Ajantasaisen tie- ja katuverkon keskilinja-aineiston ylläpito Suomessa (ohje)

Kolme kuvaa tietyömaasta

Väyläviraston ohjeita 25/2019

Tämän ohjeen tarkoituksena on kuvata rakentamisvaiheen rakennussuunnitelmien pohjalta laadittavan uuden keskilinja-aineiston muodostaminen ja toimittaminen Maanmittauslaitoksen (MML) ja Väyläviraston ylläpitämiin tietojärjestelmiin. SURAVAGE termillä tarkoitetaan suunniteltua rakennusvaiheen geometriaa. Prosessin tavoitteena on sujuva ja mahdollisimman ajantasaisen tie- ja katuverkon keskilinja-aineiston koostaminen hyödyntäjien käyttöön.

Keskeiset aineiston hyödyntäjät ovat pelastusviranomaiset, alue- ja liikennesuunnittelu sekä navigointipalvelua tarjoavat ja hyödyntävät tahot. 

Prosessin kulun seurannasta, aineistojen vastaanotosta sekä ohjeen ajantasaisuudesta ja ylläpidosta vastaa Väylävirasto.

 

Nykyinen versio 25/2019 on voimassa 24.09.2019 alkaen. Ohjeen 25/2019 allekirjoitus.
Geometriaa laatiessa tulee lähtökohtaisesti noudattaa uusinta versiota.  Ohjeen vanhemmat versiot löytyvät tämän sivun alaosasta. 

 

1. SURAVAGE PROSESSIN YLEISKUVAUS

SURAVAGE-prosessia noudatetaan Väylän, ELY-keskusten ja kuntien hankkeissa. SURAVAGE-prosessissa käsitellään keskilinjageometriaa, joka tulee tilata laadittavaksi osana tien rakennussuunnitelmaa.

Yleisellä tasolla prosessi etenee seuraavasti:

 1. Rakennussuunnitelman tilaaja pyytää suunnittelijaa tuottamaan keskilinja-aineiston rakennussuunnitelman pohjalta (mallinnusohje Liite 2)
 2. Aineisto toimitetaan:
  • Väylän ja Elyn hankkeissa suunnittelija lähettää aineiston osoitteeseen [email protected] 
  • Kuntien hankkeissa kunta lähettää aineiston osoitteeseen [email protected] 
 3. Suunnitelmavaiheen jälkeen toteutuvasta hankkeesta tehdään investointipäätös.
 4. Investointipäätöksen jälkeen suunnitelmavaiheen geometria jää odottamaan rakentamisen alkamista.
 5. Kun rakentaminen aloitetaan, suunnitelmavaiheen geometria muutetaan rakenteilla olevaksi geometriaksi.
 6. Rakentamisen valmistuttua ja tien liikenteelle luovuttamisen jälkeen rakenteilla oleva geometria muutetaan käytössä olevaksi geometriaksi.

Prosessi on hieman erilainen kunnan ja valtion projekteissa, ja prosessit on esitetty eri toimijoiden näkökulmasta kappaleissa 3 ja 4. Prosessin toteutuminen edellyttää yhteistyötä ja viestintää hankkeen etenemisestä Maanmittauslaitokseen.
>> sivun alkuun

2. SURAVAGE GEOMETRIAN MALLINTAMINEN

SURAVAGE-keskilinjageometrialla tarkoitetaan JHS-188 Kansallisen tie-ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi suosituksen mukaista ajoradan keskilinjageometriaa. SURAVAGE-geometrian tuottaa suunnittelija ja heillä on käytössään seuraavat ohjeet työhön:

 • Keskilinjageometrian mallintamisen määrittävän JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi suosituksen liite 1: Määrittelyjä ja mallinnussääntöjä. JHS-188 dokumentin liite 1 löytyy tämän ohjeen yhteydestä nimellä Liite 1. 
 • Käytännön työnkulku ja ohjeistus suunnittelijalle on kuvattu dokumentissa: Keskilinjageometrioiden tuottaminen tien ja kadun suunnittelussa (liite 2). Liite 2 tulee toimittaa suunnittelijalle SURAVAGE-keskilinjageometrian tilauksen yhteydessä.

