Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jari Kuokkanen

  • 0295 026 734

Hätinvirran lossin korvaaminen sillalla (mt 15123)

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Savo

 

Pohjois-Savon ELY-keskus aloitti syksyllä 2011 tiesuunnitelman laatimisen Puumalassa, Lintusaloon johtavalla maantiellä 15123 sijaitsevan Hätinvirran lossin kohdalle. Tiesuunnitelma valmistui kesällä 2012. Tiesuunnitelma laadittiin vuonna 2006 hyväksytyn yleissuunnitelman pohjalta. Tiesuunnitelmassa lossi esitetään korvattavaksi 413 metriä pitkällä sillalla, jonka alikulkukorkeus on laivaväylän keskikohdalla 24,5 metriä.

Karttakuva suunnitteluosuudesta.

 

Maantielain mukaisen käsittelyn jälkeen hyväksyttävä tiesuunnitelma ja sillalle erikseen haettava vesilain mukainen lupa mahdollistavat hankkeen nopean toteutuksen rahoituspäätöksen jälkeen. Hanke ei ole tällä hetkellä toteutusohjelmissa eikä sillan rakentamisajankohdasta ole siten vielä tietoa.

Sillan rakentamisen tavoitteena on parantaa Lintusalon saariston asutuksen ja elinkeinoelämän sekä kesäasutuksen yhteyksiä mantereelle. Suunnittelulla hiotaan maisemaan ja ympäristöön sopiva, mutta samalla myös teknistaloudellisesti mahdollinen ratkaisu

Nykyiset tie- ja vesiliikenneyhteydet

Hätinvirran lossi liikennöi osana Lintusalon paikallistietä 15123 yhdistäen Lintusalon saariston mantereeseen. Lossi muodostaa ainoan yhteyden saariston ja mantereen välillä. Lossi liikennöi ympäri vuorokauden. Lossiyhteyden pituus on noin 212 metriä. Nykyisen lossin kantavuus on 60 tonnia. Keskimääräinen liikennemäärä lossilla ja tarkasteltavalla tiejaksolla on 260 ajoneuvoa vuorokaudessa (kesäaikana kerroin 1.6).

Lossipaikka risteää Lauritsala – Savonlinna syväväylää, jonka nimellissyvyys on 4,2 metriä. Syväväylä muodostaa läpi vuoden liikennöitävän kauppaliikenteen ja uiton pääväylän pohjoisen ja eteläisenSaimaan välille.

Nykyiset ongelmat

Lossin odottaminen aiheuttaa tienkäyttäjälle viivytystä. Keskimääräinen viivytys on noin 9 minuuttia. Lossi on Lintusalon saariston ainut yhteys, joten sen rikkoutuessa tai puu-uiton keskeyttäessä lossiliikenteen, ei saaristoon tai saaristosta pääse kulkemaan. Liikennöintiongelmat ja liikenteen kiireellisyys korostuvat hälytysajoneuvojen kohdalla. Tienpitäjän suurin ongelma on noin 0,37 M€ vuotuiset ylläpitokustannukset.

Vaikutukset

Kiinteä yhteys mahdollistaa vapaan kulun vesistön ylitse ja nopeuttaa ajoneuvoliikenteen liikkumista (mm. hälytysajoneuvot). Valittu vesiliikenteen alikulkukorkeus ei muuta kaupallisen alusliikenteen nykyisiä olosuhteita. Etelä-Saimaan alueella liikkuvista purjeveneistä 98 % pääsee sillanalitse. Loput joutuvat kiertämään Lintusalon saariston Vetojaon syväväylän kautta.

Mantereen puolella harjun pohjoispuolelta lähtevä siltaratkaisu sopeutuu parhaiten ympäristöön. Maisemaan sopivana ratkaisuna se aiheuttaa vähiten muutosta kaukomaisemassa.Suunnittelun aikana ei ole tullut tietoon sellaisia luonnon- tai kulttuuriarvoja, joita valittu ratkaisu vaarantaisi.

Rakentamiskustannukset ja jatkotoimenpiteet

Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin 14,3 M€ (MAKU 130, 2010=100) Tiesuunnitelma on hyväksymiskäsittelyssä Traficomissa. Hankkeen suunnitteluun käytetään Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta. Hankkeen toteutusajankohta ei ole tiedossa.

Hankkeen hyötykustannussuhde on 1,36, eli lossin korvaaminen sillalla on yhteiskuntataloudellisesti kannattavaa.