Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Trafikledsverket

projektchef

Jarmo Nirhamo

  • 029 534 3596

Bullerskärmar vid Veikkola

Vägprojekt Avslutad

Bullerbekämpningen vid byn Veikkola, som ligger invid Rv 1, förbättras med nya bullerskärmar inom ramen för Trafikledsverkets och Kyrkslätts kommuns gemensamma projekt.

Bullerskärmar vid Veikkola

Bullerbekämpningen vid byn Veikkola, som ligger invid Rv 1, förbättrades med nya bullerskärmar inom ramen för Trafikledsverkets och Kyrkslätts kommuns gemensamma projekt. Dessutom grundreparera-des två broar på vägsträckan.

Kartbilden över projektområdet visar de bullerskärmar, bullervallar och bullerplank som ska byggas samt de broar som ska grundrepareras.

Bild 1. Karta över området

Bakgrundsinformation

Riksväg 1 är livligt trafikerad. År 2018 var den beräknade trafikmängden på vägen 38 200 fordon per dygn, varav cirka 7 procent var tung trafik. Enligt prognoserna kommer trafiken att 1,6-faldigas före år 2040.

Projektets innehåll

Inom ramen för projektet byggdes ny bullerskärmning på motorvägens södra sida på en 2,5 kilometer lång vägsträcka vid byn Veikkola. På den norra sidan byggdes ett bullerplank. Bullerskärmarnas material är ljudabsorberande, så de reflekterar inte ljud till den andra sidan av vägen. 

Utöver byggandet av bullerskärmarna grundreparerade Trafikledsverket två broar på vägsträckan (U-1083 och U-1084, angivna på bild 1).

Byggandet orsakade tillfälliga störningar i trafiken, men olägenheterna kunde minimeras genom undan-tagsarrangemang och tidsplanering av arbetena. Bullerskärmarna försämrar ställvis utsikten från motor-vägen mot naturen.

Landsvägsförrättning

De ersättningsfrågor som vägprojektet föranleder behandlas i samband med den pågående landsvägsför-rättningen. Landsvägsförrättningen fortsätter med ett sammanträde efter det att projektet och bullmät-ningarna har färdigställts, uppskattningsvis hösten 2020. Vid det sammanträdet ges anvisningar om hur man framställer yrkande på ersättning samt meddelas en tidsfrist för inlämnandet av yrkanden. Ersätt-ningsbesluten meddelas vid slutsammanträdet som hålls senare. Vid landsvägsförrättningen kan det inte bestämmas att åtgärder ska vidtas, t.ex. att nya bullerskärmar ska byggas. De som överlåtit mark för pro-jektet får kallelse till följande sammanträden per post. Lantmäteriverket informerar om sammanträdena genom kungörelser i tidningar och på landsvägsförrättningens webb-plats.

Målsättningar

Bullerskärmarna förbättrar avsevärt bullersituationen i området, särskilt på den södra sidan av vägen. En bullermodell för området presenterades närmare på ett möte för allmänheten våren 2020. Inom ramen för projektet byggdes dessutom ett viltstängsel, som förbättrar trafiksäkerheten.

Tidtabell

Byggnadsplaneringen rörande bullerskärmarna slutfördes i maj 2019. I juni konkurrensutsattes entrepre-naden och byggandet inleddes i mars 2020. Entreprenaden färdigställdes i oktober 2020.

Kostnader

Kostnadsförslaget för byggandet av bullerskärmarna är 6,5 miljoner euro. Trafikledsverket och Kyrkslätts kommun delar på kostnaderna. Kostnadsförslaget för broreparationerna, som utfördes av Trafikledsver-ket, är 0,7 miljoner euro.