Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Juha-Pekka Hämäläinen

 • 029 534 3563

Destia Oy

Työpäällikkö

Jani Leino

 • 0400 551 665

Vt 6 Korian kohta

Tiehanke Käynnissä Kymenlaakso

Valtatie 6 on yksi Kaakkois- ja Itä-Suomesta pääkaupunkiseudulle ja rannikon satamiin suuntautuvan liikenteen pääyhteyksistä. Tie on Kouvolan kohdalla turvaton ja laatutasoltaan poikkeava. Liikennettä haittaa erityisesti huonokuntoinen valtatiesilta Kouvolan länsipuolella. Lahti–Kouvola-radan kanssa risteävä Korian ylikulkusilta uusitaan ja samalla parannetaan valtatietä sillan molemmin puolin yhteensä noin 2 kilometrin matkalla vastaamaan päätieverkon laatutasoa.

Rautatien ylle rakennetaan puurakenteista ylikulkusillan valumuottia.
 • Suunnittelu 2022–2023
 • Rakentaminen 2024–2025
 • Valmistuminen 2025
 • Takuuaika 2025–2030

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
2022–2025
Kustannukset
15 500 000 €
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
 • Heikkotasoisen tieosuuden poistaminen
 • Ajoneuvoliikenteen ja kuljetusten sujuvuuden parantaminen uusitulla osuudella
 • Risteävän junaliikenteen sujuvuuden parantaminen
 • Nopeusrajoituksen nostaminen Hevossuon ja Napan liittymien välillä 100 kilometriin tunnissa
 • Liikenneturvallisuuden parantaminen

Valtatien 6 parantaminen Korian kohta, Hevossuo–Nappa. Teräsbetonipaalutusta 30000 metriä, paalulaattaa 7600 neliömetriä, pilaristabilointia 20000 metriä, vaihdettavaa maamassaa 6000 kuutiometriä, maapengertä 140000 kuutiometriä, päällystettä 64000 neliömetriä kolmessa kerroksessa. Parannettavaa valtatietä 3 kilometriä.

 

Hankkeen taustaa lyhyesti

Valtatie 6 on alueellisesti ja valtakunnallisesti tärkeä yhteys Kaakkois- ja Itä-Suomesta pääkaupunkiseudulle sekä merkittävä väylä Itä-Suomen tavarakuljetuksille. Tieverkon jäsentelyssä ja valtatien 6 palvelutasossa on puutteita.

Osuus Koskenkylästä Hevossuolle on parannettu vuonna 2004 leveäkaistatieksi, mutta jakson pohjoispää jäi tuolloin parantamatta. Liikenteen pullonkaulaksi jäänyt osuus on heikkotasoinen verrattuna yhteysvälin muihin osuuksiin. Rautatien ylittävä silta on kapea ja huonokuntoinen ja aiheuttaa riskejä junaliikenteelle. Tien nopeusrajoitus on alhainen (70–80 km/h), mistä johtuen suuri osa liikenteestä kulkee Kouvolaan Korian taajaman läpi alemman luokan tie- ja katuverkossa. 

Keskimääräinen liikennemäärä (v. 2018) osuudella on noin 5 800 ajoneuvoa vuorokaudessa. Suurin osa on pitkän matkan liikennettä, ja raskaan liikenteen osuus on 13 prosenttia. Lyhyellä tieosuudella on vuosina 2014–2018 tapahtunut yksi kuolemaan johtanut henkilövahinko-onnettomuus. Tieosuudella on tapahtunut kuolonuhreja vaatineita onnettomuuksia myös aiemmin.

Valtatien uusi linjaus sijoittuu vanhan tielinjan länsipuolelle, kartassa oikealla. Vanha rautatien ylittävä silta on merkitty purettavaksi. Inginmaan yksityistieliittymä valtatielle on merkitty katkaistavaksi ja uusi yhteys rakennettavaksi Terästien ja seututien 359 kautta Napan liittymään.

Hankkeen tavoitteet ja toteutus

Tavoitteena on parantaa oleellisesti pitkän matkan kuljetusten ja henkilöliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta korvaamalla huonotasoinen tienkohta paremmalla, rinnakkaisella tielinjalla.

Valtatie 6 parannetaan noin 2 kilometrin matkalla uudelle tielinjalle nykyisen tien länsipuolelle. Uusi linjaus soveltuu pääosin laajempaan valtatien 6 parantamiseen, joka on suunnitteilla tehtäväksi myöhemmin. Tie rakennetaan eteläosassa leveäkaistatieksi ja pohjoisosassa normaaliksi valtatieksi. Uusi tieosuus liittyy nykyiseen valtatiehen noin 700 metriä ennen Napan liittymää.

Lahti–Kouvola-radan kanssa risteävä Korian ylikulkusilta uusitaan. Uuden sillan radan viereinen reuna-aukko toteutetaan pohjoispuolella niin leveänä, että se mahdollistaa autoliikenteen sillan ali valtatien eri puolille. Syrjään jäävä nykyinen silta puretaan.

Inginmaantien yksityistieliittymä valtatielle katkaistaan ja korvaava yhteys rakennetaan Terästien ja seututien 359 kautta Napan liittymään.

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Vuonna 2010 valmistuneen tiesuunnitelman tilalle valmistui lokakuussa 2016 uusi tiesuunnitelma, joka hyväksyttiin joulukuussa 2022.

Rakentaminen käynnistyy helmikuussa 2024. Kokonaisuudessaan hanke valmistuu kesän 2025 aikana.

Hankkeen kustannusennuste on 15,5 miljoonaa euroa (MAKU 130; 2015=100).

Hankkeen esittelyvideo

(Jos videosisältö ei näy oikein, salli evästeet selaimen asetuksista.)