Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Vesa Koistinen

 • 0295 029 179

Kouvolan kaupunki

Jussi Kimmo

 • 020 615 7148

Sitowise

Rauno Tuominen

 • 020 747 6139

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla välillä Keltti - Tanttari

Tiehanke Suunnitteilla Kymenlaakso

Kaakkois-Suomen ELY-keskus laatii yhdessä Kouvolan kaupungin kanssa tiesuunnitelmaa valtatielle 6 Kouvolan kohdalle Keltin ja Tanttarin välille. Tiesuunnitelmassa tarkennetaan vuonna 2015 laaditun yleissuunnitelman mukaiset liikenneratkaisut. Kouvolan kaupunki laatii samanaikaisesti katusuunnitelmia ja asemakaavoja alueelle. Suunnitteluun on mahdollista osallistua monin tavoin ja vuorovaikutuksella pyritään mahdollisimman hyvään ratkaisuun. Tiesuunnitelma valmistuu arvion mukaan alkuvuodesta 2024. 

Havainnekuva Keltti - Tanttari väliltä Kouvolassa.

Tälle sivulle on koottu tiivis tietopaketti hankkeesta ja siihen liittyvästä osallistumisesta. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan suunnittelun aikana. Yksityiskohtaisempaa tietoa hankkeesta ja sen aikaisemmista vaiheista saat myös https://vayla.fi/vt-6-parantaminen-kouvolan-kohdalla

Karttaan on merkitty parannettava tieosuus Keltin ja Tanttarin välillä valtatiellä 6.

Suunnittelun tarve

Valtatie 6 on keskeinen osa Salpausselän liikennekäytävää ja kuuluu osana Euroopan komission päättämään Suomen kattavaan liikenneverkkoon (TEN-T). Kouvolassa sijaitsee Suomen ainoa TEN-T-ydinverkon rautatie- ja maantieterminaali, jonka keskeisiä yhteyksiä ovat valtatiet 6 ja 15. 

Valtatie 6 on tärkeä yhteys Itä-Suomen ja pääkaupunkiseudun sekä satamien välillä. Valtateiden 6 ja 12 muodostama reitti on tärkeimpiä poikittaisyhteyksiä Suomen länsi- ja itäosien välillä. Valtatie 6 on erityisen tärkeä Kaakkois-Suomen suurteollisuudelle. Yhteysvälillä kuljetetaan myös poikkeuksellisen paljon vaarallisia aineita ja suuria erikoiskuljetuksia. Valtatie on vilkasliikenteinen ja huomattava osuus liikenteestä on pitkämatkaista. 

Valtatiellä 6 on keskeinen rooli Kouvolan seudun liikennejärjestelmässä alueen maankäyttöä sekä seudullista ja paikallista liikennettä palvelevana väylänä. Kouvolan pääliittymän, Puhjon eritasoliittymän alueella on seudun suurin, jatkuvasti laajentuva kauppakeskittymä, joka lisää liikennettä valtatiellä ja korostaa parantamistarvetta. Valtatie 6 ei täytä tällä hetkellä Suomen pääteille asetettuja vaatimuksia. Tieverkon jäsentelyssä on puutteita ja valtatieliikennettä kulkee osittain alemman tason tie- ja katuverkossa lähellä asutusta.

Tärkeimmät palvelutasopuutteet ja ongelmat liittyvät valtatien laatutasoon, väyläverkon puutteisiin, liikenneturvallisuuteen sekä liikenteen ympäristöhaittoihin ja -riskeihin. Liikenteen välityskykyongelmia on nykyverkolla näköpiirissä etenkin Keltin ja Puhjon liittymien välillä.

Valtatien liikennemäärät vaihtelevat 9 200 – 11 700 ajoneuvoon vuorokaudessa ja vilkkain osuus on Keltin ja Puhjon välillä. Raskaiden ajoneuvojen osuus (13-15 %) ja määrä erityisesti arkiliikenteestä on poikkeuksellisen suuri (noin 1 500 ajoneuvoa vuorokaudessa). Liikenne on muita vuodenaikoja vilkkaampaa kesällä.

Jalankulku- ja pyöräily-yhteyksissä on puutteita ja niistä tärkeimpänä on yhteyden puuttuminen Kymijoen yli Keltistä Puhjoon sekä edelleen Ravikylän ja Valkealan suuntaan. Liikenteestä aiheutuu myös melu-, päästö- ja viihtyvyyshaittoja, ja suojaamattomille pohjavesialueille pilaantumisriskiä.

Suunnittelun vaiheita

Valtatien 6 ongelmia on ratkottu 1990-luvulta lähtien. Valtatielle 6 on laadittu selvityksiä ja suunnitelmia, joista viimeisin on vuonna 2015 valmistunut lainvoimainen yleissuunnitelma.

