Hyppää sisältöön

Rautatiealueiden luvat

Sijoitussopimus (rautatiealueelle sijoitettavat johdot, rakennelmat ja laitteet)

​​​Rautatiealueelle sijoitettavista rakennelmista ja laitteista tulee sopia rataverkon haltijan, Väyläviraston, kanssa (ratalaki 36 §). Sijoittamisesta sovitaan kirjallisesti Väyläviraston kanssa.

Rautatiealueelle voidaan sijoittaa muita kuin radanpitoon liittyviä johtoja, rakennelmia sopimalla käyttöoikeudesta ja toimenpiteen suorittamisesta Väyläviraston kanssa. Väylävirasto voi tehdä sopimuksen, mikäli käyttöoikeudesta tai toimenpiteestä ei aiheudu vaaraa liikenteelle eikä merkittävää haittaa radanpidolle, eikä työtä tai laitteiden sijoittamista voida muutoin järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin.

Kun sopimus koskee johdon, rakennelman tai laitteen sijoittamista rautatiealueelle, on sopimuksessa sovittava myös johdon, rakennelman tai laitteen tekemisestä ja kunnossapidosta sekä siitä, että mainitut toimenpiteet kuuluvat johdon, rakennelman tai laitteen sijoittajalle ja käyttöoikeuden saajalle. Sopimukseen on otettava ehto myös siitä, että johdon, rakennelman tai laitteen sijoittaja ja käyttöoikeuden saaja on velvollinen kustannuksellaan tekemään Väyläviraston vaatimat muutokset tai siirtämään taikka poistamaan johdon, rakennelman tai laitteen, jos johdon, rakennelman tai laitteen käyttämisestä aiheutuu ennakoimatonta vaaraa liikenteelle tai merkittävää haittaa radanpidolle.

Sijoittamistyön sijainnista ja suoritustavasta riippuen jotkin työvaiheet saattavat edellyttää sähköradan ajolankojen jännitteettömäksi tekemistä tai rautatieliikenteen katkaisemista. Katkojen mahdollisuus tulee selvittää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa työn suunnittelua ja niiden ajoituksesta ja kestosta tulee sopia hyvissä ajoin.

Rautatiealueelle sijoitettavien rakennelmien, laitteiden ja johtojen sijoittamisessa on noudatettava Väyläviraston ohjeita. Erityisesti tulee noudattaa Radanpidon turvallisuusohjeita (TURO), sekä tarvittaessa rakennustyön edellyttämiä muita ohjeita seuraavasti:

 • RHK B6 Johtoteiden suunnitteluohjeet
 • RHK B7 Maakaapeleiden kaivu ja asennusohjeet
 • RHK B13 Yleisohje johdoista ja kaapeleista
 • RHK D14 Johtoteiden yleinen työselitys
 • LO 13/2010 Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu
 • LO 10/2012 Tien geotekninen suunnittelu
 • LO 23/2013 Louhintatyöt rautatien läheisyydessä
 • LO 7/2016 Sähkörataohjeet
 • LO 13/2017 Eurokoodin soveltamisohjeet - Geotekninen suunnittelu - NCCI 7
 • LO 13/2018 RATO 3 Radan rakenne
 • LO 14/2018 Penkereiden stabiliteetin laskentaohje
 • VO 35/2020 Tie- ja rataleikkausten suunnitteluohje
 • VO 21/2022 Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset
 • VO 30/2022 RATO 17 Radan merkit ja merkinnät
 • VO 40/2022 Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO)
 • Siltojen korjausohjeet SILKO 1.902 Kaapeleiden sijoittaminen siltaan (6/2020)
 • Rautatietoimintojen turvallisuusjohtamisjärjestelmä käsikirja (VÄYLÄ/746/00.01.01/2019, 15.2.2021 tai uudempi)
 • Asennusohje: ”AHXAMK-W-tyypin maakaapelin maadoitusjohtimen sekä erillisenpaljaan maadoitusköyden asennus sähköistetyllä radalla", Väylävirasto 9.9.2021
 • InfraRYL Infrarakenteiden yleiset laatuvaatimukset
 • InfraRYL Ratarakenteiden alitukset
 • Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit SFS 6000, SFS 6001 ja SFS 6002
 • Energiateollisuus ry:n julkaisu Kaukolämpöjohdon rakentaminen radan alitse (L14/2005)
 • Hulevesiopas (Suomen Kuntaliitto 2012) ja hulevesioppaan liite (Suomen Kuntaliitto 2017)

Riskienhallinnan prosessi ja suositellut menetelmät on kuvattu tarkemmin Väyläviraston ohjeissa "Riskienhallinta väylänpidossa" ja "Ohje riskienhallinnan menetelmistä". Riskinarvioinnin tukena käytettävät tarkistuslistat on julkaistu väylämuotokohtaisissa ohjeluetteloissa nimellä "Riskienhallinnan tarkistuslistat".

