Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jarkko Peurala

  • 0295 036 280

Destia Oy

Pääsuunnittelija

Kari Lehto

  • 040 757 1223

Destia Oy

Projektipäällikkö

Pekka Karhinen

  • 040 557 6170

Valtatie 9 parantaminen välillä Käpykangas-Orivesi

Tiehanke Suunnitteilla Pirkanmaa

Syksyinen tiemaisema suunnitteluosuudella.

Osana Valtatie 9 laajempaa Alasjärvi-Orivesi-parantamishanketta Käpykankaan ja Oriveden välille laaditaan tiesuunnitelma. Suunnittelua ohjaa pääosin vuonna 2010 laaditun yleissuunnitelman periaateratkaisut, mutta niiden ajantasaisuus varmistetaan ja päivitetään nykypäivään.

​​​​​​​Tavoitteena korkeatasoinen nelikaistatie

Tiesuunnitelman suunnitteluosuuden pituus on noin 21 kilometriä. Suunnittelualue alkaa Käpykankaan kohdalta Kangasalta, jossa liitytään Alasjärvi-Käpykangas tiesuunnitelman mukaisiin ratkaisuihin. Muutoinkin, tiesuunnitelmassa huomioidaan aiemmin laaditut suunnitelmat ja toteutuneet parannuskohteet (Oriveden eritasoliittymän kohta sekä Yliskylä-Oritupa välin ohituskaistaosuus) ja tehdään kaikista yksi yhtenäinen tiesuunnitelmatasoinen kokonaisuus.

Valtatien 9 merkitys Suomen päätieverkon osana on hyvin keskeinen ja se kuuluu eurooppalaiseen TEN-T (E63) kattavaan verkkoon. Valtatie 9 muodostaa yhden Suomen tärkeimmistä itä-länsisuuntaisista pitkämatkaisten kuljetusten käytävistä. Tie kuuluu Väyläviraston määrittelemiin raskaan liikenteen runkoyhteyksiin. Tavaraliikenteen lisäksi tiejakso on merkittävä työmatka-, asiointi- ja vapaa-ajan liikenteen yhteys.

Tavoitteena on parantaa valtatietä siten, että se täyttää tulevaisuudessa pääväylistä ja niiden palvelutasosta annetun asetuksen mukaiset palvelutasotavoitteet.

Hankekuvaus

Suurin osa Tampereen ja Oriveden välisestä tiejaksosta on rakennettu 1970-luvun alkupuolella, eikä se vastaa nykyliikenteen tarpeita liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden osalta. Valtatie 9 ei täytä tärkeille pääteille asetettuja valtakunnallisia tavoitteita. Puutteita on etenkin liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa, mutta myös tien laatutasossa. Tien suurimpina ongelmina ovat nykyisin ohitusmahdollisuuksien vähäisyys, 2-kaistaisen tien huono välityskyky ja tien huono liikenneturvallisuus. Liikenteen jonoutuminen ja häiriöherkkyys ovat jo nykyisin merkittävä ongelma arkipäivisin raskaan liikenteen ja huonojen ohitusmahdollisuuksien vuoksi. Myös tasoliittymät, lukuisat yksityistieliittymät sekä tien huono geometria aiheuttavat turvallisuus- ja sujuvuusongelmia. Valtatiellä 9 ei ole rinnakkaistieyhteyttä suunnitteluvälillä.

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Tiesuunnitelmassa Käpykankaan ja Oriveden eritasoliittymän välinen tieosuus suunnitellaan 21 kilometrin matkaltaan jatkuvaksi keskikaiteelliseksi 4-kaistatieksi, joka mahdollistaa ympärivuotisen 100 km/h nopeustason. Suunnitelmaan sisältyy nykyisen Oriveden eritasoliittymän parantaminen sekä uusien eritasoliittymien rakentaminen ainakin Säynäjärven, Yliskylän ja Orituvan kohdille. Parannettavalta tieosuudelta poistetaan kaikki tasoliittymät. Yhteydet valtatielle järjestetään eritasoliittymiin johtavilla rinnakkaistieyhteyksillä. Lisäksi tieosuudelle suunnitellaan toimenpiteitä valtatiestä aiheutuvien meluhaittojen pienentämiseksi.

Ensisijaisina tavoitteina on turvata valtakunnallisesti keskeisen päätieyhteyden palvelutaso, parantaa paikallisen ja pitkämatkaisen tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuutta ja toimintavarmuutta sekä matka-aikojen ennustettavuutta. Lisäksi tavoitteena on puolittaa liikennekuolemien sekä henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien määrä.

Tiesuunnitelmaluonnosta esiteltiin torstaina 10.3.2022

Tiesuunnitelmaluonnosta esiteltiin virtuaalisessa yleisötilaisuudessa Microsoft Teams-palvelun kautta 10.3.2022.  Tilaisuudessa tutustuttiin suunnitelmaluonnoksiin ja niistä sai esittää mielipiteensä. Tilaisuus myös tallennettiin.

Yleisötilaisuus pidettiin 12.10.2023

Tilaisuuden nimi: Vt 9 välillä Käpykangas-Orivesi / Mt 14207 ja 14208 välillä Suinula-Siitama
​​​​​​​
​​​​​Torstaina 12.10.2023 klo 17.00 - 19.00
​​​​​​​Oriveden kaupungintalon valtuustosalissa, Keskustie 23, Orivesi

​​​​​​​Tilaisuudessa tutustuttiin suunnitelmaluonnoksiin sekä niistä sai esittää mielipiteensä. Tarkemmat tiedot löydät osoitteesta ​​​​​​​https://vayliensuunnittelu.fi/s/79za/suunnitteluTämä on ulkoinen linkki.

Esittelymalli: https://prod.xd-twin.io/project/651d7bbdbc3c39001b95b9ac

Anna palautetta tai ehdotuksia karttapalautteen kautta: https://prod.xd-twin.io/project/6513d0640a105a001b8f4df0


​​​​​​​Ajankohtaista

Linkit