Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Terhi Honkarinta

 • 029 534 3754

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jukka Päkkilä

 • 029 534 3755

TYÖMAAN PÄIVYSTYS

 • 044 901 0310

Hailuodon kiinteä yhteys

Tiehanke Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa

Hailuotoon rakennetaan kiinteä maantieyhteys Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille. Kiinteä yhteys tulee korvaamaan nykyisen lauttayhteyden. Kiinteän yhteyden pituus on noin 8,4 km, joka sisältää pengertieosuuden ja Huikun ja Riutun pitkät sillat. Kiinteä yhteys parantaa Hailuodon valtakunnallista ja seudullista saavutettavuutta. Yhteys mahdollistaa entistä sujuvammat yhteydet Hailuotoon suuntautuvalle henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä paikalliselle elinkeinotoiminnalle ja laajentaa Hailuodon työssäkäyntialuetta.

Havainnekuva Riutun siltasta. Silta kulkee yli meren. Toisella puolella näkyy kaksi tuulimyllyä.
 • Hankintavaihe
 • Kehitysvaihe
 • Toteutusvaihe
 • Valmistuminen

Hankkeen perustiedot

 

Allianssiosapuolet
Väylävirasto, GRK Suomi Oy, AFRY Finland Oy ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Kustannukset
121 miljoonaa euroa


Tavoitteet:

 • Aikataulu ja kustannustehokkuus
  Toteutusvaiheen aikataulu on optimaalinen ja pitävä. Hankkeen elinkaarikustannukset huomioidaan suunnittelussa ja toteutuksessa, ja kustannukset pysyvät budjetissa.
 • Liikenteen häiriöiden minimointi
  Hanke ei aiheuta suunnittelemattomia häiriöitä lautta- ja muulle vesiliikenteelle, tienkäyttäjille tai alueen asukkaille.
 • Turvallisuus ja ympäristö
  Hankkeessa ei synny työtapaturmia eikä se aiheuta liikennevahinkoja. Ympäristöasioissa noudatetaan lupapäätöksiä, eikä ympäristölle aiheudu vahinkoja.
 • Tehokkaat toimintatavat
  Hankkeessa tuotettu laatu ja yhteistyö osapuolten kesken on erinomaista. Hankkeesta raportoidaan reaaliaikaisesti.

 

Noin 50 kilometriä Oulusta sijaitseva Hailuoto on Perämeren suurin saari. Saarelta on matkaa mantereelle noin seitsemän kilometriä. Hailuoto on itsenäinen kunta ja Pohjois-Pohjanmaan ainoa saaristokunta. Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välillä oleva lauttayhteys yhdistää saaren mantereeseen.

Hailuotoon rakennetaan lauttaliikenteen korvaava kiinteä yhteys. Näkymä Meriluoto-lautalta merelle ja Hailuotoon päin.

Hankkeen taustaa

Hailuotoon johtaa Oulunsalon kautta kulkeva seudullinen tie (maantie 816), joka lähtee Kempeleestä, kulkee Oulunsalon taajaman ja Hailuodon kuntakeskuksen läpi ja päättyy Marjaniemeen, Hailuodon saaren länsiosaan. Tiellä on 6,9  kilometriä  pitkä  ja  noin  25  minuuttia  kestävä  lauttayhteys. Jäätilanteen  salliessa tienpitäjä pitää rinnakkaisyhteytenä auki jäätietä. Hailuodon saarelta lähtevistä  matkoista  arvioidaan  noin 60 % suuntautuvan Ouluun.

Hailuodon liikenteellinen palvelutaso on lauttaliikenteen ylitysaikojen  ja  yöliikenteen  puuttumisen  vuoksi  huonompi kuin muualla seudulla. Lauttayhteyden taloudellisuus ei täytä sille asetettuja tavoitteita ja  sen vuosittaiset  käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat noin 6 miljoonaa euroa. Lauttayhteyden jatkaminen edellyttäisi lähivuosina ratkaisuja muun muassa lauttakaluston uusimisen ja tarjonnan lisäämisen suhteen.