Ajantasaiset Väyläviraston ohjeet löytyvät osoitteesta:

Sopimus rautatiealueella tehtävästä työstä (muu kuin radanpidoon liittyvä työ)

Rautatiealueella suoritettavasta muusta kuin radanpitoon liittyvästä työstä tulee sopia rataverkon haltijan, Väyläviraston, kanssa (ratalaki 36 §). Työskentelystä sovitaan ensisijaisesti kirjallisesti Väyläviraston kanssa.

Työn suorittamisen, sopimusmenettelyn ja turvallisuusvaatimusten osalta noudatetaan ensisijaisesti mitä edellä on kuvattu sijoitussopimuksesta.

Hakemuksen toimittaminen

Hakemus rautatiealueelle sijoitettavasta johdosta, rakennelmasta tai laitteesta, sekä hakemus rautatiealueella tehtävästä työstä tulee toimittaa Väyläviraston kirjaamoon ([email protected]). Viestin otsikossa tulee, että on kysymys rakennelman, laitteen tai johdon sijoittamisesta rautatiealueelle. Viestin liitteenä tulee toimittaa seuraavat tiedostot (mallit sivun reunassa):

 • Sijoitushakemus-lomake (excel)
 • Riskienhallintasuunnitelma (excel, ohje: Riskienhallinnan tarkistuslistat)
 • Työsuunnitelma tai turvallisuussuunnitelma (vapaamuotoinen asiakirja)
 • Suunnitelmakartat (vähintään yleiskartta, kohdekartta sekä poikkileikkaus radan alituksesta)

Sijoitushakemukseen tulee täyttää vähintään seuraavat tiedot:

 • yhteystiedot ja laskutusosoite sekä nimenkirjoitusoikeutetut allekirjoittajat
 • tiedot kohteesta, rataosa ja ratakilometri (km+m)
 • sähköradalla etäisyys lähimmästä sähköratapylväästä ja sähköratapylvään numero
 • käyttöoikeuden tyyppi ja rakennustapa (alitus/ylitys, kaivuu/suuntaporaus/muu)
 • rakennusaikataulu
 • johdon, rakennelman tai laitteen omistajan tiedot
 • johdon, rakennelman tai laitteen ja suojaputken tiedot, mitat ja tyypit

Riskienhallinnan prosessi ja suositellut menetelmät on kuvattu tarkemmin Väyläviraston ohjeissa "Riskienhallinta väylänpidossa" ja "Ohje riskienhallinnan menetelmistä". Riskinarvioinnin tukena käytettävät tarkistuslistat on julkaistu väylämuotokohtaisissa ohjeluetteloissa nimellä "Riskienhallinnan tarkistuslistat".

Lisätietoja hakemuksen käsittelystä voi tiedustella Väyläviraston rataisännöinnistä (alueisännöinnin yhteystiedot):

Sopimuksen maksullisuus ja työalueen vuokra

Väyläviraston maksullisia suoritteita koskevan liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1254/2021) 3§:n mukaan ratalain 36 § mukainen sopimus on sellainen suorite, jonka Väylävirasto voi hinnoitella liiketaloudellisin perustein.

Väyläviraston perimät maksut koostuvat kohdekohtaisesti määräytyvästä sopimusmaksusta sekä sopimuksen valmistelumaksusta 440 € (+ALV) ja valvontamaksusta 1160 € (+ALV). Sopimusmaksun määräytyminen kuvataan tarkemmin Väyläviraston päätöksessä VÄYLÄ/2402/06.00.01/2022. Katso tästä tarkempi hinnasto.

Rautatiealueella tehtävää muuta kuin radanpitoon liittyvää työtä varten tarvittavasta alueesta tehdään yllä mainitun sopimuksen lisäksi työnaikainen maanvuokrasopimus, jonka vuokra määräytyy kuten laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta (973/2002) edellyttää.