Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus

Mari Ahonen

  • 0295 021 265

Sitowise

Rauno Tuominen

  • 020 747 6139

Valtatie 25 Vesitornin eritasoliittymä, Lohja

Tiehanke Suunnitteilla Uusimaa

Uudenmaan ELY-keskus ja Lohjan kaupunki laativat tiesuunnitelmaa valtatielle 25 Vesitornin eritasoliittymän rakentamiseksi. Lohjan kaupunki laatii samanaikaisesti myös asemakaavoja alueelle. Suunnitelmaluonnosta esiteltiin Lohjan pääkirjastossa 10.5.2022. Tiesuunnitelma valmistuu arvion mukaan syksyllä 2022.

Tälle sivulle on koottu tiivis tietopaketti hankkeesta ja siihen liittyvästä osallistumisesta. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan suunnittelun aikana. Yksityiskohtaisempaa tietoa hankkeesta saat myös linkeistä.

Miksi tiesuunnitelma tarvitaan?

Valtatie 25 on liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukainen maanteiden pääväylä ja kuuluu palvelutasoluokkaan I. Valtatie 25 toimii raskaan liikenteen runkoyhteytenä, jolla ei tavoitetilassa sallita pääsuunnan liikennettä hidastavia tasoliittymiä. Liikennemäärät ovat suuria, 16400-21700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vesitornin kiertoliittymä hidastaa valtatien 25 liikennettä ja se on hyvin kuormittunut eikä se täytä pääväylille asetettuja vaatimuksia. Liikenteen kasvaessa liittymä ruuhkautuu.

Valtatie 25 on Länsi-Uudenmaan pääyhteys pääkaupunkiseudun suuntaan ja merkittävin poikittaisyhteys Länsi- ja Keski-Uudellamaalla lähellä pääkaupunkiseutua. Mäntsälästä Porvooseen tie jatkuu kantatienä 55. Valtatiestä 25 ja kantatiestä 55 muodostuu Helsingistä lähteviä säteittäisiä valtateitä yhdistävä kehäyhteys pääkaupunkiseudulle. Valtatiellä 25 on myös selkeä kansainvälinen ja valtakunnallinen rooli, sillä valtatien 25 varteen on keskittynyt raskasta teollisuutta ja logistiikka-alueita. Valtatie 25 palvelee Suomen vientiä ja tuontia Hangon satamaan, Kilpilahden öljynjalostamolle ja satamaan sekä Vaalimaan ja Nuijamaan raja-asemille. Suunnittelualueella valtatiellä 25 on merkittävä rooli myös seudullisena ja paikallisena yhteytenä. Alue on liikenteellisesti keskeinen ja valtatien 25 suunnittelualue on merkittävää maankäytön laajenemisvyöhykettä.

Aikataulu ja eteneminen

Tiesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt vuoden 2022 alussa. Työt suunnittelualueella ovat käynnistyneet jo aiemmin maastomittauksilla.

Suunnittelu etenee aikataulun mukaan ja on nyt luonnosvaiheessa. Tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2022 loppupuolella. 

Vuoropuhelu ja tiedottaminen

Tiesuunnittelua ja asemakaavoitusta tehdään avoimesti ja vuorovaikutteisesti. Tien parantamisella on suuri merkitys erityisesti raskaan liikenteen kuljetuksiin, mutta se vaikuttaa myös jalankulku- ja pyöräilyreitteihin sekä joukkoliikenteen käyttäjiin. Vuoropuhelun kohderyhmänä ovat Lohjan asukkaat, yrittäjät ja sekä kaikki asiasta kiinnostuneet tienkäyttäjät. 

Hankkeen etenemisestä tiedotetaan sanomalehdissä sekä näillä nettisivuilla. Tiesuunnitelmasta järjestettiin esittelytilaisuus Lohjan pääkirjastossa 10.5.2022. Tilaisuudessa oli paikalla 15 hankkeesta kiinnostunutta. Tilaisuudessa käytiin läpi tiesuunnitelman lainsäädännöllinen merkitys sekä hankkeen sisältö ja vaikutukset. Lopuksi keskusteltiin ja osallistujat saivat esittää kysymyksiä. Esittelytilaisuuden aineisto löytyy sivun alaosasta.

Tiesuunnitelmaluonnoksesta on laadittu esittelymalli ja video (youtube.com).

Tiesuunnitelman sisältö

Tiesuunnitelman laatiminen on valtatien parantamisen toimenpiteiden tarkan sijainnin ja yksityiskohtaisten ratkaisujen suunnittelua. Lempolan eritasoliittymän ja Lempolan työpaikka-alueen kaavoitusta viedään eteenpäin Lohjan kaupungin toimesta yhtäaikaisesti tiesuunnitelman rinnalla. Lisäksi käynnissä on taajamaosayleiskaavan päivitys.

Tiesuunnitelman suunnittelualue käsittää noin 600 metriä valtatietä Vesitornin nykyisen kiertoliittymän etelä ja pohjoispuolella. Nykyinen kiertoliittymä korvataan eritasoliittymällä, jossa ramppien päissä on ns. pisaraliittymät. Toimenpiteet ulottuvat Saukkolantielle ja Lohjanharjutielle sekä vesitornille johtavalle tielle. Lisäksi tiesuunnitelmaan kuuluu jalankulku- ja polkupyöräväylien sovittaminen uusiin tiejärjestelyihin sekä linja-autopysäkkien siirto. Lisäksi parannetaan meluntorjuntaa ja esitetään tarvittavat pohjavesisuojaukset.

Suunnitelman alustavia tavoitteita

  • Parannetaan pitkämatkaisen tavara- ja henkilöliikenteen matka-aikaa ja sujuvuutta
  • Parannetaan jakson työ- ja asiointimatkojen matka-aikaa ja sujuvuutta
  • Parannetaan suunnittelualueen liikenneturvallisuutta
  • Edistetään joukkoliikenteen edellytyksiä
  • Mahdollistetaan häiriötön liityntäliikenne Espoo-Salo-oikoradan Lempolan asemalle
  • Turvataan jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä
  • Turvataan erikoiskuljetusten liikkuminen

Alustavat ratkaisun periaatteet on esitetty kartassa:

Vt 25 Vesitornin liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, suunnitelmakarttaluonnos 14.4.2022 (pdf, 1.1 Mt)

Suunnittelun lähtökohtia ja aiempia vaiheita

Valtatielle 25 on laadittu koko yhteysväliä Hanko-Mäntsälä koskeva kehittämisselvitys, joka valmistui vuonna 2011. Kehittämisselvitys päivitettiin vuonna 2019 ja laadittiin hankearviointi. Hankearvioinnissa kuvattiin, miten kehittämistoimenpiteet toteuttavat valtatielle 25 asetettuja tavoitteita eri laajuisissa hankevaihtoehdoissa. Vesitornin eritasoliittymä oli mukana kaikissa hankevaihtoehdoissa.

Selvitykset löytyvät verkkosivuilta Valtatie 25 yhteysväli Hanko-Mäntsälä.