Hyppää sisältöön

SURAVAGE-pääohje, Väyläviraston ohjeita 25/2019

Ajantasaisen tie- ja katuverkon keskilinja-aineiston ylläpito Suomessa

Nykyinen versio 25/2019 on voimassa 24.09.2019 alkaen ja siihen on tehty lisäyksiä 30.07.2021, 19.5.2022 ja 17.11.2022. Ohjeen 25/2019 allekirjoitus.
Geometriaa laatiessa tulee lähtökohtaisesti noudattaa uusinta versiota. Ohjeen vanhemmat versiot löytyvät tämän sivun alaosasta.

Tämän ohjeen tarkoituksena on kuvata rakentamisvaiheen rakennussuunnitelmia. Suunnitelmien pohjalta keskilinja-aineiston muodostaminen ja toimittaminen tapahtuu Maanmittauslaitoksen (MML) ja Väyläviraston ylläpitämiin tietojärjestelmiin. Tavoitteena on sujuva ja mahdollisimman ajantasaisen tie- ja katuverkon keskilinja-aineiston koostaminen hyödyntäjien käyttöön. Keskeiset aineiston hyödyntäjät ovat pelastusviranomaiset, alue- ja liikennesuunnittelu sekä navigointipalvelua tarjoavat ja hyödyntävät tahot. Prosessin kulun seurannasta, aineistojen vastaanotosta sekä ohjeen ajantasaisuudesta ja ylläpidosta vastaa Väylävirasto.

SURAVAGE-pääohje
 • SURAVAGE-prosessia noudatetaan Väyläviraston, ELY-keskusten ja kuntien hankkeissa. SURAVAGE-prosessissa käsitellään keskilinjageometriaa, jonka laatimiseen tarvittavan aineiston toimittamisesta tulee sopia  osana tien rakennussuunnitelmaa. 

  Yleisellä tasolla prosessi etenee seuraavasti:

  1. Rakennussuunnitelman tilaaja pyytää suunnittelijaa tuottamaan rakennussuunnitelman
  2. Aineisto toimitetaan:
   1. Kuntien sekä Väyläviraston ja Elyn hankkeissa suunnittelija lähettää aineiston osoitteeseen [email protected]
  3. Suunnitelmavaiheen jälkeen toteutuvasta hankkeesta tehdään investointipäätös.
  4. Investointipäätöksen jälkeen suunnitelmavaiheen geometria jää odottamaan rakentamisen alkamista.
  5. Kun rakentaminen aloitetaan, suunnitelmavaiheen geometria muutetaan rakenteilla olevaksi geometriaksi.
  6. Rakentamisen valmistuttua ja tien liikenteelle luovuttamisen jälkeen rakenteilla oleva geometria muutetaan käytössä olevaksi geometriaksi.

   

  Prosessi on hieman erilainen kunnan ja valtion projekteissa, ja prosessit on esitetty eri toimijoiden näkökulmasta pääohjeen kohdissa 3 ja 4. Prosessin toteutuminen edellyttää yhteistyötä ja viestintää hankkeen etenemisestä Maanmittauslaitokselle.

 • SURAVAGE-keskilinjageometrialla tarkoitetaan JHS-188 Kansallisen tie-ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointisuosituksen mukaista ajoradan keskilinjageometriaa. SURAVAGE-geometrian tuottaa joko tiestötieto-operaattori tai suunnittelija ja heillä on käytössään seuraavat ohjeet työhön: 

  1. Keskilinjageometrian mallintamisen määrittävän Liite 1: JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi; Liite 1: Tie- ja katuverkon geometrian mallinnussäännöt Suomessa.
  2. Käytännön työnkulku ja ohjeistus suunnittelijalle on kuvattu dokumentissa: Keskilinjageometrioiden tuottaminen tien ja kadun suunnittelussa (Liite 2). 
 • Kunnan tulee tilata suunnittelijalta tai tuottaa itse keskilinjageometrian mallintaminen osana rakennussuunnitelman tekoa ja toimittaa suunnittelijan tuottamat suunnitelma-aineistot osoitteeseen [email protected]. Keskilinjageometrian tilaamisen voi hoitaa velvoittamalla sopimuksessa suunnittelijaa tuottamaan aineiston ja laittamalla ohjeeksi mukaan tämän dokumentin ja liitteen 1 ja liitteen 2, jossa on kuvattu mallinnusohje suunnittelijalle. 

