Hyppää sisältöön

Rautatiealan luvat

Rautatiealueelle sijoitettavat rakennelmat ja laitteet

Rautatiealueella tehtävästä muusta työstä sekä rakennelmien ja laitteiden sijoittamisesta tulee sopia rataverkon haltijan,  Väyläviraston, kanssa (ratalaki 36 §).

Rautatiealueelle voidaan sijoittaa muita kuin radanpitoon liittyviä johtoja, rakennelmia ja laitteita ja tehdä muuta kuin radanpitoon liittyvää työtä sopimalla käyttöoikeudesta ja toimenpiteen suorittamisesta Väyläviraston kanssa.

Väylävirasto voi tehdä sopimuksen, mikäli käyttöoikeudesta tai toimenpiteestä ei aiheudu vaaraa liikenteelle eikä merkittävää haittaa radanpidolle, eikä työtä tai laitteiden sijoittamista voida muutoin järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin.

Kun sopimus koskee johdon, rakennelman tai laitteen sijoittamista rautatiealueelle, on sopimuksessa sovittava myös johdon, rakennelman tai laitteen tekemisestä ja kunnossapidosta sekä siitä, että mainitut toimenpiteet kuuluvat johdon, rakennelman tai laitteen sijoittajalle ja käyttöoikeuden saajalle. Sopimukseen on otettava ehto myös siitä, että johdon, rakennelman tai laitteen sijoittaja ja käyttöoikeuden saaja on velvollinen kustannuksellaan tekemään Väyläviraston vaatimat muutokset tai siirtämään taikka poistamaan johdon, rakennelman tai laitteen, jos johdon, rakennelman tai laitteen käyttämisestä aiheutuu ennakoimatonta vaaraa liikenteelle tai merkittävää haittaa radanpidolle.

Sopimuksen laatimista varten, tulee ilmoittaa seuraavat asiat:

 • yhteistiedot ja laskutusosoite sekä oikeustoimikelpoiset allekirjoittajat
 • tiedot kohteesta, km+m, asemapiirustus tai kartta
 • sähköradalla etäisyys lähimmästä sähköratapylväästä ja sähköratapylvään numero
 • käyttöoikeuden tyyppi ja alitustapa
 • rakennusaikataulu
 • johdon, rakennelman tai laitteen omistajan tiedot
 • johdon, rakennelman tai laitteen ja suojaputken tiedot, mitat ja tyypit
 • suunnitelmapiirustukset
 • poikkileikkaus radan alituksesta
 • Väyläviraston riskimatriisi täytettynä
 • rakennustyöstä laadittu turvallisuusasiakirja tai –suunnitelma


Tiedot tulee toimittaa Väyläviraston kirjaamoon ([email protected]).

Ohjeita:

 • B6 ”Johtoteiden suunnitteluohjeet”
 • B7 ”Maakaapeleiden kaivu ja asennusohjeet”
 • B9 ”Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen”
 • B13 ”Yleisohje johdoista ja kaapeleista”
 • 7/2016 ”Sähkörataohjeet”
 • D 14 ”Johtoteiden yleinen työselitys”
 • 13/2010 ”Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu
 • ”Radanpidon turvallisuusohjeet” (TURO)

Yllä mainitut Liikenneviraston julkaisut ovat saatavissa osoitteessa vayla.fi/ohjeluettelo

Väyläviraston maksullisia suoritteita koskevan liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1147/2018) 3§:n mukaan maaomaisuuteen myönnettävä käyttöoikeus on sellainen suorite, jonka Väylävirasto voi hinnoitella liiketaloudellisin perustein.
Käyttöoikeuksista perittään korvaukset päätöksen LIVI/4610/06.02.00/2015 mukaisesti ja käsittelymaksu 110€ / tunti (+alv). Katso tästä tarkempi hinnasto. 

Lisätietoja:

Väylävirasto
Seppo Mikkonen
puh. 029 534 3898
[email protected]

sekä Radan kunnossapito ja alueelliset maankäyttöisännöitsijät.

Lupa tasoristeyksen rakentamiseen ja siirtämiseen

Uuden tasoristeyksen saa rakentaa vain runkoverkon ja TEN-verkon ulkopuoliselle rataverkolle. Erityisistä syistä saa uuden tasoristeyksen rakentaa runkoverkon ja TEN-verkon sellaiselle rataosalle, jolla radan suurin sallittu nopeus on pysyvästi enintään 50 kilometriä tunnissa.

