Hyppää sisältöön

Rautatiealan luvat

Rautatiealueelle sijoitettavat rakennelmat ja laitteet

Rautatiealueelle sijoitettavista rakennelmista ja laitteista tulee sopia rataverkon haltijan, Väyläviraston, kanssa (ratalaki 36 §).

Rautatiealueelle voidaan sijoittaa muita kuin radanpitoon liittyviä johtoja, rakennelmia ja laitteita ja tehdä muuta kuin radanpitoon liittyvää työtä sopimalla käyttöoikeudesta ja toimenpiteen suorittamisesta Väyläviraston kanssa.

Väylävirasto voi tehdä sopimuksen, mikäli käyttöoikeudesta tai toimenpiteestä ei aiheudu vaaraa liikenteelle eikä merkittävää haittaa radanpidolle, eikä työtä tai laitteiden sijoittamista voida muutoin järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin.

Kun sopimus koskee johdon, rakennelman tai laitteen sijoittamista rautatiealueelle, on sopimuksessa sovittava myös johdon, rakennelman tai laitteen tekemisestä ja kunnossapidosta sekä siitä, että mainitut toimenpiteet kuuluvat johdon, rakennelman tai laitteen sijoittajalle ja käyttöoikeuden saajalle. Sopimukseen on otettava ehto myös siitä, että johdon, rakennelman tai laitteen sijoittaja ja käyttöoikeuden saaja on velvollinen kustannuksellaan tekemään Väyläviraston vaatimat muutokset tai siirtämään taikka poistamaan johdon, rakennelman tai laitteen, jos johdon, rakennelman tai laitteen käyttämisestä aiheutuu ennakoimatonta vaaraa liikenteelle tai merkittävää haittaa radanpidolle.

Sijoittamistyön sijainnista ja suoritustavasta riippuen jotkin työvaiheet saattavat edellyttää sähköradan ajolankojen jännitteettömäksi tekemistä tai rautatieliikenteen katkaisemista. Katkojen mahdollisuus tulee selvittää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa työn suunnittelua ja niiden ajoituksesta ja kestosta tulee sopia hyvissä ajoin.

Rautatiealueelle sijoitettavien rakennelmien, laitteiden ja johtojen sijoittamisessa on noudatettava Väyläviraston ohjeita. Ajantasaiset ohjeet löytyvät osoitteesta:

Erityisesti tulee noudattaa Radanpidon turvallisuusohjeita (TURO). Muita sijoittamistyössä keskeisiä ohjeita ovat:

 • Sähkörataohjeet 7/2016

 • Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu 13/2010

 • Johtoteiden suunnitteluohjeet B6

 • Maakaapeleiden kaivu ja asennusohjeet B7

 • Yleisohje johdoista ja kaapeleista B13

 • Johtoteiden yleinen työselitys D14

(tai edellä mainittuja ohjeet korvanneet uudemmat ohjeet)

Sopimuksen laatimista varten, tulee ilmoittaa seuraavat asiat:

 • yhteystiedot ja laskutusosoite sekä nimenkirjoitusoikeutetut allekirjoittajat

 • tiedot kohteesta, rataosa ja ratakilometri (km+m), asemapiirustus tai kartta

 • sähköradalla etäisyys lähimmästä sähköratapylväästä ja sähköratapylvään numero

 • käyttöoikeuden tyyppi ja alitustapa

 • rakennusaikataulu

 • johdon, rakennelman tai laitteen omistajan tiedot

 • johdon, rakennelman tai laitteen ja suojaputken tiedot, mitat ja tyypit

 • suunnitelmapiirustukset

 • poikkileikkaus radan alituksesta

 • Väyläviraston riskimatriisi täytettynä

 • rakennustyöstä laadittu turvallisuusasiakirja tai –suunnitelma

Tiedot tulee toimittaa Väyläviraston kirjaamoon ([email protected]). Viestin otsikossa tulee ilmetä, että on kysymys rakennelman, laitteen tai johdon sijoittamisesta rautatiealueelle

Piensolutukiasemien sijoittamisen ehdot rautatieympäristössä

Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) 229 § 5 momentin mukaan viranomaisen on asetettava etukäteen saataville ehdot mahdollisuudesta sijoittaa saman pykälän 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu tukiasema kiinteistölle, rakennukseen tai rakennelmaan.