  1. Kunta tilaa suunnitelma-aineistot ja velvoittaa suunnittelijan samalla tuottamaan liitteen 1 ja 2 mukaisen keskilinja-aineiston
  2. Suunnittelija laatii kadun rakennussuunnitelman ja sen yhteydessä liitteen 1 ja liitteen 2  mukaisen SURAVAGE-aineiston
  3. Suunnittelija toimittaa suunnitelma-aineiston kunnalle
  4. Kunta täydentää SURAVAGE-aineistoon ominaisuustietoja aineiston jatkokäsittelyä varten. Kunnan tulee täyttää seuraavat ominaisuustiedot:
   1. Yksisuuntaiset katuosuudet ja kaksiajorataisille ajosuunta
    1. Mikä on suuntatieto ja miten lisään sen?
     1. Ajosuunnilla kuvataan yksiajorataisten liikennevirransuunta. Tietona voi kuvata esimerkiksi tielinkin digitointisuuntaa tai osoitteen kasvusuuntaa. Esimerkiksi liikennevirran suunta osoitteiden kasvusuuntaa vasten tai liikennevirran suunta digitointisuuntaa vasten. Ajosuunnat on hyvä lisätä myös kaksiajorataisille osuuksille. Ominaisuustieto täytyy täydentää niin, että Maanmittauslaitos pystyy päättelemään ominaisuustiedosta ajoradan liikennevirransuunta. 
   2. Tieto tasosijainneista (pinnalla, pinnan alla, pinnan yllä, tunnelissa)
    1. Mitä tasosijainnilla tarkoitetaan?
     1. Tasosijainnilla kuvataan keskilinjageometrian tason suhdetta risteävään keskilinjaan. Jos keskilinjageometria kuvaa sillan kannen sijaintia, tulee tasosijainniksi määrittää pinnan yllä. Alikulut erotetaan tasosijainnilla pinnan alla. Tasosijainnin oletustieto on pinnalla.
   3. Tieto kunnan virallisen osoitejärjestelmän mukaisista tienimistä
    1. Miksi katuosoitteen lisääminen on tärkeää?
     1. Maanmittauslaitos lisää tiedon kunnan osoitejärjestelmän mukaisesta osoitteesta. Tielinkki katkaistaan tiennimen vaihtumiskohdasta. Tieto on hyvä toimittaa SURAVAGE-aineiston mukana, jotta osoite on jo valmiiksi kartoilla ja tiegeoemetrialla olemassa, kun tie otetaan käyttöön.
   4. Tieto hallinnollisista luokista (kunta, valtio, yksityinen)
    1. Miksi hallinnollinen luokka on tärkeä?
     1. Hallinnollinen luokka kuvaa tien tai kadun omistajuutta. Tieto on tärkeä muun muassa valtion teiden tieosoitenumerointia varten. Tielinkki katkaistaan kohdasta, jossa hallinnollisuus vaihtuu. Hallinnollisen luokan tietoja ovat kunta, valtio tai yksityinen.
  5. Kunta toimittaa ominaisuustiedoilla täydennetyn 1) SURAVAGE-aineiston ja 2) suunnitelmakartat sekä 3) arvion hankkeen valmistumisesta osoitteeseen [email protected]

   

  Kunta viestii osoitteeseen [email protected], kun

  1. rakentaminen käynnistyy
  2. hanke viivästyy, peruuntuu tai geometria muuttuu suunnitellusta
  3. uusi liikennevirta, kuten esimerkiksi risteysväli, otetaan liikenteelle käyttöön
  4. katu luovutetaan liikenteelle

   

  HUOM! Alla olevassa kuvassa sähköpostiosoite on väärä. Kunta toimittaa suunnitelmat sähköpostiosoitteeseen: [email protected] (Ei sähköpostiosoitteeseen [email protected]).

 • Prosessi etenee seuraavasti:

  1. Rakennussuunnitelman tilaaja (hankkeesta riippuen Väyläviraston, ELY:n tai kunnan edustaja) tilaa tien rakennussuunnitelman suunnittelijalta. Hankkeissa, jotka toteutetaan yhteistyössä kunnan ja ELY-keskuksen kanssa, voi tilaaja olla kunta.
  2. Suunnittelija toimittaa aineiston Väylävirastoon osoitteeseen [email protected].
  3. Väyläviraston tiestötieto-operaattori
   1. vastaa [email protected] -postilaatikon päivystyksestä,
   2. tekee tarvittaessa aineiston muunnoksen (dwg->shp, koordinaatistomuunnokset),
   3. ja tiedottaa ELY-keskuksen tiestötietovastaavalle saapuneista suunnitelma-aineistoista
  4. Projektipäällikkö viestii investointipäätöksestä ja hankkeen etenemisestä.
   1. Jos alkuperäiseen suunnitelma-aineistoon on tullut muutoksia, toimitetaan muuttuneet tiedot [email protected] osoitteeseen.
  5. Väyläviraston tiestötieto-operaattori luo SURAVAGE-aineiston suunnittelijan toimittamasta suunnitelma-aineistosta.
   1. Tiestötieto-operaattorille on laadittu ohje työvaiheista Liite 3: Tiestötieto-operaattorin työohje
  6. Väyläviraston tiestötieto-operaattori toimittaa aineiston Maanmittauslaitokselle ShareFilen kautta ja liittää viestiin tiedon hankkeen arvioidusta valmistumisajankohdasta
  7. Projektipäällikön vastuulla on viestiä Väylävirastolle osoitteeseen [email protected], kun
   1. rakentaminen käynnistyy,
   2. hanke viivästyy tai peruuntuu, 
   3. uusi tieosuus avataan liikenteelle,
   4. tai tielinjaus muuttuu suunnitellusta
  8. Projektipäällikkö ilmoittaa tien liikenteelleluovutuksesta (LILU-ilmoitus) osoitteeseen [email protected]
  9. Suuret hankkeet, joissa liikenteelle avaaminen tapahtuu vaiheittain.
   1. Rakennushanke toimittaa koko SURAVAGE-aineiston lopullisesta tilanteesta
   2. Tuottaa kartan liikenteelle avaamisen aikatauluista ja informoi sen mahdollisista muutoksista [email protected] osoitteeseen ja muille hankkeen osapuolille
   3. Esimerkkikartta liikenteelle avaamisen aikatauluista

   

 • 5.1. Aineiston toimitus Maanmittauslaitokselle

  SURAVAGE-aineisto toimitetaan Maanmittauslaitokselle ShareFilen (tulevaisuudessa Velho-järjestelmän) kautta tai Digiroad-operaattorin lähettämänä. Digiroad-operaattori seuraa aineistojen kulkua sekä hankkeiden tiedottamista ja etenemistä. 

  1. Väyläviraston ja ELYn hankkeissa tiestötietovastaava siirtää valmiiksi prosessoidun aineiston Maanmittauslaitokselle ShareFileen (tulevaisuudessa Velho). 
  2. Kuntien hankkeissa kunnat toimittavat suunnittelijalta saadun aineiston osoitteeseen [email protected], josta aineisto toimitetaan Maanmittauslaitokselle [email protected] osoitteeseen. Kuntien toimittamaan aineistoon on lisätty kunnan toimesta ominaisuustiedot (ks. kunnan ohje), jotka helpottavat aineiston jatkokäsittelyä.

   

  5.2. Aineiston käsittely Maanmittauslaitoksella

  Maanmittauslaitos lisää suunnitelma-aineiston maastotietojärjestelmään (MTJ) odottamaan rakentamisen aloittamista. Jos kunta ei voi toimittaa JHS-188 ohjeistuksen mukaista keskilinjageometria-aineistoa, vastaa MML tällöin aineiston mallintamisesta ja tuottamisesta suunnitelmakarttojen avulla.

  1. Suunnitelmavaiheessa SURAVAGE-geometria siirretään ensin suunnitelmatasolle MTJ:ään odottamaan hankkeen käynnistymistä
   1. Suunnitelmataso on käytännössä tietokannan osa ja rakenteeltaan tie-elementin kopio, mutta sitä ei kuitenkaan viedä maastotietokantaan.
  2. Rakentamisvaiheen alkaessa MML muuttaa suunnitelmavaiheen geometrian statuksen rakenteilla olevaksi
   1. Digiroad operaattori toimittaa kunnalta ja ELYiltä tulleet rakentamisen aikaiset viestit hankkeen etenemisestä MML:lle osoitteeseen [email protected]
   2. Tässä vaiheessa aineisto siirtyy maastotietokantaan ja seuraavassa päivityksessä Digiroad-järjestelmään.
   3. Digiroadista aineisto julkaistaan rajapintojen sekä aineistojulkaisun kautta.
  3. Rakentamisen loppuvaiheessa MML odottaa, että ELY-keskus tekee tieosoitteistamisen
   1. ELY:n tiestötietovastaava ilmoittaa osoitteeseen [email protected], kun tieosoitteistaminen on valmis
   2. ELY:n tulee myös ilmoittaa suunnitelmavaiheesta muuttuneet tieosoitetiedot MML:lle. 
  4. Kun rakentaminen on valmis hankkeen projektipäällikkö ilmoittaa liikenteelle luovuttamisesta
   1. Hankkeen projektipäällikkö viestii [email protected] osoitteeseen kun tie tai katu on luovutettu liikenteelle. Suunnitelmat-laatikosta tieto välitetään [email protected] osoitteeseen.
   2. MML muuttaa rakenteilla olevan geometrian käytössä olevaksi geometriaksi. Muutos päivittyy Digiroadiin seuraavassa päivityksessä. MTK:ssa tapahtuvat muutokset päivittyvät MTK-sanomassa Digiroad-järjestelmään joka yö.