Runkoverkolla ja TEN-verkolla olevan tasoristeyksen paikkaa voidaan siirtää, jos siirrolla voidaan merkittävästi parantaa tasoristeyksen turvallisuutta taikka muusta erityisestä syystä (ratalaki 28a §). Tasoristeyksen rakentamiseen tai siirtämiseen valtion rataverkolla on oltava Väyläviraston lupa. Väylävirasto voi antaa teknisiä määräyksiä lupahakemuksen sisällöstä.

Lupa voidaan myöntää tienpitäjälle, jos se on tarpeen välttämätöntä kulkuyhteyttä varten ja tasoristeyksen turvallisuus varmistetaan turvalaitteilla tai muilla järjestelyillä. Lupaa ei tarvita, jos tasoristeys sisältyy liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Jos tasoristeyksen käyttö lisääntyy merkittävästi tai sen käyttötarkoitus muuttuu, tienpitäjän on haettava lisääntyvään tai muuttuvaan käyttöön oikeuttava Väyläviraston lupa.

Työnaikaista tarvetta varten tai muusta erityisestä syystä Väylävirasto voi myöntää luvan tilapäisen tasoristeyksen rakentamiseen, jos siitä ei aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle. Väylävirasto voi liittää lupapäätökseen tasoristeyksen rakentamista, uudenlaista käyttöä, kunnossapitoa ja poistamista sekä tasoristeykseen liittyvää tietä koskevia ehtoja.

Ennen tasoristeysluvan myöntämistä Väyläviraston on kuultava niitä rautatieliikenteen harjoittajia, jotka liikennöivät kyseisellä rataosuudella.

Luvat myönnetään hakemuksesta.

Hakemus voi olla vapaamuotoinen ja siitä tulee ilmetä mm:

 • hakijan yhteystiedot
 • tarkka sijainti (ratakilometri+m, raiteiden numerot)
 • tasoristeyksen / ylityspaikan sijainti raiteistokaaviossa
 • tasoristeyksen käyttöaika (tilapäiset tasoristeykset)
 • tasoristeyksen kautta kulkevaksi suunniteltu liikennemäärä ja millä kulkuneuvoilla kuljetaan
 • kuinka turvallisuus varmistetaan, turvallisuussuunnitelma
 • suunnitellut kansirakenteet, suunnitelma tasoristeyksen toteuttamiseksi
 • tarkka perustelu tasoristeyksen tarpeelle


Tasoristeyslupamaksu on 980€. Tasoristeyslupahakemus tulee lähettää Väyläviraston kirjaamoon, [email protected]

Väyläviraston omien hankkeiden tilapäiset työnaikaiset tasoristeykset

Väyläviraston omissa hankkeissa ei tarvitse hakea työnaikaista tilapäistä tasoristeyslupaa.

Näissä tapauksissa riittää ilmoitusmenettely, mutta Väylävirasto voi antaa tasoristeyksen rakentamista ja käyttöä koskevia ohjeita.

Ilmoituksen liitteenä tulee olla:

 • tasoristeyksen / ylityspaikan sijainti raiteistokaaviossa, sijainti km+m
 • tasoristeyksen käyttöaika
 • kuinka turvallisuus varmistetaan, turvallisuussuunnitelma
 • suunnitellut kansirakenteet
 • tasoristeyksen kautta kulkevaksi suunniteltu liikennemäärä ja millä kulkuneuvoilla kuljetaan


Ilmoitus tulee lähettää Väyläviraston kirjaamoon, [email protected]

Moottorikelkka tasoristeys

Väylävirasto voi myöntää luvan ylittää rautatie tasoristeyksessä moottorikelkalla tai muulla maastoajoneuvolla vain runkoverkon ja TEN-verkon ulkopuoliselle rataosalle. Erityisistä syistä voidaan ylityslupa myöntää runkoverkon ja TEN-verkolla olevan tasoristeyksen yhteyteen. (ratalaki 28c §).

Ylityslupa voidaan myöntää vain, jos lupaehdoin varmistetaan, että maastoajoneuvon käyttö ei vahingoita rataa tai rautatiealueen rakenteiden toimivuutta, haittaa radanpitoa eikä vaaranna liikenneturvallisuutta. Tarvittaessa ylityslupa voidaan myöntää määräaikaisena.

Lisätietoja vayla.fi -sivuilla ja muualla verkossa

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Väyläviraston maksullisista suoritteista (1047/2018) 2 §

Ratalaki 28 §

Tasoristeykset valtion rataverkolla

Väyläviraston ohjeluettelo

Lisätietoja

Väylävirasto
Anne Partanen,
puh. 029 534 3977
[email protected]

sekä Radan kunnossapito ja alueelliset lupa- ja maankäyttöisännöitsijät.