>> sivun alkuun

 

3. KUNTIEN SURAVAGE PROSESSI

Kunnan tulee tilata suunnittelijalta tai tuottaa itse keskilinjageometrian mallintaminen osana rakennussuunnitelman tekoa ja toimittaa suunnittelijan tuottamat suunnitelma-aineistot osoitteeseen [email protected]. Keskilinjageometrian tilaamisen voi hoitaa velvoittamalla sopimuksessa suunnittelijaa tuottamaan aineiston ja laittamalla ohjeeksi mukaan tämän dokumentin ja liitteen 1 ja liitteen 2, jossa on kuvattu mallinnusohje suunnittelijalle. 

 1. Kunta tilaa suunnitelma-aineistot ja velvoittaa suunnittelijan samalla tuottamaan liitteen 1 ja 2 mukaisen keskilinja-aineiston
 2. Suunnittelija laatii kadun rakennussuunnitelman ja sen yhteydessä liitteen 1 ja liitteen 2  mukaisen SURAVAGE-aineiston
 3. Suunnittelija toimittaa suunnitelma-aineiston kuntaan
 4. Kunta täydentää SURAVAGE-aineistoon ominaisuustietoja aineiston jatkokäsittelyä varten. Kunnan tulee täyttää seuraavat ominaisuustiedot:
  • Yksisuuntaiset katuosuudet ja kaksiajorataisille ajosuunta 
  • Tieto tasosijainneista (pinnalla, pinnan alla, pinnan yllä, tunnelissa),
  • Tieto hallinnollisista luokista (kunta, valtio, yksityinen)
  • Tieto kunnan virallisen osoitejärjestelmän mukaisista tienimistä.
 5. Kunta toimittaa Ominaisuustiedoilla täydennetyn 1) SURAVAGE-aineiston ja 2) suunnitelmakartat sekä 3) arvion hankkeen valmistumisesta osoitteeseen [email protected].

Kunta viestii osoitteeseen [email protected], kun

 1. rakentaminen käynnistyy
 2. hanke viivästyy, peruuntuu tai geometria muuttuu suunnitellusta
 3. uusi liikennevirta, kuten esimerkiksi risteysväli, otetaan liikenteelle käyttöön.
 4. katu luovutetaan liikenteelle.

SURAVAGE -prosessin eteneminen kunnan hankkeissa ja eri toimijoiden roolit

 

4. VÄYLÄVIRASTON JA ELY:N SURAVAGE-PROSESSI

Rakennussuunnitelman tilaajan tulee tilata suunnittelijalta keskilinjageometrian mallintaminen osana rakennussuunnitelman tekoa ja toimittaa suunnittelijan tuottamat suunnitelma-aineistot osoitteeseen [email protected]. Keskilinjageometrian tilaamisen voi hoitaa velvoittamalla sopimuksessa suunnittelijaa tuottamaan aineiston ja laittamalla ohjeeksi mukaan tämän dokumentin sekä liitteen 1 ja liitteen 2, jossa on kuvattu mallinnusohje suunnittelijalle. 

Prosessi etenee seuraavasti:

 1. Rakennussuunnitelman tilaaja, voi olla hankkesta riippuen Väyläviraston, ELY:n tai kunnan edustaja, tilaa tien rakennussuunnitelman suunnittelijalta ja ohjeistaa SURAVAGE-aineiston määrittelyistä ja toimittamisesta liiteen 1 ja liite 2 mukaisesti. Hankkeissa, jotka toteutetaan yhteistyössä kunnan ja ELY-keskuksen kanssa, voi tilaaja olla kunta.
 2. Suunnittelija laatii tien rakennussuunnitelman yhteydessä SURAVAGE keskilinjageometria-aineiston ohjeistuksen mukaisesti liite 1 ja liite 2
 3. Suunnittelija toimittaa aineiston Väylävirastoon osoitteeseen [email protected]
 4. Digiroad-operaattori tekee tarvittaessa aineiston muunnoksen ja toimittaa suunnitelma-aineiston ELY-keskuksen tiestötietovastaavalle.
 5. Hankkeen projektipäälliikkö viestii investointipäätöksestä ja hankkeen etenemisestä.
  • Jos alkuperäiseen suunnitelma-aineistoon on tullut muutoksia, toimitetaan muuttuneet tiedot [email protected] osoitteeseen.
 6. ELY-keskuksen tiestötietovastaava käsittelee suunnittelijan tuottaman geometrian Väyläviraston VVH-järjestelmässä.
  • ELY-keskuksen tiestötietovastaavalle on laadittu ohje työvaiheista Liite 3: ELY-keskuksen tiestötietovastaavan ja VVH-ylläpitäjän työohje.
 7. ELY-keskuksen tiestötietovastaava toimittaa aineiston Maanmittauslaitokselle ShareFilen kautta.
 8. Hankkeen projektipäällikön vastuulla on viestiä Väylävirastolle osoitteeseen [email protected], kun
  • rakentaminen käynnistyy
  • hanke viivästyy tai peruuntuu tai geometria muuttuu suunnitellusta
  • uusi liikennevirta esimerkiksi risteysväli otetaan liikenteelle käyttöön
  • tie luovutetaan liikenteelle.
 

