Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus

Mari Ahonen

  • 0295 021 265

Sitowise

Rauno Tuominen

  • 020 747 6139

Valtatie 25 Vesitornin eritasoliittymä, Lohja

Tiehanke Suunnitteilla Uusimaa

Uudenmaan ELY-keskus ja Lohjan kaupunki laativat tiesuunnitelmaa valtatielle 25 Vesitornin eritasoliittymän rakentamiseksi. Lohjan kaupunki laatii samanaikaisesti myös asemakaavoja alueelle. Tiesuunnitelma valmistui vuoden 2022 lopulla ja se on nähtävillä 29.3.2023-28.4.2023.

Tälle sivulle on koottu tiivis tietopaketti hankkeesta ja siihen liittyvästä osallistumisesta. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan suunnittelun aikana. Yksityiskohtaisempaa tietoa hankkeesta saat myös linkeistä.

Miksi tiesuunnitelma tarvitaan?

Valtatie 25 on liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukainen maanteiden pääväylä ja kuuluu palvelutasoluokkaan I. Valtatie 25 toimii raskaan liikenteen runkoyhteytenä, jolla ei tavoitetilassa sallita pääsuunnan liikennettä hidastavia tasoliittymiä. Liikennemäärät ovat suuria, 16400-21700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vesitornin kiertoliittymä hidastaa valtatien 25 liikennettä ja se on hyvin kuormittunut eikä se täytä pääväylille asetettuja vaatimuksia. Liikenteen kasvaessa liittymä ruuhkautuu.

Valtatie 25 on Länsi-Uudenmaan pääyhteys pääkaupunkiseudun suuntaan ja merkittävin poikittaisyhteys Länsi- ja Keski-Uudellamaalla lähellä pääkaupunkiseutua. Mäntsälästä Porvooseen tie jatkuu kantatienä 55. Valtatiestä 25 ja kantatiestä 55 muodostuu Helsingistä lähteviä säteittäisiä valtateitä yhdistävä kehäyhteys pääkaupunkiseudulle. Valtatiellä 25 on myös selkeä kansainvälinen ja valtakunnallinen rooli, sillä valtatien 25 varteen on keskittynyt raskasta teollisuutta ja logistiikka-alueita. Valtatie 25 palvelee Suomen vientiä ja tuontia Hangon satamaan, Kilpilahden öljynjalostamolle ja satamaan sekä Vaalimaan ja Nuijamaan raja-asemille. Suunnittelualueella valtatiellä 25 on merkittävä rooli myös seudullisena ja paikallisena yhteytenä. Alue on liikenteellisesti keskeinen ja valtatien 25 suunnittelualue on merkittävää maankäytön laajenemisvyöhykettä.

Aikataulu ja eteneminen

Tiesuunnitelman laatiminen käynnistyi vuoden 2022 alussa.

Tiesuunnitelma on valmistunut vuoden 2022 lopussa ja on ollut nähtävillä 29.3.-28.4.2023.

Vuoropuhelu ja tiedottaminen

Tien parantamisella on suuri merkitys erityisesti raskaan liikenteen kuljetuksiin, mutta se vaikuttaa myös jalankulku- ja pyöräilyreitteihin sekä joukkoliikenteen käyttäjiin. Vuoropuhelun kohderyhmänä ovat Lohjan asukkaat, yrittäjät ja sekä kaikki asiasta kiinnostuneet tienkäyttäjät. 

Suunnitelma on ollut nähtävillä 29.3.-28.4.2023 ELY-keskuksen sivuilla osoitteessa https://www.vayliensuunnittelu.fi/s/bq4j/nahtavillaolo ja Lohjan kaupungintalolla osoitteessa Karstuntie 4, 08100 Lohja. Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on ollut mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutuksen voi tehdä osoitteessa https://www.vayliensuunnittelu.fi/s/bq4j/nahtavillaolo tai toimittamalla se Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen [email protected] tai PL 36, 00521 Helsinki. Kirjaamoon lähetettävään muistutukseen tulee liittää asiatunnus UUDELY/9197/2021.

Näiden sivujen kautta pääset tutustumaan tiesuunnitelman pääpiirustuksiin ja havainnekuviin sivun alareunan linkkien kautta.

Tiesuunnitelman sisältö

Tiesuunnitelman laatiminen on valtatien parantamisen toimenpiteiden tarkan sijainnin ja yksityiskohtaisten ratkaisujen suunnittelua. Lempolan eritasoliittymän ja Lempolan työpaikka-alueen kaavoitusta viedään eteenpäin Lohjan kaupungin toimesta yhtäaikaisesti tiesuunnitelman rinnalla. Lisäksi käynnissä on taajamaosayleiskaavan päivitys.

Tiesuunnitelman suunnittelualue käsittää noin 600 metriä valtatietä Vesitornin nykyisen kiertoliittymän etelä ja pohjoispuolella. Nykyinen kiertoliittymä korvataan eritasoliittymällä, jossa ramppien päissä on ns. pisaraliittymät. Toimenpiteet ulottuvat Saukkolantielle ja Lohjanharjutielle sekä vesitornille johtavalle tielle. Lisäksi tiesuunnitelmaan kuuluu jalankulku- ja polkupyöräväylien sovittaminen uusiin tiejärjestelyihin sekä linja-autopysäkkien siirto. Lisäksi parannetaan meluntorjuntaa ja esitetään tarvittavat pohjavesisuojaukset.

Suunnittelun tavoitteita

  • Parannetaan pitkämatkaisen tavara- ja henkilöliikenteen matka-aikaa ja sujuvuutta
  • Parannetaan jakson työ- ja asiointimatkojen matka-aikaa ja sujuvuutta
  • Parannetaan suunnittelualueen liikenneturvallisuutta
  • Edistetään joukkoliikenteen edellytyksiä
  • Mahdollistetaan häiriötön liityntäliikenne Espoo-Salo-oikoradan Lempolan asemalle
  • Turvataan jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä
  • Turvataan erikoiskuljetusten liikkuminen

Suunnittelun lähtökohtia ja aiempia vaiheita

Valtatielle 25 on laadittu koko yhteysväliä Hanko-Mäntsälä koskeva kehittämisselvitys, joka valmistui vuonna 2011. Kehittämisselvitys päivitettiin vuonna 2019 ja laadittiin hankearviointi. Hankearvioinnissa kuvattiin, miten kehittämistoimenpiteet toteuttavat valtatielle 25 asetettuja tavoitteita eri laajuisissa hankevaihtoehdoissa. Vesitornin eritasoliittymä oli mukana kaikissa hankevaihtoehdoissa.

Selvitykset löytyvät verkkosivuilta Valtatie 25 yhteysväli Hanko-Mäntsälä.