

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on lähtenyt muodostamaan sorateiden parantamisen toimenpide-ohjelmaa vuonna 2021 valmistuneen merkitysluokitustyön ja sen yhteydessä laaditun 288 soratie-jaksoa koskeneen selvitystyön jatkoksi. 40 kohteen kärkijoukolle on laadittu keskinäinen priorisoin-ti, joka pohjautui liikennemäärätietojen sekä soratiejaksojen ympärillä olevien toimintojen kuvaamisen lisäksi asiantuntijatarkasteluun sekä tiejaksoista saatuihin asiakaspalautteisiin. Työskentelyn pohjalta on valittu kymmenen kohdetta jatkotarkasteluihin mahdollisia tulevia lähiajan parantamistarpeita varten. Kasarin maantie 14748 (Ylijärventie) on yksi näistä kohteista.

Tiesuunnitelma ja koerakenneosuus

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (KAS ELY-keskus) aloittaa huhtikuussa 2023 kohteen tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. 

Kasarin maantietä 14748 (Ylijärventie) esitetään parannettavaksi soratienä noin 3,5 km:n matkalla välillä Mätöntien 14780 liittymä - Lappeenranta-Vaalimaa maantien 387 liittymä. Toimenpiteet kohdistuvat pääosin nykyiseen tiekäytävään ja sisältävät noin 1,4 km:n mittaisen erillisenä parantamissuunnitelmana toteutettavan koerakenneosuuden, jossa tierakenteen materiaaleina hyödynnetään alueen kiviteollisuuden luonnonmukaisia sivukivivarantoja. 

Koerakenneosuus toteutetaan yhteistyössä Väyläviraston, Tampereen yliopiston, Palin Granit Oy:n ja Destia Oy:n kanssa osana hankkeen yhteydessä laadittavaa diplomityötä ja ohjeistuspäivitystä. Tutkimustyössä tarkastellaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueen luonnonmukaisista sivukivivarainnoista saatavan murskattavan materiaalin tuotteistamista ja sivukivivarantojen louhinta- ja murskausmenetelmien sekä Väyläviraston ohjeistuksen ajanmukaistamista materiaalin käyttötarpeiden ja -kohdevaatimusten mukaiseksi.

Hankkeen tarkempi sisältö

Karttaan on merkitty maantie14748 (Ylijärventien) soratien parantamisosuus.

Nykyisen soratieosuuden parantaminen soratienä tapahtuu pääosin nykyisessä tiekäytävässä, jonka yksityistie- ja maatalousliittymäyhteydet säilyvät ennallaan. Tieosan vaakageometriaa tullaan parantamaan hankkeen alku- ja loppuosalla, varsinainen koerakennejakso sijoittuu näiden osuuksien väliin. Lunastettavan tiealueen leveys kasvaa 3-4 metriä sivuojien ja tieluiskien kunnostamistarpeen osalta. Tiealueelta poistettava puusto jää maanomistajalle.

Hankkeen tavoitteet ja suunnitteluperusteet

Hankkeen tavoitteita ja suunnitteluperusteita soratieosuuden parantamisen osalta ovat:

 • Liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen alemmalla tieverkolla.
 • Raskaan liikenteen ja elinkeinoelämän kuljetusten ympärivuotisen toimivuuden turvaaminen.
 • Tien parantamisesta ja liikenteestä aiheutuvien ympäristöhaittojen minimointi sekä liikennehaittojen hallitseminen.
 • Soratieverkon parantamis- ja kunnossapitotarpeiden kustannustehokkuus.

Hankkeen tavoitteita ja suunnitteluperusteita koerakenteen osalta ovat:

 • Löytää KAS ELY-keskuksen toimialueen vähäliikenteellisille soratiekohteille kustannustehokkaita ja tarkoituksenmukaisia kunnostusmateriaaleja.
 • Seurata heikompilaatuisen kiviaineksen käyttökelpoisuutta ja toimintaa alemman soratieverkon rakenteissa ja kunnossapitotarpeissa.
 • Tehokkaiden murskausmenetelmien mahdollistaminen Etelä-Karjalan alueella jo olemalla oleville sivukiviaineskasoille, siten että ns. jätteen kokonaismäärä ei enää lisäänny, vaan alenee vuosittain.
 • Edistää luonnonkiviteollisuuden sivukivien hyödyntämistä ja kehittää alueen tuotantolaitoksista syntyvän sivukiviaineksen louhinta- ja tuotantoprosessia.
 • Ohjeistaa ja tarkentaa sivukiviaineksen käyttökriteerejä yhteistyössä Väyläviraston ja alan toimijoiden kanssa sekä varmentaa kiviaineksen laadun ja hyötykäytön kustannustehokas hallinta.
 • Alueen luonnonvarojen käytön osittainen korvaaminen alueellisilla sivukivivarannoilla (raaka-ainelähteiden tuotantopaikoilla). Ympäristön, kiertotalouden sekä kestävän kehityksen mukaiset viranomaistavoitteet (Väylävirasto, KAS ELY-keskuksen ilmasto- ja kiertotaloustavoitteet, Etelä-Karjalan maakuntaliitto ja Etelä-Karjalan kiertotalouden tiekartan tavoitteet 2024-2030, alueen kaupungit ja kunnat).
 • Turvata nykyisiä ja tarjota uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueen kiviainesteollisuudelle myös valtakunnallisesti.

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Hankkeen maastotyöt käynnistyvät keväällä 2023 ja suunnitelma koerakenteiden osalta valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Rakentaminen koerakenteen osalta voidaan käynnistää keväällä 2024. Koko hankkeen muut rakennustoimet ajoittuvat vuodelle 2025. Hankkeen rakentamisen kesto on alustavasti 0,5 vuotta.

Hankkeen alustava kustannusennuste on 0,15 milj. euroa.

Tiesuunnitelmaosuuden yleisötilaisuus järjestetään erikseen ilmoitettavana ajankohtana keväällä 2024.

Laadittavan tiesuunnitelman aineistopäivitykset ovat jatkossa nähtävillä Väyläviraston Etelä-Karjalan hankesivuilla ja Valtion liikenneväylien suunnittelu -palvelussa.