Pinta- ja hulevedet

Suomessa on paljon järviä, mutta koska vesistömme ovat matalia, on vettä varsin vähän. Mataluudesta johtuen vesistömme ovat herkkiä likaantumaan. Suurin vesistöjemme kuormittaja on hajakuormitus, mutta myös väylänpito ja liikenne, erityisesti vaarallisten aineiden kuljetukset, voivat aiheuttaa riskin pintavesille.

Pintavesien suojelu on tärkeää

Pintavesien suojelu on tärkeää, sillä pohjavesiesiintymien lisäksi raakavettä otetaan myös pintavesiesiintymistä. Suomen vesihuoltolaitosten toimittamasta talousvedestä suurin osa, noin 75 %, on pohjavettä tai tekopohjavettä ja loput pintavedestä valmistettua.  Suomalaisista noin 90 % saa talousvetensä vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen kautta.

Hulevedet ja puhdistetut jätevedet

Hulevedellä tarkoitetaan rakennetuilla alueilla syntyvää maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevesiä on aiemmin pidetty "puhtaina" vesinä. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole. Puhdistetulla jätevedellä tarkoitetaan kotitalouksista ym. peräisin olevaa talousjätevettä, jonka puhdistamiseen käytetään joko maasuodatinta, pienpuhdistamoa tai maahan imeyttämistä.


Väylä suhtautuu kielteisesti muilta alueilta johdettavien hulevesien sekä puhdistettujen jätevesien johtamiseen maanteiden ja rautateiden sivuojiin. Jos hulevesien määrä ja haitallisuus on vähäistä, voi alueellisen ELY-keskuksen liikenteen ja infrastruktuurin vastuualue harkintansa mukaan kuitenkin sallia vesien johtamisen maantien sivuojaan ja tehdä asianomaisen kanssa sopimuksen.


Liikennevirasto (nykyinen Väylä) on tehnyt selvityksiä tieltä ympäristöön ohjautuvien hulevesien laadusta. Tulosten mukaan maanteiden hulevesien mukana huuhtoutuu erityisesti kiintoainetta, tiettyjä metalleja, klorideja ja öljyhiilivetyjä, sekä fosforia ja typpeä. Kiintoaineen erotus olisi mahdollinen tapa parantaa hulevesien laatua, sillä suuri osa epäpuhtauksista on kiintoaineeseen sitoutuneena.

Lisätietoa

Hulevesiopas (Suomen Kuntaliitto 2012)

Rakennetun ympäristön valumavedet ja niiden hallinta (Suomen ympäristö 776/2005)

Maanteiden huleveden laatu, kirjallisuusselvitys (Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 81/2008)

Maanteiden hulevesien laatu, tutkimusraportti (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 12/2013)

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 08.01.2019