Hyppää sisältöön
Usein kysyttyä
 • Tarkoituksena on rakentaa kiinteä yhteys Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille. Kiinteä yhteys tulisi korvaamaan nykyisen lauttayhteyden.

  Kiinteän yhteyden pituus on noin 8,4 km, joka sisältää pengertieosuuden ja kaksi pitkää siltaa (Huikun ja Riutun sillat). Huikun silta sijoittuu noin kilometrin päähän Hailuodosta. Sillan kokonaispituus on noin 770 metriä ja alituskorkeus 18 metriä meriväylän kohdalla. Riutun silta sijoittuu Riutunkariin nykyisen lauttarannan pohjoispuolelle. Sillan kokonaispituus on noin 740 metriä ja alituskorkeus sillan keskiaukon kohdalla 5 metriä.

 • Eduskunta on tehnyt päätöksen, että Hailuodon kiinteän yhteyden toteuttamisesta PPP-hankkeena luovutaan ja hanke toteutetaan talousarviorahoituksella.

  Hankinnan valmistelu jatkuu allianssimallilla. Kumppanuuteen perustuvassa allianssimallissa hankkeen eri osapuolet muodostavat yhteisen projektiorganisaation. Riskit ja hyödyt jaetaan hankkeen osapuolten kesken ennalta sovitussa suhteessa.

  Väylävirasto aloitti vuonna 2018 hankkeen valmistelun PPP- eli Private Public Partnership -hankkeena, mutta hanketta ei pystytty kilpailuttamaan, koska hankkeen vesiluvasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen maaliskuussa 2020. Hankkeen vesilupapäätöksestä tehty valitus on edelleen hallinto-oikeuden käsittelyssä. 

 • Allianssimalli on rakennushankkeen eri osapuolten tiiviiseen yhteistyöhön perustuva toteutusmuoto, jossa rakentamisen keskeiset osapuolet eli tilaaja, rakennuttajakonsultti, suunnittelijat ja urakoitsija muodostavat yhteisen organisaation ja vastaavat yhdessä projektin suunnittelusta ja toteutuksesta. 

  Allianssissa osapuolten työskentelyssä periaatteena on avoimuus ja yhtenäinen päätöksenteko. Allianssin osapuolten tavoitteet on suunnattu palvelemaan koko projektin tavoitteita kaupallisen mallin avulla, joka palkitsee tai sanktioi hankkeen osapuolia tasapuolisesti riippuen hankkeen toteutumisesta ennalta määritettyjen tavoitekustannus- ja avaintulostavoitteiden mukaisesti.
   

 • Kiinteä yhteys parantaa Hailuodon valtakunnallista ja seudullista saavutettavuutta, mahdollistaa entistä sujuvammat yhteydet Hailuotoon suuntautuvalle henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä paikalliselle elinkeinotoiminnalle ja laajentaa Hailuodon työssäkäyntialuetta.

  Kiinteä yhteys on Hailuodon kunnan toiminnan kannalta tärkeä. Mikäli nykyinen yhteys, eli lauttaliikenne, ei kulje, alueen asukkaat eivät pääse liikkumaan Oulun mantereen ja Hailuodon välillä kovinkaan helposti. Kiinteä yhteys mahdollistaa lauttaliikenteestä riippumattoman kulkuyhteyden.

  Kiinteä yhteys tuo Hailuodon liikenteellisesti tasavertaiseksi Oulun seudun muiden kuntien kanssa. Valtakunnallisen tieliikenne-ennusteen 2030 (Ely) mukaan Hailuotoon johtavan tien liikennemäärän arvioidaan kasvavan vuosina 2012–2050 jopa 1,4-kertaiseksi. Kiinteän yhteyden kapasiteetti riittää myös huomattavasti ennustettua suuremmalla liikenteen kasvulla. Kiinteä yhteys toteuttaa henkilöautoliikenteelle, joukkoliikenteelle, kuljetuksille ja kevyelle liikenteelle asetetut tavoitteet.

 • Kiinteä yhteys tulee nykyisen lauttaväylän pohjoispuolelle.

 • Rakennettavan tieyhteyden kokonaispituus 8,4 kilometriä.

 • Kiinteä yhteys on pyritty sovittamaan maisemaan suunnitelmissa mahdollisimman hyvin. Suunnittelun aikana on tehty laajasti uusia luontoselvityksiä ja virtausmallinnuksia sekä käytetty hyväksi aiemmin tehtyjä selvityksiä. Suunnittelussa on huomioitu alueen herkkä ja suojeltu luonnonympäristö. Lisäksi rakenneratkaisuissa on huomioitu vaativat meriolosuhteet.

 • Suorat vaikutukset merialueeseen ja sen lähiympäristöön jäävät vähäisiksi. Hanke aiheuttaa paikallisia ympäristömuutoksia, mutta ei heikennä merkittävästi suojeltuja kohteita tai ympäristöarvoja. Ympäristö on keskeinen hankkeen riskienhallintakokonaisuus.

 • Eduskunnan hankkeelle myöntämä valtuus on 96 miljoonaa euroa.

  Hankkeen hyöty-kustannussuhde 1,64, laskettuna 30 vuoden ajalle on positiivinen, eli hankkeeseen investoitava raha saadaan yhteiskunnalle takaisin saavutettujen hyötyjen kautta.

 • Nykyisen lauttayhteyden taloudellisuus ei täytä sille asetettuja tavoitteita ja sen vuosittaiset  käyttö- ja  ylläpitokustannukset ovat noin 6 miljoonaa euroa. Lauttayhteyden jatkaminen edellyttäisi lähivuosina ratkaisuja muun muassa lauttakaluston uusimiseen ja tarjonnan lisäämiseen.

  Lautalla toteutettu yhteys aiheuttaa Hailuodon elinkeinoelämälle lisäkustannuksia muun muassa kuljetuskustannuksina. Lisäksi lauttayhteys heikentää hailuotolaisten yritysten kilpailukykyä.

 • Tiejakso varustetaan liikenteenhallintajärjestelmällä, joka mahdollistaa tienkäyttäjien varoittamisen huonoissa keliolosuhteissa ja häiriötilanteissa sekä tarpeen vaatiessa tien sulkemisen vaarallisissa olosuhteissa.