Hyppää sisältöön
Usein kysyttyä hankkeesta
 • Hartolan kunnan alueella sijaitseva parannettava tieosuus on noin 12 kilometrin mittainen. Tarkempi sijainti on Vuorenkyläntien (mt 6134) liittymän ja Rusintien (mt 15056) pohjoisen liittymän välillä. Tie linjataan uudelleen nykyisen tien itäpuolelle Muikunlahden ja Kettuvuoren välillä. Tavoiteaikataulun mukaisesti rakentaminen käynnistyy kesällä 2021 ja hanke on kokonaisuudessaan valmis syksyllä 2023.

 • Museoviraston edellyttämät arkeologiset tutkimukset muinaismuistoalueille aloitetaan vuoden 2020 syksyllä. Raportti arkeologisista maastotutkimuksista valmistuu näillä näkymin kesällä 2021.
  Vuoden 2020 puolella on päivitetty maastomallia sekä sen pohjalta on kasattu lähtötietomallia. Lisäksi pohja- ja pintavesien seurantasuunnitelma on tekeillä vesilain mukaisten lupaehtojen mukaisesti.

 • Vt 4 Hartola-Oravakivensalmi -hankkeen tavoitteena on parantaa valtatien liikennöitävyyttä, palvelutasoa ja liikenneturvallisuutta niin, että ohitusmahdollisuudet ja liittymien turvallisuus paranevat. Lisäksi parannetaan pohjavesialueen suojausta rakentamalla pohjavesisuojausta yhdeksän kilometrin matkalle. 

 • Valtatie 4 on Suomen tärkeimpiä päätieyhteyksiä ja tavaraliikenteen pääväylä etelä-pohjoissuunnassa. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta kyseinen tieosuus on määritelty maanteiden pääväylien palvelutasoluokkaan I. Valtatie 4 kuuluu myös Euroopan unionin määrittelemään TEN-T -ydinverkkoon.

  Valtatien toimivuus ja turvallisuus hankeosuudella on heikko. Valtatie 4 on suunnittelujaksolla kapea ja osittain myös mäkinen. Nykyisellään valtatien geometria ei täytä nykyohjeiden vaatimuksia ja sen liikenneturvallisuusolosuhteet eivät ole valtateiden edellyttämällä tasolla.

 • Merkittäviä poikkeusliikennejärjestelyjä on tulossa niille kohdille, missä vanha valtatie 4 liittyy uuteen tielinjaan. Lisäksi alueen asukkaille tulee yksityistieliittymien muutosten johdosta muutoksia totuttuihin reitteihin. Koko levennettävällä ja parannettavalla osuudella työskennellään ihan kiinni nykyisessä ajotiessä, joten nopeuksia joudutaan pudottamaan koko hankealueella. Koko 12 kilometriä on siis työmaa-aluetta. Rakennustöistä aiheutuva liikennehaitta pyritään luonnollisesti minimoimaan, mutta sekä liikenteen että rakentajien turvallisuuden takia ajonopeuksia on pudotettava nykyisestä. 

 • Nykyisen valtatien osuutta I-luokan pohjavesialueella välillä Hartola-Oravakivensalmi ei ole suojattu, ja myös uusi tielinjaus tulee sijaitsemaan pohjavesialueella. Jos tiejärjestelyt jätettäisiin nykyiselle tasolleen, veden laadun ennustetaan heikentyvän. Valtatien 4 parantaminen osuudella toteutetaan siten, ettei pohjavedelle aiheudu pilaantumisvaaraa tai pohjavedenkorkeuden haitallista alenemista, esimerkiksi estämällä vaarallisten aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen. Pohjaveden laatua ja määrää tarkkaillaan koko hankkeen ajan. Yleisesti tien rakentamisen vaikutukset pohjavesialueeseen ja pohjaveden saatavuuteen on arvioitu vähäisiksi.

  Tien lähistöllä olevien kiinteistöjen kohdalle toteutetaan melusuojausrakenteita. Lisäksi uudelle tielinjaosuudelle rakennetaan riista-aidat.
   

 • Hankealueella on sekä muinausmuistolain suojaamia kohteita että rakennettua kulttuuriympäristöä ja -maisemaa. Ennen rakentamisen aloitusta rakentamisen vaikutusalueella olevat kohteet tutkitaan ja tarvittaessa inventoidaan valvovan vastuumuseon edellyttämässä laajuudessa. Tutkimusten on tarkoitus valmistua kesällä 2021 ennen rakentamisen aloitusta.

 • Meluntorjuntaselvitys on tehty valtatielle 4 välillä Hartola – Oravakivensalmi. Selvitys on tehty tiesuunnitelman yhteydessä. Meluntorjuntaselvityksessä on mallinnettu tieliikenteen aiheuttamat keskiäänitasot valtatien vaikutusalueella ennustetilanteessa nykyisellä tielinjauksella sekä tiesuunnitelman mukaisella tielinjauksella. Hankkeessa vähennetään valtatien aiheuttamaa meluhaittaa rakentamalla melusuojausta sekä vakituisen asutuksen että vapaa-ajan asutuksen kohdalla niin hyvin kuin se kohtuullisin toimenpitein on mahdollista.

 • Hankkeesta vastaa Väylävirasto. Hankkeen kustannusarvio on 26 miljoonaa euroa.