Väyläviraston hallinnassa olevalle kiinteistölle, rakennukseen tai rakennelmaan sijoittamista koskevat ehdot ovat:

 • Rautatiealueelle tai sillä sijaitsevaan rakennukseen tai rakennelmaan sijoitettava tukiasema tai sen käyttö ei saa aiheuttaa vaaraa liikenteelle eikä merkittävää haittaa radanpidolle;

 • Rautatiealueelle sijoitettu tukiasema tulee siirtää tai poistaa, jos sen käyttämisestä aiheutuu ennakoimatonta vaaraa liikenteelle tai merkittävää haittaa radanpidolle;

 • Tukiaseman sijoittaminen rautatiealueelle tai sillä sijaitsevaan rakennukseen tai rakennelmaan on mahdollista vain jos sitä ei voida muutoin järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin;

 • Rautatiealueelle sijoitettavista tukiasemasta ja sijoittamis- sekä kunnossapitotyöstä tulee sopia Väyläviraston kanssa (ks. yllä);

 • Rautatiealueelle sijoitettavan tukiaseman sijoittamisessa sekä siihen liittyvässä työssä on noudatettava Väyläviraston ohjeita (ks. yllä);

 • Tukiaseman sijoittamispaikasta ja tukiasemien määrästä päättää Väylävirasto;

 • Tukiasema on ensisijaisesti sijoitettava sellaiseen paikkaan, rakennukseen tai rakennelmaan, johon voidaan sopia sijoitettavaksi usean tukiasematoimijan tukiasemia;

 • Tukiaseman paikkaan on pystyttävä kulkemaan haittaamatta rautatieliikennettä tai radanpitoa;

 • Tukiaseman paikkaan on pystyttävä järjestämään sähkönsyöttö ja mahdollinen langallinen tietoliikenneyhteys;

 • Tukiasemaa tai siihen liittyviä rakenteita, varusteita tai kaapeleita ei saa sijoittaa ratasähköpylväisiin tai -portaaleihin eikä rautatien turvalaitteisiin tai turvalaitetiloihin;

 • Tukiasema tai siihen liittyvät rakenteet, varusteet tai kaapelit taikka asennus- ja huoltotöissä vaadittava tila eivät saa ulottua rautatien aukean tilan ulottumaa (ATU) eivätkä ratatyön suojaulottumaan (RSU);

 • Tukiaseman sijoittamisesta ja käytöstä aiheutuvista kustannuksista vastaa tukiaseman omistaja ja operaattori;

 • Tukiaseman poistamisesta ja asennuspaikan ennallistamisesta vastaa kustannuksellaan tukiaseman omistaja ja operaattori;

 • Tukiaseman, sen käytön ja kunnossapidon aiheuttamista mahdollisista vahingoista vastaa tukiaseman omistaja ja operaattori;

 • Tukiasemaoperaattorin tulee antaa selvitys laitteiden omistuksesta ja hallinnasta;

 • Tukiasemaoperaattorin tulee pyydettäessä kertoa käytetyn tukiasemateknologian toimittajan olennaiset tiedot sekä käytettävän teknologian turvallisuusominaisuudet;

 • Tukiasemaoperaattorin kanssa laaditaan tarvittaessa turvallisuussopimus. Turvallisuussopimus laaditaan aina, jos operaattorin tai sen lukuun toimiva henkilöstö saa itsenäisen liikkumisoikeuden rakennusten tiloihin;

 • Rakennuksiin liikkumisoikeuden saavalta henkilöstöltä vaaditaan vaitiolositoumus;

 • Tukiasemaoperaattorin tulee etukäteen hyväksyttää Väylävirastolla asentajat ja huoltohenkilöstö, jos operaattorin tai sen lukuun toimiva henkilöstö saa itsenäisen liikkumisoikeuden rakennusten tiloihin. Hyväksyntämenettely voi pitää sisällään henkilöturvallisuusselvitykset, mikäli turvallisuusselvityslain edellytykset täyttyvät;

 • Asennussuunnitelmat ja asennettavat järjestelmät tulee etukäteen hyväksyttää Väylävirastolla;

 • Asennuksesta on laadittava vastaanottotarkastuspöytäkirja, joka toimitetaan Väylävirastolle;

 • Väylävirastolla tulee olla auditointimahdollisuus tukiasemaan, operaattorin toimintaan ja tukiasemassa käytettävään teknologiaan; sekä

 • Rakennuksiin ja rakennelmiin sijoitettujen tukiasemien huoltokäyntien järjestelyt on hyväksytettävä Väylävirastolla, joka asettaa tarvittavat turvallisuusmenettelyt.