Tie- ja katusuunnitelmien sisältö

Tiesuunnitelmaan on päätetty sisällyttää myös Tanttarin tasoristeyksen poisto. Tasoristeys poistetaan käytöstä uusien katuyhteyksien rakentumisen myötä.

Tiesuunnitelman suunnittelualue on tarkentunut alkuperäisestä ja se laajeni lännessä jo parannetun Keltin liittymän länsipuolelle ja idässä uuden Tanttarin eritasoliittymän itäpuolelle Sammonraitin alikulkukäytävän tuntumaan. Lisäksi suunnitteluun otettiin Keltin eritasoliittymän ja Kymen Paviljongin välinen jalankulku- ja pyöräilytie. Suunnitteluosuuden pituus valtatiellä on nyt reilut seitsemän kilometriä.

Valtatie 6 parannetaan moottoriliikennetieksi rakentamalla nykyisen tien eteläpuolelle toinen ajorata. Kymijoen ylittävä silta peruskorjataan ja Kymijoen yli rakennetaan uusi silta toiselle ajoradalle ja  jalankulku- ja pyöräily-yhteydelle. Niskalantielle rakennetaan uusi eritasoliittymä. Valtatielle 6 on Niskalantien liittymästä yhteys vain länteen. Valtatien pohjoispuolelle rakennetaan rinnakkainen katuyhteys Niskalantieltä Tervaskankaankadulle. Tanttarin eritasoliittymään tulee suuntaisliittymä, jossa on valtatielle 6 yhteys vain itään. Lisäksi rakennetaan uusi katuyhteys Puhjon Katajaharjuntieltä Valkealanväylälle (maantie 370) sekä Kouvolan keskustaan uusi sisääntulokatu valtatieltä Kymenlaaksontielle. Lisäksi Keltin ja Puhjon eritasoliittymiä parannetaan. Meluntorjuntaa rakennetaan runsaasti.

Ratkaisu vastaa parhaiten pitkänmatkaiselle ja paikalliselle liikenteelle asetettuihin tavoitteisiin sekä pyrkimykseen päätieverkon yhtenäisestä palvelutasosta. Paikalliselle liikenteelle muodostuu Valkealasta ja Kouvolan pohjoisosista sujuva katuyhteys Tervaskankaan kaupalliseen keskittymään valtatien pohjoispuolelle. Päätieverkko kuormittuu tasaisesti ja pitkämatkainen valtatieliikenne ei siirry rinnakkaiselle tie- ja katuverkolle. Uusi sisääntulokatu Kymenlaaksontien päähän ja itäsuunnan rampit sujuvoittavat idästä ja pohjoisesta keskustaan saapuvaa liikennettä ja vähentää merkittävästi liikennettä keskustassa Kauppalankadulla. 

Suunnittelun alustavia tavoitteita

 • Valtatien liikennöitävyys turvataan, kun huonokuntoinen silta korjataan.
 • Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranevat oleellisesti. Jonot ja lyhyet ruuhkat poistuvat. Henkilövahinko-onnettomuudet ja liikennekuolemat vähenevät.
 • Kehittyvälle maankäytölle turvataan toimivat liikenneyhteydet.
 • Katuverkon järjestelyt selkeyttävät keskustan liikenneverkkoa ja tukevat sen kehittämistä. Kouvolan pohjoisosien yhteydet keskustaan ja Tervaskankaan alueelle paranevat.
 • Kaksi rautatien tasoristeystä poistuu.
 • Alemman tie- ja katuverkon kuormitus vähenee etenkin kaupungin keskusta-alueilla.
 • Jalankulun ja pyöräilyn liikenteen turvallisuus ja palvelutaso paranevat. Uusi yhteys Kymijoen yli on tärkein.
 • Melulle altistuvien asukkaiden määrä vähenee.

Aikataulu ja eteneminen

Tiesuunnitelman laatiminen on alkanut alkuvuodesta 2022. Työt suunnittelualueella ovat käynnistyneet jo aiemmin maastomittauksilla. Tie- ja katusuunnitelmat valmistuvat alkuvuodesta 2024. 

Tavoitteena on, että hanke etenee rakentamisvaiheeseen mahdollisimman nopeasti tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen. Se edellyttää myös alueen asemakaavoituksen etenemistä. Tällä hetkellä ensimmäinen toteutusvaihe ei ole Väyläviraston tai Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tiehankkeiden toteuttamisohjelmissa, mutta tiesuunnitelman laatimisen käynnistyminen edistää sen saamista ohjelmiin.

Aikataulujana hankkeen vaiheista ja vuoropuhelusta vuosina 2022-2024.

Viestintä ja osallistuminen

Suunnittelua tehdään avoimesti ja vuorovaikutteisesti. Valtatien parantamisella on suuri merkitys niille, joiden jokapäiväiseen elämään Kouvolan kaupunkialue ja valtatie liittyvät (liikenteen häiriöt, liikkuminen ja asiointi). Vuoropuhelun kohderyhmänä ovat siten Kouvolan asukkaat ja alueen yrittäjät sekä kaikki asiasta kiinnostuneet tienkäyttäjät. 

