Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

projektipäällikkö

Tommi Rosenvall

  • 029 534 3830

Väylävirasto

Osastonjohtaja

Jussi Lindberg

  • 029 534 3820

Espoon kaupunkirata

Ratahanke Käynnissä Uusimaa

Espoon kaupunkirata on osa pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä. Samalla se parantaa Turun suunnan kaukoliikenteen, Karjaan, Kirkkonummen ja Espoon lähiliikenteen täsmällisyyttä ja sujuvuutta. 

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
2020–2028
Kustannukset
275 miljoonaa euroa
Vastuutahot
Väylävirasto, Espoon ja Kauniaisten kaupungit
Tavoitteet
  • Tiheän, säännöllisen ja kaukoliikenteen häiriöistä riippumattoman lähijunaliikenteen mahdollistaminen.
  • Helsinki–Turku-yhteysvälin ratakapasiteetin parantaminen.
  • Liikenteen täsmällisyyden parantaminen ja häiriöherkkyyden vähentäminen.

Hankkeen sisältö

Helsingin seudun MAL-sopimuksessa valtio ja kunnat ovat sopineet, että valtio käynnistää Espoon kaupunkiradan Leppävaara-Kauklahti toteuttamisen ratasuunnitelman mukaisesti.

Ratasuunnitelmassa on esitetty kahden lisäraiteen rakentaminen nykyisten raiteiden viereen välille Leppävaara–Kauklahti. Lopputilanteessa kaksi eteläisintä raidetta on tiheän kaupunkijunaliikenteen käytössä ja kaksi pohjoisinta raidetta nopeamman lähiliikenteen ja Turun suunnan kaukoliikenteen käytössä. Suunnitelmassa on esitetty Kilon, Keran, Kauniaisten, Koivuhovin, Tuomarilan, Espoon keskuksen sekä Kauklahden liikennepaikkojen kehittäminen, yhteydet muuhun maankäyttöön sekä liityntäpysäköinti.

Espoon kaupunkiradan hankearvioinnissa on esitetty hankkeen yhteiskuntataloudelliset vaikutukset. Hankkeen hyöty-kustannussuhde on 0,88.

Hankkeen vaikutukset

Espoon kaupunkirata parantaa Helsinki–Turku-yhteysvälin ratakapasiteettia ja lisää liikenteen täsmällisyyttä sekä vähentää rataosan häiriöitä. Helsinki–Turku-yhteysvälin parantamisessa Espoon kaupunkirata on ensimmäinen rakentamisvaihe riippumatta siitä parannetaanko nykyistä rataa vai edistetäänkö Espoo–Salo-oikoradan toteuttamista.

Ratasuunnitelman yhteydessä on laadittu ympäristövaikutusselvitys, jossa on käsitelty muun muassa vaikutukset maisemaan, luontoon ja ihmisiin sekä tutkittu melun ja tärinän vaikutusalueet. Erillisessä väyläarkkitehtuuriraportissa on esitetty alustava suunnitelma kaupunkiradan yhtenäisestä ilmeestä ja mm. laiturikatosten muodosta ja väreistä. Ratasuunnitelman ohessa on suunniteltu myös niin kutsuttu pyöräilyn laatukäytävä radan läheisyyteen.

Aikataulu ja kustannukset

Ratasuunnitelma on hyväksytty vuonna 2015 ja sen voimassaoloaikaa on pidennetty vuoden 2023 loppuun. Toteutuksen käynnistäminen perustuu Helsingin seudun ja valtion MAL-sopimukseen vuosille 2020-2031. Ratahanke toteutetaan yhteisrahoitteisena hankkeena Espoon ja Kauniaisten kaupunkien kanssa. Espoon kaupunkiradan toteutus käynnistyy rakentamissuunnittelulla alkuvuodesta 2020 ja hanke valmistuu arviolta 2028.

Espoon kaupunkiradan kustannusennuste vuoden 2019 tasossa välille Leppävaara–Kauklahti on 275 miljoonaa euroa (MAKU 130, 2010=100).

Ratarakentamisen yhteydessä Espoon kaupungin on tarkoitus toteuttaa erillisiä katu- ja siltahankkeita noin 40 miljoonan euron arvosta.  Espoon ja Kauniaisten kaupunkien on tarkoitus yhdessä toteuttaa pyöräilyn laatukäytävä eli Baana koko ratahankkeen osuudelle Leppävaara–Kauklahti, Baanan kustannusarvio on noin 15 miljoonaa euroa (MAKU 130, 2010=100).

Ajankohtaista

Liikenne- ja viestintävirasto on päätöksellään jatkanut Espoon kaupunkiradan Leppävaara–Kauklahti-ratasuunnitelman voimassaoloaikaa vuoden 2023 loppuun saakka. 

Video: Pohjatutkimukset keväällä 2021

 

Video: Turvallisuus Espoon kaupunkirata -hankkeella

 

Euroopan unionin osarahoittama -logo.

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.

Ajankohtaista hankkeessa

Ajankohtaista hankkeessa