5. MAANMITTAUSLAITOKSEN SURAVAGE-PROSESSI

5.1. Aineiston toimitus Maanmittauslaitokselle

SURAVAGE-aineisto toimitetaan Maanmittauslaitokselle ShareFilen (tulevaisuudessa Velho-järjestelmän) kautta tai Digiroad-operaattorin lähettämänä. Digiroad-operaattori seuraa aineistojen kulkua sekä hankkeiden tiedottamista ja etenemistä. 

 • Väyläviraston ja ELYn hankkeissa tiestötietovastaava siirtää valmiiksi prosessoidun aineiston Maanmittauslaitokselle ShareFileen (tulevaisuudessa Velho). 
 • Kuntien hankkeissa kunnat toimittavat suunnittelijalta saadun aineiston osoitteeseen [email protected], josta aineisto toimitetaan Maanmittauslaitokselle [email protected] osoitteeseen. Kuntien toimittamaan aineistoon on lisätty kunnan toimesta ominaisuustiedot (ks. kunnan ohje), jotka helpottavat aineiston jatkokäsittelyä.

5.2. Aineiston käsittely Maanmittauslaitoksella

Maanmittauslaitos lisää suunnitelma-aineiston maastotietojärjestelmään (MTJ) odottamaan rakentamisen aloittamista. Jos kunta ei voi toimittaa JHS-188 ohjeistuksen mukaista keskilinjageometria-aineistoa, vastaa MML tällöin aineiston mallintamisesta ja tuottamisesta suunnitelmakarttojen avulla.

 1. Suunnitelmavaiheessa SURAVAGE-geometria siirretään ensin suunnitelmatasolle MTJ:ään odottamaan hankkeen käynnistymistä.
  • Suunnitelmataso on käytännössä tietokannan osa ja rakenteeltaan tie-elementin kopio, mutta sitä ei kuitenkaan viedä maastotietokantaan.
    
 2. Rakentamisvaiheen alkaessa MML muuttaa suunnitelmavaiheen geometrian statuksen rakenteilla olevaksi.
  • Digiroad operaattori toimittaa kunnalta ja ELYiltä tulleet rakentamisen aikaiset viestit hankkeen etenemisestä MML:lle osoitteeseen [email protected] 
  • Tässä vaiheessa aineisto siirtyy maastotietokantaan ja seuraavassa päivityksessä Digiroad-järjestelmään.
  • Digiroadista aineisto julkaistaan rajapintojen sekä aineistojulkaisun kautta.
    
 3. Rakentamisen loppuvaiheessa MML odottaa, että ELY-keskus tekee tieosoitteistamisen
  • ELY:n tiestötietovastaava ilmoittaa osoitteeseen [email protected], kun tieosoitteistaminen on valmis
  • ELY:n tulee myös ilmoittaa suunnitelmavaiheesta muuttuneet tieosoitetiedot MML:lle. 
    
 4. Kun rakentaminen on valmis hankkeen projektipäällikkö ilmoittaa liikenteelle luovuttamisesta
  • Hankkeen projektipäällikkö viestii [email protected] osoitteeseen kun tie tai katu on luovutettu liikenteelle. Suunnitelmat-laatikosta tieto välitetää[email protected] osoitteeseen.
  • MML muuttaa rakenteilla olevan geometrian käytössä olevaksi geometriaksi. Muutos päivittyy Digiroadiin seuraavassa päivityksessä. MTK:ssa tapahtuvat muutokset päivittyvät MTK-sanomassa Digiroad-järjestelmään joka yö. 

>> sivun alkuun

PÄÄOHJEEN VANHEMMAT VERSIOT