Hyppää sisältöön
Usein kysyttyä hankkeesta
 • Hartolan kunnan alueella sijaitseva parannettava tieosuus on noin 12 kilometrin mittainen. Tarkempi sijainti on Vuorenkyläntien (mt 6134) liittymän ja Rusintien (mt 15056) pohjoisen liittymän välillä. Tie linjataan uudelleen nykyisen tien itäpuolelle Muikunlahden ja Kettuvuoren välillä. Rakennustyöt käynnistyivät kesäkuussa 2021. Hanke valmistuu syksyllä 2023.

 • Vt 4 Hartola-Oravakivensalmi -hankkeen tavoitteena on parantaa valtatien liikennöitävyyttä, palvelutasoa ja liikenneturvallisuutta niin, että ohitusmahdollisuudet ja liittymien turvallisuus paranevat. Lisäksi parannetaan pohjavesialueen suojausta rakentamalla pohjavesisuojausta yhdeksän kilometrin matkalle. 

 • Valtatie 4 on Suomen tärkeimpiä päätieyhteyksiä ja tavaraliikenteen pääväylä etelä-pohjoissuunnassa. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta kyseinen tieosuus on määritelty maanteiden pääväylien palvelutasoluokkaan I. Valtatie 4 kuuluu myös Euroopan unionin määrittelemään TEN-T -ydinverkkoon.

  Valtatien toimivuus ja turvallisuus hankeosuudella on heikko. Valtatie 4 on suunnittelujaksolla kapea ja osittain myös mäkinen. Nykyisellään valtatien geometria ei täytä nykyohjeiden vaatimuksia ja sen liikenneturvallisuusolosuhteet eivät ole valtateiden edellyttämällä tasolla.

 • Merkittäviä poikkeusliikennejärjestelyjä on tulossa niille kohdille, missä vanha valtatie 4 liittyy uuteen tielinjaan. Lisäksi alueen asukkaille tulee yksityistieliittymien muutosten johdosta muutoksia totuttuihin reitteihin. Koko levennettävällä ja parannettavalla osuudella työskennellään ihan kiinni nykyisessä ajotiessä, joten nopeuksia joudutaan pudottamaan koko hankealueella. Koko 12 kilometriä on siis työmaa-aluetta. Rakennustöistä aiheutuva liikennehaitta pyritään luonnollisesti minimoimaan, mutta sekä liikenteen että rakentajien turvallisuuden takia ajonopeuksia on pudotettava nykyisestä. 

 • Nykyisen valtatien osuutta I-luokan pohjavesialueella välillä Hartola-Oravakivensalmi ei ole suojattu, ja myös uusi tielinjaus tulee sijaitsemaan pohjavesialueella. Jos tiejärjestelyt jätettäisiin nykyiselle tasolleen, veden laadun ennustetaan heikentyvän. Valtatien 4 parantaminen osuudella toteutetaan siten, ettei pohjavedelle aiheudu pilaantumisvaaraa tai pohjavedenkorkeuden haitallista alenemista, esimerkiksi estämällä vaarallisten aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen. Pohjaveden laatua ja määrää tarkkaillaan koko hankkeen ajan. Yleisesti tien rakentamisen vaikutukset pohjavesialueeseen ja pohjaveden saatavuuteen on arvioitu vähäisiksi.

  Tien lähistöllä olevien kiinteistöjen kohdalle toteutetaan melusuojausrakenteita. Lisäksi uudelle tielinjaosuudelle rakennetaan riista-aidat.
   

 • Hankealueella on sekä muinaismuistolain suojaamia kohteita että rakennettua kulttuuriympäristöä ja -maisemaa. Ennen rakentamisen aloitusta rakentamisen vaikutusalueella olevat kohteet tutkittiin ja inventoitiin valvovan vastuumuseon edellyttämässä laajuudessa. 

 • Meluntorjuntaselvitys on tehty valtatielle 4 välillä Hartola–Oravakivensalmi. Selvitys on tehty tiesuunnitelman yhteydessä. Meluntorjuntaselvityksessä on mallinnettu tieliikenteen aiheuttamat keskiäänitasot valtatien vaikutusalueella ennustetilanteessa nykyisellä tielinjauksella sekä tiesuunnitelman mukaisella tielinjauksella. Valtatien aiheuttamaa meluhaittaa vähennetään sekä vakituisen asutuksen että vapaa-ajan asutuksen kohdalla rakentamalla osana hanketta meluvallia yhteensä yhdeksän kilometriä. Tästä 6 km rakennetaan toiselle puolelle tietä ja 3 km vastakkaiselle puolelle. Osittain meluvallit menevät limittäin. 

 • ELY-keskus ja Väylävirasto ovat yhteistyössä laatineet erillisen tiesuunnitelman hankealueen yksityisteiden uudelleen järjestelyistä. Suunnitelmalla päivitetään vuoden 2009 tiesuunnitelmassa esitettyjä liittymä- ja rinnakkaistiejärjestelyjä Vuorenkyläntien ja Oravakivensalmen välillä, ja sen tavoitteena on tieosuuden yksityisteiden liittymien turvallisuuden parantaminen. Suunnitelmassa valtatielle jäisi liittymiä harvemmin, mutta ne toteutettaisiin riittävillä kääntymiskaistoilla siten, että sivutielle kääntyminen on turvallisempaa. Harvempi liittymäväli sujuvoittaa myös valtatieliikennettä ja tasoittaa erityisesti raskaan liikenteen matkanopeutta. Suunnitelmassa esitetään myös syrjään jäävän nykyisen valtatien hyödyntäminen edelleen tietarkoituksiin, siten että valtatielle muodostuu maantietasoinen rinnakkaistie ohituskaistaosuuden matkalle. Tälle osuudelle ohjataan kävely, pyöräily sekä muu hitaampi liikenne, kuten mopo- ja maatalousliikenne. Tiesuunnitelma oli nähtävillä 22.12.2021–21.1.2022, jolloin suunnitelmasta oli mahdollista jättää muistutuksia ELY-keskukselle. Sen jälkeen tiesuunnitelma etenee hyväksyttäväksi Liikenne- ja viestintävirastolle (Traficom). Lisätietoja tiesuunnitelmasta

 • Hankkeesta vastaa Väylävirasto. Hankkeen kustannusarvio on 26 miljoonaa euroa.