Rautatiealueella suoritettava muu kuin radanpitoon liittyvä työ

Rautatiealueella suoritettavasta muusta kuin radanpitoon liittyvästä työstä tulee sopia rataverkon haltijan, Väyläviraston, kanssa (ratalaki 36 §).

Väylävirasto voi tehdä sopimuksen, mikäli toimenpiteestä ei aiheudu vaaraa liikenteelle eikä merkittävää haittaa radanpidolle, eikä työtä voida muutoin järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Useimmiten työ liittyy yllä mainittuun rakennelman, laitteen tai johdon sijoittamiseen rautatiealueelle, mutta myös rautatiealueen naapurikiinteistölle rakentaminen tai naapurikiinteistön rakennusten huolto voi poikkeustapauksissa vaatia työskentelyä rautatiealueen puolelta.

Työn sijainnista ja suoritustavasta riippuen jotkin työvaiheet saattavat edellyttää sähköradan ajolankojen jännitteettömäksi tekemistä tai rautatieliikenteen katkaisemista. Katkojen mahdollisuus tulee selvittää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa työn suunnittelua ja niiden ajoituksesta ja kestosta tulee sopia hyvissä ajoin.

Rautatiealueella suoritettavassa työssä on noudatettava Väyläviraston ohjeita. Ajantasaiset ohjeet löytyvät osoitteesta:

Erityisesti tulee noudattaa Radanpidon turvallisuusohjeita (TURO). Muita työssä keskeisiä ohjeita ovat:

 • Sähkörataohjeet 7/2016

 • Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu 13/2010

(tai edellä mainittuja ohjeet korvanneet uudemmat ohjeet)

Sopimuksen laatimista varten, tulee ilmoittaa seuraavat asiat:

 • yhteystiedot ja laskutusosoite sekä nimenkirjoitusoikeutetut allekirjoittajat

 • tiedot kohteesta, rataosa ja ratakilometri (km+m), asemapiirustus tai kartta

 • sähköradalla etäisyys lähimmästä sähköratapylväästä ja sähköratapylvään numero

 • rakennusaikataulu ja työalueen vuokra-aika

 • suunnitelmapiirustukset

 • Väyläviraston riskimatriisi täytettynä

 • rakennustyöstä laadittu turvallisuusasiakirja tai –suunnitelma

Tiedot tulee toimittaa Väyläviraston kirjaamoon ([email protected]). Viestin otsikossa tulee ilmetä, että on kysymys työskentelystä rautatiealueella.

Sopimuksen maksullisuus ja työalueen vuokra

Väyläviraston maksullisia suoritteita koskevan liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1254/2021) 3§:n mukaan ratalain 36 § mukainen sopimus on sellainen suorite, jonka Väylävirasto voi hinnoitella liiketaloudellisin perustein.

Väyläviraston perimät maksut koostuvat kohdekohtaisesti määräytyvästä sopimusmaksusta sekä sopimuksen valmistelumaksusta 440 € (+ALV) ja valvontamaksusta 1160 € (+ALV). Sopimusmaksun määräytyminen kuvataan tarkemmin Väyläviraston päätöksessä VÄYLÄ/2402/06.00.01/2022. Katso tästä tarkempi hinnasto.

Rautatiealueella tehtävää muuta kuin radanpitoon liittyvää työtä varten tarvittavasta alueesta tehdään yllä mainitun sopimuksen lisäksi työnaikainen maanvuokrasopimus, jonka vuokra määräytyy kuten laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta (973/2002) edellyttää.

Lisätietoja sijoittamisesta- ja työskentelystä rautatiealueella

Väylävirasto
Juha Tiainen
puh. 0295 343 818 
[email protected]

sekä Radan kunnossapito ja alueelliset maankäyttöisännöitsijät.

Lupa tasoristeyksen rakentamiseen ja siirtämiseen

Uuden tasoristeyksen saa rakentaa vain runkoverkon ja TEN-verkon ulkopuoliselle rataverkolle. Erityisistä syistä saa uuden tasoristeyksen rakentaa runkoverkon ja TEN-verkon sellaiselle rataosalle, jolla radan suurin sallittu nopeus on pysyvästi enintään 50 kilometriä tunnissa.