Tie- ja katusuunnitelmissa palaute ja keskustelu ratkaisusta on tärkeää hyvän lopputuloksen saamiseksi. Vuoropuhelun perusteella ratkaisua tarkennetaan mahdollisuuksien mukaan vaiheittain tarkentuvan tiesuunnitelman aikana. Vaikutusten arviointi ja haitallisten vaikutusten lieventäminen on jatkuvaa jo hankkeen aikana. 

Tiesuunnitelman aikana suunnitteluun voi osallistua monin tavoin, sillä yleisötilaisuuksia ja muita tapaamisia järjestetään työn aikana useita. Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin 16.6.2022, maastokävely 4.10.2022 ja työpaja 16.2.2023. Viimeisin yleisötilaisuus järjestettiin 4.5.2023. Suunnittelun nähtävillä olon aikana tullaan järjestämään suunnittelijoiden vastaanotto, jossa voi keskustella suunnittelijoiden kanssa. 

Viestimme säännöllisesti hankkeen etenemisestä ja ajankohtaisista tapahtumista. Hankkeella on sähköpostilista ja Facebook-sivu. Suunnittelutyöryhmään voi olla suoraan yhteydessä (ks. yhteystiedot vasemmalta sivupalkissa). Sähköpostilistan tarkoituksena on tiedottaa hankkeen tapahtumista. Sähköpostiviesteillä kerrotaan esimerkiksi suunnittelutyön etenemisestä, Internet-sivujen päivityksistä ja tilaisuuksista. Jos haluat sähköpostilistalle, ilmoita sähköpostisoitteesi Sitowisen Taina Klingalle sähköpostiosoitteeseen [email protected].

Sitowisen Karttapalvelussa voit tutkia suunnitelmaluonnosta ja antaa palautetta suoraan kartalle kohdennettuna.

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

Yleisötilaisuus 4.5.2023

Tie- ja katusuunnittelun yleisötilaisuus järjestettiin 4.5.2023. Tilaisuudessa esiteltiin lähes valmiita suunnitelmaluonnoksia, sisältöä ja hankkeen aikataulua. Tilaisuuteen saapui noin 20 henkilöä. Kiitos kaikille osallistujille mielenkiintoisista keskusteluista ja kommenteista. Alla olevien linkkien kautta pääset tutustumaan esillä olleisiin materiaaleihin.

 

 

Työpaja 16.2.2023

Tie- ja katusuunnittelun työpaja järjestettiin 16.2.2023. Tilaisuudessa esiteltiin tarkentuneita suunnitelmien luonnoksia, mukaan lukien meluntorjunnan periaatteet, ja keskusteltiin suunnitteluratkaisuista karttojen äärellä. Tilaisuudessa oli mahdollisuus keskustella myös suunnitelmaan liittyvästä asemakaavoituksesta kaavoittajan kanssa. Alla olevissa linkeissä on esillä olleet suunnitelmakarttaluonnokset.

 

 

Tapaaminen maastokohteissa ja työpaja 4.10.2022

Yhteinen tapaaminen maastokohteissa sekä työpaja järjestettiin tiistaina 4.10.2022. Kohteissa tilaajat ja suunnittelijat tapasivat hankkeesta kiinnostuneita. Kiitos kaikille osallistujille. Keskustelut ja saatu palaute otetaan huomioon tiesuunnitelman tarkentamisessa. Suunnitteluratkaisuja pohdittiin yhdessä ja maastossa käsiteltiin vapaamuotoisesti esimerkiksi kulkuyhteyksiä sekä meluntorjunnan tarpeita. Maastokävelyn jälkeen kokoonnuttiin työpajaan Kouvolatalolle. Tilaisuudessa purettiin päivällä maastossa esille nousseita asioita ja käsiteltiin suunnitelmien tarkentamista. Lopuksi keskusteltiin karttojen äärellä. Tilaisuudessa esillä olleeseen aineistoon pääset tutustumaan alla olevista linkeistä.
 


Tie- ja katusuunnittelun ensimmäinen yleisötilaisuus 16.6.2022

Tie- ja katusuunnittelun ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin torstaina 16.6.2022 klo 17:30-19:30 Kouvolatalon Honka-salissa (Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola). Tilaisuudessa esiteltiin hankkeen taustoja, tavoitteita, aikataulua ja sisältöä sekä keskusteltiin toiveista suunnitelmaan liittyen. Paikalla oli reilut 20 henkilöä ja keskusteluissa nousivat esille mm. meluntorjunnan tarpeellisuus ja kulkuyhteyksien muutokset. Kiitos osallistujille aktiivisuudesta. Esittelymateriaaleihin voi tutustua ohessa.