Kiinteän yhteyden tavoitteet ja hyödyt

Kiinteä yhteys parantaa Hailuodon valtakunnallista ja seudullista saavutettavuutta ja mahdollistaa entistä sujuvammat yhteydet Hailuotoon. Henkilö- ja tavaraliikenteen sekä paikallisen elinkeinotoiminnan edellytykset paranevat. Yhteyden myötä myös Hailuodon työssäkäyntialue laajenee.

Kiinteä yhteys tuo Hailuodon liikenteellisesti tasavertaiseksi Oulun seudun muiden kuntien kanssa. Kiinteän yhteyden kapasiteetti riittää myös huomattavasti ennustettua suuremmalle liikenteen kasvulle. Kiinteä yhteys mahdollistaa henkilöautoliikenteelle, joukkoliikenteelle, kuljetuksille ja kevyelle liikenteelle asetetut tavoitteet.

Eteneminen


Hanke toteutetaan allianssimallilla. Kumppaniksi valitun ryhmittymän muodostavat rakennuttajaosapuolena toimiva GRK Suomi Oy ja suunnittelijaosapuolena toimivat AFRY Finland Oy ja A-Insinöörit Oy (ent. Plaana Oy ja Insinööritoimisto Ponvia Oy).

Väylävirasto aloitti vuonna 2018 hankkeen valmistelun PPP- eli Private Public Partnership -hankkeena, mutta hanketta ei pystytty kilpailuttamaan, koska hankkeen vesiluvasta valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen maaliskuussa 2020. Eduskunta teki joulukuussa 2020 päätöksen, että Hailuodon kiinteän yhteyden toteuttamisesta PPP-hankkeena luovutaan ja hanke toteutetaan talousarviorahoituksella.

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi vesilupapäätöksestä tehdyn valituksen joulukuussa 2022. Päätökseen haettiin valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta helmikuussa 2023. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen tammikuussa 2024 tekemässään päätöksessä. Hylkäyspäätös tarkoittaa, että asian oikeuskäsittely on päättynyt ja hankkeen vesilupa on lainvoimainen.

Allianssimallin etuna on, että lupapäätöksen odotusaika on voitu hyödyntää hankkeen valmisteluun yhdessä allianssikumppanin kanssa.

Hailuodon kiinteä yhteys lukuina: Rakennettavaa tietä yhteensä noin 8,5 kilometriä, josta meriosuutta noin 7,7 kilometriä. Kivilouhetta ja -mursketta pengertiehen 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Kaiteita 17,4 kilometriä. Huikun silta: pituus 767 metriä, alikulkukorkeus 18 metriä, terästä 4,4 miljoonaa kilogrammaa, betonia 8300 kuutiometriä. Riutun silta: pituus 737 metriä, alikulkukorkeus 5 metriä, terästä 2,3 miljoonaa kilogrammaa, betonia 12900 kuutiometriä.

Hankkeen vaikutukset

Kiinteä yhteys on pyritty sovittamaan suunnittelussa maisemaan mahdollisimman hyvin. Suunnittelun aikana on tehty laajasti uusia luontoselvityksiä ja virtausmallinnuksia sekä hyödynnetty aiemmin tehtyjä selvityksiä. Suunnittelussa on huomioitu alueen herkkä ja suojeltu luonnonympäristö. Lisäksi rakenneratkaisuissa on huomioitu vaativat meriolosuhteet.

Kiinteän yhteyden kustannukset

Eduskunnan hankkeelle myöntämä valtuus on 121 miljoonaa euroa.

Hankkeen kannattavuus

Hankkeen hyöty-kustannussuhde 1,64, laskettuna 30 vuoden ajalle on positiivinen, eli hankkeeseen investoitava raha saadaan yhteiskunnalle takaisin saavutettujen hyötyjen kautta.