Usein kysyttyä

Mikä on Hailuodon kiinteä yhteys?

- Tarkoituksena on rakentaa kiinteä yhteys Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille. Kiinteä yhteys tulisi korvaamaan nykyisen lauttayhteyden.

Kiinteän yhteyden pituus on noin 8,4 km, joka sisältää pengertieosuuden ja kaksi pitkää siltaa (Huikun ja Riutun sillat). Huikun silta sijoittuu noin kilometrin päähän Hailuodosta. Sillan kokonaispituus on noin 770 metriä ja alituskorkeus 18 metriä meriväylän kohdalla. Riutun silta sijoittuu Riutunkariin nykyisen lauttarannan pohjoispuolelle. Sillan kokonaispituus on noin 740 metriä ja alituskorkeus sillan keskiaukon kohdalla 5 metriä.

Mikä Hailuodon kiinteän yhteyden hankkeen tämänhetkinen tilanne on?

- Hanke on saanut rahoituspäätöksen syksyllä 2017 ja hanke tullaan toteuttamaan PPP-hankintamallilla eli ns. elinkaarimallilla. Tiesuunnitelma on valmistunut huhtikuussa 2018. Tiesuunnitelman valmistuttua käynnistyy maantielain mukainen käsittely.

Tiesuunnitelma on valmistunut huhtikuussa 2018. Tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri sidosryhmiltä sekä Oulun kaupungilta ja Hailuodon kunnalta. Ennen lausunnon antamista kaupunki ja kunta ovat asettaneet tiesuunnitelman kansalaisten nähtäväksi. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto käsittelee suunnitelman.

Millainen merkitys kiinteällä yhteydellä on Hailuodolle?

- Kiinteä yhteys parantaa Hailuodon valtakunnallista ja seudullista saavutettavuutta, mahdollistaa entistä sujuvammat yhteydet Hailuotoon suuntautuvalle henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä paikalliselle elinkeinotoiminnalle ja laajentaa Hailuodon työssäkäyntialuetta.

Kiinteä yhteys tuo Hailuodon liikenteellisesti tasavertaiseksi Oulun seudun muiden kuntien kanssa. Kiinteän yhteyden kapasiteetti riittää myös huomattavasti ennustettua suuremmalla liikenteen kasvulla. Kiinteä yhteys toteuttaa henkilöautoliikenteelle, joukkoliikenteelle, kuljetuksille ja kevyelle liikenteelle asetetut tavoitteet.

Miten kiinteä yhteys tulee sijoittumaan?
- Kiinteä yhteys tulee nykyisen lauttaväylän pohjoispuolelle.
Kuinka pitkä kiinteä yhteys tulee olemaan?
- Rakennettavan tieyhteyden kokonaispituus 8,4 kilometriä.
Miten kiinteä yhteys istuu ympäristöön?
- Kiinteä yhteys on pyritty sovittamaan maisemaan suunnitelmissa mahdollisimman hyvin. Suunnittelun aikana on tehty laajasti uusia luontoselvityksiä ja virtausmallinnuksia sekä käytetty hyväksi aiemmin tehtyjä selvityksiä. Suunnittelussa on huomioitu alueen herkkä ja suojeltu luonnonympäristö. Lisäksi rakenneratkaisuissa on huomioitu vaativat meriolosuhteet.
Paljonko kiinteän yhteyden toteuttaminen maksaa?

- Rakentamisen kustannusarvio on 73,5 M€. Hankkeen hyöty-kustannussuhde on 1,64, eli hankkeeseen investoitava raha saadaan tällä kertoimella yhteiskunnalle takaisin sillä saavutettujen hyötyjen kautta.

Olisiko lauttayhteys kuitenkin edullisempi ratkaisu?

- Nykyisen lauttayhteyden taloudellisuus ei täytä sille asetettuja  tavoitteita  ja  sen  vuosittaiset  käyttö-  ja  ylläpitokustannukset ovat noin 5,8 miljoonaa euroa. Lauttayhteyden jatkaminen edellyttäisi lähivuosina ratkaisuja muun muassa lauttakaluston uusimiseen ja tarjonnan lisäämiseen.

Lautalla toteutettu yhteys aiheuttaa Hailuodon elinkeinoelämälle lisäkustannuksia muun muassa kuljetuskustannuksina. Lisäksi lauttayhteys heikentää  hailuotolaisten yritysten kilpailukykyä.

Mikä on elinkaarimalli?
Elinkaarimallilla toteutettavassa hankkeessa yksityinen yritys vastaa julkisen hankkeen toteutuksesta kokonaisuutena ja tyypillisesti huomattavasti tavanomaisia sopimuksia pidemmän ajan. Useimmissa elinkaarihankkeissa yksityisen palvelutuottajan vastuulle kuuluvat hankkeen suunnittelu, rahoitus, toteutus sekä ylläpito. Palvelujakson pituus on useista vuosista kymmeniin vuosiin. Elinkaarimallista käytetään myös nimitystä PPP (Public-Private-Partnership).
Sivu päivitetty 03.01.2019