Runkoverkolla ja TEN-verkolla olevan tasoristeyksen paikkaa voidaan siirtää, jos siirrolla voidaan merkittävästi parantaa tasoristeyksen turvallisuutta taikka muusta erityisestä syystä (ratalaki 28a §). Tasoristeyksen rakentamiseen tai siirtämiseen valtion rataverkolla on oltava Väyläviraston lupa. Väylävirasto voi antaa teknisiä määräyksiä lupahakemuksen sisällöstä.

Lupa voidaan myöntää tienpitäjälle, jos se on tarpeen välttämätöntä kulkuyhteyttä varten ja tasoristeyksen turvallisuus varmistetaan turvalaitteilla tai muilla järjestelyillä. Lupaa ei tarvita, jos tasoristeys sisältyy liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Jos tasoristeyksen käyttö lisääntyy merkittävästi tai sen käyttötarkoitus muuttuu, tienpitäjän on haettava lisääntyvään tai muuttuvaan käyttöön oikeuttava Väyläviraston lupa.

Työnaikaista tarvetta varten tai muusta erityisestä syystä Väylävirasto voi myöntää luvan tilapäisen tasoristeyksen rakentamiseen, jos siitä ei aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle. Väylävirasto voi liittää lupapäätökseen tasoristeyksen rakentamista, uudenlaista käyttöä, kunnossapitoa ja poistamista sekä tasoristeykseen liittyvää tietä koskevia ehtoja.

Ennen tasoristeysluvan myöntämistä Väyläviraston on kuultava niitä rautatieliikenteen harjoittajia, jotka liikennöivät kyseisellä rataosuudella.

Luvat myönnetään hakemuksesta.

Hakemus voi olla vapaamuotoinen ja siitä tulee ilmetä mm:

 • hakijan yhteystiedot

 • tarkka sijainti rataosa ja ratakilometri (km+m), raiteiden numerot)

 • tasoristeyksen / ylityspaikan sijainti raiteistokaaviossa

 • tasoristeyksen käyttöaika (tilapäiset tasoristeykset)

 • tasoristeyksen kautta kulkevaksi suunniteltu liikennemäärä ja millä kulkuneuvoilla kuljetaan

 • kuinka turvallisuus varmistetaan, turvallisuussuunnitelma

 • suunnitellut kansirakenteet, suunnitelma tasoristeyksen toteuttamiseksi

 • tarkka perustelu tasoristeyksen tarpeelle

Tasoristeyslupamaksu on 980€. Tasoristeyslupahakemus tulee lähettää Väyläviraston kirjaamoon, [email protected]

Väyläviraston omien hankkeiden tilapäiset työnaikaiset tasoristeykset

Väyläviraston omissa hankkeissa ei tarvitse hakea työnaikaista tilapäistä tasoristeyslupaa.

Näissä tapauksissa riittää ilmoitusmenettely, mutta Väylävirasto voi antaa tasoristeyksen rakentamista ja käyttöä koskevia ohjeita.

Ilmoituksen liitteenä tulee olla:

 • tasoristeyksen / ylityspaikan sijainti raiteistokaaviossa, sijainti rataosa ja ratakilometri (km+m)

 • tasoristeyksen käyttöaika

 • kuinka turvallisuus varmistetaan, turvallisuussuunnitelma

 • suunnitellut kansirakenteet

 • tasoristeyksen kautta kulkevaksi suunniteltu liikennemäärä ja millä kulkuneuvoilla kuljetaan


Ilmoitus tulee lähettää Väyläviraston kirjaamoon, [email protected]

Moottorikelkkatasoristeys

Väylävirasto voi myöntää luvan ylittää rautatie tasoristeyksessä moottorikelkalla tai muulla maastoajoneuvolla vain runkoverkon ja TEN-verkon ulkopuoliselle rataosalle. Erityisistä syistä voidaan ylityslupa myöntää runkoverkon ja TEN-verkolla olevan tasoristeyksen yhteyteen. (ratalaki 28c §).

Ylityslupa voidaan myöntää vain, jos lupaehdoin varmistetaan, että maastoajoneuvon käyttö ei vahingoita rataa tai rautatiealueen rakenteiden toimivuutta, haittaa radanpitoa eikä vaaranna liikenneturvallisuutta. Tarvittaessa ylityslupa voidaan myöntää määräaikaisena.

Lisätietoja vayla.fi -sivuilla ja muualla verkossa

Lisätietoja

Väylävirasto
Antti Castrén
puh. 029 534 3430
[email protected]

sekä Radan kunnossapito ja alueelliset lupa- ja maankäyttöisännöitsijät.