Usein kysyttyä
 • Tarkoituksena on rakentaa kiinteä yhteys Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille. Kiinteä yhteys tulisi korvaamaan nykyisen lauttayhteyden.

  Kiinteän yhteyden pituus on noin 8,4 km, joka sisältää pengertieosuuden ja kaksi pitkää siltaa (Huikun ja Riutun sillat). Huikun silta sijoittuu noin kilometrin päähän Hailuodosta. Sillan kokonaispituus on noin 770 metriä ja alituskorkeus 18 metriä meriväylän kohdalla. Riutun silta sijoittuu Riutunkariin nykyisen lauttarannan pohjoispuolelle. Sillan kokonaispituus on noin 740 metriä ja alituskorkeus sillan keskiaukon kohdalla 5 metriä.

 • Hanke sai rahoituspäätöksen syksyllä 2017 ja hanke tullaan toteuttamaan Public Private Partnership PPP-hankintamallilla eli elinkaarimallilla. Eduskunta on myöntänyt hankkeelle 147 miljoonan euron suuruiset tilausvaltuudet.

  Tiesuunnitelma valmistui huhtikuussa 2018. Tiesuunnitelman valmistuttua käynnistyi maantielain mukainen käsittely. Tiesuunnitelmasta pyydettiin lausunnot eri sidosryhmiltä sekä Oulun kaupungilta ja Hailuodon kunnalta. Ennen lausunnon antamista tiesuunnitelma oli kansalaisten nähtävillä. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto käsitteli suunnitelman. Tiesuunnitelma tuli lainvoimaiseksi loppuvuodesta 2018.

  PPP-mallilla toteutettavalle hankkeelle valittiin neuvonantajat maaliskuussa 2019. Neuvonantajien kanssa hankkeelle valmistellaan ja toteutetaan palveluntuottajan kilpailutusprosessi sekä siihen liittyvät neuvottelut tarjoajakonsortioiden kanssa.

  Hankinnan valmistelu jouduttiin keskeyttämään maaliskuussa 2020 tehdyn valituksen takia. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi 11. helmikuuta 2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle vesilain mukaisen luvan pengertien ja kahden sillan rakentamiseen Oulun Riutunkarista Hailuodon Huikkuun. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri valitti Hailuodon kiinteän yhteyden vesiluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen valitusajan puitteissa.

  Vesilupapäätöksen käsittely Vaasan hallinto-oikeudessa tulee viivästyttämään hankkeen aloittamista. Väylävirasto on varautunut aloittamaan hankinnan valitusprosessin päätyttyä.

 • Kiinteä yhteys parantaa Hailuodon valtakunnallista ja seudullista saavutettavuutta, mahdollistaa entistä sujuvammat yhteydet Hailuotoon suuntautuvalle henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä paikalliselle elinkeinotoiminnalle ja laajentaa Hailuodon työssäkäyntialuetta.

  Kiinteä yhteys on Hailuodon kunnan toiminnan kannalta tärkeä. Mikäli nykyinen yhteys, eli lauttaliikenne, ei kulje, alueen asukkaat eivät pääse liikkumaan Oulun mantereen ja Hailuodon välillä kovinkaan helposti. Kiinteä yhteys mahdollistaa lauttaliikenteestä riippumattoman kulkuyhteyden.

  Kiinteä yhteys tuo Hailuodon liikenteellisesti tasavertaiseksi Oulun seudun muiden kuntien kanssa. Valtakunnallisen tieliikenne-ennusteen 2030 (Ely) mukaan Hailuotoon johtavan tien liikennemäärän arvioidaan kasvavan vuosina 2012–2050 jopa 1,4-kertaiseksi. Kiinteän yhteyden kapasiteetti riittää myös huomattavasti ennustettua suuremmalla liikenteen kasvulla. Kiinteä yhteys toteuttaa henkilöautoliikenteelle, joukkoliikenteelle, kuljetuksille ja kevyelle liikenteelle asetetut tavoitteet.

 • Kiinteä yhteys tulee nykyisen lauttaväylän pohjoispuolelle.
 • Rakennettavan tieyhteyden kokonaispituus 8,4 kilometriä.
 • Kiinteä yhteys on pyritty sovittamaan maisemaan suunnitelmissa mahdollisimman hyvin. Suunnittelun aikana on tehty laajasti uusia luontoselvityksiä ja virtausmallinnuksia sekä käytetty hyväksi aiemmin tehtyjä selvityksiä. Suunnittelussa on huomioitu alueen herkkä ja suojeltu luonnonympäristö. Lisäksi rakenneratkaisuissa on huomioitu vaativat meriolosuhteet.
 • Suorat vaikutukset merialueeseen ja sen lähiympäristöön jäävät vähäisiksi. Hanke aiheuttaa paikallisia ympäristömuutoksia, mutta ei heikennä merkittävästi suojeltuja kohteita tai ympäristöarvoja. Ympäristö on keskeinen hankkeen riskienhallintakokonaisuus.
 • Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 147 miljoonaa euroa, joka kattaa hankinta-, suunnittelu-, rahoitus-, rakentamis- ja kunnossapitokustannukset noin 20 vuoden ajalta.

  Pelkän rakentamisen osalta kiinteän yhteyden kustannusarvio on noin 73,5 miljoonaa.

  Hankkeen hyöty-kustannussuhde 1,64, laskettuna 30 vuoden ajalle on positiivinen, eli hankkeeseen investoitava raha saadaan yhteiskunnalle takaisin saavutettujen hyötyjen kautta.

 • Nykyisen lauttayhteyden taloudellisuus ei täytä sille asetettuja tavoitteita ja sen vuosittaiset  käyttö- ja  ylläpitokustannukset ovat noin 6 miljoonaa euroa. Lauttayhteyden jatkaminen edellyttäisi lähivuosina ratkaisuja muun muassa lauttakaluston uusimiseen ja tarjonnan lisäämiseen.

  Lautalla toteutettu yhteys aiheuttaa Hailuodon elinkeinoelämälle lisäkustannuksia muun muassa kuljetuskustannuksina. Lisäksi lauttayhteys heikentää hailuotolaisten yritysten kilpailukykyä.

 • PPP-mallista (Public-Private-Partnership) käytetään myös nimitystä elinkaarimalli. PPP-mallilla toteutettavassa hankkeessa yksityinen yritys vastaa julkisen hankkeen toteutuksesta kokonaisuutena ja tyypillisesti huomattavasti tavanomaisia sopimuksia pidemmän ajan. Useimmissa elinkaarihankkeissa yksityisen palvelutuottajan vastuulle kuuluvat hankkeen suunnittelu, rahoitus, toteutus sekä ylläpito. Palvelujakson pituus on useista vuosista kymmeniin vuosiin.

   

 • Tiejakso varustetaan liikenteenhallintajärjestelmällä, joka mahdollistaa tienkäyttäjien varoittamisen ja nopeusrajoituksen alentamisen huonoissa keliolosuhteissa ja häiriötilanteissa sekä tarpeen vaatiessa tien sulkemisen vaarallisissa olosuhteissa.